Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ganesh Stotram / Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram in Tamil and English

Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram in Tamil and English

858 Views

Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Tamil:
வினாயகோ விக்னராஜோ கௌரீபுத்ரோ கணேஶ்வரஃ |
ஸ்கம்தாக்ரஜோவ்யயஃ பூதோ தக்ஷோ‌உத்யக்ஷோ த்விஜப்ரியஃ || 1 ||

அக்னிகர்வச்சிதிம்த்ரஶ்ரீப்ரதோ வாணீப்ரதோ‌உவ்யயஃ
ஸர்வஸித்திப்ரதஶ்ஶர்வதனயஃ ஶர்வரீப்ரியஃ || 2 ||

Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram

ஸர்வாத்மகஃ ஸ்றுஷ்டிகர்தா தேவோனேகார்சிதஶ்ஶிவஃ |
ஶுத்தோ புத்திப்ரியஶ்ஶாம்தோ ப்ரஹ்மசாரீ கஜானனஃ || 3 ||

த்வைமாத்ரேயோ முனிஸ்துத்யோ பக்தவிக்னவினாஶனஃ |
ஏகதம்தஶ்சதுர்பாஹுஶ்சதுரஶ்ஶக்திஸம்யுதஃ || 4 ||

லம்போதரஶ்ஶூர்பகர்ணோ ஹரர்ப்ரஹ்ம விதுத்தமஃ |
காலோ க்ரஹபதிஃ காமீ ஸோமஸூர்யாக்னிலோசனஃ || 5 ||

பாஶாம்குஶதரஶ்சம்டோ குணாதீதோ னிரம்ஜனஃ |
அகல்மஷஸ்ஸ்வயம்ஸித்தஸ்ஸித்தார்சிதபதாம்புஜஃ || 6 ||

பீஜபூரபலாஸக்தோ வரதஶ்ஶாஶ்வதஃ க்றுதீ |
த்விஜப்ரியோ வீதபயோ கதீ சக்ரீக்ஷுசாபத்றுத் || 7 ||

ஶ்ரீதோஜ உத்பலகரஃ ஶ்ரீபதிஃ ஸ்துதிஹர்ஷிதஃ |
குலாத்ரிபேத்தா ஜடிலஃ கலிகல்மஷனாஶனஃ || 8 ||

சம்த்ரசூடாமணிஃ காம்தஃ பாபஹாரீ ஸமாஹிதஃ |
அஶ்ரிதஶ்ரீகரஸ்ஸௌம்யோ பக்தவாம்சிததாயகஃ || 9 ||

ஶாம்தஃ கைவல்யஸுகதஸ்ஸச்சிதானம்தவிக்ரஹஃ |
ஜ்ஞானீ தயாயுதோ தாம்தோ ப்ரஹ்மத்வேஷவிவர்ஜிதஃ || 10 ||

ப்ரமத்ததைத்யபயதஃ ஶ்ரீகம்டோ விபுதேஶ்வரஃ |
ரமார்சிதோவிதிர்னாகராஜயஜ்ஞோபவீதவான் || 11 ||

ஸ்தூலகம்டஃ ஸ்வயம்கர்தா ஸாமகோஷப்ரியஃ பரஃ |
ஸ்தூலதும்டோ‌உக்ரணீர்தீரோ வாகீஶஸ்ஸித்திதாயகஃ || 12 ||

தூர்வாபில்வப்ரியோ‌உவ்யக்தமூர்திரத்புதமூர்திமான் |
ஶைலேம்த்ரதனுஜோத்ஸம்ககேலனோத்ஸுகமானஸஃ || 13 ||

ஸ்வலாவண்யஸுதாஸாரோ ஜிதமன்மதவிக்ரஹஃ |
ஸமஸ்தஜகதாதாரோ மாயீ மூஷகவாஹனஃ || 14 ||

ஹ்றுஷ்டஸ்துஷ்டஃ ப்ரஸன்னாத்மா ஸர்வஸித்திப்ரதாயகஃ |
அஷ்டோத்தரஶதேனைவம் னாம்னாம் விக்னேஶ்வரம் விபும் || 15 ||

துஷ்டாவ ஶம்கரஃ புத்ரம் த்ரிபுரம் ஹம்துமுத்யதஃ |
யஃ பூஜயேதனேனைவ பக்த்யா ஸித்திவினாயகம் || 16 ||

தூர்வாதளைர்பில்வபத்ரைஃ புஷ்பைர்வா சம்தனாக்ஷதைஃ |
ஸர்வான்காமானவாப்னோதி ஸர்வவிக்னைஃ ப்ரமுச்யதே ||

Ganesha Stotrams – Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in English
vinayako vighnarajo gauriputro ganesvarah |
skandagrajovyayah puto dakso‌உdhyakso dvijapriyah || 1 ||

agnigarvacchidindrasriprado vaniprado‌உvyayah
sarvasiddhipradassarvatanayah sarvaripriyah || 2 ||

sarvatmakah srstikarta devonekarcitassivah |
suddho buddhipriyassanto brahmacari gajananah || 3 ||

dvaimatreyo munistutyo bhaktavighnavinasanah |
ekadantascaturbahuscaturassaktisamyutah || 4 ||

lambodarassurpakarno hararbrahma viduttamah |
kalo grahapatih kami somasuryagnilocanah || 5 ||

pasankusadharascando gunatito niranjanah |
akalmasassvayamsiddhassiddharcitapadambujah || 6 ||

bijapuraphalasakto varadassasvatah krti |
dvijapriyo vitabhayo gadi cakriksucapadhrt || 7 ||

sridoja utpalakarah sripatih stutiharsitah |
kuladribhetta jatilah kalikalmasanasanah || 8 ||

candracudamanih kantah papahari samahitah |
asritasrikarassaumyo bhaktavamchitadayakah || 9 ||

santah kaivalyasukhadassaccidanandavigrahah |
nnani dayayuto danto brahmadvesavivarjitah || 10 ||

pramattadaityabhayadah srikantho vibudhesvarah |
ramarcitovidhirnagarajayannopavitavan || 11 ||

sthulakanthah svayankarta samaghosapriyah parah |
sthulatundo‌உgranirdhiro vagisassiddhidayakah || 12 ||

durvabilvapriyo‌உvyaktamurtiradbhutamurtiman |
sailendratanujotsangakhelanotsukamanasah || 13 ||

svalavanyasudhasaro jitamanmathavigrahah |
samastajagadadharo mayi musakavahanah || 14 ||

hrstastustah prasannatma sarvasiddhipradayakah |
astottarasatenaivam namnam vighnesvaram vibhum || 15 ||

tustava sankarah putram tripuram hantumutyatah |
yah pujayedanenaiva bhaktya siddhivinayakam || 16 ||

durvadaḷairbilvapatraih puspairva candanaksataih |
sarvankamanavapnoti sarvavighnaih pramucyate ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *