Ganesh Stotram

Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram in Telugu and English

Ganesha Stotrams – Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Telugu:
వినాయకో విఘ్నరాజో గౌరీపుత్రో గణేశ్వరః |
స్కందాగ్రజోవ్యయః పూతో దక్షో‌உధ్యక్షో ద్విజప్రియః || 1 ||

అగ్నిగర్వచ్ఛిదింద్రశ్రీప్రదో వాణీప్రదో‌உవ్యయః
సర్వసిద్ధిప్రదశ్శర్వతనయః శర్వరీప్రియః || 2 ||

Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram

సర్వాత్మకః సృష్టికర్తా దేవోనేకార్చితశ్శివః |
శుద్ధో బుద్ధిప్రియశ్శాంతో బ్రహ్మచారీ గజాననః || 3 ||

ద్వైమాత్రేయో మునిస్తుత్యో భక్తవిఘ్నవినాశనః |
ఏకదంతశ్చతుర్బాహుశ్చతురశ్శక్తిసంయుతః || 4 ||

లంబోదరశ్శూర్పకర్ణో హరర్బ్రహ్మ విదుత్తమః |
కాలో గ్రహపతిః కామీ సోమసూర్యాగ్నిలోచనః || 5 ||

పాశాంకుశధరశ్చండో గుణాతీతో నిరంజనః |
అకల్మషస్స్వయంసిద్ధస్సిద్ధార్చితపదాంబుజః || 6 ||

బీజపూరఫలాసక్తో వరదశ్శాశ్వతః కృతీ |
ద్విజప్రియో వీతభయో గదీ చక్రీక్షుచాపధృత్ || 7 ||

శ్రీదోజ ఉత్పలకరః శ్రీపతిః స్తుతిహర్షితః |
కులాద్రిభేత్తా జటిలః కలికల్మషనాశనః || 8 ||

చంద్రచూడామణిః కాంతః పాపహారీ సమాహితః |
అశ్రితశ్రీకరస్సౌమ్యో భక్తవాంఛితదాయకః || 9 ||

శాంతః కైవల్యసుఖదస్సచ్చిదానందవిగ్రహః |
ఙ్ఞానీ దయాయుతో దాంతో బ్రహ్మద్వేషవివర్జితః || 10 ||

ప్రమత్తదైత్యభయదః శ్రీకంఠో విబుధేశ్వరః |
రమార్చితోవిధిర్నాగరాజయఙ్ఞోపవీతవాన్ || 11 ||

స్థూలకంఠః స్వయంకర్తా సామఘోషప్రియః పరః |
స్థూలతుండో‌உగ్రణీర్ధీరో వాగీశస్సిద్ధిదాయకః || 12 ||

దూర్వాబిల్వప్రియో‌உవ్యక్తమూర్తిరద్భుతమూర్తిమాన్ |
శైలేంద్రతనుజోత్సంగఖేలనోత్సుకమానసః || 13 ||

స్వలావణ్యసుధాసారో జితమన్మథవిగ్రహః |
సమస్తజగదాధారో మాయీ మూషకవాహనః || 14 ||

హృష్టస్తుష్టః ప్రసన్నాత్మా సర్వసిద్ధిప్రదాయకః |
అష్టోత్తరశతేనైవం నామ్నాం విఘ్నేశ్వరం విభుమ్ || 15 ||

తుష్టావ శంకరః పుత్రం త్రిపురం హంతుముత్యతః |
యః పూజయేదనేనైవ భక్త్యా సిద్ధివినాయకమ్ || 16 ||

దూర్వాదళైర్బిల్వపత్రైః పుష్పైర్వా చందనాక్షతైః |
సర్వాన్కామానవాప్నోతి సర్వవిఘ్నైః ప్రముచ్యతే ||

Ganesha Stotrams – Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in English
vinayako vighnarajo gauriputro ganesvarah |
skandagrajovyayah puto dakso‌உdhyakso dvijapriyah || 1 ||

agnigarvacchidindrasriprado vaniprado‌உvyayah
sarvasiddhipradassarvatanayah sarvaripriyah || 2 ||

sarvatmakah srstikarta devonekarcitassivah |
suddho buddhipriyassanto brahmacari gajananah || 3 ||

dvaimatreyo munistutyo bhaktavighnavinasanah |
ekadantascaturbahuscaturassaktisamyutah || 4 ||

lambodarassurpakarno hararbrahma viduttamah |
kalo grahapatih kami somasuryagnilocanah || 5 ||

pasankusadharascando gunatito niranjanah |
akalmasassvayamsiddhassiddharcitapadambujah || 6 ||

bijapuraphalasakto varadassasvatah krti |
dvijapriyo vitabhayo gadi cakriksucapadhrt || 7 ||

sridoja utpalakarah sripatih stutiharsitah |
kuladribhetta jatilah kalikalmasanasanah || 8 ||

candracudamanih kantah papahari samahitah |
asritasrikarassaumyo bhaktavamchitadayakah || 9 ||

santah kaivalyasukhadassaccidanandavigrahah |
nnani dayayuto danto brahmadvesavivarjitah || 10 ||

pramattadaityabhayadah srikantho vibudhesvarah |
ramarcitovidhirnagarajayannopavitavan || 11 ||

sthulakanthah svayankarta samaghosapriyah parah |
sthulatundo‌உgranirdhiro vagisassiddhidayakah || 12 ||

durvabilvapriyo‌உvyaktamurtiradbhutamurtiman |
sailendratanujotsangakhelanotsukamanasah || 13 ||

svalavanyasudhasaro jitamanmathavigrahah |
samastajagadadharo mayi musakavahanah || 14 ||

hrstastustah prasannatma sarvasiddhipradayakah |
astottarasatenaivam namnam vighnesvaram vibhum || 15 ||

tustava sankarah putram tripuram hantumutyatah |
yah pujayedanenaiva bhaktya siddhivinayakam || 16 ||

durvadaḷairbilvapatraih puspairva candanaksataih |
sarvankamanavapnoti sarvavighnaih pramucyate ||