Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Gangashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗಂಗಾಷ್ಟಕಮ್

Gangashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗಂಗಾಷ್ಟಕಮ್

129 Views

ಶ್ರೀಗಂಗಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಓಂ
ಭಗವತಿ ತವ ತೀರೇ ನೀರಮಾತ್ರಾಶನೋಽಹಂ
ವಿಗತವಿಷಯತೃಷ್ಣಃ ಕೃಷ್ಣಮಾರಾಧಯಾಮಿ ।
ಸಕಲಕಲುಷಭಂಗೇ ಸ್ವರ್ಗಸೋಪಾನಗಂಗೇ
ತರಲತರತರಂಗೇ ದೇವಿ ಗಂಗೇ ಪ್ರಸೀದ ॥ 1॥

ಭಗವತಿ ಭವಲೀಲಾಮೌಲಿಮಾಲೇ ತವಾಂಭಃ
ಕಣಮಣುಪರಿಮಾಣಂ ಪ್ರಾಣಿನೋ ಯೇ ಸ್ಪೃಶನ್ತಿ ।
ಅಮರನಗರನಾರಿಚಾಮರಮರಗ್ರಾಹಿಣೀನಾಂ
ವಿಗತಕಲಿಕಲಂಕಾತಂಕಮಂಕೇ ಲುಠನ್ತಿ ॥ 2॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ಖಂಡಯನ್ತೀ ಹರಶಿರಸಿ ಜಟಾವಲ್ಲಿಮುಲ್ಲಾಸಯನ್ತೀ
ಖರ್ಲ್ಲೋಕಾತ್ ಆಪತನ್ತೀ ಕನಕಗಿರಿಗುಹಾಗಂಡಶೈಲಾತ್ ಸ್ಖಲನ್ತೀ ।
ಕ್ಷೋಣೀ ಪೃಷ್ಠೇ ಲುಠನ್ತೀ ದುರಿತಚಯಚಮೂನಿಂರ್ಭರಂ ಭರ್ತ್ಸಯನ್ತೀ
ಪಾಥೋಧಿಂ ಪುರಯನ್ತೀ ಸುರನಗರಸರಿತ್ ಪಾವನೀ ನಃ ಪುನಾತು ॥ 3॥

ಮಜ್ಜನಮಾತಂಗಕುಂಭಚ್ಯುತಮದಮದಿರಾಮೋದಮತ್ತಾಲಿಜಾಲಂ
ಸ್ನಾನಂಃ ಸಿದ್ಧಾಂಗನಾನಾಂ ಕುಚಯುಗವಿಗಲತ್ ಕುಂಕುಮಾಸಂಗಪಿಂಗಮ್ ।
ಸಾಯಂಪ್ರಾತರ್ಮುನೀನಾಂ ಕುಶಕುಸುಮಚಯೈಃ ಛನ್ನತೀರಸ್ಥನೀರಂ
ಪಾಯ ನ್ನೋ ಗಾಂಗಮಂಭಃ ಕರಿಕಲಭಕರಾಕ್ರಾನ್ತರಂ ಹಸ್ತರಂಗಮ್ ॥ 4॥

ಆದಾವಾದಿ ಪಿತಾಮಹಸ್ಯ ನಿಯಮವ್ಯಾಪಾರಪಾತ್ರೇ ಜಲಂ
ಪಶ್ಚಾತ್ ಪನ್ನಗಶಾಯಿನೋ ಭಗವತಃ ಪಾದೋದಕಂ ಪಾವನಮ್ ।
ಭೂಯಃ ಶಂಭುಜಟಾವಿಭೂಷಣಮಣಿಃ ಜಹನೋರ್ಮಹರ್ಷೇರಿಯಂ
ಕನ್ಯಾ ಕಲ್ಮಷನಾಶಿನೀ ಭಗವತೀ ಭಾಗೀರಥೀ ದೃಶ್ಯತೇ ॥ 5॥

ಶೈಲೇನ್ದ್ರಾತ್ ಅವತಾರಿಣೀ ನಿಜಜಲೇ ಮಜ್ಜತ್ ಜನೋತ್ತಾರಿಣೀ
ಪಾರಾವಾರವಿಹಾರಿಣೀ ಭವಭಯಶ್ರೇಣೀ ಸಮುತ್ಸಾರಿಣೀ ।
ಶೇಷಾಹೇರನುಕಾರಿಣೀ ಹರಶಿರೋವಲ್ಲಿದಲಾಕಾರಿಣೀ
ಕಾಶೀಪ್ರಾನ್ತವಿಹಾರಿಣೀ ವಿಜಯತೇ ಗಂಗಾ ಮನೂಹಾರಿಣೋ ॥ 6॥

ಕುತೋ ವೀಚಿರ್ವೀಚಿಸ್ತವ ಯದಿ ಗತಾ ಲೋಚನಪಥಂ
ತ್ವಮಾಪೀತಾ ಪೀತಾಂಬರಪುಗ್ನಿವಾಸಂ ವಿತರಸಿ ।
ತ್ವದುತ್ಸಂಗೇ ಗಂಗೇ ಪತತಿ ಯದಿ ಕಾಯಸ್ತನುಭೃತಾಂ
ತದಾ ಮಾತಃ ಶಾತಕ್ರತವಪದಲಾಭೋಽಪ್ಯತಿಲಘುಃ ॥ 7॥

ಗಂಗೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಾರೇ ಸಕಲಸುರವಧೂಧೌತವಿಸ್ತೀರ್ಣತೋಯೇ
ಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪೇ ಹರಿಚರಣರಜೋಹಾರಿಣಿ ಸ್ವರ್ಗಮಾರ್ಗೇ ।
ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತಂ ಯದಿ ಸ್ಯಾತ್ ತವ ಜಲಕಾಣಿಕ್ರಾ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿಪಾಪೇ
ಕಸ್ತ್ವಾಂ ಸ್ತೋತುಂ ಸಮರ್ಥಃ ತ್ರಿಜಗದಘಹರೇ ದೇವಿ ಗಂಗೇ ಪ್ರಸೀದ ॥ 8॥

ಮಾತರ್ಜಾಹ್ನವೀ ಶಂಭುಸಂಗವಲಿತೇ ಮೌಲೈ ನಿಧಾಯಾಂಜಲಿಂ
ತ್ವತ್ತೀರೇ ವಪುಷೋಽವಸಾನಸಮಯೇ ನಾರಾಯಣಾಂಧ್ರಿದ್ವಯಮ್ ।
ಸಾನನ್ದಂ ಸ್ಮರತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಮಮ ಪ್ರಾಣಪ್ರಯಾಣೋತ್ಸವೇ
ಭೂಯಾತ್ ಭಕ್ತಿರವಿಚ್ಯುತಾ ಹರಿಹರದ್ವೈತಾತ್ಮಿಕಾ ಶಾಶ್ವತೀ ॥ 9॥

ಗಂಗಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರಯತೋ ನರಃ ।
ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಭುಕ್ತೋ ವಿಷ್ಣುಲೋಕಂ ಸ ಗಚ್ಛತಿ ॥ 10॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಗೋವಿನ್ದಭಗವತ್ಪೂಜ್ಯಪಾದಸ್ಯಶಿಷ್ಯಾ
ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಭಗವತಃ ಕೃತೌ ಗಂಗಾಷ್ಟಕಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *