Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Goddess Maa Sita Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati

Sitashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ સીતાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ॥

॥ અથ શ્રીમદાનન્દરામાયણાન્તર્ગત શ્રી
સીતાષ્ટોત્તરશતનામ સ્તોત્રમ્ ॥

અગસ્તિરુવાચ-
એવં સુતીષ્ણ સીતાયાઃ કવચં તે મયેરિતં ।
અતઃ પરં શ્રુણુષ્વાન્યત્ સીતાયાઃ સ્તોત્ર મુત્તમં ॥ ૧
યસ્મિનષ્ટોત્તરશતં સીતાનામાનિ સન્તિ હિ ।
અષ્ટોત્તરશતં સીતા નામ્નાં સ્તોત્ર મનુત્તમમ્ ॥ ૨
યે પઠન્તિ નરાસ્ત્વત્ર તેષાં ચ સફલો ભવઃ ।
તે ધન્યા માનવા લોકે તે વૈકુણ્ઠં વ્રજન્તિ હિ ॥ ૩

ન્યાસઃ।
અસ્ય શ્રી સીતાનામાષ્ટોત્તર શતમન્ત્રસ્ય-
અગસ્ત્ય ઋષિઃ ।
અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ ।
રમેતિ બીજં ।
માતુલિઙ્ગીતિ શક્તિઃ ।
પદ્માક્ષજેતિ કીલકં ।
અવનિજેત્યસ્ત્રં ।
જનકજેતિ કવચં ।
મૂલકાસુર મર્દિનીતિ પરમો મન્ત્રઃ ।
શ્રી સીતારામચન્દ્ર પ્રીત્યર્થં સકલ કામના સિદ્ધ્યર્થં
જપે વિનિયોગઃ ॥

કરન્યાસઃ ॥

ૐ સીતાયૈ અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
ૐ રમાયૈ તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
ૐ માતુલિઙ્ગ્યૈ મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
ૐ પદ્માક્ષજાયૈ અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ અવનિજાયૈ કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ જનકજાયૈ કરતલ કરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ॥

અઙ્ગન્યાસઃ ॥

ૐ સીતાયૈ હૃદયાય નમઃ ।
ૐ રમાયૈ શિરસે સ્વાહા ।
ૐ માતુલિઙ્ગ્યૈ શિખાયૈ વષટ્ ।
ૐ પદ્માક્ષજાયૈ નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
ૐ જનકાત્મજાયૈ અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ૐ મૂલકાસુરમર્દિન્યૈ ઇતિ દિગ્બન્ધઃ ॥

અથ ધ્યાનમ્ ॥

વામાઙ્ગે રઘુનાયકસ્ય રુચિરે યા સંસ્થિતા શોભના
યા વિપ્રાધિપ યાન રમ્ય નયના યા વિપ્રપાલાનના ।
વિદ્યુત્પુઞ્જ વિરાજમાન વસના ભક્તાર્તિ સઙ્ખણ્ડના
શ્રીમદ્ રાઘવ પાદપદ્મયુગળ ન્યસ્તેક્ષણા સાવતુ ॥

શ્રી સીતા જાનકી દેવી વૈદેહી રાઘવપ્રિયા ।
રમાવનિસુતા રામા રાક્ષસાન્ત પ્રકારિણી ॥ ૧ ॥

રત્નગુપ્તા માતુલિઙ્ગી મૈથિલી ભક્તતોષદા ।
પદ્માક્ષજા કઞ્જનેત્રા સ્મિતાસ્યા નૂપુરસ્વના ॥ ૨ ॥

વૈકુણ્ઠનિલયા મા શ્રીઃ મુક્તિદા કામપૂરણી ।
નૃપાત્મજા હેમવર્ણા મૃદુલાઙ્ગી સુભાષિણી ॥ ૩ ॥

કુશામ્બિકા દિવ્યદાચ લવમાતા મનોહરા ।
હનૂમદ્ વન્દિતપદા મુગ્ધા કેયૂર ધારિણી ॥ ૪ ॥

અશોકવન મધ્યસ્થા રાવણાદિગ મોહિની ।
વિમાનસંસ્થિતા સુભ્રૂ સુકેશી રશનાન્વિતા ॥ ૫ ॥

રજોરૂપા સત્વરૂપા તામસી વહ્નિવસિની ।
હેમમૃગાસક્ત ચિત્તા વાલ્મીકાશ્રમ વાસિની ॥ ૬ ॥

પતિવ્રતા મહામાયા પીતકૌશેય વાસિની ।
મૃગનેત્રા ચ બિમ્બોષ્ઠી ધનુર્વિદ્યા વિશારદા ॥ ૭ ॥

સૌમ્યરૂપા દશરથસ્નુષા ચામર વીજિતા ।
સુમેધા દુહિતા દિવ્યરૂપા ત્રૈલોક્યપાલિનિ ॥ ૮ ॥

અન્નપૂર્ણા મહાલક્ષ્મીઃ ધીર્લજ્જા ચ સરસ્વતી ।
શાન્તિઃ પુષ્ટિઃ શમા ગૌરી પ્રભાયોધ્યા નિવાસિની ॥ ૯ ॥

વસન્તશીલતા ગૌરી સ્નાન સન્તુષ્ટ માનસા ।
રમાનામ ભદ્રસંસ્થા હેમકુમ્ભ પયોધરા ॥ ૧૦ ॥

સુરાર્ચિતા ધૃતિઃ કાન્તિઃ સ્મૃતિર્મેધા વિભાવરી ।
લઘૂદરા વરારોહા હેમકઙ્કણ મણ્ડિતા ॥ ૧૧ ॥

દ્વિજ પત્ન્યર્પિત નિજભૂષા રાઘવ તોષિણી ।
શ્રીરામ સેવન રતા રત્ન તાટઙ્ક ધારિણી ॥ ૧૨ ॥

રામાવામાઙ્ગ સંસ્થા ચ રામચન્દ્રૈક રઞ્જિની ।
સરયૂજલ સઙ્ક્રીડા કારિણી રામમોહિની ॥ ૧૩ ॥

સુવર્ણ તુલિતા પુણ્યા પુણ્યકીર્તિઃ કલાવતી ।
કલકણ્ઠા કમ્બુકણ્ઠા રમ્ભોરૂર્ગજગામિની ॥ ૧૪ ॥

રામાર્પિતમના રામવન્દિતા રામવલ્લભા ।
શ્રીરામપદ ચિહ્નાઙ્ગા રામ રામેતિ ભાષિણી ॥ ૧૫ ॥

રામપર્યઙ્ક શયના રામાઙ્ઘ્રિ ક્ષાલિણી વરા ।
કામધેન્વન્ન સન્તુષ્ટા માતુલિઙ્ગ કરાધૃતા ॥ ૧૬ ॥

દિવ્યચન્દન સંસ્થા શ્રી મૂલકાસુર મર્દિની ।
એવં અષ્ટોત્તરશતં સીતાનામ્નાં સુપુણ્યદમ્ ॥ ૧૭ ॥

યે પઠન્તિ નરા ભૂમ્યાં તે ધન્યાઃ સ્વર્ગગામિનઃ ।
અષ્ટોત્તરશતં નામ્નાં સીતાયાઃ સ્તોત્રમુત્તમમ્ ॥ ૧૮ ॥

જપનીયં પ્રયત્નેન સર્વદા ભક્તિ પૂર્વકં ।
સન્તિ સ્તોત્રાણ્યનેકા નિ પુણ્યદાનિ મહાન્તિ ચ ॥ ૧૯ ॥

નાનેન સદૃશાનીહ તાનિ સર્વાણિ ભૂસુર ।
સ્તોત્રાણામુત્તમં ચેદં ભુક્તિ મુક્તિ પ્રદં નૃણામ્ ॥ ૨૦ ॥

એવં સુતીષ્ણ તે પ્રોક્તં અષ્ટોત્તર શતં શુભં ।
સીતાનામ્નાં પુણ્યદંચ શ્રવણાન્ મઙ્ગળ પ્રદમ્ ॥ ૨૧ ॥

નરૈઃ પ્રાતઃ સમુત્થાય પઠિતવ્યં પ્રયત્નતઃ ।
સીતા પૂજન કાલેપિ સર્વ વાઞ્છિતદાયકમ્ ॥ ૨૨ ॥

ઇતિ શ્રીશતકોટિ રામચરિતાંતર્ગત
શ્રીમદાનન્દરામાયણે વાલ્મિકીયે મનોહરકાણ્ડે
સીતાષ્ટોત્તર શતનામ સ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read:

Goddess Maa Sita Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Goddess Maa Sita Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top