Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Hymn to Krishna as Nandakumar Lyrics in Punjabi | ਸ਼੍ਰੀਨਨ੍ਦਕੁਮਾਰਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

Hymn to Krishna as Nandakumar Lyrics in Punjabi | ਸ਼੍ਰੀਨਨ੍ਦਕੁਮਾਰਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

62 Views

ਸ਼੍ਰੀਨਨ੍ਦਕੁਮਾਰਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi:

ਸੁਨ੍ਦਰਗੋਪਾਲਂ ਉਰਵਨਮਾਲਂ ਨਯਨਵਿਸ਼ਾਲਂ ਦੁਃਖਹਰਂ
ਵਨ੍ਦਾਵਨਚਨ੍ਦ੍ਰਮਾਨਨ੍ਦਕਨ੍ਦਂ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਂ ਧਰਣਿਧਰਮ੍ ।
ਵਲ੍ਲਭਘਨਸ਼੍ਯਾਮਂ ਪੂਰ੍ਣਕਾਮਂ ਅਤ੍ਯਭਿਰਾਮਂ ਪ੍ਰੀਤਿਕਰਂ
ਭਜ ਨਨ੍ਦਕੁਮਾਰਂ ਸਰ੍ਵਸੁਖਸਾਰਂ ਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਚਾਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਪਰਮ੍ ॥ ੧॥

ਸੁਨ੍ਦਰਵਾਰਿਜਵਦਨਂ ਨਿਰ੍ਜਿਤਮਦਨਂ ਆਨਨ੍ਦਸਦਨਂ ਮੁਕੁਟਧਰਂ
ਗੁਞ੍ਜਾਕਤਿਹਾਰਂ ਵਿਪਿਨਵਿਹਾਰਂ ਪਰਮੋਦਾਰਂ ਚੀਰਹਰਮ੍ ।
ਵਲ੍ਲਭਪਟਪੀਤਂ ਕਤਉਪਵੀਤਂ ਕਰਨਵਨੀਤਂ ਵਿਬੁਧਵਰਂ
ਭਜ ਨਨ੍ਦਕੁਮਾਰਂ ਸਰ੍ਵਸੁਖਸਾਰਂ ਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਚਾਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਪਰਮ੍ ॥ ੨॥

ਸ਼ੋਭਿਤਮੁਖਧੁਲਂ ਯਮੁਨਾਕੂਲਂ ਨਿਪਟਅਤੂਲਂ ਸੁਖਦਤਰਂ
ਮੁਖਮਣ੍ਡਿਤਰੇਣੁਂ ਚਾਰਿਤਧੇਨੁਂ ਵਾਦਿਤਵੇਣੁਂ ਮਧੁਰਸੁਰਮ੍ ।
ਵਲ੍ਲਭਮਤਿਵਿਮਲਂ ਸ਼ੁਭਪਦਕਮਲਂ ਨਖਰੁਚਿ ਅਮਲਂ ਤਿਮਿਰਹਰਂ
ਭਜ ਨਨ੍ਦਕੁਮਾਰਂ ਸਰ੍ਵਸੁਖਸਾਰਂ ਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਚਾਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਪਰਮ੍ ॥ ੩॥

ਸ਼ਿਰਮੁਕੁਟਸੁਦੇਸ਼ਂ ਕੁਞ੍ਚਿਤਕੇਸ਼ਂ ਨਟਵਰਵੇਸ਼ਂ ਕਾਮਵਰਂ
ਮਾਯਾਕਤਮਨੁਜਂ ਹਲਧਰਅਨੁਜਂ ਪ੍ਰਤਿਹਤਦਨੁਜਂ ਭਾਰਹਰਮ੍ ।
ਵਲ੍ਲਭਵ੍ਰਜਪਾਲਂ ਸੁਭਗਸੁਚਾਲਂ ਹਿਤਮਨੁਕਾਲਂ ਭਾਵਵਰਂ
ਭਜ ਨਨ੍ਦਕੁਮਾਰਂ ਸਰ੍ਵਸੁਖਸਾਰਂ ਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਚਾਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਪਰਮ੍ ॥ ੪॥

ਇਨ੍ਦੀਵਰਭਾਸਂ ਪ੍ਰਕਟਸੁਰਾਸਂ ਕੁਸੁਮਵਿਕਾਸਂ ਵਂਸ਼ਿਧਰਂ
ਹਤ੍ਮਨ੍ਮਥਮਾਨਂ ਰੂਪਨਿਧਾਨਂ ਕਤਕਲਗਾਨਂ ਚਿਤ੍ਤਹਰਮ੍ ।
ਵਲ੍ਲਭਮਦੁਹਾਸਂ ਕੁਞ੍ਜਨਿਵਾਸਂ ਵਿਵਿਧਵਿਲਾਸਂ ਕੇਲਿਕਰਂ
ਭਜ ਨਨ੍ਦਕੁਮਾਰਂ ਸਰ੍ਵਸੁਖਸਾਰਂ ਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਚਾਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਪਰਮ੍ ॥ ੫॥

ਅਤਿਪਰਮਪ੍ਰਵੀਣਂ ਪਾਲਿਤਦੀਨਂ ਭਕ੍ਤਾਧੀਨਂ ਕਰ੍ਮਕਰਂ
ਮੋਹਨਮਤਿਧੀਰਂ ਫਣਿਬਲਵੀਰਂ ਹਤਪਰਵੀਰਂ ਤਰਲਤਰਮ੍ ।
ਵਲ੍ਲਭਵ੍ਰਜਰਮਣਂ ਵਾਰਿਜਵਦਨਂ ਹਲਧਰਸ਼ਮਨਂ ਸ਼ੈਲਧਰਂ
ਭਜ ਨਨ੍ਦਕੁਮਾਰਂ ਸਰ੍ਵਸੁਖਸਾਰਂ ਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਚਾਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਪਰਮ੍ ॥ ੬॥

ਜਲਧਰਦ੍ਯੁਤਿਅਙ੍ਗਂ ਲਲਿਤਤ੍ਰਿਭਙ੍ਗਂ ਬਹੁਕਤਰਙ੍ਗਂ ਰਸਿਕਵਰਂ
ਗੋਕੁਲਪਰਿਵਾਰਂ ਮਦਨਾਕਾਰਂ ਕੁਞ੍ਜਵਿਹਾਰਂ ਗੂਢਤਰਮ੍ ।
ਵਲ੍ਲਭਵ੍ਰਜਚਨ੍ਦ੍ਰਂ ਸੁਭਗਸੁਛਨ੍ਦਂ ਕਤਆਨਨ੍ਦਂ ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਿਹਰਂ
ਭਜ ਨਨ੍ਦਕੁਮਾਰਂ ਸਰ੍ਵਸੁਖਸਾਰਂ ਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਚਾਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਪਰਮ੍ ॥ ੭॥

ਵਨ੍ਦਿਤਯੁਗਚਰਣਂ ਪਾਵਨਕਰਣਂ ਜਗਦੁਦ੍ਧਰਣਂ ਵਿਮਲਧਰਂ
ਕਾਲਿਯਸ਼ਿਰਗਮਨਂ ਕਤਫਣਿਨਮਨਂ ਘਾਤਿਤਯਮਨਂ ਮਦੁਲਤਰਮ੍ ।
ਵਲ੍ਲਭਦੁਃਖਹਰਣਂ ਨਿਰ੍ਮਲਚਰਣਂ ਅਸ਼ਰਣਸ਼ਰਣਂ ਮੁਕ੍ਤਿਕਰਂ
ਭਜ ਨਨ੍ਦਕੁਮਾਰਂ ਸਰ੍ਵਸੁਖਸਾਰਂ ਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਚਾਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਪਰਮ੍ ॥ ੮॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਪ੍ਰਭੁਵਲ੍ਲਭਾਚਾਰ੍ਯਵਿਰਚਿਤਂ ਸ਼੍ਰੀਨਨ੍ਦਕੁਮਾਰਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *