Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Kakaradi Kali Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati | Kalika Devi Slokam

Kakaradi Kali Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ કકારાદિકાલીશતનામસ્તોત્રમ્ ॥

શ્રીદેવ્યુવાચ-
નમસ્તે પાર્વતીનાથ વિશ્વનાથ દયામય ।
જ્ઞાનાત્ પરતરં નાસ્તિ શ્રુતં વિશ્વેશ્વર પ્રભો ॥ ૧ ॥

દીનવન્ધો દયાસિન્ધો વિશ્વેશ્વર જગત્પતે ।
ઇદાનીં શ્રોતુમિચ્છામિ ગોપ્યં પરમકારણમ્ ।
રહસ્યં કાલિકાયશ્ચ તારાયાશ્ચ સુરોત્તમ ॥ ૨ ॥

શ્રીશિવ ઉવાચ-
રહસ્યં કિં વદિષ્યામિ પઞ્ચવક્ત્રૈર્મહેશ્વરી ।
જિહ્વાકોટિસહસ્રૈસ્તુ વક્ત્રકોટિશતૈરપિ ॥ ૩ ॥

વક્તું ન શક્યતે તસ્ય માહાત્મ્યં વૈ કથઞ્ચન ।
તસ્યા રહસ્યં ગોપ્યઞ્ચ કિં ન જાનાસિ શંકરી ॥ ૪ ॥

સ્વસ્યૈવ ચરિતં વક્તું સમર્થા સ્વયમેવ હિ ।
અન્યથા નૈવ દેવેશિ જ્ઞાયતે તત્ કથઞ્ચન ॥ ૫ ॥

કાલિકાયાઃ શતં નામ નાના તન્ત્રે ત્વયા શ્રુતમ્ ।
રહસ્યં ગોપનીયઞ્ચ તત્રેઽસ્મિન્ જગદમ્બિકે ॥ ૬ ॥

કરાલવદના કાલી કામિની કમલા કલા ।
ક્રિયાવતી કોટરાક્ષી કામાક્ષ્યા કામસુન્દરી ॥ ૭ ॥

કપાલા ચ કરાલા ચ કાલી કાત્યાયની કુહુઃ ।
કઙ્કાલા કાલદમના કરુણા કમલાર્ચ્ચિતા ॥ ૮ ॥

કાદમ્બરી કાલહરા કૌતુકી કારણપ્રિયા ।
કૃષ્ણા કૃષ્ણપ્રિયા કૃષ્ણપૂજિતા કૃષ્ણવલ્લભા ॥ ૯ ॥

કૃષ્ણાપરાજિતા કૃષ્ણપ્રિયા ચ કૃષ્ણરૂપિની ।
કાલિકા કાલરાત્રીશ્ચ કુલજા કુલપણ્ડિતા ॥ ૧૦ ॥

કુલધર્મપ્રિયા કામા કામ્યકર્મવિભૂષિતા ।
કુલપ્રિયા કુલરતા કુલીનપરિપૂજિતા ॥ ૧૧ ॥

કુલજ્ઞા કમલાપૂજ્યા કૈલાસનગભૂષિતા ।
કૂટજા કેશિની કામ્યા કામદા કામપણ્ડિતા ॥ ૧૨ ॥

કરાલાસ્યા ચ કન્દર્પકામિની રૂપશોભિતા ।
કોલમ્બકા કોલરતા કેશિની કેશભૂષિતા ॥ ૧૩ ॥

કેશવસ્યપ્રિયા કાશા કાશ્મીરા કેશવાર્ચ્ચિતા ।
કામેશ્વરી કામરુપા કામદાનવિભૂષિતા ॥ ૧૪ ॥

કાલહન્ત્રી કૂર્મમાંસપ્રિયા કૂર્માદિપૂજિતા ।
કોલિની કરકાકારા કરકર્મનિષેવિણી ॥ ૧૫ ॥

કટકેશ્વરમધ્યસ્થા કટકી કટકાર્ચ્ચિતા ।
કટપ્રિયા કટરતા કટકર્મનિષેવિણી ॥ ૧૬ ॥

કુમારીપૂજનરતા કુમારીગણસેવિતા ।
કુલાચારપ્રિયા કૌલપ્રિયા કૌલનિષેવિણી ॥ ૧૭ ॥

કુલીના કુલધર્મજ્ઞા કુલભીતિવિમર્દ્દિની ।
કાલધર્મપ્રિયા કામ્ય-નિત્યા કામસ્વરૂપિણી ॥ ૧૮ ॥

કામરૂપા કામહરા કામમન્દિરપૂજિતા ।
કામાગારસ્વરૂપા ચ કાલાખ્યા કાલભૂષિતા ॥ ૧૯ ॥

ક્રિયાભક્તિરતા કામ્યાનાઞ્ચૈવ કામદાયિની ।
કોલપુષ્પમ્બરા કોલા નિકોલા કાલહાન્તરા ॥ ૨૦ ॥

કૌષિકી કેતકી કુન્તી કુન્તલાદિવિભૂષિતા ।
ઇત્યેવં શૃણુ ચાર્વઙ્ગિ રહસ્યં સર્વમઙ્ગલમ્ ॥ ૨૧ ॥

ફલશ્રુતિ-
યઃ પઠેત્ પરયા ભક્ત્યા સ શિવો નાત્ર સંશયઃ ।
શતનામપ્રસાદેન કિં ન સિદ્ધતિ ભૂતલે ॥ ૨૨ ॥

બ્રહ્મા વિષ્ણુશ્ચ રુદ્રશ્ચ વાસવાદ્યા દિવૌકસઃ ।
રહસ્યપઠનાદ્દેવિ સર્વે ચ વિગતજ્વરાઃ ॥ ૨૩ ॥

ત્રિષુ લોકેશુ વિશ્વેશિ સત્યં ગોપ્યમતઃ પરમ્ ।
નાસ્તિ નાસ્તિ મહામાયે તન્ત્રમધ્યે કથઞ્ચન ॥ ૨૪ ॥

સત્યં વચિ મહેશાનિ નાતઃપરતરં પ્રિયે ।
ન ગોલોકે ન વૈકુણ્ઠે ન ચ કૈલાસમન્દિરે ॥ ૨૫ ॥

રાત્રિવાપિ દિવાભાગે યદિ દેવિ સુરેશ્વરી ।
પ્રજપેદ્ ભક્તિભાવેન રહસ્યસ્તવમુત્તમમ્ ॥ ૨૬ ॥

શતનામ પ્રસાદેન મન્ત્રસિદ્ધિઃ પ્રજાયતે ।
કુજવારે ચતુર્દ્દશ્યાં નિશાભાગે જપેત્તુ યઃ ॥ ૨૭ ॥

સ કૃતી સર્વશાસ્ત્રજ્ઞઃ સ કુલીનઃ સદા શુચિઃ ।
સ કુલજ્ઞઃ સ કાલજ્ઞઃ સ ધર્મજ્ઞો મહીતલે ॥ ૨૮ ॥

રહસ્ય પઠનાત્ કોટિ-પુરશ્ચરણજં ફલમ્ ।
પ્રાપ્નોતિ દેવદેવેશિ સત્યં પરમસુન્દરી ॥ ૨૯ ॥

સ્તવપાઠાદ્ વરારોહે કિં ન સિદ્ધતિ ભૂતલે ।
અણિમાદ્યષ્ટસિદ્ધિશ્ચ ભવેત્યેવ ન સંશયઃ ॥ ૩૦ ॥

રાત્રૌ બિલ્વતલેઽશ્વથ્થમૂલેઽપરાજિતાતલે ।
પ્રપઠેત્ કાલિકા-સ્તોત્રં યથાશક્ત્યા મહેશ્વરી ॥ ૩૧ ॥

શતવારપ્રપઠનાન્મન્ત્રસિદ્ધિર્ભવેદ્ધ્રૂવમ્ ।
નાનાતન્ત્રં શ્રુતં દેવિ મમ વક્ત્રાત્ સુરેશ્વરી ॥ ૩૨ ॥

મુણ્ડમાલામહામન્ત્રં મહામન્ત્રસ્ય સાધનમ્ ।
ભક્ત્યા ભગવતીં દુર્ગાં દુઃખદારિદ્ર્યનાશિનીમ્ ॥ ૩૩ ॥

સંસ્મરેદ્ યો જપેદ્ધ્યાયેત્ સ મુક્તો નાત્ર સંશય ।
જીવન્મુક્તઃ સ વિજ્ઞેયસ્તન્ત્રભક્તિપરાયણઃ ॥ ૩૪ ॥

સ સાધકો મહાજ્ઞાની યશ્ચ દુર્ગાપદાનુગઃ ।
ન ચ ભક્તિર્ન વાહભક્તિર્ન મુક્તિનગનન્દિનિ ॥ ૩૫ ॥

વિના દુર્ગાં જગદ્ધાત્રી નિષ્ફલં જીવનં ભભેત્ ।
શક્તિમાર્ગરતો ભૂત્વા યોહન્યમાર્ગે પ્રધાવતિ ॥ ૩૬ ॥

ન ચ શાક્તાસ્તસ્ય વક્ત્રં પરિપશ્યન્તિ શંકરી ।
વિના તન્ત્રાદ્ વિના મન્ત્રાદ્ વિના યન્ત્રાન્મહેશ્વરી ॥ ૩૭ ॥

ન ચ ભુક્તિશ્ચ મુક્તિશ્ચ જાયતે વરવર્ણિની ।
યથા ગુરુર્મહેશાનિ યથા ચ પરમો ગુરુઃ ॥ ૩૮ ॥

તન્ત્રાવક્તા ગુરુઃ સાક્ષાદ્ યથા ચ જ્ઞાનદઃ શિવઃ ।
તન્ત્રઞ્ચ તન્ત્રવક્તારં નિન્દન્તિ તાન્ત્રીકીં ક્રિયામ્ ॥ ૩૯ ॥

યે જના ભૈરવાસ્તેષાં માંસાસ્થિચર્વણોદ્યતાઃ ।
અતએવ ચ તન્ત્રજ્ઞં સ નિન્દન્તિ કદાચન ।
ન હસ્તન્તિ ન હિંસન્તિ ન વદન્ત્યન્યથા બુધા ॥ ૪૦ ॥

॥ ઇતિ મુણ્ડમાલાતન્ત્રેઽષ્ટમપટલે દેવીશ્વર સંવાદે
કાલીશતનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read:

Kakaradi Kali Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Kakaradi Kali Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati | Kalika Devi Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top