Layout A (one post)

Lord Shivas Shaivism

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam Lyrics in English

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam in English: ॥ śrī dakṣiṇāmūrtyaṣṭakam (vyāsa kr̥tam) ॥ śrīvyāsa uvāca – śrīmadgurō nikhilavēdaśirōnigūḍha brahmātmabōdha sukhasāndratanō mahātman | śrīkāntavākpati mukhākhiladēvasaṅgha svātmāvabōdhaka parēśa namō namastē || 1 ||...

Layout A2 (combined with B)

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam Lyrics in Tamil

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam in Tamil: ॥ ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்த்யஷ்டகம் (வ்யாஸ க்ருதம்) ॥ ஶ்ரீவ்யாஸ உவாச – ஶ்ரீமத்³கு³ரோ நிகி²லவேத³ஶிரோனிகூ³ட⁴ ப்³ரஹ்மாத்மபோ³த⁴...

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam Lyrics in Kannada

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam in Kannada: ॥ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟಕಂ – ೨ (ವ್ಯಾಸ ಕೃತಂ) ॥ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ – ಶ್ರೀಮದ್ಗುರೋ ನಿಖಿಲವೇದಶಿರೋನಿಗೂಢ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಬೋಧ ಸುಖಸಾಂದ್ರತನೋ...

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam Lyrics in Telugu

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam in Telugu: ॥ శ్రీ దక్షిణామూర్త్యష్టకమ్ (వ్యాస కృతం) ॥ శ్రీవ్యాస ఉవాచ – శ్రీమద్గురో నిఖిలవేదశిరోనిగూఢ బ్రహ్మాత్మబోధ సుఖసాంద్రతనో...

Gange Ca Yamune Caiva Lyrics in Sanskrit with Meaning

Gange Ca Yamune Caiva: ॥ गङ्गे च यमुने चैव ॥ गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन् संनिधिं कुरु ॥ Gangge Ca Yamune Cai[a-E]va Godaavari...

Layout A3

Lord Shivas Shaivism

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam in English: ॥ śrī dakṣiṇāmūrtyaṣṭakam (vyāsa kr̥tam) ॥ śrīvyāsa uvāca – śrīmadgurō nikhilavēdaśirōnigūḍha brahmātmabōdha sukhasāndratanō mahātman | śrīkāntavākpati mukhākhiladēvasaṅgha svātmāvabōdhaka parēśa namō...

Lord Shivas Shaivism

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam in Tamil: ॥ ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்த்யஷ்டகம் (வ்யாஸ க்ருதம்) ॥ ஶ்ரீவ்யாஸ உவாச – ஶ்ரீமத்³கு³ரோ நிகி²லவேத³ஶிரோனிகூ³ட⁴ ப்³ரஹ்மாத்மபோ³த⁴ ஸுக²ஸாந்த்³ரதனோ மஹாத்மன் । ஶ்ரீகாந்தவாக்பதி முகா²கி²லதே³வஸங்க⁴ ஸ்வாத்மாவபோ³த⁴க பரேஶ...

Lord Shivas Shaivism

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam in Kannada: ॥ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟಕಂ – ೨ (ವ್ಯಾಸ ಕೃತಂ) ॥ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ – ಶ್ರೀಮದ್ಗುರೋ ನಿಖಿಲವೇದಶಿರೋನಿಗೂಢ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಬೋಧ ಸುಖಸಾಂದ್ರತನೋ ಮಹಾತ್ಮನ್ | ಶ್ರೀಕಾಂತವಾಕ್ಪತಿ ಮುಖಾಖಿಲದೇವಸಂಘ ಸ್ವಾತ್ಮಾವಬೋಧಕ ಪರೇಶ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || ೧ ||...

Layout A (with pagination)

Lord Shivas Shaivism

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam Lyrics in English

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam in English: ॥ śrī dakṣiṇāmūrtyaṣṭakam (vyāsa kr̥tam) ॥ śrīvyāsa uvāca – śrīmadgurō nikhilavēdaśirōnigūḍha brahmātmabōdha sukhasāndratanō mahātman | śrīkāntavākpati mukhākhiladēvasaṅgha svātmāvabōdhaka parēśa namō namastē || 1 ||...

Lord Shivas Shaivism

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam Lyrics in Tamil

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam in Tamil: ॥ ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்த்யஷ்டகம் (வ்யாஸ க்ருதம்) ॥ ஶ்ரீவ்யாஸ உவாச – ஶ்ரீமத்³கு³ரோ நிகி²லவேத³ஶிரோனிகூ³ட⁴ ப்³ரஹ்மாத்மபோ³த⁴ ஸுக²ஸாந்த்³ரதனோ மஹாத்மன் । ஶ்ரீகாந்தவாக்பதி முகா²கி²லதே³வஸங்க⁴ ஸ்வாத்மாவபோ³த⁴க பரேஶ நமோ நமஸ்தே ॥ 1 ॥...

Lord Shivas Shaivism

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam Lyrics in Kannada

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam in Kannada: ॥ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟಕಂ – ೨ (ವ್ಯಾಸ ಕೃತಂ) ॥ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ – ಶ್ರೀಮದ್ಗುರೋ ನಿಖಿಲವೇದಶಿರೋನಿಗೂಢ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಬೋಧ ಸುಖಸಾಂದ್ರತನೋ ಮಹಾತ್ಮನ್ | ಶ್ರೀಕಾಂತವಾಕ್ಪತಿ ಮುಖಾಖಿಲದೇವಸಂಘ ಸ್ವಾತ್ಮಾವಬೋಧಕ ಪರೇಶ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || ೧ || ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಮಾತ್ರಮುಪಲಭ್ಯಸಮಸ್ತಮೇತ- ದಾಭಾತಿ ಯಸ್ಯ...

Lord Shivas Shaivism

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam Lyrics in Telugu

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam in Telugu: ॥ శ్రీ దక్షిణామూర్త్యష్టకమ్ (వ్యాస కృతం) ॥ శ్రీవ్యాస ఉవాచ – శ్రీమద్గురో నిఖిలవేదశిరోనిగూఢ బ్రహ్మాత్మబోధ సుఖసాంద్రతనో మహాత్మన్ | శ్రీకాంతవాక్పతి ముఖాఖిలదేవసంఘ స్వాత్మావబోధక పరేశ నమో నమస్తే || ౧ || సాన్నిధ్యమాత్రముపలభ్యసమస్తమేత- దాభాతి యస్య...

Lord Maha Siva

7 Powerful Lord Shiva Mantras You Should Chant

Powerful Shiva Mantras: Panchakshari Shiva Mantra: ॐ नमः शिवाय – Om Namah Shivaya Meaning: I bow to Shiva. The literal meaning of Om Namah Shivaya is “I bow to Shiva”. Shiva, here is the supreme reality, or in other words, the inner Self. Thus, while you are chanting this mantra, you are...