Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Manyu Suktam Lyrics in Kannada and English

Manyu Suktam Lyrics in Kannada and English

1672 Views

Lord Shiva Stotram – Manyu Suktam in Kannada

ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತಾ; ಮಂಡಲಂ 10; ಸೂಕ್ತಂ 83,84

ಯಸ್ತೇ” ಮನ್ಯೋ‌உವಿ’ಧದ್ ವಜ್ರ ಸಾಯಕ ಸಹ ಓಜಃ’ ಪುಷ್ಯತಿ ವಿಶ್ವ’ಮಾನುಷಕ್ |
ಸಾಹ್ಯಾಮ ದಾಸಮಾರ್ಯಂ ತ್ವಯಾ” ಯುಜಾ ಸಹ’ಸ್ಕೃತೇನ ಸಹ’ಸಾ ಸಹ’ಸ್ವತಾ || 1 ||

ಮನ್ಯುರಿಂದ್ರೋ” ಮನ್ಯುರೇವಾಸ’ ದೇವೋ ಮನ್ಯುರ್ ಹೋತಾ ವರು’ಣೋ ಜಾತವೇ”ದಾಃ |
ಮನ್ಯುಂ ವಿಶ’ ಈಳತೇ ಮಾನು’ಷೀರ್ಯಾಃ ಪಾಹಿ ನೋ” ಮನ್ಯೋ ತಪ’ಸಾ ಸಜೋಷಾ”ಃ || 2 ||

ಅಭೀ”ಹಿ ಮನ್ಯೋ ತವಸಸ್ತವೀ”ಯಾನ್ ತಪ’ಸಾ ಯುಜಾ ವಿ ಜ’ಹಿ ಶತ್ರೂ”ನ್ |
ಅಮಿತ್ರಹಾ ವೃ’ತ್ರಹಾ ದ’ಸ್ಯುಹಾ ಚ ವಿಶ್ವಾ ವಸೂನ್ಯಾ ಭ’ರಾ ತ್ವಂ ನಃ’ || 3 ||

ತ್ವಂ ಹಿ ಮ”ನ್ಯೋ ಅಭಿಭೂ”ತ್ಯೋಜಾಃ ಸ್ವಯಂಭೂರ್ಭಾಮೋ” ಅಭಿಮಾತಿಷಾಹಃ |
ವಿಶ್ವಚ’ರ್-ಷಣಿಃ ಸಹು’ರಿಃ ಸಹಾ”ವಾನಸ್ಮಾಸ್ವೋಜಃ ಪೃತ’ನಾಸು ಧೇಹಿ || 4 ||

Manyu Suktam

ಅಭಾಗಃ ಸನ್ನಪ ಪರೇ”ತೋ ಅಸ್ಮಿ ತವ ಕ್ರತ್ವಾ” ತವಿಷಸ್ಯ’ ಪ್ರಚೇತಃ |
ತಂ ತ್ವಾ” ಮನ್ಯೋ ಅಕ್ರತುರ್ಜಿ’ಹೀಳಾಹಂ ಸ್ವಾತನೂರ್ಬ’ಲದೇಯಾ”ಯ ಮೇಹಿ’ || 5 ||

ಅಯಂ ತೇ” ಅಸ್ಮ್ಯುಪ ಮೇಹ್ಯರ್ವಾಙ್ ಪ್ರ’ತೀಚೀನಃ ಸ’ಹುರೇ ವಿಶ್ವಧಾಯಃ |
ಮನ್ಯೋ” ವಜ್ರಿನ್ನಭಿ ಮಾಮಾ ವ’ವೃತ್ಸ್ವಹನಾ”ವ ದಸ್ಯೂ”ನ್ ಋತ ಬೋ”ಧ್ಯಾಪೇಃ || 6 ||

ಅಭಿ ಪ್ರೇಹಿ’ ದಕ್ಷಿಣತೋ ಭ’ವಾ ಮೇ‌உಧಾ” ವೃತ್ರಾಣಿ’ ಜಂಘನಾವ ಭೂರಿ’ |
ಜುಹೋಮಿ’ ತೇ ಧರುಣಂ ಮಧ್ವೋ ಅಗ್ರ’ಮುಭಾ ಉ’ಪಾಂಶು ಪ್ರ’ಥಮಾ ಪಿ’ಬಾವ || 7 ||

ತ್ವಯಾ” ಮನ್ಯೋ ಸರಥ’ಮಾರುಜಂತೋ ಹರ್ಷ’ಮಾಣಾಸೋ ಧೃಷಿತಾ ಮ’ರುತ್ವಃ |
ತಿಗ್ಮೇಷ’ವ ಆಯು’ಧಾ ಸಂಶಿಶಾ”ನಾ ಅಭಿ ಪ್ರಯಂ”ತು ನರೋ” ಅಗ್ನಿರೂ”ಪಾಃ || 8 ||

ಅಗ್ನಿರಿ’ವ ಮನ್ಯೋ ತ್ವಿಷಿತಃ ಸ’ಹಸ್ವ ಸೇನಾನೀರ್ನಃ’ ಸಹುರೇ ಹೂತ ಏ”ಧಿ |
ಹತ್ವಾಯ ಶತ್ರೂನ್ ವಿ ಭ’ಜಸ್ವ ವೇದ ಓಜೋ ಮಿಮಾ”ನೋ ವಿಮೃಧೋ” ನುದಸ್ವ || 9 ||

ಸಹ’ಸ್ವ ಮನ್ಯೋ ಅಭಿಮಾ”ತಿಮಸ್ಮೇ ರುಜನ್ ಮೃಣನ್ ಪ್ರ’ಮೃಣನ್ ಪ್ರೇಹಿ ಶತ್ರೂ”ನ್ |
ಉಗ್ರಂ ತೇ ಪಾಜೋ” ನನ್ವಾ ರು’ರುಧ್ರೇ ವಶೀ ವಶಂ” ನಯಸ ಏಕಜ ತ್ವಮ್ || 10 ||

ಏಕೋ” ಬಹೂನಾಮ’ಸಿ ಮನ್ಯವೀಳಿತೋ ವಿಶಂ”ವಿಶಂ ಯುಧಯೇ ಸಂ ಶಿ’ಶಾಧಿ |
ಅಕೃ’ತ್ತರುಕ್ ತ್ವಯಾ” ಯುಜಾ ವಯಂ ದ್ಯುಮಂತಂ ಘೋಷಂ” ವಿಜಯಾಯ’ ಕೃಣ್ಮಹೇ || 11 ||

ವಿಜೇಷಕೃದಿಂದ್ರ’ ಇವಾನವಬ್ರವೋ(ಓ)3’‌உಸ್ಮಾಕಂ” ಮನ್ಯೋ ಅಧಿಪಾ ಭ’ವೇಹ |
ಪ್ರಿಯಂ ತೇ ನಾಮ’ ಸಹುರೇ ಗೃಣೀಮಸಿ ವಿದ್ಮಾತಮುತ್ಸಂ ಯತ’ ಆಬಭೂಥ’ || 12 ||

ಆಭೂ”ತ್ಯಾ ಸಹಜಾ ವ’ಜ್ರ ಸಾಯಕ ಸಹೋ” ಬಿಭರ್ಷ್ಯಭಿಭೂತ ಉತ್ತ’ರಮ್ |
ಕ್ರತ್ವಾ” ನೋ ಮನ್ಯೋ ಸಹಮೇದ್ಯೇ”ಧಿ ಮಹಾಧನಸ್ಯ’ ಪುರುಹೂತ ಸಂಸೃಜಿ’ || 13 ||

ಸಂಸೃ’ಷ್ಟಂ ಧನ’ಮುಭಯಂ” ಸಮಾಕೃ’ತಮಸ್ಮಭ್ಯಂ” ದತ್ತಾಂ ವರು’ಣಶ್ಚ ಮನ್ಯುಃ |
ಭಿಯಂ ದಧಾ”ನಾ ಹೃದ’ಯೇಷು ಶತ್ರ’ವಃ ಪರಾ”ಜಿತಾಸೋ ಅಪ ನಿಲ’ಯಂತಾಮ್ || 14 ||

ಧನ್ವ’ನಾಗಾಧನ್ವ’ ನಾಜಿಂಜ’ಯೇಮ ಧನ್ವ’ನಾ ತೀವ್ರಾಃ ಸಮದೋ” ಜಯೇಮ |
ಧನುಃ ಶತ್ರೋ”ರಪಕಾಮಂ ಕೃ’ಣೋತಿ ಧನ್ವ’ ನಾಸರ್ವಾ”ಃ ಪ್ರದಿಶೋ” ಜಯೇಮ ||

ಭದ್ರಂ ನೋ ಅಪಿ’ ವಾತಯ ಮನಃ’ ||

ಓಂ ಶಾಂತಾ’ ಪೃಥಿವೀ ಶಿ’ವಮಂತರಿಕ್ಷಂ ದ್ಯೌರ್ನೋ” ದೇವ್ಯ‌உಭ’ಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು |
ಶಿವಾ ದಿಶಃ’ ಪ್ರದಿಶ’ ಉದ್ದಿಶೋ” ನ‌உಆಪೋ” ವಿಶ್ವತಃ ಪರಿ’ಪಾಂತು ಸರ್ವತಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

Lord Shiva Stotram – Manyu Suktam in English

rgveda samhita; manḍalam 10; suktam 83,84

yaste” manyo‌உvi’dhad vajra sayaka saha oja’h pusyati visva’manusak |
sahyama dasamaryam tvaya” yuja saha’skrtena saha’sa saha’svata || 1 ||

manyurindro” manyurevasa’ devo manyur hota varu’no jatave”dah |
manyum visa’ iḷate manu’siryah pahi no” manyo tapa’sa sajosa”h || 2 ||

abhi”hi manyo tavasastavi”yan tapa’sa yuja vi ja’hi satru”n |
amitraha vr’traha da’syuha ca visva vasunya bha’ra tvam na’h || 3 ||

tvam hi ma”nyo abhibhu”tyojah svayambhurbhamo” abhimatisahah |
visvaca’r-sanih sahu’rih saha”vanasmasvojah prta’nasu dhehi || 4 ||

abhagah sannapa pare”to asmi tava kratva” tavisasya’ pracetah |
tam tva” manyo akraturji’hiḷaham svatanurba’ladeya”ya mehi’ || 5 ||

ayam te” asmyupa mehyarvaṅ pra’ticinah sa’hure visvadhayah |
manyo” vajrinnabhi mama va’vrtsvahana”va dasyu”n rta bo”dhyapeh || 6 ||

abhi prehi’ daksinato bha’va me‌உdha” vrtrani’ jaṅghanava bhuri’ |
juhomi’ te dharunam madhvo agra’mubha u’pamsu pra’thama pi’bava || 7 ||

tvaya” manyo saratha’marujanto harsa’manaso dhrsita ma’rutvah |
tigmesa’va ayu’dha samsisa”na abhi praya”ntu naro” agniru”pah || 8 ||

agniri’va manyo tvisitah sa’hasva senanirna’h sahure huta e”dhi |
hatvaya satrun vi bha’jasva veda ojo mima”no vimrdho” nudasva || 9 ||

saha’sva manyo abhima”timasme rujan mrnan pra’mrnan prehi satru”n |
ugram te pajo” nanva ru’rudhre vasi vasa”m nayasa ekaja tvam || 10 ||

eko” bahunama’si manyaviḷito visa”mvisam yudhaye sam si’sadhi |
akr’ttaruk tvaya” yuja vayam dyumantam ghosa”m vijayaya’ krnmahe || 11 ||

vijesakrdindra’ ivanavabravo(o)3’‌உsmaka”m manyo adhipa bha’veha |
priyam te nama’ sahure grnimasi vidmatamutsam yata’ ababhutha’ || 12 ||

abhu”tya sahaja va’jra sayaka saho” bibharsyabhibhuta utta’ram |
kratva” no manyo sahamedye”dhi mahadhanasya’ puruhuta samsrji’ || 13 ||

samsr’sṭam dhana’mubhaya”m samakr’tamasmabhya”m dattam varu’nasca manyuh |
bhiyam dadha”na hrda’yesu satra’vah para”jitaso apa nila’yantam || 14 ||

dhanva’nagadhanva’ najiñja’yema dhanva’na tivrah samado” jayema |
dhanuh satro”rapakamam kr’noti dhanva’ nasarva”h pradiso” jayema ||

bhadram no api’ vataya mana’h ||

om santa’ prthivi si’vamantariksam dyaurno” devya‌உbha’yanno astu |
siva disa’h pradisa’ uddiso” na‌உapo” visvatah pari’pantu sarvatah santih santih santi’h ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *