Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Manyu Suktam Lyrics in Malayalam and English

Manyu Suktam Lyrics in Malayalam and English

877 Views

Lord Shiva Stotram – Manyu Suktam in Malayalam

ഋഗ്വേദ സംഹിതാ; മംഡലം 10; സൂക്തം 83,84

യസ്തേ’ മന്യോ‌உവി’ധദ് വജ്ര സായക സഹ ഓജഃ’ പുഷ്യതി വിശ്വ’മാനുഷക് |
സാഹ്യാമ ദാസമാര്യം ത്വയാ’ യുജാ സഹ’സ്കൃതേന സഹ’സാ സഹ’സ്വതാ || 1 ||

മന്യുരിംദ്രോ’ മന്യുരേവാസ’ ദേവോ മന്യുര് ഹോതാ വരു’ണോ ജാതവേ’ദാഃ |
മന്യും വിശ’ ഈളതേ മാനു’ഷീര്യാഃ പാഹി നോ’ മന്യോ തപ’സാ സജോഷാ’ഃ || 2 ||

അഭീ’ഹി മന്യോ തവസസ്തവീ’യാന് തപ’സാ യുജാ വി ജ’ഹി ശത്രൂ’ന് |
അമിത്രഹാ വൃ’ത്രഹാ ദ’സ്യുഹാ ച വിശ്വാ വസൂന്യാ ഭ’രാ ത്വം നഃ’ || 3 ||

ത്വം ഹി മ’ന്യോ അഭിഭൂ’ത്യോജാഃ സ്വയംഭൂര്ഭാമോ’ അഭിമാതിഷാഹഃ |
വിശ്വച’ര്-ഷണിഃ സഹു’രിഃ സഹാ’വാനസ്മാസ്വോജഃ പൃത’നാസു ധേഹി || 4 ||

Manyu Suktam

അഭാഗഃ സന്നപ പരേ’തോ അസ്മി തവ ക്രത്വാ’ തവിഷസ്യ’ പ്രചേതഃ |
തം ത്വാ’ മന്യോ അക്രതുര്ജി’ഹീളാഹം സ്വാതനൂര്ബ’ലദേയാ’യ മേഹി’ || 5 ||

അയം തേ’ അസ്മ്യുപ മേഹ്യര്വാങ് പ്ര’തീചീനഃ സ’ഹുരേ വിശ്വധായഃ |
മന്യോ’ വജ്രിന്നഭി മാമാ വ’വൃത്സ്വഹനാ’വ ദസ്യൂ’ന് ഋത ബോ’ധ്യാപേഃ || 6 ||

അഭി പ്രേഹി’ ദക്ഷിണതോ ഭ’വാ മേ‌உധാ’ വൃത്രാണി’ ജംഘനാവ ഭൂരി’ |
ജുഹോമി’ തേ ധരുണം മധ്വോ അഗ്ര’മുഭാ ഉ’പാംശു പ്ര’ഥമാ പി’ബാവ || 7 ||

ത്വയാ’ മന്യോ സരഥ’മാരുജംതോ ഹര്ഷ’മാണാസോ ധൃഷിതാ മ’രുത്വഃ |
തിഗ്മേഷ’വ ആയു’ധാ സംശിശാ’നാ അഭി പ്രയം’തു നരോ’ അഗ്നിരൂ’പാഃ || 8 ||

അഗ്നിരി’വ മന്യോ ത്വിഷിതഃ സ’ഹസ്വ സേനാനീര്നഃ’ സഹുരേ ഹൂത ഏ’ധി |
ഹത്വായ ശത്രൂന് വി ഭ’ജസ്വ വേദ ഓജോ മിമാ’നോ വിമൃധോ’ നുദസ്വ || 9 ||

സഹ’സ്വ മന്യോ അഭിമാ’തിമസ്മേ രുജന് മൃണന് പ്ര’മൃണന് പ്രേഹി ശത്രൂ’ന് |
ഉഗ്രം തേ പാജോ’ നന്വാ രു’രുധ്രേ വശീ വശം’ നയസ ഏകജ ത്വമ് || 10 ||

ഏകോ’ ബഹൂനാമ’സി മന്യവീളിതോ വിശം’വിശം യുധയേ സം ശി’ശാധി |
അകൃ’ത്തരുക് ത്വയാ’ യുജാ വയം ദ്യുമംതം ഘോഷം’ വിജയായ’ കൃണ്മഹേ || 11 ||

വിജേഷകൃദിംദ്ര’ ഇവാനവബ്രവോ(ഓ)3’‌உസ്മാകം’ മന്യോ അധിപാ ഭ’വേഹ |
പ്രിയം തേ നാമ’ സഹുരേ ഗൃണീമസി വിദ്മാതമുത്സം യത’ ആബഭൂഥ’ || 12 ||

ആഭൂ’ത്യാ സഹജാ വ’ജ്ര സായക സഹോ’ ബിഭര്ഷ്യഭിഭൂത ഉത്ത’രമ് |
ക്രത്വാ’ നോ മന്യോ സഹമേദ്യേ’ധി മഹാധനസ്യ’ പുരുഹൂത സംസൃജി’ || 13 ||

സംസൃ’ഷ്ടം ധന’മുഭയം’ സമാകൃ’തമസ്മഭ്യം’ ദത്താം വരു’ണശ്ച മന്യുഃ |
ഭിയം ദധാ’നാ ഹൃദ’യേഷു ശത്ര’വഃ പരാ’ജിതാസോ അപ നില’യംതാമ് || 14 ||

ധന്വ’നാഗാധന്വ’ നാജിംജ’യേമ ധന്വ’നാ തീവ്രാഃ സമദോ’ ജയേമ |
ധനുഃ ശത്രോ’രപകാമം കൃ’ണോതി ധന്വ’ നാസര്വാ’ഃ പ്രദിശോ’ ജയേമ ||

ഭദ്രം നോ അപി’ വാതയ മനഃ’ ||

ഓം ശാംതാ’ പൃഥിവീ ശി’വമംതരിക്ഷം ദ്യൗര്നോ’ ദേവ്യ‌உഭ’യന്നോ അസ്തു |
ശിവാ ദിശഃ’ പ്രദിശ’ ഉദ്ദിശോ’ ന‌உആപോ’ വിശ്വതഃ പരി’പാംതു സര്വതഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ’ ||

Lord Shiva Stotram – Manyu Suktam in English

rgveda samhita; manḍalam 10; suktam 83,84

yaste” manyo‌உvi’dhad vajra sayaka saha oja’h pusyati visva’manusak |
sahyama dasamaryam tvaya” yuja saha’skrtena saha’sa saha’svata || 1 ||

manyurindro” manyurevasa’ devo manyur hota varu’no jatave”dah |
manyum visa’ iḷate manu’siryah pahi no” manyo tapa’sa sajosa”h || 2 ||

abhi”hi manyo tavasastavi”yan tapa’sa yuja vi ja’hi satru”n |
amitraha vr’traha da’syuha ca visva vasunya bha’ra tvam na’h || 3 ||

tvam hi ma”nyo abhibhu”tyojah svayambhurbhamo” abhimatisahah |
visvaca’r-sanih sahu’rih saha”vanasmasvojah prta’nasu dhehi || 4 ||

abhagah sannapa pare”to asmi tava kratva” tavisasya’ pracetah |
tam tva” manyo akraturji’hiḷaham svatanurba’ladeya”ya mehi’ || 5 ||

ayam te” asmyupa mehyarvaṅ pra’ticinah sa’hure visvadhayah |
manyo” vajrinnabhi mama va’vrtsvahana”va dasyu”n rta bo”dhyapeh || 6 ||

abhi prehi’ daksinato bha’va me‌உdha” vrtrani’ jaṅghanava bhuri’ |
juhomi’ te dharunam madhvo agra’mubha u’pamsu pra’thama pi’bava || 7 ||

tvaya” manyo saratha’marujanto harsa’manaso dhrsita ma’rutvah |
tigmesa’va ayu’dha samsisa”na abhi praya”ntu naro” agniru”pah || 8 ||

agniri’va manyo tvisitah sa’hasva senanirna’h sahure huta e”dhi |
hatvaya satrun vi bha’jasva veda ojo mima”no vimrdho” nudasva || 9 ||

saha’sva manyo abhima”timasme rujan mrnan pra’mrnan prehi satru”n |
ugram te pajo” nanva ru’rudhre vasi vasa”m nayasa ekaja tvam || 10 ||

eko” bahunama’si manyaviḷito visa”mvisam yudhaye sam si’sadhi |
akr’ttaruk tvaya” yuja vayam dyumantam ghosa”m vijayaya’ krnmahe || 11 ||

vijesakrdindra’ ivanavabravo(o)3’‌உsmaka”m manyo adhipa bha’veha |
priyam te nama’ sahure grnimasi vidmatamutsam yata’ ababhutha’ || 12 ||

abhu”tya sahaja va’jra sayaka saho” bibharsyabhibhuta utta’ram |
kratva” no manyo sahamedye”dhi mahadhanasya’ puruhuta samsrji’ || 13 ||

samsr’sṭam dhana’mubhaya”m samakr’tamasmabhya”m dattam varu’nasca manyuh |
bhiyam dadha”na hrda’yesu satra’vah para”jitaso apa nila’yantam || 14 ||

dhanva’nagadhanva’ najiñja’yema dhanva’na tivrah samado” jayema |
dhanuh satro”rapakamam kr’noti dhanva’ nasarva”h pradiso” jayema ||

bhadram no api’ vataya mana’h ||

om santa’ prthivi si’vamantariksam dyaurno” devya‌உbha’yanno astu |
siva disa’h pradisa’ uddiso” na‌உapo” visvatah pari’pantu sarvatah santih santih santi’h ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *