Shiva Stotram

Manyu Suktam Lyrics in Tamil and English

Lord Shiva Stotram – Manyu Suktam in Tamil

றுக்வேத ஸம்ஹிதா; மம்டலம் 10; ஸூக்தம் 83,84

யஸ்தே” மன்யோ‌உவி’தத் வஜ்ர ஸாயக ஸஹ ஓஜஃ’ புஷ்யதி விஶ்வ’மானுஷக் |
ஸாஹ்யாம தாஸமார்யம் த்வயா” யுஜா ஸஹ’ஸ்க்றுதேன ஸஹ’ஸா ஸஹ’ஸ்வதா || 1 ||

மன்யுரிம்த்ரோ” மன்யுரேவாஸ’ தேவோ மன்யுர் ஹோதா வரு’ணோ ஜாதவே”தாஃ |
மன்யும் விஶ’ ஈளதே மானு’ஷீர்யாஃ பாஹி னோ” மன்யோ தப’ஸா ஸஜோஷா”ஃ || 2 ||

அபீ”ஹி மன்யோ தவஸஸ்தவீ”யான் தப’ஸா யுஜா வி ஜ’ஹி ஶத்ரூ”ன் |
அமித்ரஹா வ்று’த்ரஹா த’ஸ்யுஹா ச விஶ்வா வஸூன்யா ப’ரா த்வம் னஃ’ || 3 ||

த்வம் ஹி ம”ன்யோ அபிபூ”த்யோஜாஃ ஸ்வயம்பூர்பாமோ” அபிமாதிஷாஹஃ |
விஶ்வச’ர்-ஷணிஃ ஸஹு’ரிஃ ஸஹா”வானஸ்மாஸ்வோஜஃ ப்றுத’னாஸு தேஹி || 4 ||

Manyu Suktam

அபாகஃ ஸன்னப பரே”தோ அஸ்மி தவ க்ரத்வா” தவிஷஸ்ய’ ப்ரசேதஃ |
தம் த்வா” மன்யோ அக்ரதுர்ஜி’ஹீளாஹம் ஸ்வாதனூர்ப’லதேயா”ய மேஹி’ || 5 ||

அயம் தே” அஸ்ம்யுப மேஹ்யர்வாங் ப்ர’தீசீனஃ ஸ’ஹுரே விஶ்வதாயஃ |
மன்யோ” வஜ்ரின்னபி மாமா வ’வ்றுத்ஸ்வஹனா”வ தஸ்யூ”ன் றுத போ”த்யாபேஃ || 6 ||

அபி ப்ரேஹி’ தக்ஷிணதோ ப’வா மே‌உதா” வ்றுத்ராணி’ ஜம்கனாவ பூரி’ |
ஜுஹோமி’ தே தருணம் மத்வோ அக்ர’முபா உ’பாம்ஶு ப்ர’தமா பி’பாவ || 7 ||

த்வயா” மன்யோ ஸரத’மாருஜம்தோ ஹர்ஷ’மாணாஸோ த்றுஷிதா ம’ருத்வஃ |
திக்மேஷ’வ ஆயு’தா ஸம்ஶிஶா”னா அபி ப்ரயம்”து னரோ” அக்னிரூ”பாஃ || 8 ||

அக்னிரி’வ மன்யோ த்விஷிதஃ ஸ’ஹஸ்வ ஸேனானீர்னஃ’ ஸஹுரே ஹூத ஏ”தி |
ஹத்வாய ஶத்ரூன் வி ப’ஜஸ்வ வேத ஓஜோ மிமா”னோ விம்றுதோ” னுதஸ்வ || 9 ||

ஸஹ’ஸ்வ மன்யோ அபிமா”திமஸ்மே ருஜன் ம்றுணன் ப்ர’ம்றுணன் ப்ரேஹி ஶத்ரூ”ன் |
உக்ரம் தே பாஜோ” னன்வா ரு’ருத்ரே வஶீ வஶம்” னயஸ ஏகஜ த்வம் || 10 ||

ஏகோ” பஹூனாம’ஸி மன்யவீளிதோ விஶம்”விஶம் யுதயே ஸம் ஶி’ஶாதி |
அக்று’த்தருக் த்வயா” யுஜா வயம் த்யுமம்தம் கோஷம்” விஜயாய’ க்றுண்மஹே || 11 ||

விஜேஷக்றுதிம்த்ர’ இவானவப்ரவோ(ஓ)3’‌உஸ்மாகம்” மன்யோ அதிபா ப’வேஹ |
ப்ரியம் தே னாம’ ஸஹுரே க்றுணீமஸி வித்மாதமுத்ஸம் யத’ ஆபபூத’ || 12 ||

ஆபூ”த்யா ஸஹஜா வ’ஜ்ர ஸாயக ஸஹோ” பிபர்ஷ்யபிபூத உத்த’ரம் |
க்ரத்வா” னோ மன்யோ ஸஹமேத்யே”தி மஹாதனஸ்ய’ புருஹூத ஸம்ஸ்றுஜி’ || 13 ||

ஸம்ஸ்று’ஷ்டம் தன’முபயம்” ஸமாக்று’தமஸ்மப்யம்” தத்தாம் வரு’ணஶ்ச மன்யுஃ |
பியம் ததா”னா ஹ்றுத’யேஷு ஶத்ர’வஃ பரா”ஜிதாஸோ அப னில’யம்தாம் || 14 ||

தன்வ’னாகாதன்வ’ னாஜிம்ஜ’யேம தன்வ’னா தீவ்ராஃ ஸமதோ” ஜயேம |
தனுஃ ஶத்ரோ”ரபகாமம் க்று’ணோதி தன்வ’ னாஸர்வா”ஃ ப்ரதிஶோ” ஜயேம ||

பத்ரம் னோ அபி’ வாதய மனஃ’ ||

ஓம் ஶாம்தா’ ப்றுதிவீ ஶி’வமம்தரிக்ஷம் த்யௌர்னோ” தேவ்ய‌உப’யன்னோ அஸ்து |
ஶிவா திஶஃ’ ப்ரதிஶ’ உத்திஶோ” ன‌உஆபோ” விஶ்வதஃ பரி’பாம்து ஸர்வதஃ ஶான்திஃ ஶான்திஃ ஶான்திஃ’ ||

Lord Shiva Stotram – Manyu Suktam in English

rgveda samhita; manḍalam 10; suktam 83,84

yaste” manyo‌உvi’dhad vajra sayaka saha oja’h pusyati visva’manusak |
sahyama dasamaryam tvaya” yuja saha’skrtena saha’sa saha’svata || 1 ||

manyurindro” manyurevasa’ devo manyur hota varu’no jatave”dah |
manyum visa’ iḷate manu’siryah pahi no” manyo tapa’sa sajosa”h || 2 ||

abhi”hi manyo tavasastavi”yan tapa’sa yuja vi ja’hi satru”n |
amitraha vr’traha da’syuha ca visva vasunya bha’ra tvam na’h || 3 ||

tvam hi ma”nyo abhibhu”tyojah svayambhurbhamo” abhimatisahah |
visvaca’r-sanih sahu’rih saha”vanasmasvojah prta’nasu dhehi || 4 ||

abhagah sannapa pare”to asmi tava kratva” tavisasya’ pracetah |
tam tva” manyo akraturji’hiḷaham svatanurba’ladeya”ya mehi’ || 5 ||

ayam te” asmyupa mehyarvaṅ pra’ticinah sa’hure visvadhayah |
manyo” vajrinnabhi mama va’vrtsvahana”va dasyu”n rta bo”dhyapeh || 6 ||

abhi prehi’ daksinato bha’va me‌உdha” vrtrani’ jaṅghanava bhuri’ |
juhomi’ te dharunam madhvo agra’mubha u’pamsu pra’thama pi’bava || 7 ||

tvaya” manyo saratha’marujanto harsa’manaso dhrsita ma’rutvah |
tigmesa’va ayu’dha samsisa”na abhi praya”ntu naro” agniru”pah || 8 ||

agniri’va manyo tvisitah sa’hasva senanirna’h sahure huta e”dhi |
hatvaya satrun vi bha’jasva veda ojo mima”no vimrdho” nudasva || 9 ||

saha’sva manyo abhima”timasme rujan mrnan pra’mrnan prehi satru”n |
ugram te pajo” nanva ru’rudhre vasi vasa”m nayasa ekaja tvam || 10 ||

eko” bahunama’si manyaviḷito visa”mvisam yudhaye sam si’sadhi |
akr’ttaruk tvaya” yuja vayam dyumantam ghosa”m vijayaya’ krnmahe || 11 ||

vijesakrdindra’ ivanavabravo(o)3’‌உsmaka”m manyo adhipa bha’veha |
priyam te nama’ sahure grnimasi vidmatamutsam yata’ ababhutha’ || 12 ||

abhu”tya sahaja va’jra sayaka saho” bibharsyabhibhuta utta’ram |
kratva” no manyo sahamedye”dhi mahadhanasya’ puruhuta samsrji’ || 13 ||

samsr’sṭam dhana’mubhaya”m samakr’tamasmabhya”m dattam varu’nasca manyuh |
bhiyam dadha”na hrda’yesu satra’vah para”jitaso apa nila’yantam || 14 ||

dhanva’nagadhanva’ najiñja’yema dhanva’na tivrah samado” jayema |
dhanuh satro”rapakamam kr’noti dhanva’ nasarva”h pradiso” jayema ||

bhadram no api’ vataya mana’h ||

om santa’ prthivi si’vamantariksam dyaurno” devya‌உbha’yanno astu |
siva disa’h pradisa’ uddiso” na‌உapo” visvatah pari’pantu sarvatah santih santih santi’h ||