Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Manyu Suktam Lyrics in Telugu and English

Manyu Suktam Lyrics in Telugu and English

2865 Views

Lord Shiva Stotram – Manyu Suktam in Telugu

ఋగ్వేద సంహితా; మండలం 10; సూక్తం 83,84

యస్తే” మన్యో‌உవి’ధద్ వజ్ర సాయక సహ ఓజః’ పుష్యతి విశ్వ’మానుషక్ |
సాహ్యామ దాసమార్యం త్వయా” యుజా సహ’స్కృతేన సహ’సా సహ’స్వతా || 1 ||

మన్యురింద్రో” మన్యురేవాస’ దేవో మన్యుర్ హోతా వరు’ణో జాతవే”దాః |
మన్యుం విశ’ ఈళతే మాను’షీర్యాః పాహి నో” మన్యో తప’సా సజోషా”ః || 2 ||

అభీ”హి మన్యో తవసస్తవీ”యాన్ తప’సా యుజా వి జ’హి శత్రూ”న్ |
అమిత్రహా వృ’త్రహా ద’స్యుహా చ విశ్వా వసూన్యా భ’రా త్వం నః’ || 3 ||

Manyu Suktam

త్వం హి మ”న్యో అభిభూ”త్యోజాః స్వయంభూర్భామో” అభిమాతిషాహః |
విశ్వచ’ర్-షణిః సహు’రిః సహా”వానస్మాస్వోజః పృత’నాసు ధేహి || 4 ||

అభాగః సన్నప పరే”తో అస్మి తవ క్రత్వా” తవిషస్య’ ప్రచేతః |
తం త్వా” మన్యో అక్రతుర్జి’హీళాహం స్వాతనూర్బ’లదేయా”య మేహి’ || 5 ||

అయం తే” అస్మ్యుప మేహ్యర్వాఙ్ ప్ర’తీచీనః స’హురే విశ్వధాయః |
మన్యో” వజ్రిన్నభి మామా వ’వృత్స్వహనా”వ దస్యూ”న్ ఋత బో”ధ్యాపేః || 6 ||

అభి ప్రేహి’ దక్షిణతో భ’వా మే‌உధా” వృత్రాణి’ జంఘనావ భూరి’ |
జుహోమి’ తే ధరుణం మధ్వో అగ్ర’ముభా ఉ’పాంశు ప్ర’థమా పి’బావ || 7 ||

త్వయా” మన్యో సరథ’మారుజంతో హర్ష’మాణాసో ధృషితా మ’రుత్వః |
తిగ్మేష’వ ఆయు’ధా సంశిశా”నా అభి ప్రయం”తు నరో” అగ్నిరూ”పాః || 8 ||

అగ్నిరి’వ మన్యో త్విషితః స’హస్వ సేనానీర్నః’ సహురే హూత ఏ”ధి |
హత్వాయ శత్రూన్ వి భ’జస్వ వేద ఓజో మిమా”నో విమృధో” నుదస్వ || 9 ||

సహ’స్వ మన్యో అభిమా”తిమస్మే రుజన్ మృణన్ ప్ర’మృణన్ ప్రేహి శత్రూ”న్ |
ఉగ్రం తే పాజో” నన్వా రు’రుధ్రే వశీ వశం” నయస ఏకజ త్వమ్ || 10 ||

ఏకో” బహూనామ’సి మన్యవీళితో విశం”విశం యుధయే సం శి’శాధి |
అకృ’త్తరుక్ త్వయా” యుజా వయం ద్యుమంతం ఘోషం” విజయాయ’ కృణ్మహే || 11 ||

విజేషకృదింద్ర’ ఇవానవబ్రవో(ఓ)3’‌உస్మాకం” మన్యో అధిపా భ’వేహ |
ప్రియం తే నామ’ సహురే గృణీమసి విద్మాతముత్సం యత’ ఆబభూథ’ || 12 ||

ఆభూ”త్యా సహజా వ’జ్ర సాయక సహో” బిభర్ష్యభిభూత ఉత్త’రమ్ |
క్రత్వా” నో మన్యో సహమేద్యే”ధి మహాధనస్య’ పురుహూత సంసృజి’ || 13 ||

సంసృ’ష్టం ధన’ముభయం” సమాకృ’తమస్మభ్యం” దత్తాం వరు’ణశ్చ మన్యుః |
భియం దధా”నా హృద’యేషు శత్ర’వః పరా”జితాసో అప నిల’యంతామ్ || 14 ||

ధన్వ’నాగాధన్వ’ నాజింజ’యేమ ధన్వ’నా తీవ్రాః సమదో” జయేమ |
ధనుః శత్రో”రపకామం కృ’ణోతి ధన్వ’ నాసర్వా”ః ప్రదిశో” జయేమ ||

భద్రం నో అపి’ వాతయ మనః’ ||

ఓం శాంతా’ పృథివీ శి’వమంతరిక్షం ద్యౌర్నో” దేవ్య‌உభ’యన్నో అస్తు |
శివా దిశః’ ప్రదిశ’ ఉద్దిశో” న‌உఆపో” విశ్వతః పరి’పాంతు సర్వతః శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

Lord Shiva Stotram – Manyu Suktam in English

rgveda samhita; manḍalam 10; suktam 83,84

yaste” manyo‌உvi’dhad vajra sayaka saha oja’h pusyati visva’manusak |
sahyama dasamaryam tvaya” yuja saha’skrtena saha’sa saha’svata || 1 ||

manyurindro” manyurevasa’ devo manyur hota varu’no jatave”dah |
manyum visa’ iḷate manu’siryah pahi no” manyo tapa’sa sajosa”h || 2 ||

abhi”hi manyo tavasastavi”yan tapa’sa yuja vi ja’hi satru”n |
amitraha vr’traha da’syuha ca visva vasunya bha’ra tvam na’h || 3 ||

tvam hi ma”nyo abhibhu”tyojah svayambhurbhamo” abhimatisahah |
visvaca’r-sanih sahu’rih saha”vanasmasvojah prta’nasu dhehi || 4 ||

abhagah sannapa pare”to asmi tava kratva” tavisasya’ pracetah |
tam tva” manyo akraturji’hiḷaham svatanurba’ladeya”ya mehi’ || 5 ||

ayam te” asmyupa mehyarvaṅ pra’ticinah sa’hure visvadhayah |
manyo” vajrinnabhi mama va’vrtsvahana”va dasyu”n rta bo”dhyapeh || 6 ||

abhi prehi’ daksinato bha’va me‌உdha” vrtrani’ jaṅghanava bhuri’ |
juhomi’ te dharunam madhvo agra’mubha u’pamsu pra’thama pi’bava || 7 ||

tvaya” manyo saratha’marujanto harsa’manaso dhrsita ma’rutvah |
tigmesa’va ayu’dha samsisa”na abhi praya”ntu naro” agniru”pah || 8 ||

agniri’va manyo tvisitah sa’hasva senanirna’h sahure huta e”dhi |
hatvaya satrun vi bha’jasva veda ojo mima”no vimrdho” nudasva || 9 ||

saha’sva manyo abhima”timasme rujan mrnan pra’mrnan prehi satru”n |
ugram te pajo” nanva ru’rudhre vasi vasa”m nayasa ekaja tvam || 10 ||

eko” bahunama’si manyaviḷito visa”mvisam yudhaye sam si’sadhi |
akr’ttaruk tvaya” yuja vayam dyumantam ghosa”m vijayaya’ krnmahe || 11 ||

vijesakrdindra’ ivanavabravo(o)3’‌உsmaka”m manyo adhipa bha’veha |
priyam te nama’ sahure grnimasi vidmatamutsam yata’ ababhutha’ || 12 ||

abhu”tya sahaja va’jra sayaka saho” bibharsyabhibhuta utta’ram |
kratva” no manyo sahamedye”dhi mahadhanasya’ puruhuta samsrji’ || 13 ||

samsr’sṭam dhana’mubhaya”m samakr’tamasmabhya”m dattam varu’nasca manyuh |
bhiyam dadha”na hrda’yesu satra’vah para”jitaso apa nila’yantam || 14 ||

dhanva’nagadhanva’ najiñja’yema dhanva’na tivrah samado” jayema |
dhanuh satro”rapakamam kr’noti dhanva’ nasarva”h pradiso” jayema ||

bhadram no api’ vataya mana’h ||

om santa’ prthivi si’vamantariksam dyaurno” devya‌உbha’yanno astu |
siva disa’h pradisa’ uddiso” na‌உapo” visvatah pari’pantu sarvatah santih santih santi’h ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *