Shiva Stotram

Nakshatra Suktam – Nakshatreshti in Kannada and English

Lord Shiva Stotram – Nakshatra Suktam / Nakshatreshti in Kannada

ತೈತ್ತಿರೀಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಮ್ | ಅಷ್ಟಕಮ್ – 3 ಪ್ರಶ್ನಃ – 1
ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತಾಃ | ಕಾಂಡ 3 ಪ್ರಪಾಠಕಃ – 5 ಅನುವಾಕಮ್ – 1

ಓಂ || ಅಗ್ನಿರ್ನಃ’ ಪಾತು ಕೃತ್ತಿ’ಕಾಃ | ನಕ್ಷ’ತ್ರಂ ದೇವಮಿ’ಂದ್ರಿಯಮ್ | ಇದಮಾ’ಸಾಂ ವಿಚಕ್ಷಣಮ್ | ಹವಿರಾಸಂ ಜು’ಹೋತನ | ಯಸ್ಯ ಭಾಂತಿ’ ರಶ್ಮಯೋ ಯಸ್ಯ’ ಕೇತವಃ’ | ಯಸ್ಯೇಮಾ ವಿಶ್ವಾ ಭುವ’ನಾನಿ ಸರ್ವಾ” | ಸ ಕೃತ್ತಿ’ಕಾಭಿರಭಿಸಂವಸಾ’ನಃ | ಅಗ್ನಿರ್ನೋ’ ದೇವಸ್ಸು’ವಿತೇ ದ’ಧಾತು || 1 ||

ಪ್ರಜಾಪ’ತೇ ರೋಹಿಣೀವೇ’ತು ಪತ್ನೀ” | ವಿಶ್ವರೂ’ಪಾ ಬೃಹತೀ ಚಿತ್ರಭಾ’ನುಃ | ಸಾ ನೋ’ ಯಙ್ಞಸ್ಯ’ ಸುವಿತೇ ದ’ಧಾತು | ಯಥಾ ಜೀವೇ’ಮ ಶರದಸ್ಸವೀ’ರಾಃ | ರೋಹಿಣೀ ದೇವ್ಯುದ’ಗಾತ್ಪುರಸ್ತಾ”ತ್ | ವಿಶ್ವಾ’ ರೂಪಾಣಿ’ ಪ್ರತಿಮೋದ’ಮಾನಾ | ಪ್ರಜಾಪ’ತಿಗ್‍ಮ್ ಹವಿಷಾ’ ವರ್ಧಯ’ಂತೀ | ಪ್ರಿಯಾ ದೇವಾನಾಮುಪ’ಯಾತು ಯಙ್ಞಮ್ || 2 ||

ಸೋಮೋ ರಾಜಾ’ ಮೃಗಶೀರ್ಷೇಣ ಆಗನ್ನ್’ | ಶಿವಂ ನಕ್ಷ’ತ್ರಂ ಪ್ರಿಯಮ’ಸ್ಯ ಧಾಮ’ | ಆಪ್ಯಾಯ’ಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ಜನೇ’ಷು | ರೇತಃ’ ಪ್ರಜಾಂ ಯಜ’ಮಾನೇ ದಧಾತು | ಯತ್ತೇ ನಕ್ಷ’ತ್ರಂ ಮೃಗಶೀರ್ಷಮಸ್ತಿ’ | ಪ್ರಿಯಗ್‍ಮ್ ರಾ’ಜನ್ ಪ್ರಿಯತ’ಮಂ ಪ್ರಿಯಾಣಾ”ಮ್ | ತಸ್ಮೈ’ ತೇ ಸೋಮ ಹವಿಷಾ’ ವಿಧೇಮ | ಶನ್ನ’ ಏಧಿ ದ್ವಿಪದೇ ಶಂ ಚತು’ಷ್ಪದೇ || 3 ||

Nakshatra Suktam

ಆರ್ದ್ರಯಾ’ ರುದ್ರಃ ಪ್ರಥ’ಮಾ ನ ಏತಿ | ಶ್ರೇಷ್ಠೋ’ ದೇವಾನಾಂ ಪತಿ’ರಘ್ನಿಯಾನಾ”ಮ್ | ನಕ್ಷ’ತ್ರಮಸ್ಯ ಹವಿಷಾ’ ವಿಧೇಮ | ಮಾ ನಃ’ ಪ್ರಜಾಗ್‍ಮ್ ರೀ’ರಿಷನ್ಮೋತ ವೀರಾನ್ | ಹೇತಿ ರುದ್ರಸ್ಯ ಪರಿ’ಣೋ ವೃಣಕ್ತು | ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷ’ತ್ರಂ ಜುಷತಾಗ್‍ಮ್ ಹವಿರ್ನಃ’ | ಪ್ರಮುಂಚಮಾ’ನೌ ದುರಿತಾನಿ ವಿಶ್ವಾ” | ಅಪಾಘಶಗ್‍ಮ್’ ಸನ್ನುದತಾಮರಾ’ತಿಮ್ | || 4||

ಪುನ’ರ್ನೋ ದೇವ್ಯದಿ’ತಿಸ್ಪೃಣೋತು | ಪುನ’ರ್ವಸೂನಃ ಪುನರೇತಾಂ” ಯಙ್ಞಮ್ | ಪುನ’ರ್ನೋ ದೇವಾ ಅಭಿಯ’ಂತು ಸರ್ವೇ” | ಪುನಃ’ ಪುನರ್ವೋ ಹವಿಷಾ’ ಯಜಾಮಃ | ಏವಾ ನ ದೇವ್ಯದಿ’ತಿರನರ್ವಾ | ವಿಶ್ವ’ಸ್ಯ ಭರ್ತ್ರೀ ಜಗ’ತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ | ಪುನ’ರ್ವಸೂ ಹವಿಷಾ’ ವರ್ಧಯ’ಂತೀ | ಪ್ರಿಯಂ ದೇವಾನಾ-ಮಪ್ಯೇ’ತು ಪಾಥಃ’ || 5||

ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ’ ಪ್ರಥಮಂ ಜಾಯ’ಮಾನಃ | ತಿಷ್ಯಂ’ ನಕ್ಷ’ತ್ರಮಭಿ ಸಂಬ’ಭೂವ | ಶ್ರೇಷ್ಠೋ’ ದೇವಾನಾಂ ಪೃತ’ನಾಸುಜಿಷ್ಣುಃ | ದಿಶೋ‌உನು ಸರ್ವಾ ಅಭ’ಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು | ತಿಷ್ಯಃ’ ಪುರಸ್ತಾ’ದುತ ಮ’ಧ್ಯತೋ ನಃ’ | ಬೃಹಸ್ಪತಿ’ರ್ನಃ ಪರಿ’ಪಾತು ಪಶ್ಚಾತ್ | ಬಾಧೇ’ತಾಂದ್ವೇಷೋ ಅಭ’ಯಂ ಕೃಣುತಾಮ್ | ಸುವೀರ್ಯ’ಸ್ಯ ಪತ’ಯಸ್ಯಾಮ || 6 ||

ಇದಗ್‍ಮ್ ಸರ್ಪೇಭ್ಯೋ’ ಹವಿರ’ಸ್ತು ಜುಷ್ಟಮ್” | ಆಶ್ರೇಷಾ ಯೇಷಾ’ಮನುಯಂತಿ ಚೇತಃ’ | ಯೇ ಅಂತರಿ’ಕ್ಷಂ ಪೃಥಿವೀಂ ಕ್ಷಿಯಂತಿ’ | ತೇ ನ’ಸ್ಸರ್ಪಾಸೋ ಹವಮಾಗ’ಮಿಷ್ಠಾಃ | ಯೇ ರೋ’ಚನೇ ಸೂರ್ಯಸ್ಯಾಪಿ’ ಸರ್ಪಾಃ | ಯೇ ದಿವಂ’ ದೇವೀಮನು’ಸಂಚರ’ಂತಿ | ಯೇಷಾ’ಮಶ್ರೇಷಾ ಅ’ನುಯಂತಿ ಕಾಮಮ್” | ತೇಭ್ಯ’ಸ್ಸರ್ಪೇಭ್ಯೋ ಮಧು’ಮಜ್ಜುಹೋಮಿ || 7 ||

ಉಪ’ಹೂತಾಃ ಪಿತರೋ ಯೇ ಮಘಾಸು’ | ಮನೋ’ಜವಸಸ್ಸುಕೃತ’ಸ್ಸುಕೃತ್ಯಾಃ | ತೇ ನೋ ನಕ್ಷ’ತ್ರೇ ಹವಮಾಗ’ಮಿಷ್ಠಾಃ | ಸ್ವಧಾಭಿ’ರ್ಯಙ್ಞಂ ಪ್ರಯ’ತಂ ಜುಷಂತಾಮ್ | ಯೇ ಅ’ಗ್ನಿದಗ್ಧಾ ಯೇ‌உನ’ಗ್ನಿದಗ್ಧಾಃ | ಯೇ’‌உಮುಲ್ಲೋಕಂ ಪಿತರಃ’ ಕ್ಷಿಯಂತಿ’ | ಯಾಗ್‍ಶ್ಚ’ ವಿದ್ಮಯಾಗ್ಮ್ ಉ’ ಚ ನ ಪ್ರ’ವಿದ್ಮ | ಮಘಾಸು’ ಯಙ್ಞಗ್‍ಮ್ ಸುಕೃ’ತಂ ಜುಷಂತಾಮ್ || 8||

ಗವಾಂ ಪತಿಃ ಫಲ್ಗು’ನೀನಾಮಸಿ ತ್ವಮ್ | ತದ’ರ್ಯಮನ್ ವರುಣಮಿತ್ರ ಚಾರು’ | ತಂ ತ್ವಾ’ ವಯಗ್‍ಮ್ ಸ’ನಿತಾರಗ್‍ಮ್’ ಸನೀನಾಮ್ | ಜೀವಾ ಜೀವ’ಂತಮುಪ ಸಂವಿ’ಶೇಮ | ಯೇನೇಮಾ ವಿಶ್ವಾ ಭುವ’ನಾನಿ ಸಂಜಿ’ತಾ | ಯಸ್ಯ’ ದೇವಾ ಅ’ನುಸಂಯಂತಿ ಚೇತಃ’ | ಅರ್ಯಮಾ ರಾಜಾ‌உಜರಸ್ತು ವಿ’ಷ್ಮಾನ್ | ಫಲ್ಗು’ನೀನಾಮೃಷಭೋ ರೋ’ರವೀತಿ || 9 ||

ಶ್ರೇಷ್ಠೋ’ ದೇವಾನಾಂ” ಭಗವೋ ಭಗಾಸಿ | ತತ್ತ್ವಾ’ ವಿದುಃ ಫಲ್ಗು’ನೀಸ್ತಸ್ಯ’ ವಿತ್ತಾತ್ | ಅಸ್ಮಭ್ಯಂ’ ಕ್ಷತ್ರಮಜರಗ್‍ಮ್’ ಸುವೀರ್ಯಮ್” | ಗೋಮದಶ್ವ’ವದುಪಸನ್ನು’ದೇಹ | ಭಗೋ’ಹ ದಾತಾ ಭಗ ಇತ್ಪ್ರ’ದಾತಾ | ಭಗೋ’ ದೇವೀಃ ಫಲ್ಗು’ನೀರಾವಿ’ವೇಶ | ಭಗಸ್ಯೇತ್ತಂ ಪ್ರ’ಸವಂ ಗ’ಮೇಮ | ಯತ್ರ’ ದೇವೈಸ್ಸ’ಧಮಾದಂ’ ಮದೇಮ | || 10 ||

ಆಯಾತು ದೇವಸ್ಸ’ವಿತೋಪ’ಯಾತು | ಹಿರಣ್ಯಯೇ’ನ ಸುವೃತಾ ರಥೇ’ನ | ವಹನ್, ಹಸ್ತಗ್‍ಮ್’ ಸುಭಗ್‍ಮ್’ ವಿದ್ಮನಾಪ’ಸಮ್ | ಪ್ರಯಚ್ಛ’ಂತಂ ಪಪು’ರಿಂ ಪುಣ್ಯಮಚ್ಛ’ | ಹಸ್ತಃ ಪ್ರಯ’ಚ್ಛ ತ್ವಮೃತಂ ವಸೀ’ಯಃ | ದಕ್ಷಿ’ಣೇನ ಪ್ರತಿ’ಗೃಭ್ಣೀಮ ಏನತ್ | ದಾತಾರ’ಮದ್ಯ ಸ’ವಿತಾ ವಿ’ದೇಯ | ಯೋ ನೋ ಹಸ್ತಾ’ಯ ಪ್ರಸುವಾತಿ’ ಯಙ್ಞಮ್ ||11 ||

ತ್ವಷ್ಟಾ ನಕ್ಷ’ತ್ರಮಭ್ಯೇ’ತಿ ಚಿತ್ರಾಮ್ | ಸುಭಗ್‍ಮ್ ಸ’ಸಂಯುವತಿಗ್‍ಮ್ ರಾಚ’ಮಾನಾಮ್ | ನಿವೇಶಯ’ನ್ನಮೃತಾನ್ಮರ್ತ್ಯಾಗ್’ಶ್ಚ | ರೂಪಾಣಿ’ ಪಿಗ್ಂಶನ್ ಭುವ’ನಾನಿ ವಿಶ್ವಾ” | ತನ್ನಸ್ತ್ವಷ್ಟಾ ತದು’ ಚಿತ್ರಾ ವಿಚ’ಷ್ಟಾಮ್ | ತನ್ನಕ್ಷ’ತ್ರಂ ಭೂರಿದಾ ಅ’ಸ್ತು ಮಹ್ಯಮ್” | ತನ್ನಃ’ ಪ್ರಜಾಂ ವೀರವ’ತೀಗ್‍ಮ್ ಸನೋತು | ಗೋಭಿ’ರ್ನೋ ಅಶ್ವೈಸ್ಸಮ’ನಕ್ತು ಯಙ್ಞಮ್ || 12 ||

ವಾಯುರ್ನಕ್ಷ’ತ್ರಮಭ್ಯೇ’ತಿ ನಿಷ್ಟ್ಯಾ”ಮ್ | ತಿಗ್ಮಶೃಂ’ಗೋ ವೃಷಭೋ ರೋರು’ವಾಣಃ | ಸಮೀರಯನ್ ಭುವ’ನಾ ಮಾತರಿಶ್ವಾ” | ಅಪ ದ್ವೇಷಾಗ್‍ಮ್’ಸಿ ನುದತಾಮರಾ’ತೀಃ | ತನ್ನೋ’ ವಾಯಸ್ತದು ನಿಷ್ಟ್ಯಾ’ ಶೃಣೋತು | ತನ್ನಕ್ಷ’ತ್ರಂ ಭೂರಿದಾ ಅ’ಸ್ತು ಮಹ್ಯಮ್” | ತನ್ನೋ’ ದೇವಾಸೋ ಅನು’ಜಾನಂತು ಕಾಮಮ್” | ಯಥಾ ತರೇ’ಮ ದುರಿತಾನಿ ವಿಶ್ವಾ” || 13 ||

ದೂರಮಸ್ಮಚ್ಛತ್ರ’ವೋ ಯಂತು ಭೀತಾಃ | ತದಿ’ಂದ್ರಾಗ್ನೀ ಕೃ’ಣುತಾಂ ತದ್ವಿಶಾ’ಖೇ | ತನ್ನೋ’ ದೇವಾ ಅನು’ಮದಂತು ಯಙ್ಞಮ್ | ಪಶ್ಚಾತ್ ಪುರಸ್ತಾದಭ’ಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು | ನಕ್ಷ’ತ್ರಾಣಾಮಧಿ’ಪತ್ನೀ ವಿಶಾ’ಖೇ | ಶ್ರೇಷ್ಠಾ’ವಿಂದ್ರಾಗ್ನೀ ಭುವ’ನಸ್ಯ ಗೋಪೌ | ವಿಷೂ’ಚಶ್ಶತ್ರೂ’ನಪಬಾಧ’ಮಾನೌ | ಅಪಕ್ಷುಧ’ನ್ನುದತಾಮರಾ’ತಿಮ್ | || 14 ||

ಪೂರ್ಣಾ ಪಶ್ಚಾದುತ ಪೂರ್ಣಾ ಪುರಸ್ತಾ”ತ್ | ಉನ್ಮ’ಧ್ಯತಃ ಪೌ”ರ್ಣಮಾಸೀ ಜಿ’ಗಾಯ | ತಸ್ಯಾಂ” ದೇವಾ ಅಧಿ’ಸಂವಸ’ಂತಃ | ಉತ್ತಮೇ ನಾಕ’ ಇಹ ಮಾ’ದಯಂತಾಮ್ | ಪೃಥ್ವೀ ಸುವರ್ಚಾ’ ಯುವತಿಃ ಸಜೋಷಾ”ಃ | ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯುದ’ಗಾಚ್ಛೋಭ’ಮಾನಾ | ಆಪ್ಯಾಯಯ’ಂತೀ ದುರಿತಾನಿ ವಿಶ್ವಾ” | ಉರುಂ ದುಹಾಂ ಯಜ’ಮಾನಾಯ ಯಙ್ಞಮ್ |

ಋದ್ಧ್ಯಾಸ್ಮ’ ಹವ್ಯೈರ್ನಮ’ಸೋಪಸದ್ಯ’ | ಮಿತ್ರಂ ದೇವಂ ಮಿ’ತ್ರಧೇಯಂ’ ನೋ ಅಸ್ತು | ಅನೂರಾಧಾನ್, ಹವಿಷಾ’ ವರ್ಧಯ’ಂತಃ | ಶತಂ ಜೀ’ವೇಮ ಶರದಃ ಸವೀ’ರಾಃ | ಚಿತ್ರಂ ನಕ್ಷ’ತ್ರಮುದ’ಗಾತ್ಪುರಸ್ತಾ”ತ್ | ಅನೂರಾಧಾ ಸ ಇತಿ ಯದ್ವದ’ಂತಿ | ತನ್ಮಿತ್ರ ಏ’ತಿ ಪಥಿಭಿ’ರ್ದೇವಯಾನೈ”ಃ | ಹಿರಣ್ಯಯೈರ್ವಿತ’ತೈರಂತರಿ’ಕ್ಷೇ || 16 ||

ಇಂದ್ರೋ” ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಮನು ನಕ್ಷ’ತ್ರಮೇತಿ | ಯಸ್ಮಿ’ನ್ ವೃತ್ರಂ ವೃ’ತ್ರ ತೂರ್ಯೇ’ ತತಾರ’ | ತಸ್ಮಿ’ನ್ವಯ-ಮಮೃತಂ ದುಹಾ’ನಾಃ | ಕ್ಷುಧ’ಂತರೇಮ ದುರಿ’ತಿಂ ದುರಿ’ಷ್ಟಿಮ್ | ಪುರಂದರಾಯ’ ವೃಷಭಾಯ’ ಧೃಷ್ಣವೇ” | ಅಷಾ’ಢಾಯ ಸಹ’ಮಾನಾಯ ಮೀಢುಷೇ” | ಇಂದ್ರಾ’ಯ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಮಧು’ಮದ್ದುಹಾ’ನಾ | ಉರುಂ ಕೃ’ಣೋತು ಯಜ’ಮಾನಾಯ ಲೋಕಮ್ | || 17 ||

ಮೂಲಂ’ ಪ್ರಜಾಂ ವೀರವ’ತೀಂ ವಿದೇಯ | ಪರಾ”ಚ್ಯೇತು ನಿರೃ’ತಿಃ ಪರಾಚಾ | ಗೋಭಿರ್ನಕ್ಷ’ತ್ರಂ ಪಶುಭಿಸ್ಸಮ’ಕ್ತಮ್ | ಅಹ’ರ್ಭೂಯಾದ್ಯಜ’ಮಾನಾಯ ಮಹ್ಯಮ್” | ಅಹ’ರ್ನೋ ಅದ್ಯ ಸು’ವಿತೇ ದ’ದಾತು | ಮೂಲಂ ನಕ್ಷ’ತ್ರಮಿತಿ ಯದ್ವದ’ಂತಿ | ಪರಾ’ಚೀಂ ವಾಚಾ ನಿರೃ’ತಿಂ ನುದಾಮಿ | ಶಿವಂ ಪ್ರಜಾಯೈ’ ಶಿವಮ’ಸ್ತು ಮಹ್ಯಮ್” || 18 ||

ಯಾ ದಿವ್ಯಾ ಆಪಃ ಪಯ’ಸಾ ಸಂಬಭೂವುಃ | ಯಾ ಅಂತರಿ’ಕ್ಷ ಉತ ಪಾರ್ಥಿ’ವೀರ್ಯಾಃ | ಯಾಸಾ’ಮಷಾಢಾ ಅ’ನುಯಂತಿ ಕಾಮಮ್” | ತಾ ನ ಆಪಃ ಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋನಾ ಭ’ವಂತು | ಯಾಶ್ಚ ಕೂಪ್ಯಾ ಯಾಶ್ಚ’ ನಾದ್ಯಾ”ಸ್ಸಮುದ್ರಿಯಾ”ಃ | ಯಾಶ್ಚ’ ವೈಶಂತೀರುತ ಪ್ರಾ’ಸಚೀರ್ಯಾಃ | ಯಾಸಾ’ಮಷಾಢಾ ಮಧು’ ಭಕ್ಷಯ’ಂತಿ | ತಾ ನ ಆಪಃ ಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋನಾ ಭ’ವಂತು ||19 ||

ತನ್ನೋ ವಿಶ್ವೇ ಉಪ’ ಶೃಣ್ವಂತು ದೇವಾಃ | ತದ’ಷಾಢಾ ಅಭಿಸಂಯ’ಂತು ಯಙ್ಞಮ್ | ತನ್ನಕ್ಷ’ತ್ರಂ ಪ್ರಥತಾಂ ಪಶುಭ್ಯಃ’ | ಕೃಷಿರ್ವೃಷ್ಟಿರ್ಯಜ’ಮಾನಾಯ ಕಲ್ಪತಾಮ್ | ಶುಭ್ರಾಃ ಕನ್ಯಾ’ ಯುವತಯ’ಸ್ಸುಪೇಶ’ಸಃ | ಕರ್ಮಕೃತ’ಸ್ಸುಕೃತೋ’ ವೀರ್ಯಾ’ವತೀಃ | ವಿಶ್ವಾ”ನ್ ದೇವಾನ್, ಹವಿಷಾ’ ವರ್ಧಯ’ಂತೀಃ | ಅಷಾಢಾಃ ಕಾಮಮುಪಾ’ಯಂತು ಯಙ್ಞಮ್ || 20 ||

ಯಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಭ್ಯಜ’ಯತ್ಸರ್ವ’ಮೇತತ್ | ಅಮುಂಚ’ ಲೋಕಮಿದಮೂ’ಚ ಸರ್ವಮ್” | ತನ್ನೋ ನಕ್ಷ’ತ್ರಮಭಿಜಿದ್ವಿಜಿತ್ಯ’ | ಶ್ರಿಯಂ’ ದಧಾತ್ವಹೃ’ಣೀಯಮಾನಮ್ | ಉಭೌ ಲೋಕೌ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಾ ಸಂಜಿ’ತೇಮೌ | ತನ್ನೋ ನಕ್ಷ’ತ್ರಮಭಿಜಿದ್ವಿಚ’ಷ್ಟಾಮ್ | ತಸ್ಮಿ’ನ್ವಯಂ ಪೃತ’ನಾಸ್ಸಂಜ’ಯೇಮ | ತನ್ನೋ’ ದೇವಾಸೋ ಅನು’ಜಾನಂತು ಕಾಮಮ್” || 21 ||

ಶೃಣ್ವಂತಿ’ ಶ್ರೋಣಾಮಮೃತ’ಸ್ಯ ಗೋಪಾಮ್ | ಪುಣ್ಯಾ’ಮಸ್ಯಾ ಉಪ’ಶೃಣೋಮಿ ವಾಚಮ್” | ಮಹೀಂ ದೇವೀಂ ವಿಷ್ಣು’ಪತ್ನೀಮಜೂರ್ಯಾಮ್ | ಪ್ರತೀಚೀ’ ಮೇನಾಗ್‍ಮ್ ಹವಿಷಾ’ ಯಜಾಮಃ | ತ್ರೇಧಾ ವಿಷ್ಣು’ರುರುಗಾಯೋ ವಿಚ’ಕ್ರಮೇ | ಮಹೀಂ ದಿವಂ’ ಪೃಥಿವೀಮಂತರಿ’ಕ್ಷಮ್ | ತಚ್ಛ್ರೋಣೈತಿಶ್ರವ’-ಇಚ್ಛಮಾ’ನಾ | ಪುಣ್ಯಗ್ಗ್ ಶ್ಲೋಕಂ ಯಜ’ಮಾನಾಯ ಕೃಣ್ವತೀ || 22 ||

ಅಷ್ಟೌ ದೇವಾ ವಸ’ವಸ್ಸೋಮ್ಯಾಸಃ’ | ಚತ’ಸ್ರೋ ದೇವೀರಜರಾಃ ಶ್ರವಿ’ಷ್ಠಾಃ | ತೇ ಯಙ್ಞಂ ಪಾ”ಂತು ರಜ’ಸಃ ಪುರಸ್ತಾ”ತ್ | ಸಂವತ್ಸರೀಣ’ಮಮೃತಗ್ಗ್’ ಸ್ವಸ್ತಿ | ಯಙ್ಞಂ ನಃ’ ಪಾಂತು ವಸ’ವಃ ಪುರಸ್ತಾ”ತ್ | ದಕ್ಷಿಣತೋ’‌உಭಿಯ’ಂತು ಶ್ರವಿ’ಷ್ಠಾಃ | ಪುಣ್ಯನ್ನಕ್ಷ’ತ್ರಮಭಿ ಸಂವಿ’ಶಾಮ | ಮಾ ನೋ ಅರಾ’ತಿರಘಶಗ್ಂಸಾ‌உಗನ್ನ್’ || 23 ||

ಕ್ಷತ್ರಸ್ಯ ರಾಜಾ ವರು’ಣೋ‌உಧಿರಾಜಃ | ನಕ್ಷ’ತ್ರಾಣಾಗ್‍ಮ್ ಶತಭಿ’ಷಗ್ವಸಿ’ಷ್ಠಃ | ತೌ ದೇವೇಭ್ಯಃ’ ಕೃಣುತೋ ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ’ | ಶತಗ್‍ಮ್ ಸಹಸ್ರಾ’ ಭೇಷಜಾನಿ’ ಧತ್ತಃ | ಯಙ್ಞನ್ನೋ ರಾಜಾ ವರು’ಣ ಉಪ’ಯಾತು | ತನ್ನೋ ವಿಶ್ವೇ’ ಅಭಿ ಸಂಯ’ಂತು ದೇವಾಃ | ತನ್ನೋ ನಕ್ಷ’ತ್ರಗ್‍ಮ್ ಶತಭಿ’ಷಗ್ಜುಷಾಣಮ್ | ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ ಪ್ರತಿ’ರದ್ಭೇಷಜಾನಿ’ || 24 ||

ಅಜ ಏಕ’ಪಾದುದ’ಗಾತ್ಪುರಸ್ತಾ”ತ್ | ವಿಶ್ವಾ’ ಭೂತಾನಿ’ ಪ್ರತಿ ಮೋದ’ಮಾನಃ | ತಸ್ಯ’ ದೇವಾಃ ಪ್ರ’ಸವಂ ಯ’ಂತಿ ಸರ್ವೇ” | ಪ್ರೋಷ್ಠಪದಾಸೋ’ ಅಮೃತ’ಸ್ಯ ಗೋಪಾಃ | ವಿಭ್ರಾಜ’ಮಾನಸ್ಸಮಿಧಾ ನ ಉಗ್ರಃ | ಆ‌உಂತರಿ’ಕ್ಷಮರುಹದಗಂದ್ಯಾಮ್ | ತಗ್‍ಮ್ ಸೂರ್ಯಂ’ ದೇವಮಜಮೇಕ’ಪಾದಮ್ | ಪ್ರೋಷ್ಠಪದಾಸೋ ಅನು’ಯಂತಿ ಸರ್ವೇ” || 25 ||

ಅಹಿ’ರ್ಬುಧ್ನಿಯಃ ಪ್ರಥ’ಮಾ ನ ಏತಿ | ಶ್ರೇಷ್ಠೋ’ ದೇವಾನಾ’ಮುತ ಮಾನು’ಷಾಣಾಮ್ | ತಂ ಬ್ರಾ”ಹ್ಮಣಾಸ್ಸೋ’ಮಪಾಸ್ಸೋಮ್ಯಾಸಃ’ | ಪ್ರೋಷ್ಠಪದಾಸೋ’ ಅಭಿರ’ಕ್ಷಂತಿ ಸರ್ವೇ” | ಚತ್ವಾರ ಏಕ’ಮಭಿ ಕರ್ಮ’ ದೇವಾಃ | ಪ್ರೋಷ್ಠಪದಾ ಸ ಇತಿ ಯಾನ್, ವದ’ಂತಿ | ತೇ ಬುಧ್ನಿಯಂ’ ಪರಿಷದ್ಯಗ್ಗ್’ ಸ್ತುವಂತಃ’ | ಅಹಿಗ್‍ಮ್’ ರಕ್ಷಂತಿ ನಮ’ಸೋಪಸದ್ಯ’ || 26 ||

ಪೂಷಾ ರೇವತ್ಯನ್ವೇ’ತಿ ಪಂಥಾ”ಮ್ | ಪುಷ್ಟಿಪತೀ’ ಪಶುಪಾ ವಾಜ’ಬಸ್ತ್ಯೌ | ಇಮಾನಿ’ ಹವ್ಯಾ ಪ್ರಯ’ತಾ ಜುಷಾಣಾ | ಸುಗೈರ್ನೋ ಯಾನೈರುಪ’ಯಾತಾಂ ಯಙ್ಞಮ್ | ಕ್ಷುದ್ರಾನ್ ಪಶೂನ್ ರ’ಕ್ಷತು ರೇವತೀ’ ನಃ | ಗಾವೋ’ ನೋ ಅಶ್ವಾಗ್ಮ್ ಅನ್ವೇ’ತು ಪೂಷಾ | ಅನ್ನಗ್ಂ ರಕ್ಷ’ಂತೌ ಬಹುಧಾ ವಿರೂ’ಪಮ್ | ವಾಜಗ್‍ಮ್’ ಸನುತಾಂ ಯಜ’ಮಾನಾಯ ಯಙ್ಞಮ್ || 27 ||

ತದಶ್ವಿನಾ’ವಶ್ವಯುಜೋಪ’ಯಾತಾಮ್ | ಶುಭಂಗಮಿ’ಷ್ಠೌ ಸುಯಮೇ’ಭಿರಶ್ವೈ”ಃ | ಸ್ವಂ ನಕ್ಷ’ತ್ರಗ್‍ಮ್ ಹವಿಷಾ ಯಜ’ಂತೌ | ಮಧ್ವಾಸಂಪೃ’ಕ್ತೌ ಯಜು’ಷಾ ಸಮ’ಕ್ತೌ | ಯೌ ದೇವಾನಾಂ” ಭಿಷಜೌ” ಹವ್ಯವಾಹೌ | ವಿಶ್ವ’ಸ್ಯ ದೂತಾವಮೃತ’ಸ್ಯ ಗೋಪೌ | ತೌ ನಕ್ಷತ್ರಂ ಜುಜುಷಾಣೋಪ’ಯಾತಾಮ್ | ನಮೋ‌உಶ್ವಿಭ್ಯಾಂ” ಕೃಣುಮೋ‌உಶ್ವಯುಗ್ಭ್ಯಾ”ಮ್ || 28 ||

ಅಪ’ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಭರ’ಣೀರ್ಭರಂತು | ತದ್ಯಮೋ ರಾಜಾ ಭಗ’ವಾನ್, ವಿಚ’ಷ್ಟಾಮ್ | ಲೋಕಸ್ಯ ರಾಜಾ’ ಮಹತೋ ಮಹಾನ್, ಹಿ | ಸುಗಂ ನಃ ಪಂಥಾಮಭ’ಯಂ ಕೃಣೋತು | ಯಸ್ಮಿನ್ನಕ್ಷ’ತ್ರೇ ಯಮ ಏತಿ ರಾಜಾ” | ಯಸ್ಮಿ’ನ್ನೇನಮಭ್ಯಷಿಂ’ಚಂತ ದೇವಾಃ | ತದ’ಸ್ಯ ಚಿತ್ರಗ್‍ಮ್ ಹವಿಷಾ’ ಯಜಾಮ | ಅಪ’ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಭರ’ಣೀರ್ಭರಂತು || 29 ||

ನಿವೇಶ’ನೀ ಸಂಗಮ’ನೀ ವಸೂ’ನಾಂ ವಿಶ್ವಾ’ ರೂಪಾಣಿ ವಸೂ”ನ್ಯಾವೇಶಯ’ಂತೀ | ಸಹಸ್ರಪೋಷಗ್‍ಮ್ ಸುಭಗಾ ರರಾ’ಣಾ ಸಾ ನ ಆಗನ್ವರ್ಚ’ಸಾ ಸಂವಿದಾನಾ | ಯತ್ತೇ’ ದೇವಾ ಅದ’ಧುರ್ಭಾಗಧೇಯಮಮಾ’ವಾಸ್ಯೇ ಸಂವಸ’ಂತೋ ಮಹಿತ್ವಾ | ಸಾ ನೋ’ ಯಙ್ಞಂ ಪಿ’ಪೃಹಿ ವಿಶ್ವವಾರೇ ರಯಿನ್ನೋ’ ಧೇಹಿ ಸುಭಗೇ ಸುವೀರಮ್” || 30 ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ |

Lord Shiva Stotram – Nakshatra Suktam / Nakshatreshti Suktam in English

taittiriya brahmanam | astakam – 3 prasnah – 1
taittiriya samhitah | kanḍa 3 prapathakah – 5 anuvakam – 1

om || agnirna’h patu krtti’kah | naksa’tram devami’ndriyam | idama’sam vicaksanam | havirasam ju’hotana | yasya bhanti’ rasmayo yasya’ ketava’h | yasyema visva bhuva’nani sarva” | sa krtti’kabhirabhisamvasa’nah | agnirno’ devassu’vite da’dhatu || 1 ||

prajapa’te rohinive’tu patni” | visvaru’pa brhati citrabha’nuh | sa no’ yannasya’ suvite da’dhatu | yatha jive’ma saradassavi’rah | rohini devyuda’gatpurasta”t | visva’ rupani’ pratimoda’mana | prajapa’tigm havisa’ vardhaya’nti | priya devanamupa’yatu yannam || 2 ||

somo raja’ mrgasirsena agann’ | sivam naksa’tram priyama’sya dhama’ | apyaya’mano bahudha jane’su | reta’h prajam yaja’mane dadhatu | yatte naksa’tram mrgasirsamasti’ | priyagm ra’jan priyata’mam priyana”m | tasmai’ te soma havisa’ vidhema | sanna’ edhi dvipade sam catu’spade || 3 ||

ardraya’ rudrah pratha’ma na eti | srestho’ devanam pati’raghniyana”m | naksa’tramasya havisa’ vidhema | ma na’h prajagm ri’risanmota viran | heti rudrasya pari’no vrnaktu | ardra naksa’tram jusatagm havirna’h | pramuncama’nau duritani visva” | apaghasag’m sannudatamara’tim | || 4||

puna’rno devyadi’tisprnotu | puna’rvasunah punareta”m yannam | puna’rno deva abhiya’ntu sarve” | puna’h punarvo havisa’ yajamah | eva na devyadi’tiranarva | visva’sya bhartri jaga’tah pratistha | puna’rvasu havisa’ vardhaya’nti | priyam devana-mapye’tu patha’h || 5||

brhaspati’h prathamam jaya’manah | tisya’m naksa’tramabhi samba’bhuva | srestho’ devanam prta’nasujisnuh | diso‌உnu sarva abha’yanno astu | tisya’h purasta’duta ma’dhyato na’h | brhaspati’rnah pari’patu pascat | badhe’tandveso abha’yam krnutam | suvirya’sya pata’yasyama || 6 ||

idagm sarpebhyo’ havira’stu justam” | asresa yesa’manuyanti ceta’h | ye antari’ksam prthivim ksiyanti’ | te na’ssarpaso havamaga’misthah | ye ro’cane suryasyapi’ sarpah | ye diva’m devimanu’sancara’nti | yesa’masresa a’nuyanti kamam” | tebhya’ssarpebhyo madhu’majjuhomi || 7 ||

upa’hutah pitaro ye maghasu’ | mano’javasassukrta’ssukrtyah | te no naksa’tre havamaga’misthah | svadhabhi’ryannam praya’tam jusantam | ye a’gnidagdha ye‌உna’gnidagdhah | ye’‌உmullokam pitara’h ksiyanti’ | yag-sca’ vidmayagm u’ ca na pra’vidma | maghasu’ yannagm sukr’tam jusantam || 8||

gavam patih phalgu’ninamasi tvam | tada’ryaman varunamitra caru’ | tam tva’ vayagm sa’nitarag’m saninam | jiva jiva’ntamupa samvi’sema | yenema visva bhuva’nani sanji’ta | yasya’ deva a’nusamyanti ceta’h | aryama raja‌உjarastu vi’sman | phalgu’ninamrsabho ro’raviti || 9 ||

srestho’ devana”m bhagavo bhagasi | tattva’ viduh phalgu’nistasya’ vittat | asmabhya’m ksatramajarag’m suviryam” | gomadasva’vadupasannu’deha | bhago’ha data bhaga itpra’data | bhago’ devih phalgu’niravi’vesa | bhagasyettam pra’savam ga’mema | yatra’ devaissa’dhamada’m madema | || 10 ||

ayatu devassa’vitopa’yatu | hiranyaye’na suvrta rathe’na | vahan, hastag’m subhag’m vidmanapa’sam | prayaccha’ntam papu’rim punyamaccha’ | hastah praya’ccha tvamrtam vasi’yah | daksi’nena prati’grbhnima enat | datara’madya sa’vita vi’deya | yo no hasta’ya prasuvati’ yannam ||11 ||

tvasta naksa’tramabhye’ti citram | subhagm sa’samyuvatigm raca’manam | nivesaya’nnamrtanmartyag’sca | rupani’ pigmsan bhuva’nani visva” | tannastvasta tadu’ citra vica’stam | tannaksa’tram bhurida a’stu mahyam” | tanna’h prajam virava’tigm sanotu | gobhi’rno asvaissama’naktu yannam || 12 ||

vayurnaksa’tramabhye’ti nistya”m | tigmasr’ngo vrsabho roru’vanah | samirayan bhuva’na matarisva” | apa dvesag’msi nudatamara’tih | tanno’ vayastadu nistya’ srnotu | tannaksa’tram bhurida a’stu mahyam” | tanno’ devaso anu’janantu kamam” | yatha tare’ma duritani visva” || 13 ||

duramasmacchatra’vo yantu bhitah | tadi’ndragni kr’nutam tadvisa’khe | tanno’ deva anu’madantu yannam | pascat purastadabha’yanno astu | naksa’tranamadhi’patni visa’khe | srestha’vindragni bhuva’nasya gopau | visu’cassatru’napabadha’manau | apaksudha’nnudatamara’tim | || 14 ||

purna pascaduta purna purasta”t | unma’dhyatah pau”rnamasi ji’gaya | tasya”m deva adhi’samvasa’ntah | uttame naka’ iha ma’dayantam | prthvi suvarca’ yuvatih sajosa”h | paurnamasyuda’gacchobha’mana | apyayaya’nti duritani visva” | urum duham yaja’manaya yannam |

rddhyasma’ havyairnama’sopasadya’ | mitram devam mi’tradheya’m no astu | anuradhan, havisa’ vardhaya’ntah | satam ji’vema saradah savi’rah | citram naksa’tramuda’gatpurasta”t | anuradha sa iti yadvada’nti | tanmitra e’ti pathibhi’rdevayanai”h | hiranyayairvita’tairantari’kse || 16 ||

indro” jyesthamanu naksa’trameti | yasmi’n vrtram vr’tra turye’ tatara’ | tasmi’nvaya-mamrtam duha’nah | ksudha’ntarema duri’tim duri’stim | purandaraya’ vrsabhaya’ dhrsnave” | asa’ḍhaya saha’manaya miḍhuse” | indra’ya jyestha madhu’madduha’na | urum kr’notu yaja’manaya lokam | || 17 ||

mula’m prajam virava’tim videya | para”cyetu nirr’tih paraca | gobhirnaksa’tram pasubhissama’ktam | aha’rbhuyadyaja’manaya mahyam” | aha’rno adya su’vite da’datu | mulam naksa’tramiti yadvada’nti | para’cim vaca nirr’tim nudami | sivam prajayai’ sivama’stu mahyam” || 18 ||

ya divya apah paya’sa sambabhuvuh | ya antari’ksa uta parthi’viryah | yasa’masaḍha a’nuyanti kamam” | ta na apah sagg syona bha’vantu | yasca kupya yasca’ nadya”ssamudriya”h | yasca’ vaisantiruta pra’saciryah | yasa’masaḍha madhu’ bhaksaya’nti | ta na apah sagg syona bha’vantu ||19 ||

tanno visve upa’ srnvantu devah | tada’saḍha abhisamya’ntu yannam | tannaksa’tram prathatam pasubhya’h | krsirvrstiryaja’manaya kalpatam | subhrah kanya’ yuvataya’ssupesa’sah | karmakrta’ssukrto’ virya’vatih | visva”n devan, havisa’ vardhaya’ntih | asaḍhah kamamupa’yantu yannam || 20 ||

yasmin brahmabhyaja’yatsarva’metat | amunca’ lokamidamu’ca sarvam” | tanno naksa’tramabhijidvijitya’ | sriya’m dadhatvahr’niyamanam | ubhau lokau brahma’na sanji’temau | tanno naksa’tramabhijidvica’stam | tasmi’nvayam prta’nassanja’yema | tanno’ devaso anu’janantu kamam” || 21 ||

srnvanti’ sronamamrta’sya gopam | punya’masya upa’srnomi vacam” | mahim devim visnu’patnimajuryam | pratici’ menagm havisa’ yajamah | tredha visnu’rurugayo vica’krame | mahim diva’m prthivimantari’ksam | tacchronaitisrava’-icchama’na | punyagg slokam yaja’manaya krnvati || 22 ||

astau deva vasa’vassomyasa’h | cata’sro devirajarah sravi’sthah | te yannam pa”ntu raja’sah purasta”t | samvatsarina’mamrtagg’ svasti | yannam na’h pantu vasa’vah purasta”t | daksinato’‌உbhiya’ntu sravi’sthah | punyannaksa’tramabhi samvi’sama | ma no ara’tiraghasagmsa‌உgann’ || 23 ||

ksatrasya raja varu’no‌உdhirajah | naksa’tranagm satabhi’sagvasi’sthah | tau devebhya’h krnuto dirghamayu’h | satagm sahasra’ bhesajani’ dhattah | yannanno raja varu’na upa’yatu | tanno visve’ abhi samya’ntu devah | tanno naksa’tragm satabhi’sagjusanam | dirghamayuh prati’radbhesajani’ || 24 ||

aja eka’paduda’gatpurasta”t | visva’ bhutani’ prati moda’manah | tasya’ devah pra’savam ya’nti sarve” | prosthapadaso’ amrta’sya gopah | vibhraja’manassamidha na ugrah | a‌உntari’ksamaruhadagandyam | tagm surya’m devamajameka’padam | prosthapadaso anu’yanti sarve” || 25 ||

ahi’rbudhniyah pratha’ma na eti | srestho’ devana’muta manu’sanam | tam bra”hmanasso’mapassomyasa’h | prosthapadaso’ abhira’ksanti sarve” | catvara eka’mabhi karma’ devah | prosthapada sa iti yan, vada’nti | te budhniya’m parisadyagg’ stuvanta’h | ahig’m raksanti nama’sopasadya’ || 26 ||

pusa revatyanve’ti pantha”m | pustipati’ pasupa vaja’bastyau | imani’ havya praya’ta jusana | sugairno yanairupa’yatam yannam | ksudran pasun ra’ksatu revati’ nah | gavo’ no asvagm anve’tu pusa | annagm raksa’ntau bahudha viru’pam | vajag’m sanutam yaja’manaya yannam || 27 ||

tadasvina’vasvayujopa’yatam | subhangami’sthau suyame’bhirasvai”h | svam naksa’tragm havisa yaja’ntau | madhvasampr’ktau yaju’sa sama’ktau | yau devana”m bhisajau” havyavahau | visva’sya dutavamrta’sya gopau | tau naksatram jujusanopa’yatam | namo‌உsvibhya”m krnumo‌உsvayugbhya”m || 28 ||

apa’ papmanam bhara’nirbharantu | tadyamo raja bhaga’van, vica’stam | lokasya raja’ mahato mahan, hi | sugam nah panthamabha’yam krnotu | yasminnaksa’tre yama eti raja” | yasmi’nnenamabhyasi’ncanta devah | tada’sya citragm havisa’ yajama | apa’ papmanam bhara’nirbharantu || 29 ||

nivesa’ni sangama’ni vasu’nam visva’ rupani vasu”nyavesaya’nti | sahasraposagm subhaga rara’na sa na aganvarca’sa samvidana | yatte’ deva ada’dhurbhagadheyamama’vasye samvasa’nto mahitva | sa no’ yannam pi’prhi visvavare rayinno’ dhehi subhage suviram” || 30 ||

om santih santih santi’h |