Vishnu Stotram

Narasimha Satakam Lyrics in Hindi And English | Narasimha Swamy Satakam Slokam

Narasimha Satakam was Written by Sesappa Kavi

Narasimha Satakam Lyrics in Hindi:

001
सी. श्रीमनोहर । सुरा – र्चित सिन्धुगम्भीर ।
भक्तवत्सल । कोटि – भानुतेज ।
कञ्जनेत्र । हिरण्य – कश्यपान्तक । शूर ।
साधुरक्षण । शङ्ख – चक्रहस्त ।
प्रह्लाद वरद । पा – पध्वंस । सर्वेश ।
क्षीरसागरशायि । – कृष्णवर्ण ।
पक्षिवाहन । नील – भ्रमरकुन्तलजाल ।
पल्लवारुणपाद – पद्मयुगल ।

ते. चारुश्रीचन्दनागरु – चर्चिताङ्ग ।
कुन्दकुट्मलदन्त । वै – कुण्ठधाम ।
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

Narasimha Satakam

002
सी. पद्मलोचन । सीस – पद्यमुल् नी मीद
जेप्पबूनितिनय्य । – चित्तगिम्पु
गण यति प्रास ल – क्षणमु जूडगलेदु
पञ्चकाव्य श्लोक – पठन लेदु
अमरकाण्डत्रयं – बरसि चूडगलेदु
शास्त्रीय ग्रन्धमुल् – चदुवलेदु
नी कटाक्षम्बुन – ने रचिञ्चेद गानि
प्रज्ञ नायदि गादु – प्रस्तुतिम्प

ते. दप्पुगलिगिन सद्भक्ति – तक्कुवौने
चेऱकुनकु वङ्कपोयिन – चेडुने तीपु?
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

003
सी. नरसिंह । नी दिव्य – नाममन्त्रमुचेत
दुरितजालमु लन्नि – दोलवच्चु
नरसिंह । नी दिव्य – नाममन्त्रमुचेत
बलुवैन रोगमुल् – पापवच्चु
नरसिंह । नी दिव्य – नाममन्त्रमुचेत
रिपुसङ्घमुल संह – रिम्पवच्चु
नरसिंह । नी दिव्य – नाममन्त्रमुचेत
दण्डहस्तुनि बण्ट्ल – दरमवच्चु

ते. भलिर । ने नी महामन्त्र – बलमुचेत
दिव्य वैकुण्ठ पदवि सा – धिम्पवच्चु
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

004
सी. आदिनारायणा । – यनुचु नालुकतोड
बलुक नेर्चिनवारि – पादमुलकु
साष्टाङ्गमुग नम – स्कार मर्पण जेसि
प्रस्तुतिञ्चेदनय्य – बहुविधमुल
धरणिलो नरुलेन्त – दण्डिवारैननु
निन्नु गाननिवारि – ने स्मरिम्प
मेमु श्रेष्ठुल मञ्चु – मिदुकुचुञ्चेडिवारि
चेन्त जेरगनोनु – शेषशयन

ते. परम सात्विकुलैन नी – भक्तवरुल
दासुलकु दासुडनु जुमी – धात्रिलोन
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

005
सी. ऐश्वर्यमुलकु नि – न्ननुसरिम्पगलेदु
द्रव्य मिम्मनि वेण्ट – दगुललेदु
कनक मिम्मनि चाल – गष्टपेट्टगलेदु
पल्ल किम्मनि नोट – बलकलेदु
सोम्मु लिम्मनि निन्नु – नम्मि कोल्वगलेदु
भूमु लिम्मनि पेरु – पोगडलेदु
बलमु लिम्मनि निन्नु – ब्रतिमालगालेदु
पसुल निम्मनि पट्टु – पट्टलेदु

ते. नेनु गोरिन दोक्कटे – नीलवर्ण
चय्यननु मोक्षमिच्चिन – जालु नाकु
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

006
सी. मन्दुण्डननि नन्नु – निन्द चेसिननेमि?
ना दीनतनु जूचि – नव्व नेमि?
दूरभावमुलेक – तूलनाडिन नेमि?
प्रीतिसेयक वङ्क – बेट्ट नेमि?
कक्कसम्बुलु पल्कि – वेक्किरिञ्चिन नेमि?
तीव्रकोपमुचेत – दिट्ट नेमि?
हेच्चुमाटलचेत – नेम्मे लाडिन नेमि?
चेरि दापट गेलि – चेयनेमि?

ते. कल्पवृक्षम्बुवले नीवु – गल्ग निङ्क
ब्रजल लक्ष्यम्बु नाकेल? – पद्मनाभ ।
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

007
सी. चित्तशुद्धिग नीकु – सेवजेसेदगानि
पुडमिलो जनुल मे – प्पुलकु गादु
जन्मपावनतकै – स्मरणजेसेद गानि
सरिवारिलो ब्रति – ष्थलकु गादु
मुक्तिकोसमु नेनु – म्रोक्कि वेडेदगानि
दण्डिभाग्यमु निमि – त्तम्बु गादु
निन्नु बोगडग विद्य – नेर्चितिनेकानि
कुक्षिनिण्डेडु कूटि – कोऱकु गादु

ते. पारमार्थिकमुनकु ने बाटुपडिति
गीर्तिकि नपेक्षपडलेदु – कृष्णवर्ण ।
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

008
सी. श्रवण रन्ध्रमुल नी – सत्कथल् पोगडङ्ग
लेश मानन्दम्बु – लेनिवाडु
पुण्यवन्तुलु निन्नु – बूजसेयग जूचि
भावमन्दुत्साह – पडनिवाडु
भक्तवर्युलु नी प्र – भावमुल् पोगडङ्ग
दत्परत्वमुलेक – तलगुवाडु
तनचित्तमन्दु नी – ध्यान मेन्नडु लेक
कालमन्तयु वृधा – गडपुवाडु

ते. वसुधलोनेल्ल व्यर्धुण्डु – वाडे यगुनु
मऱियु जेडुगाक येप्पुडु – ममतनोन्दि.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

009
सी. गौतमीस्नानान – गडतेऱुद मटन्न
मोनसि चन्नील्ललो – मुनुगलेनु
तीर्थयात्रलचे गृ – तार्थु डौदमटन्न
बडलि नेमम्बु ले – नडपलेनु
दानधर्ममुल स – द्गतिनि जेन्दुदमन्न
घनमुगा नायोद्द – धनमुलेदु
तपमाचरिञ्चि सा – र्धकमु नोन्दुदमन्न
निमिषमैन मनस्सु – निलुपलेनु

ते. कष्टमुलकोर्व नाचेत – गादु निन्नु
स्मरणचेसेद ना यधा – शक्ति कोलदि.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

010
सी. अर्थिवाण्ड्रकु नीक – हानि जेयुट कण्टे
देम्पुतो वसनाभि – दिनुट मेलु
आडुबिड्डलसोम्मु – लपहरिञ्चुट कण्टे
बण्ड गट्टुक नूत – बडुट मेलु
परुलकान्तल बट्टि – बल्मि गूडुट कण्टे
बडबाग्नि कीलल – बडुट मेलु
ब्रतुकजालक दोङ्ग – पनुलु चेयुट कण्टे
गोङ्गुतो मुष्टेत्तु – कोनुट मेलु

ते. जलजदलनेत्र नी भक्त – जनुलतोडि
जगडमाडेडु पनिकण्टे – जावु मेलु
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

011
सी. गार्दभम्बुन केल – कस्तूरि तिलकम्बु?
मर्कटम्बुन केल – मलयजम्बु?
शार्धूलमुनक केल – शर्करापूपम्बु?
सूकरम्बुन केल – चूतफलमु?
मार्जालमुन केल – मल्लेपुव्वुलबन्ति?
गुड्लगूबल केल – कुण्डलमुलु?
महिषानि केल नि – र्मलमैन वस्त्रमुल्?
बकसन्ततिकि नेल – पञ्जरम्बु?

ते. द्रोहचिन्तन जेसेडि – दुर्जनुलकु
मधुरमैनट्टि नीनाम – मन्त्रमेल?
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

012
सी. पसरम्बु वञ्जैन – बसुलकापरि तप्पु
प्रजलु दुर्जनुलैन – प्रभुनि तप्पु
भार्य गय्यालैन – ब्राणनाधुनि तप्पु
तनयुडु दुष्टयिन – तण्ड्रि तप्पु
सैन्यम्बु चेदिरिन – सैन्यनाधुनि तप्पु
कूतुरु चेडुगैन – मात तप्पु
अश्वम्बु चेडुगैन – नारोहकुनि तप्पु
दन्ति दुष्टयिन मा – वन्तु तप्पु

ते. इट्टि तप्पुलेऱुङ्गक – यिच्चवच्चि
नटुल मेलगुदु रिप्पु डी – यवनि जनुलु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

013
सी. कोतिकि जलतारु – कुल्लायि येटिकि?
विरजाजि पूदण्ड – विधव केल?
मुक्किडितोत्तुकु – मुत्तेम्पु नत्तेल?
नद्द मेमिटिकि जा – त्यन्धुनकुनु?
माचकम्मकु नेल – मौक्तिकहारमुल्?
क्रूरचित्तुनकु स – द्गोष्ठु लेल?
ऱङ्कुबोतुकु नेल – बिङ्कम्पु निष्ठलु?
वावि येटिकि दुष्ट – वर्तनुनकु?

ते. माट निलुकड कुङ्करि – मोटु केल?
चेविटिवानिकि सत्कथ – श्रवण मेल?
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

014
सी. मान्यम्बुलीय स – मर्धुडोक्कडु लेडु
मान्यमुल् चेऱुप स – मर्धु लन्त
येण्डिन यूल्लगो – डेऱिगिम्प डेव्वडु
बण्डिन यूल्लमु – ब्रभुवु लन्त
यितडु पेद यटञ्चु – नेऱिगिम्प डेव्वण्डु
कलवारि सिरु लेन्न – गलरु चाल
दनयालि चेष्टल – तप्पेन्न डेव्वडु
बेऱकान्त ऱङ्केन्न – बेद्द लन्त

ते. यिट्टि दुष्टुल कधिकार – मिच्चिनट्टि
प्रभुवु तप्पु लटञ्चुनु – बलुकवलेनु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

015
सी. तल्लिगर्भमुनुण्डि – धनमु ते डेव्वडु
वेल्लिपोयेडिनाडु – वेण्टरादु
लक्षाधिकारैन – लवण मन्नमे कानि
मेऱुगु बङ्गारम्बु – म्रिङ्गबोडु
वित्त मार्जनजेसि – विऱ्ऱवीगुटे कानि
कूडबेट्टिन सोम्मु – तोडरादु
पोन्दुगा मऱुगैन – भूमिलोपल बेट्टि
दानधर्ममु लेक – दाचि दाचि

ते. तुदकु दोङ्गल कित्तुरो – दोरल कवुनो
तेने जुण्टीग लिय्यवा – तेरुवरुलकु?
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

016
सी. लोकमं देवडैन – लोभिमानवु डुन्न
भिक्ष मर्थिमि जेत – बेट्टलेडु
तानु बेट्टकयुन्न – तगवु पुट्टदुगानि
योरुलु पेट्टग जूचि – योर्वलेडु
दातदग्गऱ जेरि – तन मुल्ले चेडिनट्लु
जिह्वतो जाडीलु – चेप्पुचुण्डु
फलमु विघ्नम्बैन – बलु सन्तसमुनन्दु
मेलु कल्गिन जाल – मिणुकुचुण्डु

ते. श्रीरमानाथ । यिटुवण्टि – क्रूरुनकुनु
भिक्षुकुल शत्रुवनि – पेरु पेट्टवच्चु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

017
सी. तनुवुलो ब्राणमुल् = तरलिपोय्येडिवेल
नी स्वरूपमुनु ध्या – निञ्चुनतडु
निमिषमात्रमुलोन – निन्नु जेरुनु गानि
यमुनि चेतिकि जिक्कि – श्रमलबडडु
परमसन्तोषान – भजन जेसेडिवारि
पुण्य मेमनवच्चु – भोगिशयन
मोक्षमु नी दास – मुख्युल कगु गानि
नरक मेक्कडिदय्य – नलिननेत्र

ते. कमलनाभ नी महिमलु – गानलेनि
तुच्छुलकु मुक्तिदोरकुट – दुर्लभम्बु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

018
सी. नीलमेघश्याम । – नीवे तण्ड्रिवि माकु
कमलवासिनि मम्मु – गन्नतल्लि
नी भक्तवरुलन्त – निजमैन बान्धवुल्
नी कटाक्षमु मा क – नेकधनमु
नी कीर्तनलु माकु – लोक प्रपञ्चम्बु
नी सहायमु माकु – नित्यसुखमु
नी मन्त्रमे माकु – निष्कलङ्कपु विद्य
नी पद ध्यानम्बु – नित्यजपमु

ते. तोयजाताक्ष नी पाद – तुलसिदलमु
रोगमुल कौषधमु ब्रह्म – रुद्रविनुत.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

019
सी. ब्रतिकिनन्नाल्लु नी – भजन तप्पनु गानि
मरणकालमुनन्दु – मऱतुनेमो
यावेल यमदूत – लाग्रहम्बुन वच्चि
प्राणमुल् पेकलिञ्चि – पट्टुनपुडु
कफ वात पैत्यमुल् – गप्पगा भ्रमचेत
गम्प मुद्भवमन्दि – कष्टपडुचु
ना जिह्वतो निन्नु – नारायणा यञ्चु
बिलुतुनो श्रमचेत – बिलुवनो

ते. नाटि किप्पुडे चेतु नी – नामभजन
तलचेदनु, जेवि निडवय्य । – धैर्यमुगनु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

020
सी. पाञ्चभौतिकमु दु – र्बलमैन कायं बि
देप्पुडो विडुचुट – येऱुकलेदु
शतवर्षमुलदाक – मितमु जेप्पिरि गानि
नम्मरा दामाट – नेम्मनमुन
बाल्यमन्दो मञ्चि – प्रायमन्दो लेक
मुदिमियन्दो लेक – मुसलियन्दो
यूरनो यडविनो – युदकमध्यमुननो
येप्पुडो विडुचुट – येक्षणम्बो

ते. मरणमे निश्चयमु बुद्धि – मन्तुडैन
देहमुन्नन्तलो मिम्मु – देलियवलयु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

021
सी. तल्लिदण्ड्रुलु भार्य – तनयु लाप्तुलु बाव
मऱदु लन्नलु मेन – मामगारु
घनमुगा बन्धुवुल् – गल्गिनप्पटिकैन
दानु दर्लग वेण्ट – दगिलि रारु
यमुनि दूतलु प्राण – मपगरिञ्चुक पोग
ममततो बोराडि – मान्पलेरु
बलग मन्दऱु दुःख – पडुट मात्रमे कानि
यिञ्चुक यायुष्य – मिय्यलेरु

ते. चुट्टमुलमीदि भ्रमदीसि – चूर जेक्कि
सन्ततमु मिम्मु नम्मुट – सार्थकम्बु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

022
सी. इभराजवरद । नि – न्नेन्त बिल्चिनगानि
माऱु पल्क वदेमि – मौनितनमो?
मुनिजनार्चित । निन्नु – म्रोक्कि वेडिनगानि
कनुल जूड वदेमि – गडुसुदनमो?
चाल दैन्यमुनोन्दि – चाटु चोच्चिनगानि
भाग्य मिय्य वदेमि – प्रौढतनमो?
स्थिरमुगा नीपाद – सेव जेसेद नन्न
दोरकजाल वदेमि – धूर्ततनमो?

ते. मोक्षदायक । यिटुवण्टि – मूर्खजनुनि
कष्टपेट्टिन नीकेमि – कडुपुनिण्डु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

023
सी. नीमीद कीर्तनल् – नित्यगानमु जेसि
रम्यमोन्दिम्प ना – रदुडगानु
सावधानमुग नी – चरण पङ्कज सेव
सलिपि मेप्पम्पङ्ग – शबरिगानु
बाल्यमप्पटिनुण्डि – भक्ति नीयन्दुन
गलुगनु ब्रह्लाद – घनुडगानु
घनमुगा नीमीदि – ग्रन्थमुल् गल्पिञ्चि
विनुतिसेयनु व्यास – मुनिनिगानु

ते. साधुडनु मूर्खमति मनु – ष्याधमुडनु
हीनुडनु जुम्मि नीवु – न न्नेलुकोनुमु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

024
सी. अतिशयम्बुग गल्ल – लाडनेर्चितिगानि
पाटिगा सत्यमुल् – पलुकनेर
सत्कार्य विघ्नमुल् – सलुप नेर्चितिगानि
यिष्ट मोन्दग निर्व – हिम्पनेर
नोकरि सोम्मुकु दोसि – लोग्ग नेर्चितिगानि
चेलुवुगा धर्मम्बु – सेयनेर
धनमु लिय्यङ्ग व – द्दनग नेर्चितिगानि
शीघ्र मिच्चेडुनट्लु – चेप्पनेर

ते. बङ्कजाताक्ष । ने नति – पातकुडनु
दप्पुलन्नियु क्षमियिम्प – दण्ड्रि वीवे ।
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

025
सी. उर्विलो नायुष्य – मुन्न पर्यन्तम्बु
माय संसारम्बु – मरगि नरुडु
सकल पापमुलैन – सङ्ग्रहिञ्चुनु गानि
निन्नु जेरेडि युक्ति – नेर्वलेडु
तुदकु गालुनियोद्दि – दूत लिद्दऱु वच्चि
गुञ्जुक चनि वारु – ग्रुद्दुचुण्ड
हिंस कोर्वग लेक – येड्चि गन्तुलुवेसि
दिक्कु लेदनि नाल्गु – दिशलु चूड

ते. दन्नु विडिपिम्प वच्चेडि – धन्यु डेडि
मुन्दु नीदासुडै युन्न – मुक्ति गलुगु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

026
सी. अधिक विद्यावन्तु – लप्रयोजकुलैरि
पूर्णशुण्ठलु सभा – पूज्युलैरि
सत्यवन्तुलमाट – जन विरोधम्बाये
वदरुबोतुलमाट – वासिकेक्के
धर्मवादनपरुल् – दारिद्र्यमोन्दिरि
परमलोभुलु धन – प्राप्तुलैरि
पुण्यवन्तुलु रोग – भूत पीडितुलैरि
दुष्टमानवुलु व – र्धिष्णुलैरि

ते. पक्षिवाहन । मावण्टि – भिक्षुकुलकु
शक्तिलेदाये निक नीवे – चाटु माकु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

027
सी. भुजबलम्बुन बेद्द – पुलुल जम्पगवच्चु
पामुकण्ठमु जेत – बट्टवच्चु
ब्रह्म राक्षसकोट्ल – बाऱद्रोलगवच्चु
मनुजुल रोगमुल् – मान्पवच्चु
जिह्व किष्टमुगानि – चेदु म्रिङ्गगवच्चु
बदनु खड्गमु चेत – नदमवच्चु
गष्टमोन्दुचु मुण्ड्ल – कम्पलो जोरवच्चु
दिट्टुबोतुल नोल्लु – कट्टवच्चु

ते. बुडमिलो दुष्टुलकु ज्ञान – बोध तेलिपि
सज्जनुल जेयले डेन्त – चतुरुदैन.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

028
सी. अवनिलोगल यात्र – लन्नि चेयगवच्चु
मुख्युडै नदुलन्दु – मुनुगवच्चु
मुक्कुपट्टुक सन्ध्य – मोनसि वार्वगवच्चु
दिन्नगा जपमाल – द्रिप्पवच्चु
वेदाल कर्थम्बु – विऱिचि चेप्पगवच्चु
श्रेष्ठ् क्रतुवु लेल्ल – जेयवच्चु
धनमु लक्षलु कोट्लु – दानमिय्यगवच्चु
नैष्ठिकाचारमुल् – नडुपवच्चु

ते. जित्त मन्यस्थलम्बुन – जेरकुण्ड
नी पदाम्भोजमुलयन्दु – निलपरादु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

029
सी. कर्णयुग्ममुन नी – कथलु सोकिनजालु
पेद्द पोगुल जोल्लु – पेट्टिनट्लु
चेतु लेत्तुचु बूज – सेयगल्गिनजालु
तोरम्पु कडियालु – दोडिगिनट्लु
मोनसि मस्तकमुतो – म्रोक्क गल्गिनजालु
चेलुवमैन तुरायि – चेक्किनट्लु
गलमु नोव्वग निन्नु – बलुक गल्गिनजालु
विन्तगा गण्ठीलु – वेसिनट्लु

ते. पूनि निनु गोल्चुटे सर्व – भूषणम्बु
लितर भूषणमुल निच्च – गिम्पनेल.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

030
सी. भुवनरक्षक । निन्नु – बोगडनेरनि नोरु
व्रज कगोचरमैन – पाडुबोन्द
सुरवरार्चित । निन्नु – जूडगोरनि कनुल्
जलमुलोपल नेल्लि – सरपुगुण्ड्लु
श्रीरमाधिम । नीकु – सेवजेयनि मेनु
कूलि कम्मुडुवोनि – कोलिमितित्ति
वेड्कतो नीकथल् – विननि कर्णमुलैन
गठिनशिलादुल – गलुगु तोललु

ते. पद्मलोचन नीमीद – भक्तिलेनि
मानवुडु रेण्डुपादाल – महिषमय्य.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

031
सी. अतिविद्यनेर्चुट – अन्नवस्त्रमुलके
पसुल नार्जिञ्चुट – पालकोऱके
सतिनि बेण्ड्लाडुट – संसार सुखमुके
सुतुल बोषिञ्चुट – गतुलकोऱके
सैन्यमुल् गूर्चुट – शत्रुजयमुनके
सामु नेर्चुटलेल्ल – चावुकोऱके
दानमिच्चुटयु मुं – दटि सञ्चितमुनके
घनमुगा जदुवुट – कडुपु कोऱके

ते. यितर कामम्बु गोरक – सततमुगनु
भक्ति नीयन्दु निलुपुट – मुक्ति कोऱके
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

032
सी. धरणिलो वेयेण्ड्लु – तनुवु निल्वगबोदु
धन मेप्पटिकि शाश्व – तम्बु गादु
दारसुतादुलु – तनवेण्ट रालेरु
भ्रुत्युलु मृतिनि द – प्पिम्पलेरु
बन्धुजालमु तन्नु – ब्रतिकिञ्चुकोलेरु
बलपराक्रम मेमि – पनिकि रादु
घनमैन सकल भा – ग्यं बेन्त गल्गिन
गोचिमात्रम्बैन – गोनुचुबोडु

ते. वेऱ्ऱि कुक्कल भ्रमलन्नि – विडिचि निन्नु
भजन जेसेडिवारिकि – बरमसुखमु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

033
सी. नरसिंह । नाकु दु – र्णयमुले मेण्डाये
सुगुण मोक्कटिलेदु – चूड जनिन
नन्यकान्तल मीद – नाश मानगलेनु
नोरुल क्षेममु चूचि – योर्वलेनु
इटुवण्टि दुर्बुद्धु – लिन्नि ना कुन्नवि
नेनु जेसेडिवन्नि – नीचकृतुलु
नावण्टि पापिष्ठि – नरुनि भूलोकान
बुट्टजेसिति वेल – भोगिशयन ।

ते. अब्जदलनेत्र । नातण्ड्रि – वैन फलमु
नेरमुलु गाचि रक्षिम्पु – नीवे दिक्कु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

034
सी. धीरत बरुल निं – दिम्प नेर्चिति गानि
तिन्नगा निनु ब्रस्तु – तिम्पनैति
बोरुगु कामिनुलन्दु – बुद्धि निल्पिति गानि
निन्नु सन्ततमु ध्या – निम्पनैति
बेरिकिमुच्चट लैन – मुरिसि विण्टिनिगानि
येञ्चि नीकथ लाल – किञ्चनैति
गौतुकम्बुन बात – कमु गडिञ्चितिगानि
हेच्चु पुण्यमु सङ्ग्र – हिम्पनैति

ते. नवनिलो नेनु जन्मिञ्चि – नन्दु केमि
सार्थकमु गानरादाये – स्वल्पमैन.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

035
सी. अन्त्यकालमुनन्दु – नायासमुन निन्नु
दलतुनो तलपनो – तलतु निपुडे
नरसिंह । नरसिंह । – नरसिंह । लक्ष्मीश ।
दानवान्तक । कोटि – भानुतेज ।
गोविन्द । गोविन्द । – गोविन्द । सर्वेश ।
पन्नगाधिपशायि । – पद्मनाभ ।
मधुवैरि । मधुवैरि । – मधुवैरि । लोकेश ।
नीलमेघशरीर । निगमविनुत ।

ते. ई विधम्बुन नीनाम – मिष्टमुगनु
भजनसेयुचु नुन्दु ना – भावमन्दु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

036
सी. आयुरारोग्य पु – त्रार्थ सम्पदलन्नि
कलुगजेसेडि भार – कर्त वीवे
चदुवु लेस्सग नेर्पि – सभलो गरिष्ठाधि
कार मोन्दिञ्चेडि – घनुड वीवे
नडक मञ्चिदि पेट्टि – नरुलु मेच्चेडुनट्टि
पेरु रप्पिञ्चेडि – पेद्द वीवे
बलुवैन वैराग्य – भक्तिज्ञानमुलिच्चि
मुक्ति बोन्दिञ्चेडु – मूर्ति वीवे

ते. अवनिलो मानवुल कन्नि – यासलिच्चि
व्यर्थुलनु जेसि तेलिपेडि – वाड वीवे.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

037
सी. काय मेन्त भयान – गापाडिननुगानि
धात्रिलो नदि चूड – दक्क बोदु
एवेल नेरोग – मेमरिञ्चुनो? सत्त्व
मोन्दङ्ग जेयु ने – चन्दमुननु
औषधम्बुलु मञ्चि – वनुभविञ्चिन गानि
कर्म क्षीणम्बैन गानि – विडदु;
कोटिवैद्युलु गुम्पु – गूडिवच्चिन गानि
मरण मय्येडु व्याधि – मान्पलेरु

ते. जीवुनि प्रयाणकालम्बु – सिद्धमैन
निलुचुना देह मिन्दोक्क – निमिषमैन?
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

038
सी. जन्दे मिम्पुग वेसि – सन्ध्य वार्चिन नेमि
ब्रह्म मन्दक काडु – ब्राह्मणुण्डु
तिरुमणि श्रीचूर्ण – गुरुरेख लिडिननु
विष्णु नोन्दक काडु – वैष्णवुण्डु
बूदिनि नुदुटनु – बूसिकोनिन नेमि
शम्भु नोन्दक काडु – शैवजनुडु
काषाय वस्त्रालु – गट्टि कप्पिन नेमि
याश पोवक काडु – यतिवरुण्डु

ते. एन्नि लौकिकवेषालु – गट्टुकोनिन
गुरुनि जेन्दक सन्मुक्ति – दोरकबोदु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

039
सी. नरसिंह । ने निन्नु – नम्मिनन्दुकु जाल
नेनरु नायन्दुञ्चु – नेम्मनमुन
नन्नि वस्तुवुलु नि – न्नडिगि वेसटपुट्टे
निङ्कनैन गटाक्ष – मिय्यवय्य
सन्तसम्बुन नन्नु – स्वर्गमन्दे युञ्चु
भूमियन्दे युञ्चु – भोगशयन ।
नयमुगा वैकुण्ठ – नगरमन्दे युञ्चु
नरकमन्दे युञ्चु – नलिननाभ ।

ते. एचट नन्नुञ्चिननुगानि – येपुडु निन्नु
मऱचि पोकुण्ड नीनाम – स्मरणनोसगु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

040
सी. देह मुन्नवऱकु – मोहसागरमन्दु
मुनुगुचुन्दुरु शुद्ध – मूढजनुलु
सललितैश्वर्यमुल् – शाश्वतं बनुकोनि
षड्भ्रमलनु मान – जाल रेवरु
सर्वकालमु माय – संसार बद्धुलै
गुरुनि कारुण्यम्बु गोरुकोनरु
ज्ञान भक्ति विरक्तु – लैन पेद्दल जूचि
निन्द जेयक – तामु निलुवलेरु

ते. मत्तुलैनट्टि दुर्जाति – मनुजुलेल्ल
निन्नु गनलेरु मोदटिके – नीरजाक्ष.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

041
सी. इललोन ने जन्म – मेत्तिनप्पटिनुण्डि
बहु गडिञ्चितिनय्य – पातकमुलु
तेलिसि चेसिति गोन्नि – तेलियजालक चेसि
बाध नोन्दिति नय्य – पद्मनाभ
अनुभविञ्चेडु नप्पु – दति प्रयासम्बञ्चु
ब्रजलु चेप्पग जाल – भयमु गलिगे
नेगिरि पोवुटकुनै – ये युपायम्बैन
जेसि चूतमटन्न – जेतगादु

ते. सूर्यशशिनेत्र । नीचाटु – जोच्चि नानु
कलुषमुलु द्रुञ्चि नन्नेलु – कष्टमनक.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

042
सी. तापसार्चित । नेनु – पापकर्मुडनञ्चु
नाकु वङ्कलबेट्ट – बोकुचुम्मि
नाटिकि शिक्षलु – नन्नु चेयुटकण्टे
नेडु सेयुमु नीवु – नेस्तमनक
अतिभयङ्करुलैन – यमदूतलकु नन्नु
नोप्पगिम्पकु मय्य – युरगशयन ।
नी दासुलनु बट्टि – नीवु दण्डिम्पङ्ग
वद्दु वद्दन रेन्त – पेद्दलैन

ते. दण्ड्रिवै नीवु परपीड – दगुलजेय
वासिगल पेरु कपकीर्ति – वच्चुनय्य.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

043
सी. धरणिलोपल नेनु – तल्लिगर्भमुनन्दु
बुट्टिनप्पटिनुण्डि – पुण्यमेऱुग
नेकादशीव्रतं – बेन्न डुण्डुग लेदु
तीर्थयात्रलकैन – दिरुगलेदु
पारमार्थिकमैन – पनुलु चेयगलेदु
भिक्ष मोक्कनिकैन – बेट्टलेदु
ज्ञानवन्तुलकैन – बूनि म्रोक्कगलेदु
इतर दानमुलैन – निय्यलेदु

ते. नलिनदलनेत्र । निन्नु ने – नम्मिनानु
जेरि रक्षिम्पवे नन्नु – शीघ्रमुगनु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

044
सी. अडविपक्षुल केव्व – डाहार मिच्चेनु
मृगजाति केव्वडु – मेतबेट्टे
वनचरादुलकु भो – जन मेव्व डिप्पिञ्चे
जेट्ल केव्वडु नील्लु – चेदिपोसे
स्त्रीलगर्भम्बुन – शिशुवु नेव्वडु पेञ्चे
फणुल केव्वडु पोसे – बरग बालु
मधुपालि केव्वडु – मकरन्द मोनरिञ्चे
बसुल मेव्व डोसङ्गे – बच्चिपूरि

ते. जीवकोट्लनु बोषिम्प – नीवेकानि
वेऱे योक दात लेडय्य – वेदकिचूड.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

045
सी. दनुजारि । नावण्टि – दासजालमु नीकु
कोटि सङ्ख्य गलारु – कोदुव लेदु
बण्ट्लसन्दडिवल्ल – बहुपराकै नन्नु
मऱचि पोकुमु भाग्य – महिमचेत
दण्डिगा भ्रुत्युलु – दगिलि नीकुण्डङ्ग
बक्कबं टेपाटि – पनिकि नगुनु?
नीवु मेच्चेडि पनुल् – नेनु जेयगलेक
यिन्त वृथाजन्म – मेत्तिनानु

ते. भूजनुललोन ने नप्र – योजकुडनु
गनुक नी सत्कटाक्षम्बु – गलुगजेयु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

046
सी. कमललोचन । नन्नु – गन्नतण्ड्रिविगान
निन्नु नेमऱकुण्टि – नेनु विडक
युदरपोषणकुनै – योकरि ने नाशिम्प
नेर ना कन्नम्बु – नीवु नडपु
पेट्टले नण्टिवा – पिन्न पेद्दललोन
दगवु किप्पुडु दीय – दलचिनानु
धनमु भारम्बैन – दलकिरीटमु नम्मु
कुण्डलम्बुलु पैडि – गोलुसु लम्मु

ते. कोसकु नी शङ्ख चक्रमुल् – कुदुवबेट्टि
ग्रासमु नोसङ्गि पोषिञ्चु – कपटमुडिगि.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

047
सी. कुवलयश्याम । नी – कोलुवु चेसिन नाकु
जीत मेन्दुकु मुट्ट – जेप्पवैति
मञ्चिमाटलचेत – गोञ्चेमिय्यगलेवु
कलहमौ निक जुम्मि – खण्डितमुग
नीवु साधुवु गान – निन्त पर्यन्तम्बु
चनवुचे निन्नाल्लु – जरुपवलसे
निक ने सहिम्प नी – विपुडु नन्नेमैन
शिक्ष चेसिन जेयु – सिद्धमयिति

ते. नेडु करुणिम्पकुण्टिवा – निश्चयमुग
देगबडिति चूडु नीतोड – जगडमुनकु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

048
सी. हरि । नीकु बर्यङ्क – मैन शेषुडु चाल
बवनमु भक्षिञ्चि – ब्रतुकुचुण्डु
ननुवुगा नीकु वा – हनमैन खगराजु
गोप्पपामुनु नोट – गोऱुकुचुण्डु
अदिगाक नी भार्य – यैन लक्ष्मीदेवि
दिनमु पेरण्टम्बु – दिरुगुचुण्डु
निन्नु भक्तुलु पिल्चि – नित्यपूजलु चेसि
प्रेम बक्वान्नमुल् – पेट्टुचुण्ड्रु

ते. स्वस्थमुग नीकु ग्रासमु – जरुगुचुण्डु
गासु नी चेति दोकटैन – गादु व्ययमु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

049
सी. पुण्डरीकाक्ष । ना – रेण्डु कन्नुल निण्ड
निन्नु जूचेडि भाग्य – मेन्नडय्य
वासिगा ना मनो – वांछ दीरेडुनट्लु
सोगसुगा नीरूपु – चूपवय्य
पापकर्मुनि कण्ट – बडकपोवुदमञ्चु
बरुषमैन प्रतिज्ञ – बट्टिनावे?
वसुधलो बतित पा – वनुड वी वञ्चु ने
बुण्यवन्तुलनोट – बोगड विण्टि

ते. नेमिटिकि विस्तरिञ्चे नी – किन्त कीर्ति
द्रोहिनैननु ना कीवु – दोरकरादे?
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

050
सी. पच्चि चर्मपु दित्ति – पसलेदु देहम्बु
लोपल नन्तट – रोय रोत
नरमुलु शल्यमुल् – नवरन्ध्रमुलु रक्त
मांसम्बु कण्डलु – मैल तित्ति
बलुवैन येण्ड वा – नल कोर्व दिन्तैन
दालले दाकलि – दाहमुलकु
सकल रोगमुलकु – संस्थानमे युण्डु
निलुव दस्थिरमैन – नीटिबुग्ग

ते. बोन्दिलो नुण्डु प्राणमुल् – पोयिनन्त
गाटिके गानि कोऱगादु – गव्वकैन.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

051
सी. पलुरोगमुलकु नी – पादतीरमे कानि
वलपु मन्दुलु नाकु – वलदु वलदु
चेलिमि सेयुचु नीकु – सेव जेसेद गान
नी दासकोटिलो – निलुपवय्य
ग्रहभयम्बुनकु ज – क्रमु दलचेदगानि
घोररक्षलु गट्ट – गोरनय्य
पामुकाटुकु निन्नु – भजन जेसेदगानि
दानि मन्त्रमु नेनु – तलपनय्य

ते. दोरिकितिवि नाकु दण्डि वै – द्युडवु नीवु
वेयिकष्टालु वच्चिनन् – वेऱवनय्य.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

052
सी. कूटिकोसरमु ने – गोऱगानि जनुलचे
बलुगद्दरिम्पुलु – पडगवलसे?
दार सुत भ्रम – दगिलियुण्डगगदा
देशदेशमुलेल्ल – दिरुगवलसे?
बेनु दरिद्रत पैनि – बेनगियुण्डगगदा
चेरि नीचुलसेव – चेयवलसे?
नभिमानमुलु मदि – नण्टियुण्डगगदा
परुल जूचिन भीति – पडगवलसे?

ते. निटुल संसारवारिधि – नीदलेक
वेयिविधमुल निन्नु ने – वेडुकोण्टि.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

053
सी. साधु सज्जनुलतो – जगडमाडिन गीडु
कवुलतो वैरम्बु – गाञ्च गीडु
परम दीनुल जिक्क – बट्टि कोट्टिन गीडु
भिक्षगाण्ड्रनु दुःख – पेट्ट गीडु
निरुपेदलनु जूचि – निन्दजेसिन गीडु
पुण्यवन्तुल दिट्ट – बोसगु गीडु
सद्भक्तुलनु दिर – स्कारमाडिन गीडु
गुरुनि द्रव्यमु दोचु – कोनिन गीडु

ते. दुष्टकार्यमु लोनरिञ्चु – दुर्जनुलकु
घनतरम्बैन नरकम्बु – गट्टिमुल्ले.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

054
सी. परुलद्रव्यमुमीद – भ्रान्ति नोन्दिनवाडु
परकान्तल नपेक्ष – पडेडुवाडु
अर्थुल वित्तम्बु – लपहरिञ्चेडुवाडु
दानमिय्यङ्ग व – द्दनेडिवाडु
सभललोपल निल्चि – चाडिचेप्पेडिवाडु
पक्षपु साक्ष्यम्बु – पलुकुवाडु
विष्णुदासुल जूचि – वेक्किरिञ्चेडिवाडु
धर्मसाधुल दिट्ट – दलचुवाडु

ते. प्रजल जन्तुल हिंसिञ्चु – पातकुण्डु
कालकिङ्कर गदलचे – गष्टमोन्दु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

055
सी. नरसिंह । ना तण्ड्रि – नन्नेलु नन्नेलु
कामितार्थमु लिच्चि – कावु कावु
दैत्यसंहार । चाल – दययुञ्चु दययुञ्चु
दीनपोषक । नीवे – दिक्कु दिक्कु
रत्नभूषितवक्ष । – रक्षिञ्चु रक्षिञ्चु
भुवनरक्षक । नन्नु – ब्रोवु ब्रोवु
मारकोटिसुरूप । – मन्निञ्चु मन्निञ्चु
पद्मलोचन । चेयि – पट्टु पट्टु

ते. सुरविनुत । नेनु नीचाटु – जोच्चिनानु
ना मोऱालिञ्चि कडतेर्चु – नागशयन ।
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

056
सी. नी भक्तुलनु गनुल् – निण्ड जूचियु रेण्डु
चेतुल जोहारु – सेयुवाडु
नेर्पुतो नेवरैन – नी कथल् चेप्पङ्ग
विनयमन्दुचु जाल – विनेडुवाडु
तन गृहम्बुनकु नी – दासुलु रा जूचि
पीटपै गूर्चुण्ड – बेट्टुवाडु
नीसेवकुल जाति – नीतु लेन्नक चाल
दासोह मनि चेर – दलचुवाडु

ते. परमभक्तुण्डु धन्युण्डु – भानुतेज ।
वानि गनुगोन्न बुण्यम्बु – वसुधलोन.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

057
सी. पक्षिवाहन । नेनु – ब्रतिकिनन्निदिनालु
कोण्डेगाण्ड्रनु गूडि – कुमतिनैति
नन्नवस्त्रमु लिच्चि – यादरिम्पुमु नन्नु
गन्नतण्ड्रिवि नीवे – कमलनाभ ।
मरण मय्येडिनाडु – ममततो नीयोद्दि
बण्ट्ल दोलुमु मुन्दु – ब्रह्मजनक ।
इनजभटावलि – यीडिचिकोनिपोक
करुणतो नायोद्द – गाव लुञ्चु

ते. कोसकु नी सन्निधिकि बिल्चु – कोनियु नीकु
सेवकुनि जेसिकोनवय्य – शेषशयन ।
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

058
सी. निगमादिशास्त्रमुल् – नेर्चिन द्विजुडैन
यज्ञकर्तगु सोम – याजियैन
धरणिलोपल ब्रभा – त स्नानपरुडैन
नित्यसत्कर्मादि – निरतुडैन
नुपवास नियमम्बु – लोन्दु सज्जनुडैन
गाविवस्त्रमुगट्टु – घनुडुनैन
दण्डिषोडशमहा – दानपरुण्डैन
सकल यात्रलु सल्पु – सरसुडैन

ते. गर्वमुन गष्टपडि निन्नु – गानकुन्न
मोक्षसाम्राज्य मोन्दडु – मोहनाङ्ग ।
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

059
सी. पञ्जरम्बुन गाकि – बट्टि युञ्चिन लेस्स
पलुकुने विन्तैन – चिलुकवलेनु?
गार्दभम्बुनु देच्चि – कल्लेमिम्पुगवेय
दिरुगुने गुऱ्ऱम्बु – तीरुगानु?
एनुपपोतुनु माव – टी डु शिक्षिञ्चिन
नडचुने मदवार – णम्बुवलेनु?
पेद्दपिट्टनु मेत – बेट्टि पेञ्चिन ग्रोव्वि
सागुने वेटाडु – डेगवलेनु?

ते. कुजनुलनु देच्चि नी सेव – कोऱकु बेट्ट
वांछतो जेतुरे भक्त – वरुलवलेनु?
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

060
सी. नीकु दासुड नण्टि – निन्नु नम्मुकयुण्टि
गान नापै नेडु – करुणजूडु
दोसिलोग्गिति नीकु – द्रोह मेन्नगबोकु
पद्मलोचन । नेनु – परुडगानु
भक्ति नीपै नुञ्चि – भजन जेसेद गानि
परुल वेडनु जुम्मि – वरमु लिम्मु
दण्डिदातवु नीवु – तडवुसेयक कावु
घोरपातकराशि – गोट्टिवैचि

ते. शीघ्रमुग गोर्कु लीडेर्चु – चिन्त दीर्चु
निरतमुग नन्नु बोषिञ्चु – नेनरु नुञ्चु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

061
सी. विद्य नेर्चिति नञ्चु – विऱ्ऱवीगगलेदु
भाग्यवन्तुड नञ्चु – बलुकलेदु
द्रव्यवन्तुड नञ्चु – दऱचु निक्कगलेदु
निरतदानमुलैन – नेऱपलेदु
पुत्रवन्तुड नञ्चु – बोगडुचुण्डगलेदु
भ्रुत्यवन्तुड नञ्चु – बोगडलेदु
शौर्यवन्तुड नञ्चु – सन्तसिम्पगलेदु
कार्यवन्तुड नञ्चु – गडपलेदु

ते. नलुगुरिकि मेप्पुगानैन – नडुवलेदु
नलिनदलनेत्र । निन्नु ने – नम्मिनानु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

062
सी. अतिलोभुलनु भिक्ष – मडुगबोवुट रोत
तनद्रव्य मोकरिण्ट – दाच रोत
गुणहीनु डगुवानि – कोलुवु गोल्चुट रोत
योरुल पञ्चलक्रिन्द – नुण्ड रोत
भाग्यवन्तुनितोड – बन्तमाडुट रोत
गुऱिलेनि बन्धुल – गूड रोत
आदायमुलु लेक – यप्पुदीयुट रोत
जार चोरुल गूडि – चनुट रोत

ते. यादिलक्ष्मीश । नीबण्ट – नैतिनय्य ।
यिङ्क नेडबासि जन्मम्बु – लेत्त रोत.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

063
सी. वेऱ्ऱिवानिकि नेल – वेदाक्षरम्बुलु?
मोटुवानिकि मञ्चि – पाट लेल?
पसुलकापरि केल – परतत्त्वबोधलु?
विटकानि केटिको – विष्णुकथलु?
वदरु शुण्ठल केल – व्रात पुस्तकमुलु?
तिरुगु द्रिम्मरि केल – देवपूज?
द्रव्यलोभिकि नेल – धातृत्व गुणमुलु?
दोङ्गबण्टुकु मञ्चि – सङ्ग तेल?

ते. क्रूरजनुलकु नीमीद – गोरि केल?
द्रोहि पापात्मुनकु दया – दुःख मेल?
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

064
सी. ना तण्ड्रि नादात – नायिष्टदैवमा
नन्नु मन्ननसेयु – नारसिंह ।
दययुञ्चु नामीद – दप्पुलन्नि क्षमिञ्चु
निगमगोचर । नाकु – नीवे दिक्कु
ने दुरात्मुड नञ्चु – नीमनम्बुन गोप
गिम्पबोकुमु स्वामि । – केवलमुग
मुक्तिदायक नीकु – म्रोक्किनन्दुकु नन्नु
गरुणिञ्चि रक्षिञ्चु – कमलनाभ ।

ते. दण्डिदोर वञ्चु नीवेण्ट – दगिलिनानु
नेडु प्रत्यक्षमै नन्नु – निर्वहिम्पु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

065
सी. वेमाऱु नीकथल् – विनुचु नुण्डेडिवाडु
परुल मुच्चटमीद – भ्रान्ति पडडु
अगणितम्बुग निन्नु – बोगड नेर्चिनवाडु
चेड्डमाटलु नोट – जेप्पबोडु
आसक्तिचेत नि – न्ननुसरिञ्चेडिवाडु
धनमदान्धुलवेण्ट – दगुल बोडु
सन्तसम्बुन निन्नु – स्मरणजेसेडिवाडु
चेलगि नीचुलपेरु – दलपबोडु

ते. निन्नु नम्मिन भक्तुण्डु – निश्चयमुग
गोरि चिल्लर वेल्पुल – गोल्वबोडु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

066
सी. ने नेन्त वेडिन – नी केल दयरादु?
पलुमाऱु पिलिचिन – बलुक वेमि?
पलिकिन नी कुन्न – पद वेमिबोवु? नी
मोमैन बोडचूप – वेमि नाकु?
शरणु जोच्चिनवानि – सवरिम्पवले गाक
परिहरिञ्चुट नीकु – बिरुदु गादु
नीदासुलनु नीवु – निर्वहिम्पक युन्न
बरु लेव्व रगुदुरु – पङ्कजाक्ष ।

ते. दात दैवम्बु तल्लियु – दण्ड्रि वीवे
नम्मियुन्नानु नीपाद – नलिनमुलनु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

067
सी. वेदमुल् चदिवेडु – विप्रवर्युण्डैन
रणमु साधिञ्चेडु – राजेयैन
वर्तककृषिकुडौ – वैश्यमुख्युण्डैन
बरिचगिञ्चेडु शूद्र – वर्युडयिन
मेच्चुखड्गमु बट्टि – मेऱयु म्लेच्छुण्डैन
ब्रजल कक्कऱपडु – रजकुडैन
चर्म मम्मेडि हीन – चण्डालनरुडैन
नी महीतलमन्दु – नेव्वडैन

ते. निन्नु गोनियाडुचुण्डेना – निश्चयमुग
वाडु मोक्षाधिकारि यी – वसुधलोन.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

068
सी. सकलविद्यलु नेर्चि – सभ जयिम्पगवच्चु
शूरुडै रणमन्दु – बोरवच्चु
राजराजै पुट्टि – राज्य मेलगवच्चु
हेम गोदानम्बु – लिय्यवच्चु
गगनमं दुन्न चु – क्कल नेञ्चगावच्चु
जीवरासुल पेल्लु – चेप्पवच्चु
नष्टाङ्गयोगमु – लभ्यसिम्पगवच्चु
मेक रीतिग नाकु – मेसववच्चु

ते. तामरसगर्भ हर पुरं – दरुलकैन
निन्नु वर्णिम्प दरमौने – नीरजाक्ष ।
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

069
सी. नरसिंह । नीवण्टि – दोरनु सम्पादिञ्चि
कुमति मानवुल ने – गोल्वजाल
नेक्कु वैश्वर्यम्बु – लिय्यलेकुन्ननु
बोट्टकुमात्रमु – पोयरादे?
घनमुगा दिदि नीकु – करवुन बोषिम्प
गष्ट मेन्तटि स्वल्प – कार्यमय्य?
पेट्टजालक येल – भिक्षमेत्तिञ्चेदु
नन्नु बीदनु जेसि – ना वदेमि?

ते. अमल । कमलाक्ष । ने निट्लु – श्रमपडङ्ग
गन्नुलकु बण्डुवै नीकु – गानबडुने?
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

070
सी. वनरुहनाभ । नी – वङ्क जेरिति नेनु
गट्टिगा ननु गावु – कावु मनुचु
वच्चिनन्दुकु वेग – वरमु लिय्यककानि
लेवबोयिन निन्नु – लेवनिय्य
गूर्चुण्डबेट्टि नी – कोङ्गु गट्टिग बट्टि
पुच्चुकोन्दुनु जूडु – भोगिशयन ।
यीवेल नी कड्ड – मेवरु वच्चिनगानि
वारिकैननु लोङ्गि – वडकबोनु

ते. गोपगाडनु नीवु ना – गुणमु तेलिसि
यिप्पुडे नन्नु रक्षिञ्चि – येलुकोम्मु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

071
सी. प्रह्लादु डेपाटि – पैडि कानुक लिच्चे?
मदगजं बेन्निच्चे – मौक्तिकमुलु?
नारदुं डेन्निच्चे – नगलु रत्नम्बु? ल
हल्य नी के यग्र – हार मिच्चे?
उडुत नी केपाटि – यूडिगम्बुलु चेसे?
घनविभीषणु डेमि – कट्न मिच्चे?
पञ्चपाण्डवु लेमि – लञ्च मिच्चिरि नीकु?
द्रौपदि नी केन्त – द्रव्य मिच्चे?

ते. नीकु वीरन्द ऱयिनट्लु – नेनु गान?
येन्दु कनि नन्नु रक्षिम्प – विन्दुवदन ।
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

072
सी. वांछतो बलिचक्र – वर्तिदग्गर जेरि
भिक्षमेत्तिति वेल – बिडियपडक?
यडविलो शबरि दि – य्यनि फला लन्दिय्य
जेतुलोग्गिति वेल – सिग्गुपडक?
वेड्कतो वेवेग – विदुरुनिण्टिकि नेगि
विन्दुगोण्टि वदेमि – वेलितिपडक?
अडुकु लल्पमु कुचे – लुडु गडिञ्चुक तेर
बोक्कसागिति वेल – लेक्कगोनक?

ते. भक्तुलकु नीवु पेट्टुट – भाग्यमौनु
वारि काशिञ्चितिवि तिण्डि – वाड वगुचु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

073
सी. स्तम्भमं दुदयिञ्चि – दानवेन्द्रुनि द्रुञ्चि
करुणतो ब्रह्लादु – गाचिनावु
मकरिचे जिक्कि सा – मजमु दुःखिञ्चङ्ग
गृपयुञ्चि वेग र – क्षिञ्चिनावु
शरणञ्चु ना विभी – षणुडु नी चाटुन
वच्चिनप्पुडे लङ्क – निच्चिनावु
आ कुचेलुडु चेरे – डटुकु लर्पिञ्चिन
बहुसम्पदल निच्चि – पम्पिनावु

ते. वारिवले नन्नु बोषिम्प – वशमुगादे?
यन्त वलपक्ष मेल श्री – कान्त । नीकु?
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

074
सी. व्यासु डे कुलमन्दु – वासिगा जन्मिञ्चे?
विदुरु डे कुलमन्दु – वृद्धि बोन्दे?
गर्णु डेकुलमन्दु – घनमुगा वर्धिल्ले?
ना वसिष्ठुं डेन्दु – नवतरिञ्चे?
निम्पुगा वाल्मीकि – ये कुलम्बुन बुट्टे?
गुहु डनु पुण्यु डे – कुलमुवाडु?
श्रीशुकु डेक्कट – जेलगि जन्मिञ्चेनु?
शबरि येकुलमन्दु – जन्ममोन्दे?

ते. ने कुलम्बुन वी रिन्द – ऱेच्चिनारु?
नीकृपापात्रुलकु जाति – नीतु लेल?
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

075
सी. वसुधास्थलम्बुन – वर्णहीनुडु गानि
बहुल दुराचार – परुडु गानि
तडसि कासिय्यनि – धर्मशून्युडु गानि
चदुवनेरनि मूढ – जनुडु गानि
सकलमानवुलु मे – च्चनि कृतघ्नुडु गानि
चूड सोम्पुनु लेनि – शुण्ठ गानि
अप्रतिष्ठलकु लो – नैन दीनुडु गानि
मोदटि के मेऱुगनि – मोटु गानि

ते. प्रतिदिनमु नीदु भजनचे – बरगुनट्टि
वानि के वङ्क लेदय्य – वच्चु मुक्ति.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

076
सी. इभकुम्भमुलमीदि – केगिरेडि सिङ्गम्बु
मुट्टुने कुऱुचैन – मूषकमुनु?
नवचूतपत्रमुल् – नमलुचुन्न पिकम्बु
गोऱुकुने जिल्लेडु – कोनलु नोट?
अरविन्दमकरन्द – मनुभविञ्चेडि तेटि
पोवुने पल्लेरु – पूलकडकु?
ललित मैन रसाल – फलमु गोरेडि चिल्क
मेसवुने भमत नु – म्मेत्तकाय?

ते. निलनु नीकीर्तनलु पाड – नेर्चिनतडु
परुलकीर्तन बाडुने – यरसि चूड?
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

077
सी. सर्वेश । नीपाद – सरसिजद्वयमन्दु
जित्त मुम्पगलेनु – जेदरकुण्ड
नीवैन दययुञ्चि – निलिचि युण्डेडुनट्लु
चेरि नन्निपु डेलु – सेवकुडनु
वनजलोचन । नेनु – वट्टि मूर्खुड जुम्मि
नीस्वरूपमु जूड – नेर्पु वेग
तन कुमारुन कुग्गु – तल्लि वोसिनयट्लु
भक्तिमार्गं बनु – पालु पोसि

ते. प्रेमतो नन्नु बोषिञ्चि – पेञ्चुकोनुमु
घनत केक्किञ्चु नीदास – गणमुलोन.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

078
सी. जीमूतवर्ण । नी – मोमुतो सरिराक
कमलारि यतिकलं – कमुनु बडसे
सोगसैन नी नेत्र – युगमुतो सरिराक
नलिनबृन्दमु नील्ल – नडुम जेरे
गरिराजवरद । नी – गलमुतो सरिराक
पेद्दशङ्खमु बोब्ब – पेट्ट बोडगे
श्रीपति । नीदिव्य – रूपुतो सरि राक
पुष्पबाणुडु नीकु – बुत्रु डय्ये

ते. निन्दिरादेवि निन्नु मो – हिञ्चि विडक
नीकु बट्टमहिषि यय्ये – निश्चयमुग.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

079
सी. हरिदासुलनु निन्द – लाडकुण्डिन जालु
सकल ग्रन्थम्मुलु – चदिविनट्लु
भिक्ष मिय्यङ्ग द – प्पिम्पकुण्डिन जालु
जेमुट्टि दानम्बु – चेसिनट्लु
मिञ्चि सज्जनुल वं – चिञ्चकुण्डिन जालु
निम्पुगा बहुमान – मिच्चिनट्लु
देवाग्रहारमुल् – दीयकुण्डिन जालु
गनककम्बपु गुल्लु – गट्टिनट्लु

ते. ओकरि वर्शाशनमु मुञ्च – कुन्न जालु
बेरुकीर्तिग सत्रमुल् – पेट्टिनट्लु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

080
सी. इहलोकसौख्यमु – लिच्चगिञ्चेद मन्न
देह मेप्पटिकि दा – स्थिरत नोन्द
दायुष्य मुन्न प – र्यन्तम्बु पटुतयु
नोक्कतीरुन नुण्ड – दुर्विलोन
बाल्ययुवत्वदु – र्बलवार्धकमु लनु
मूटिलो मुनिगेडि – मुऱिकिकोम्प
भ्रान्तितो दीनि गा – पाडुद मनुमोन्न
गालमृत्युवुचेत – गोलुपोवु

ते. नम्मरा दय्य । यिदि माय – नाटकम्बु
जन्म मिक नोल्ल न न्नेलु – जलजनाभ ।
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

081
सी. वदनम्बु नीनाम – भजन गोरुचुनुण्डु
जिह्व नीकीर्तनल् – सेय गोरु
हस्तयुग्मम्बु नि – न्नर्चिम्प गोरुनु
गर्णमुल् नी मीदि – कथलु गोरु
तनुवु नीसेवये – घनमुगा गोरुनु
नयनमुल् नीदर्श – नम्बु गोरु
मूर्धम्मु नीपद – म्मुल म्रोक्कगा गोरु
नात्म नीदै युण्डु – नरसि चूड

ते. स्वप्नमुन नैन नेवेल – सन्ततमुनु
बुद्धि नी पादमुलयन्दु – बूनियुण्डु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

082
सी. पद्माक्ष । ममतचे – बरमु नन्देद मञ्चु
विऱ्ऱवीगुदुमय्य – वेऱ्ऱिपट्टि
मास्वतन्त्रम्बैन – मदमु गण्ड्लकु गप्पि
मोगमु पट्टदु काम – मोहमुननु
ब्रह्मदेवुण्डैन – बैडिदेहमु गल्ग
जेसिवेयक मम्मु – जेऱिचे नतडु
तुच्छमैनटुवण्टि – तो लेम्मुकलतोडि
मुऱिकि चेत्तलु चेर्चि – मूट कट्टे

ते. नी शरीरालु पडिपोवु – टेऱुग केमु
कामुकुल मैति मिक मिम्मु – गानलेमु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

083
सी. गरुडवाहन । दिव्य – कौस्तुभालङ्कार ।
रविकोटितेज । सा – रङ्गवदन ।
मणिगणान्वित । हेम – मकुटाभरण । चारु
मकरकुण्डल । लस – न्मन्दहास ।
काञ्चनाम्बर । रत्न – काञ्चिविभूषित ।
सुरवरार्चित । चन्द्र – सूर्यनयन ।
कमलनाभ । मुकुन्द । – गङ्गाधरस्तुत ।
राक्षसान्तक । नाग – राजशयन ।

ते. पतितपावन । लक्षीश । – ब्रह्मजनक ।
भक्तवत्सल । सर्वेश । – परमपुरुष ।
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

084
सी. पलुमाऱु दशरूप – मुलु दरिञ्चिति वेल?
येकरूपमु बोन्द – वेल नीवु?
नयमुन क्षीराब्धि – नडुम जेरिति वेल?
रत्नकाञ्चन मन्दि – रमुलु लेवे?
पन्नगेन्द्रुनिमीद – बव्वलिञ्चिति वेल?
जलतारुपट्टेमं – चमुलु लेवे?
ऱेक्कलु गलपक्षि – नेक्कसागिति वेल?
गजतुरङ्गान्दोलि – कमुलु लेवे?

ते. वनजलोचन । यिटुवण्टि – वैभवमुलु
सोगसुगा नीकु दोचेनो – सुन्दराङ्ग?
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

085
सी. तिरुपति स्थलमन्दु – दिन्नगा ने नुन्न
वेङ्कटेशुडु मेत – वेयलेडो?
पुरुषोत्तममुन के – बोयनजालु ज
गन्नाथु डन्नम्बु – गडपलेडो?
श्रीरङ्गमुनकु ने – जेर बोयिन जालु
स्वामि ग्रासमु बेट्टि – साकलेडो?
काञ्चीपुरमुलोन – गदिसि ने गोलुवुन्न
गरिवरदुडु पोट्ट – गडपलेडो?

ते. येन्दु बोवक नेनु नी – मन्दिरमुन
निलिचितिनि नीकु नामीद – नेनरु लेदु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

086
सी. तार्क्ष्यवाहन । नीवु – दण्डिदात वटञ्चु
गोरि वेडुक निन्नु – गोल्ववच्चि
यर्थिमार्गमुनु ने – ननुसरिञ्चितिनय्य
लावैन बदुनाल्गु – लक्ष लैन
वेषमुल् वेसि ना – विद्याप्रगल्भत
जूपसागिति नीकु – सुन्दराङ्ग ।
यानन्द मैन ने – नडुग वच्चिन दिच्चि
वांछ दीर्पुमु – नीलवर्ण । वेग

ते. नीकु नाविद्य हर्षम्बु – गाक युन्न
तेपतेपकु वेषमुल् – देनु सुम्मि.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

087
सी. अमरेन्द्रविनुत । ने – नतिदुरात्मुड नञ्चु
गललोन नैननु – गनुल बडवु
नीवु प्रत्यक्षमै – नुलुवकुण्डिन माने
दोड्डगा नोक युक्ति – दोरकेनय्य ।
गट्टिकोय्यनु देच्चि – घनमुगा खण्डिञ्चि
नीस्वरूपमु चेसि – निलुपुकोञ्चु
धूप दीपमु लिच्चि – तुलसितो बूजिञ्चि
नित्यनैवेद्यमुल् – नेममुगनु

ते. नडुपुचुनु निन्नु गोलिचेद – नम्मि बुद्धि
नी प्रपञ्चम्बु गलुगु ना – किन्ते चालु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

088
सी. भुवनेश । गोविन्द । – रविकोटिसङ्काश ।
पक्षिवाहन । भक्त – पारिजात ।
यम्भोजभव रुद्र – जम्भारिसन्नुत ।
सामगानविलोल । – सारसाक्ष ।
वनधिगम्भीर । श्री – वत्सकौस्तुभवक्ष ।
शङ्खचक्रगदासि – शार्ज्ञहस्त ।
दीनरक्षक । वासु – देव । दैत्यविनाश ।
नारदार्चित । दिव्य – नागशयन ।

ते. चारु नवरत्नकुण्डल – श्रवणयुगल ।
विबुधवन्दित पादब्ज । – विश्वरूप ।
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

089
सी. नागेन्द्रशयन । नी – नाममाधुर्यम्बु
मूडुकन्नुल साम्ब – मूर्ति केऱुक
पङ्कजाताक्ष । नी – बलपराक्रम मेल्ल
भारतीपति यैन – ब्रह्म केऱुक
मधुकैटभारि । नी – मायासमर्थत
वसुधलो बलिचक्र – वर्ति केऱुक
परमात्म । नी दगु – पक्षपातित्वम्बु
दशशताक्षुल पुरं – दरुनि केऱुक

ते. वीरि केऱुकगु नीकथल् – विन्त लेल्ल
नरुल केऱु कन्न नेवरैन – नव्विपोरे?
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

090
सी. अर्थु लेमैन नि – न्नडुगवच्चेद रञ्चु
क्षीरसागरमन्दु – जेरिनावु
नीचुट्टु सेवकुल् – निलुवकुण्डुटकुनै
भयदसर्पमुमीद – बण्डिनावु
भक्तबृन्दमु वेण्ट – बडि चरिञ्चेद रञ्चु
नेगसि पोयेडिपक्षि – नेक्किनावु
दासुलु नीद्वार – मासिम्पकुण्टकु
मञ्चि योधुल काव – लुञ्चिनावु

ते. लावु गलवाड वैति वे – लागु नेनु
निन्नु जूतुनु नातण्ड्रि । – नीरजाक्ष ।
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

091
सी. नीकथल् चेवुललो – सोकुट मोदलुगा
बुलकाङ्कुरमु मेन – बुट्टुवाडु
नयमैन नी दिव्य – नामकीर्तनलोन
मग्नुडै देहम्बु – मऱचुवाडु
फालम्बुतो नीदु – पादयुग्ममुनकु
ब्रेमतो दण्ड म – र्पिञ्चुवाडु
हा पुण्डरीकाक्ष । – हा राम । हरि । यञ्चु
वेड्कतो गेकलु – वेयुवाडु

ते. चित्तकमलम्बुननु निन्नु – जेर्चुवाडु
नीदुलोकम्बुनं दुण्डु – नीरजाक्ष ।
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

092
सी. निगमगोचर । नेनु – नीकु मेप्पगुनट्लु
लेस्सगा बूजिम्प – लेनु सुम्मि
नाकु दोचिन भूष – णमुलु पेट्टेद नन्न
गौस्तुभमणि नीकु – गलदु मुन्दे
भक्ष्यभोज्यमुल न – र्पणमु जेसेद नन्न
नीवु पेट्टिति सुध – निर्जरुलकु
गलिमिकोद्दिग गानु – कल नोसङ्गेद नन्न
भार्गवीदेवि नी – भार्य यय्ये

ते. नन्नि गलवाड वखिल लो – काधिपतिवि ।
नीकु सोम्मुलु पेट्ट ने – नेन्तवाड ।
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

093
सी. नवसरोजदलाक्ष । – नन्नु बोषिञ्चेडु
दातवु नी वञ्चु – धैर्यपडिति
ना मनम्बुन निन्नु – नम्मिनन्दुकु दण्ड्रि ।
मेलु ना कोनरिम्पु – नीलदेह ।
भलिभली । नी यन्त – प्रभुवु नेक्कड जूड
बुडमिलो नी पेरु – पोगडवच्चु
मुन्दु जेसिन पाप – मुनु नशिम्पग जेसि
निर्वहिम्पुमु नन्नु – नेर्पुतोड

ते. बरमसन्तोष माये ना – प्राणमुलकु
नी‌ऋणमु दीर्चुकोन नेर – नीरजाक्ष ।
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

094
सी. फणुलपुट्टलमीद – बव्वलिञ्चिनयट्लु
पुलुल गुम्पुन जेर – बोयिनट्लु
मकरिवर्गं बुन्न – मडुगु जोच्चिनयट्लु
गङ्गदापुन निण्ड्लु – गट्टिनट्लु
चेदलभूमिनि जाप – चेर बऱचिनयट्लु
ओटिबिन्देल बाल – नुनिचिनट्लु
वेऱ्ऱिवानिकि बहु – वित्त मिच्चिनयट्लु
कम्मगुडिसे मन्दु – गाल्चिनट्लु

ते. स्वामि नी भक्तवरुलु दु – र्जनुलतोड
जेलिमि जेसिनय ट्लैन – जेटु वच्चु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

095
सी. दनुजसंहार । चक्र – धर । नीकु दण्डम्बु
लिन्दिराधिप । नीकु – वन्दनम्बु
पतितपावन । नीकु – बहुनमस्कारमुल्
नीरजातदलाक्ष । – नीकु शरणु
वासवार्चित । मेघ – वर्ण । नीकु शुभम्बु
मन्दरधर । नीकु – मङ्गलम्बु
कम्बुकन्धर । शार्ज्ग – कर । नीकु भद्रम्बु
दीनरक्षक । नीकु – दिग्विजयमु

ते. सकलवैभवमुलु नीकु – सार्वभौम ।
नित्यकल्याणमुलु नगु – नीकु नेपुडु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

096
सी. मत्स्यावतार मै – मडुगुलोपल जोच्चि
सोमकासुरु द्रुञ्चि – चोद्यमुगनु
देच्चि वेदमु लेल्ल – मेच्च देवतलेल्ल
ब्रह्म किच्चिति वीवु – भलि । यनङ्ग
ना वेदमुल निय्य – नाचारनिष्ठल
ननुभविञ्चुचु नुन्दु – रवनिसुरुलु
सकलपापम्बुलु – समसिपोवु नटञ्चु
मनुजु लन्दऱु नीदु – महिम देलिसि

ते. युन्दु ररविन्दनयन । नी – युनिकि देलियु
वारलकु वेग मोक्षम्बु – वच्चु ननघ ।
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

097
सी. कूर्मावतारमै – कुधरम्बुक्रिन्दनु
गोर्कितो नुण्डवा – कोमरु मिगुल?
वरहावतारमै – वनभूमुलनु जोच्चि
शिक्षिम्पवा हिर – ण्याक्षु नपुडु?
नरसिंहमूर्तिवै – नरभोजनु हिरण्य
कशिपुनि द्रुम्पवा – कान्ति मीऱ?
वामनरूपमै – वसुधलो बलिचक्र
वर्ति नऱम्पवा – वैर मुडिगि?

ते. यिट्टि पनु लेल्ल जेयगा – नेवरिकेनि
तगुने नरसिंह । नीकिदि – दगुनु गाक ।
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

098
सी. लक्ष्मीश । नीदिव्य – लक्षणगुणमुल
विनजाल केप्पुडु – वेऱ्ऱिनैति
ना वेऱ्ऱिगुणमुलु – नयमुगा खण्डिञ्चि
नन्नु रक्षिम्पु मो – नलिननेत्र ।
निन्नु ने नम्मिति – नितरदैवमुल ने
नम्मले देप्पुडु – नागशयन ।
कापाडिननु नीवे – कष्टपेट्टिन नीवे
नीपादकमलमुल् – निरत मेनु

ते. नम्मियुन्नानु नीपाद – नलिनभक्ति
वेग दयचेसि रक्षिम्पु – वेदविद्य ।
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

099
सी. अमरेन्द्रविनुत । नि – न्ननुसरिञ्चिनवारु
मुक्ति बोन्दिरि वेग – मुदमुतोनु
नीपादपद्ममुल् – नेऱ नम्मियुन्नानु
नाकु मोक्षं बिम्मु – नलिननेत्र ।
काचि रक्षिञ्चु नन् – गडतेर्चु वेगमे
नी सेवकुनि जेयु – निश्चलमुग
गापाडिननु नीकु – गैङ्कर्यपरुड नै
चेलगि नीपनुलनु – जेयुवाड

ते. ननुचु बलुमाऱु वेडेद – नब्जनाभ ।
नाकु ब्रत्यक्ष मगुमु निन् – नम्मिनानु.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

100
सी. शेषप्प यनु कवि – चेप्पिन पद्यमुल्
चेवुल कानन्दमै – चेलगुचुण्डु
ने मनुजुण्डैन – नेलमि नी शतकम्बु
भक्तितो विन्न स – त्फलमु गलुगु
जेलगि यी पद्यमुल् – चेर्चि व्रासिनवारु
कमलाक्षुकरुणनु – गान्तु रेपुडु
निम्पुगा बुस्तकं – बेपुडु बूजिञ्चिन
दुरितजालम्बुलु – दोलगिपोवु

ते. निद्दि पुण्याकरं बनि – येपुडु जनुलु
गषट मेन्नक पठियिम्प – गलुगु मुक्ति.
भूषणविकास । श्रीधर्म – पुरनिवास ।
दुष्टसंहार । नरसिंह – दुरितदूर ।

Narasimha Satakam Lyrics in English:

001
si. srimanohara | sura – rcita sindhugambhira |
bhaktavatsala | koti – bhanuteja |
kanjanetra | hiranya – kasyapantaka | sura |
sadhuraksana | sankha – cakrahasta |
prahlada varada | pa – padhvamsa | sarvesa |
ksirasagarasayi | – krsnavarna |
paksivahana | nila – bhramarakuntalajala |
pallavarunapada – padmayugala |

te. carusricandanagaru – carcitanga |
kundakutmaladanta | vai – kunthadhama |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

002
si. padmalocana | sisa – padyamul ni mida
jeppabunitinayya | – cittagimpu
gana yati prasa la – ksanamu judagaledu
pancakavya sloka – pathana ledu
amarakandatrayam – barasi cudagaledu
sastriya grandhamul – caduvaledu
ni kataksambuna – ne racinceda gani
pranna nayadi gadu – prastutimpa

te. dappugaligina sadbhakti – takkuvaune
cerakunaku vankapoyina – cedune tipu?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

003
si. narasimha | ni divya – namamantramuceta
duritajalamu lanni – dolavaccu
narasimha | ni divya – namamantramuceta
baluvaina rogamul – papavaccu
narasimha | ni divya – namamantramuceta
ripusanghamula samha – rimpavaccu
narasimha | ni divya – namamantramuceta
dandahastuni bantla – daramavaccu

te. bhalira | ne ni mahamantra – balamuceta
divya vaikuntha padavi sa – dhimpavaccu
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

004
si. adinarayana | – yanucu nalukatoda
baluka nercinavari – padamulaku
sastangamuga nama – skara marpana jesi
prastutincedanayya – bahuvidhamula
dharanilo narulenta – dandivarainanu
ninnu gananivari – ne smarimpa
memu sresthula mancu – midukucuncedivari
centa jeraganonu – sesasayana

te. parama satvikulaina ni – bhaktavarula
dasulaku dasudanu jumi – dhatrilona
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

005
si. aisvaryamulaku ni – nnanusarimpagaledu
dravya mimmani venta – dagulaledu
kanaka mimmani cala – gastapettagaledu
palla kimmani nota – balakaledu
sommu limmani ninnu – nammi kolvagaledu
bhumu limmani peru – pogadaledu
balamu limmani ninnu – bratimalagaledu
pasula nimmani pattu – pattaledu

te. nenu gorina dokkate – nilavarna
cayyananu moksamiccina – jalu naku
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

006
si. mandundanani nannu – ninda cesinanemi?
na dinatanu juci – navva nemi?
durabhavamuleka – tulanadina nemi?
pritiseyaka vanka – betta nemi?
kakkasambulu palki – vekkirincina nemi?
tivrakopamuceta – ditta nemi?
heccumatalaceta – nemme ladina nemi?
ceri dapata geli – ceyanemi?

te. kalpavrksambuvale nivu – galga ninka
brajala laksyambu nakela? – padmanabha |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

007
si. cittasuddhiga niku – sevajesedagani
pudamilo janula me – ppulaku gadu
janmapavanatakai – smaranajeseda gani
sarivarilo brati – sthalaku gadu
muktikosamu nenu – mrokki vededagani
dandibhagyamu nimi – ttambu gadu
ninnu bogadaga vidya – nercitinekani
kuksinindedu kuti – koraku gadu

te. paramarthikamunaku ne batupaditi
girtiki napeksapadaledu – krsnavarna |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

008
si. sravana randhramula ni – satkathal pogadanga
lesa manandambu – lenivadu
punyavantulu ninnu – bujaseyaga juci
bhavamandutsaha – padanivadu
bhaktavaryulu ni pra – bhavamul pogadanga
datparatvamuleka – talaguvadu
tanacittamandu ni – dhyana mennadu leka
kalamantayu vrdha – gadapuvadu

te. vasudhalonella vyardhundu – vade yagunu
mariyu jedugaka yeppudu – mamatanondi.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

009
si. gautamisnanana – gadateruda matanna
monasi cannillalo – munugalenu
tirthayatralace gr – tarthu daudamatanna
badali nemambu le – nadapalenu
danadharmamula sa – dgatini jendudamanna
ghanamuga nayodda – dhanamuledu
tapamacarinci sa – rdhakamu nondudamanna
nimisamaina manassu – nilupalenu

te. kastamulakorva naceta – gadu ninnu
smaranaceseda na yadha – sakti koladi.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

010
si. arthivandraku nika – hani jeyuta kante
demputo vasanabhi – dinuta melu
adubiddalasommu – lapaharincuta kante
banda gattuka nuta – baduta melu
parulakantala batti – balmi guduta kante
badabagni kilala – baduta melu
bratukajalaka donga – panulu ceyuta kante
gonguto mustettu – konuta melu

te. jalajadalanetra ni bhakta – janulatodi
jagadamadedu panikante – javu melu
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

011
si. gardabhambuna kela – kasturi tilakambu?
markatambuna kela – malayajambu?
sardhulamunaka kela – sarkarapupambu?
sukarambuna kela – cutaphalamu?
marjalamuna kela – mallepuvvulabanti?
gudlagubala kela – kundalamulu?
mahisani kela ni – rmalamaina vastramul?
bakasantatiki nela – panjarambu?

te. drohacintana jesedi – durjanulaku
madhuramainatti ninama – mantramela?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

012
si. pasarambu vanjaina – basulakapari tappu
prajalu durjanulaina – prabhuni tappu
bharya gayyalaina – brananadhuni tappu
tanayudu dustayina – tandri tappu
sainyambu cedirina – sainyanadhuni tappu
kuturu cedugaina – mata tappu
asvambu cedugaina – narohakuni tappu
danti dustayina ma – vantu tappu

te. itti tappulerungaka – yiccavacci
natula melagudu rippu di – yavani janulu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

013
si. kotiki jalataru – kullayi yetiki?
virajaji pudanda – vidhava kela?
mukkiditottuku – muttempu nattela?
nadda memitiki ja – tyandhunakunu?
macakammaku nela – mauktikaharamul?
kruracittunaku sa – dgosthu lela?
rankubotuku nela – binkampu nisthalu?
vavi yetiki dusta – vartanunaku?

te. mata nilukada kunkari – motu kela?
cevitivaniki satkatha – sravana mela?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

014
si. manyambuliya sa – mardhudokkadu ledu
manyamul cerupa sa – mardhu lanta
yendina yullago – derigimpa devvadu
bandina yullamu – brabhuvu lanta
yitadu peda yatancu – nerigimpa devvandu
kalavari siru lenna – galaru cala
danayali cestala – tappenna devvadu
berakanta rankenna – bedda lanta

te. yitti dustula kadhikara – miccinatti
prabhuvu tappu latancunu – balukavalenu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

015
si. talligarbhamunundi – dhanamu te devvadu
vellipoyedinadu – ventaradu
laksadhikaraina – lavana manname kani
merugu bangarambu – mringabodu
vitta marjanajesi – virravigute kani
kudabettina sommu – todaradu
ponduga marugaina – bhumilopala betti
danadharmamu leka – daci daci

te. tudaku dongala kitturo – dorala kavuno
tene juntiga liyyava – teruvarulaku?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

016
si. lokamam devadaina – lobhimanavu dunna
bhiksa marthimi jeta – bettaledu
tanu bettakayunna – tagavu puttadugani
yorulu pettaga juci – yorvaledu
datadaggara jeri – tana mulle cedinatlu
jihvato jadilu – ceppucundu
phalamu vighnambaina – balu santasamunandu
melu kalgina jala – minukucundu

te. sriramanatha | yituvanti – krurunakunu
bhiksukula satruvani – peru pettavaccu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

017
si. tanuvulo branamul = taralipoyyedivela
ni svarupamunu dhya – nincunatadu
nimisamatramulona – ninnu jerunu gani
yamuni cetiki jikki – sramalabadadu
paramasantosana – bhajana jesedivari
punya memanavaccu – bhogisayana
moksamu ni dasa – mukhyula kagu gani
naraka mekkadidayya – nalinanetra

te. kamalanabha ni mahimalu – ganaleni
tucchulaku muktidorakuta – durlabhambu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

018
si. nilameghasyama | – nive tandrivi maku
kamalavasini mammu – gannatalli
ni bhaktavarulanta – nijamaina bandhavul
ni kataksamu ma ka – nekadhanamu
ni kirtanalu maku – loka prapancambu
ni sahayamu maku – nityasukhamu
ni mantrame maku – niskalankapu vidya
ni pada dhyanambu – nityajapamu

te. toyajataksa ni pada – tulasidalamu
rogamula kausadhamu brahma – rudravinuta.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

019
si. bratikinannallu ni – bhajana tappanu gani
maranakalamunandu – maratunemo
yavela yamaduta – lagrahambuna vacci
pranamul pekalinci – pattunapudu
kapha vata paityamul – gappaga bhramaceta
gampa mudbhavamandi – kastapaducu
na jihvato ninnu – narayana yancu
bilutuno sramaceta – biluvano

te. nati kippude cetu ni – namabhajana
talacedanu, jevi nidavayya | – dhairyamuganu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

020
si. pancabhautikamu du – rbalamaina kayam bi
deppudo viducuta – yerukaledu
satavarsamuladaka – mitamu jeppiri gani
nammara damata – nemmanamuna
balyamando manci – prayamando leka
mudimiyando leka – musaliyando
yurano yadavino – yudakamadhyamunano
yeppudo viducuta – yeksanambo

te. maraname niscayamu buddhi – mantudaina
dehamunnantalo mimmu – deliyavalayu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

021
si. tallidandrulu bharya – tanayu laptulu bava
maradu lannalu mena – mamagaru
ghanamuga bandhuvul – galginappatikaina
danu darlaga venta – dagili raru
yamuni dutalu prana – mapagarincuka poga
mamatato boradi – manpaleru
balaga mandaru duḥkha – paduta matrame kani
yincuka yayusya – miyyaleru

te. cuttamulamidi bhramadisi – cura jekki
santatamu mimmu nammuta – sarthakambu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

022
si. ibharajavarada | ni – nnenta bilcinagani
maru palka vademi – maunitanamo?
munijanarcita | ninnu – mrokki vedinagani
kanula juda vademi – gadusudanamo?
cala dainyamunondi – catu coccinagani
bhagya miyya vademi – praudhatanamo?
sthiramuga nipada – seva jeseda nanna
dorakajala vademi – dhurtatanamo?

te. moksadayaka | yituvanti – murkhajanuni
kastapettina nikemi – kadupunindu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

023
si. nimida kirtanal – nityaganamu jesi
ramyamondimpa na – radudaganu
savadhanamuga ni – carana pankaja seva
salipi meppampanga – sabariganu
balyamappatinundi – bhakti niyanduna
galuganu brahlada – ghanudaganu
ghanamuga nimidi – granthamul galpinci
vinutiseyanu vyasa – muniniganu

te. sadhudanu murkhamati manu – syadhamudanu
hinudanu jummi nivu – na nnelukonumu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

024
si. atisayambuga galla – ladanercitigani
patiga satyamul – palukanera
satkarya vighnamul – salupa nercitigani
yista mondaga nirva – himpanera
nokari sommuku dosi – logga nercitigani
celuvuga dharmambu – seyanera
dhanamu liyyanga va – ddanaga nercitigani
sighra miccedunatlu – ceppanera

te. bankajataksa | ne nati – patakudanu
dappulanniyu ksamiyimpa – dandri vive |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

025
si. urvilo nayusya – munna paryantambu
maya samsarambu – maragi narudu
sakala papamulaina – sangrahincunu gani
ninnu jeredi yukti – nervaledu
tudaku galuniyoddi – duta liddaru vacci
gunjuka cani varu – grudducunda
himsa korvaga leka – yedci gantuluvesi
dikku ledani nalgu – disalu cuda

te. dannu vidipimpa vaccedi – dhanyu dedi
mundu nidasudai yunna – mukti galugu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

026
si. adhika vidyavantu – laprayojakulairi
purnasunthalu sabha – pujyulairi
satyavantulamata – jana virodhambaye
vadarubotulamata – vasikekke
dharmavadanaparul – daridryamondiri
paramalobhulu dhana – praptulairi
punyavantulu roga – bhuta piditulairi
dustamanavulu va – rdhisnulairi

te. paksivahana | mavanti – bhiksukulaku
saktiledaye nika nive – catu maku.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

027
si. bhujabalambuna bedda – pulula jampagavaccu
pamukanthamu jeta – battavaccu
brahma raksasakotla – baradrolagavaccu
manujula rogamul – manpavaccu
jihva kistamugani – cedu mringagavaccu
badanu khadgamu ceta – nadamavaccu
gastamonducu mundla – kampalo joravaccu
dittubotula nollu – kattavaccu

te. budamilo dustulaku nnana – bodha telipi
sajjanula jeyale denta – caturudaina.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

028
si. avanilogala yatra – lanni ceyagavaccu
mukhyudai nadulandu – munugavaccu
mukkupattuka sandhya – monasi varvagavaccu
dinnaga japamala – drippavaccu
vedala karthambu – virici ceppagavaccu
sresth kratuvu lella – jeyavaccu
dhanamu laksalu kotlu – danamiyyagavaccu
naisthikacaramul – nadupavaccu

te. jitta manyasthalambuna – jerakunda
ni padambhojamulayandu – nilaparadu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

029
si. karnayugmamuna ni – kathalu sokinajalu
pedda pogula jollu – pettinatlu
cetu lettucu buja – seyagalginajalu
torampu kadiyalu – dodiginatlu
monasi mastakamuto – mrokka galginajalu
celuvamaina turayi – cekkinatlu
galamu novvaga ninnu – baluka galginajalu
vintaga ganthilu – vesinatlu

te. puni ninu golcute sarva – bhusanambu
litara bhusanamula nicca – gimpanela.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

030
si. bhuvanaraksaka | ninnu – bogadanerani noru
vraja kagocaramaina – padubonda
suravararcita | ninnu – judagorani kanul
jalamulopala nelli – sarapugundlu
sriramadhima | niku – sevajeyani menu
kuli kammuduvoni – kolimititti
vedkato nikathal – vinani karnamulaina
gathinasiladula – galugu tolalu

te. padmalocana nimida – bhaktileni
manavudu rendupadala – mahisamayya.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

031
si. atividyanercuta – annavastramulake
pasula narjincuta – palakorake
satini bendladuta – samsara sukhamuke
sutula bosincuta – gatulakorake
sainyamul gurcuta – satrujayamunake
samu nercutalella – cavukorake
danamiccutayu mum – dati sancitamunake
ghanamuga jaduvuta – kadupu korake

te. yitara kamambu goraka – satatamuganu
bhakti niyandu niluputa – mukti korake
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

032
si. dharanilo veyendlu – tanuvu nilvagabodu
dhana meppatiki sasva – tambu gadu
darasutadulu – tanaventa raleru
bhrutyulu mrtini da – ppimpaleru
bandhujalamu tannu – bratikincukoleru
balaparakrama memi – paniki radu
ghanamaina sakala bha – gyam benta galgina
gocimatrambaina – gonucubodu

te. verri kukkala bhramalanni – vidici ninnu
bhajana jesedivariki – baramasukhamu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

033
si. narasimha | naku du – rnayamule mendaye
suguna mokkatiledu – cuda janina
nanyakantala mida – nasa managalenu
norula ksemamu cuci – yorvalenu
ituvanti durbuddhu – linni na kunnavi
nenu jesedivanni – nicakrtulu
navanti papisthi – naruni bhulokana
buttajesiti vela – bhogisayana |

te. abjadalanetra | natandri – vaina phalamu
neramulu gaci raksimpu – nive dikku.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

034
si. dhirata barula nim – dimpa nerciti gani
tinnaga ninu brastu – timpanaiti
borugu kaminulandu – buddhi nilpiti gani
ninnu santatamu dhya – nimpanaiti
berikimuccata laina – murisi vintinigani
yenci nikatha lala – kincanaiti
gautukambuna bata – kamu gadincitigani
heccu punyamu sangra – himpanaiti

te. navanilo nenu janminci – nandu kemi
sarthakamu ganaradaye – svalpamaina.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

035
si. antyakalamunandu – nayasamuna ninnu
dalatuno talapano – talatu nipude
narasimha | narasimha | – narasimha | laksmisa |
danavantaka | koti – bhanuteja |
govinda | govinda | – govinda | sarvesa |
pannagadhipasayi | – padmanabha |
madhuvairi | madhuvairi | – madhuvairi | lokesa |
nilameghasarira | nigamavinuta |

te. i vidhambuna ninama – mistamuganu
bhajanaseyucu nundu na – bhavamandu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

036
si. ayurarogya pu – trartha sampadalanni
kalugajesedi bhara – karta vive
caduvu lessaga nerpi – sabhalo garisthadhi
kara mondincedi – ghanuda vive
nadaka mancidi petti – narulu meccedunatti
peru rappincedi – pedda vive
baluvaina vairagya – bhaktinnanamulicci
mukti bondincedu – murti vive

te. avanilo manavula kanni – yasalicci
vyarthulanu jesi telipedi – vada vive.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

037
si. kaya menta bhayana – gapadinanugani
dhatrilo nadi cuda – dakka bodu
evela neroga – memarincuno? sattva
mondanga jeyu ne – candamunanu
ausadhambulu manci – vanubhavincina gani
karma ksinambaina gani – vidadu;
kotivaidyulu gumpu – gudivaccina gani
marana mayyedu vyadhi – manpaleru

te. jivuni prayanakalambu – siddhamaina
nilucuna deha mindokka – nimisamaina?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

038
si. jande mimpuga vesi – sandhya varcina nemi
brahma mandaka kadu – brahmanundu
tirumani sricurna – gururekha lidinanu
visnu nondaka kadu – vaisnavundu
budini nudutanu – busikonina nemi
sambhu nondaka kadu – saivajanudu
kasaya vastralu – gatti kappina nemi
yasa povaka kadu – yativarundu

te. enni laukikavesalu – gattukonina
guruni jendaka sanmukti – dorakabodu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

039
si. narasimha | ne ninnu – namminanduku jala
nenaru nayanduncu – nemmanamuna
nanni vastuvulu ni – nnadigi vesataputte
ninkanaina gataksa – miyyavayya
santasambuna nannu – svargamande yuncu
bhumiyande yuncu – bhogasayana |
nayamuga vaikuntha – nagaramande yuncu
narakamande yuncu – nalinanabha |

te. ecata nannuncinanugani – yepudu ninnu
maraci pokunda ninama – smarananosagu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

040
si. deha munnavaraku – mohasagaramandu
munugucunduru suddha – mudhajanulu
salalitaisvaryamul – sasvatam banukoni
sadbhramalanu mana – jala revaru
sarvakalamu maya – samsara baddhulai
guruni karunyambu gorukonaru
nnana bhakti viraktu – laina peddala juci
ninda jeyaka – tamu niluvaleru

te. mattulainatti durjati – manujulella
ninnu ganaleru modatike – nirajaksa.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

041
si. ilalona ne janma – mettinappatinundi
bahu gadincitinayya – patakamulu
telisi cesiti gonni – teliyajalaka cesi
badha nonditi nayya – padmanabha
anubhavincedu nappu – dati prayasambancu
brajalu ceppaga jala – bhayamu galige
negiri povutakunai – ye yupayambaina
jesi cutamatanna – jetagadu

te. suryasasinetra | nicatu – jocci nanu
kalusamulu drunci nannelu – kastamanaka.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

042
si. tapasarcita | nenu – papakarmudanancu
naku vankalabetta – bokucummi
natiki siksalu – nannu ceyutakante
nedu seyumu nivu – nestamanaka
atibhayankarulaina – yamadutalaku nannu
noppagimpaku mayya – yuragasayana |
ni dasulanu batti – nivu dandimpanga
vaddu vaddana renta – peddalaina

te. dandrivai nivu parapida – dagulajeya
vasigala peru kapakirti – vaccunayya.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

043
si. dharanilopala nenu – talligarbhamunandu
buttinappatinundi – punyameruga
nekadasivratam – benna dunduga ledu
tirthayatralakaina – dirugaledu
paramarthikamaina – panulu ceyagaledu
bhiksa mokkanikaina – bettaledu
nnanavantulakaina – buni mrokkagaledu
itara danamulaina – niyyaledu

te. nalinadalanetra | ninnu ne – namminanu
jeri raksimpave nannu – sighramuganu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

044
si. adavipaksula kevva – dahara miccenu
mrgajati kevvadu – metabette
vanacaradulaku bho – jana mevva dippince
jetla kevvadu nillu – cedipose
strilagarbhambuna – sisuvu nevvadu pence
phanula kevvadu pose – baraga balu
madhupali kevvadu – makaranda monarince
basula mevva dosange – baccipuri

te. jivakotlanu bosimpa – nivekani
vere yoka data ledayya – vedakicuda.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

045
si. danujari | navanti – dasajalamu niku
koti sankhya galaru – koduva ledu
bantlasandadivalla – bahuparakai nannu
maraci pokumu bhagya – mahimaceta
dandiga bhrutyulu – dagili nikundanga
bakkabam tepati – paniki nagunu?
nivu meccedi panul – nenu jeyagaleka
yinta vrthajanma – mettinanu

te. bhujanulalona ne napra – yojakudanu
ganuka ni satkataksambu – galugajeyu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

046
si. kamalalocana | nannu – gannatandrivigana
ninnu nemarakunti – nenu vidaka
yudaraposanakunai – yokari ne nasimpa
nera na kannambu – nivu nadapu
pettale nantiva – pinna peddalalona
dagavu kippudu diya – dalacinanu
dhanamu bharambaina – dalakiritamu nammu
kundalambulu paidi – golusu lammu

te. kosaku ni sankha cakramul – kuduvabetti
grasamu nosangi posincu – kapatamudigi.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

047
si. kuvalayasyama | ni – koluvu cesina naku
jita menduku mutta – jeppavaiti
mancimatalaceta – goncemiyyagalevu
kalahamau nika jummi – khanditamuga
nivu sadhuvu gana – ninta paryantambu
canavuce ninnallu – jarupavalase
nika ne sahimpa ni – vipudu nannemaina
siksa cesina jeyu – siddhamayiti

te. nedu karunimpakuntiva – niscayamuga
degabaditi cudu nitoda – jagadamunaku.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

048
si. hari | niku baryanka – maina sesudu cala
bavanamu bhaksinci – bratukucundu
nanuvuga niku va – hanamaina khagaraju
goppapamunu nota – gorukucundu
adigaka ni bharya – yaina laksmidevi
dinamu perantambu – dirugucundu
ninnu bhaktulu pilci – nityapujalu cesi
prema bakvannamul – pettucundru

te. svasthamuga niku grasamu – jarugucundu
gasu ni ceti dokataina – gadu vyayamu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

049
si. pundarikaksa | na – rendu kannula ninda
ninnu jucedi bhagya – mennadayya
vasiga na mano – vamcha diredunatlu
sogasuga nirupu – cupavayya
papakarmuni kanta – badakapovudamancu
barusamaina pratinna – battinave?
vasudhalo batita pa – vanuda vi vancu ne
bunyavantulanota – bogada vinti

te. nemitiki vistarince ni – kinta kirti
drohinainanu na kivu – dorakarade?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

050
si. pacci carmapu ditti – pasaledu dehambu
lopala nantata – roya rota
naramulu salyamul – navarandhramulu rakta
mamsambu kandalu – maila titti
baluvaina yenda va – nala korva dintaina
dalale dakali – dahamulaku
sakala rogamulaku – samsthaname yundu
niluva dasthiramaina – nitibugga

te. bondilo nundu pranamul – poyinanta
gatike gani koragadu – gavvakaina.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

051
si. palurogamulaku ni – padatirame kani
valapu mandulu naku – valadu valadu
celimi seyucu niku – seva jeseda gana
ni dasakotilo – nilupavayya
grahabhayambunaku ja – kramu dalacedagani
ghoraraksalu gatta – goranayya
pamukatuku ninnu – bhajana jesedagani
dani mantramu nenu – talapanayya

te. dorikitivi naku dandi vai – dyudavu nivu
veyikastalu vaccinan – veravanayya.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

052
si. kutikosaramu ne – goragani janulace
balugaddarimpulu – padagavalase?
dara suta bhrama – dagiliyundagagada
desadesamulella – dirugavalase?
benu daridrata paini – benagiyundagagada
ceri niculaseva – ceyavalase?
nabhimanamulu madi – nantiyundagagada
parula jucina bhiti – padagavalase?

te. nitula samsaravaridhi – nidaleka
veyividhamula ninnu ne – vedukonti.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

053
si. sadhu sajjanulato – jagadamadina gidu
kavulato vairambu – ganca gidu
parama dinula jikka – batti kottina gidu
bhiksagandranu duḥkha – petta gidu
nirupedalanu juci – nindajesina gidu
punyavantula ditta – bosagu gidu
sadbhaktulanu dira – skaramadina gidu
guruni dravyamu docu – konina gidu

te. dustakaryamu lonarincu – durjanulaku
ghanatarambaina narakambu – gattimulle.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

054
si. paruladravyamumida – bhranti nondinavadu
parakantala napeksa – padeduvadu
arthula vittambu – lapaharinceduvadu
danamiyyanga va – ddanedivadu
sabhalalopala nilci – cadiceppedivadu
paksapu saksyambu – palukuvadu
visnudasula juci – vekkirincedivadu
dharmasadhula ditta – dalacuvadu

te. prajala jantula himsincu – patakundu
kalakinkara gadalace – gastamondu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

055
si. narasimha | na tandri – nannelu nannelu
kamitarthamu licci – kavu kavu
daityasamhara | cala – dayayuncu dayayuncu
dinaposaka | nive – dikku dikku
ratnabhusitavaksa | – raksincu raksincu
bhuvanaraksaka | nannu – brovu brovu
marakotisurupa | – mannincu mannincu
padmalocana | ceyi – pattu pattu

te. suravinuta | nenu nicatu – joccinanu
na moralinci kadatercu – nagasayana |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

056
si. ni bhaktulanu ganul – ninda juciyu rendu
cetula joharu – seyuvadu
nerputo nevaraina – ni kathal ceppanga
vinayamanducu jala – vineduvadu
tana grhambunaku ni – dasulu ra juci
pitapai gurcunda – bettuvadu
nisevakula jati – nitu lennaka cala
dasoha mani cera – dalacuvadu

te. paramabhaktundu dhanyundu – bhanuteja |
vani ganugonna bunyambu – vasudhalona.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

057
si. paksivahana | nenu – bratikinannidinalu
kondegandranu gudi – kumatinaiti
nannavastramu licci – yadarimpumu nannu
gannatandrivi nive – kamalanabha |
marana mayyedinadu – mamatato niyoddi
bantla dolumu mundu – brahmajanaka |
inajabhatavali – yidicikonipoka
karunato nayodda – gava luncu

te. kosaku ni sannidhiki bilcu – koniyu niku
sevakuni jesikonavayya – sesasayana |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

058
si. nigamadisastramul – nercina dvijudaina
yannakartagu soma – yajiyaina
dharanilopala brabha – ta snanaparudaina
nityasatkarmadi – niratudaina
nupavasa niyamambu – londu sajjanudaina
gavivastramugattu – ghanudunaina
dandisodasamaha – danaparundaina
sakala yatralu salpu – sarasudaina

te. garvamuna gastapadi ninnu – ganakunna
moksasamrajya mondadu – mohananga |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

059
si. panjarambuna gaki – batti yuncina lessa
palukune vintaina – cilukavalenu?
gardabhambunu decci – kallemimpugaveya
dirugune gurrambu – tiruganu?
enupapotunu mava – ti du siksincina
nadacune madavara – nambuvalenu?
peddapittanu meta – betti pencina grovvi
sagune vetadu – degavalenu?

te. kujanulanu decci ni seva – koraku betta
vamchato jeture bhakta – varulavalenu?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

060
si. niku dasuda nanti – ninnu nammukayunti
gana napai nedu – karunajudu
dosiloggiti niku – droha mennagaboku
padmalocana | nenu – parudaganu
bhakti nipai nunci – bhajana jeseda gani
parula vedanu jummi – varamu limmu
dandidatavu nivu – tadavuseyaka kavu
ghorapatakarasi – gottivaici

te. sighramuga gorku lidercu – cinta dircu
niratamuga nannu bosincu – nenaru nuncu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

061
si. vidya nerciti nancu – virravigagaledu
bhagyavantuda nancu – balukaledu
dravyavantuda nancu – daracu nikkagaledu
niratadanamulaina – nerapaledu
putravantuda nancu – bogaducundagaledu
bhrutyavantuda nancu – bogadaledu
sauryavantuda nancu – santasimpagaledu
karyavantuda nancu – gadapaledu

te. naluguriki meppuganaina – naduvaledu
nalinadalanetra | ninnu ne – namminanu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

062
si. atilobhulanu bhiksa – madugabovuta rota
tanadravya mokarinta – daca rota
gunahinu daguvani – koluvu golcuta rota
yorula pancalakrinda – nunda rota
bhagyavantunitoda – bantamaduta rota
gurileni bandhula – guda rota
adayamulu leka – yappudiyuta rota
jara corula gudi – canuta rota

te. yadilaksmisa | nibanta – naitinayya |
yinka nedabasi janmambu – letta rota.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

063
si. verrivaniki nela – vedaksarambulu?
motuvaniki manci – pata lela?
pasulakapari kela – paratattvabodhalu?
vitakani ketiko – visnukathalu?
vadaru sunthala kela – vrata pustakamulu?
tirugu drimmari kela – devapuja?
dravyalobhiki nela – dhatrtva gunamulu?
dongabantuku manci – sanga tela?

te. krurajanulaku nimida – gori kela?
drohi papatmunaku daya – duḥkha mela?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

064
si. na tandri nadata – nayistadaivama
nannu mannanaseyu – narasimha |
dayayuncu namida – dappulanni ksamincu
nigamagocara | naku – nive dikku
ne duratmuda nancu – nimanambuna gopa
gimpabokumu svami | – kevalamuga
muktidayaka niku – mrokkinanduku nannu
garuninci raksincu – kamalanabha |

te. dandidora vancu niventa – dagilinanu
nedu pratyaksamai nannu – nirvahimpu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

065
si. vemaru nikathal – vinucu nundedivadu
parula muccatamida – bhranti padadu
aganitambuga ninnu – bogada nercinavadu
ceddamatalu nota – jeppabodu
asakticeta ni – nnanusarincedivadu
dhanamadandhulaventa – dagula bodu
santasambuna ninnu – smaranajesedivadu
celagi niculaperu – dalapabodu

te. ninnu nammina bhaktundu – niscayamuga
gori cillara velpula – golvabodu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

066
si. ne nenta vedina – ni kela dayaradu?
palumaru pilicina – baluka vemi?
palikina ni kunna – pada vemibovu? ni
momaina bodacupa – vemi naku?
saranu joccinavani – savarimpavale gaka
pariharincuta niku – birudu gadu
nidasulanu nivu – nirvahimpaka yunna
baru levva raguduru – pankajaksa |

te. data daivambu talliyu – dandri vive
nammiyunnanu nipada – nalinamulanu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

067
si. vedamul cadivedu – vipravaryundaina
ranamu sadhincedu – rajeyaina
vartakakrsikudau – vaisyamukhyundaina
baricagincedu sudra – varyudayina
meccukhadgamu batti – merayu mlecchundaina
brajala kakkarapadu – rajakudaina
carma mammedi hina – candalanarudaina
ni mahitalamandu – nevvadaina

te. ninnu goniyaducundena – niscayamuga
vadu moksadhikari yi – vasudhalona.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

068
si. sakalavidyalu nerci – sabha jayimpagavaccu
surudai ranamandu – boravaccu
rajarajai putti – rajya melagavaccu
hema godanambu – liyyavaccu
gaganamam dunna cu – kkala nencagavaccu
jivarasula pellu – ceppavaccu
nastangayogamu – labhyasimpagavaccu
meka ritiga naku – mesavavaccu

te. tamarasagarbha hara puram – darulakaina
ninnu varnimpa daramaune – nirajaksa |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

069
si. narasimha | nivanti – doranu sampadinci
kumati manavula ne – golvajala
nekku vaisvaryambu – liyyalekunnanu
bottakumatramu – poyarade?
ghanamuga didi niku – karavuna bosimpa
gasta mentati svalpa – karyamayya?
pettajalaka yela – bhiksamettincedu
nannu bidanu jesi – na vademi?

te. amala | kamalaksa | ne nitlu – sramapadanga
gannulaku banduvai niku – ganabadune?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

070
si. vanaruhanabha | ni – vanka jeriti nenu
gattiga nanu gavu – kavu manucu
vaccinanduku vega – varamu liyyakakani
levaboyina ninnu – levaniyya
gurcundabetti ni – kongu gattiga batti
puccukondunu judu – bhogisayana |
yivela ni kadda – mevaru vaccinagani
varikainanu longi – vadakabonu

te. gopagadanu nivu na – gunamu telisi
yippude nannu raksinci – yelukommu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

071
si. prahladu depati – paidi kanuka licce?
madagajam bennicce – mauktikamulu?
naradum dennicce – nagalu ratnambu? la
halya ni ke yagra – hara micce?
uduta ni kepati – yudigambulu cese?
ghanavibhisanu demi – katna micce?
pancapandavu lemi – lanca micciri niku?
draupadi ni kenta – dravya micce?

te. niku viranda rayinatlu – nenu gana?
yendu kani nannu raksimpa – vinduvadana |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

072
si. vamchato balicakra – vartidaggara jeri
bhiksamettiti vela – bidiyapadaka?
yadavilo sabari di – yyani phala landiyya
jetuloggiti vela – siggupadaka?
vedkato vevega – vidurunintiki negi
vindugonti vademi – velitipadaka?
aduku lalpamu kuce – ludu gadincuka tera
bokkasagiti vela – lekkagonaka?

te. bhaktulaku nivu pettuta – bhagyamaunu
vari kasincitivi tindi – vada vagucu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

073
si. stambhamam dudayinci – danavendruni drunci
karunato brahladu – gacinavu
makarice jikki sa – majamu duḥkhincanga
grpayunci vega ra – ksincinavu
saranancu na vibhi – sanudu ni catuna
vaccinappude lanka – niccinavu
a kuceludu cere – datuku larpincina
bahusampadala nicci – pampinavu

te. varivale nannu bosimpa – vasamugade?
yanta valapaksa mela sri – kanta | niku?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

074
si. vyasu de kulamandu – vasiga janmince?
viduru de kulamandu – vrddhi bonde?
garnu dekulamandu – ghanamuga vardhille?
na vasisthum dendu – navatarince?
nimpuga valmiki – ye kulambuna butte?
guhu danu punyu de – kulamuvadu?
srisuku dekkata – jelagi janmincenu?
sabari yekulamandu – janmamonde?

te. ne kulambuna vi rinda – reccinaru?
nikrpapatrulaku jati – nitu lela?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

075
si. vasudhasthalambuna – varnahinudu gani
bahula duracara – parudu gani
tadasi kasiyyani – dharmasunyudu gani
caduvanerani mudha – janudu gani
sakalamanavulu me – ccani krtaghnudu gani
cuda sompunu leni – suntha gani
apratisthalaku lo – naina dinudu gani
modati ke merugani – motu gani

te. pratidinamu nidu bhajanace – baragunatti
vani ke vanka ledayya – vaccu mukti.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

076
si. ibhakumbhamulamidi – kegiredi singambu
muttune kurucaina – musakamunu?
navacutapatramul – namalucunna pikambu
gorukune jilledu – konalu nota?
aravindamakaranda – manubhavincedi teti
povune palleru – pulakadaku?
lalita maina rasala – phalamu goredi cilka
mesavune bhamata nu – mmettakaya?

te. nilanu nikirtanalu pada – nercinatadu
parulakirtana badune – yarasi cuda?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

077
si. sarvesa | nipada – sarasijadvayamandu
jitta mumpagalenu – jedarakunda
nivaina dayayunci – nilici yundedunatlu
ceri nannipu delu – sevakudanu
vanajalocana | nenu – vatti murkhuda jummi
nisvarupamu juda – nerpu vega
tana kumaruna kuggu – talli vosinayatlu
bhaktimargam banu – palu posi

te. premato nannu bosinci – pencukonumu
ghanata kekkincu nidasa – ganamulona.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

078
si. jimutavarna | ni – momuto sariraka
kamalari yatikalam – kamunu badase
sogasaina ni netra – yugamuto sariraka
nalinabrndamu nilla – naduma jere
garirajavarada | ni – galamuto sariraka
peddasankhamu bobba – petta bodage
sripati | nidivya – ruputo sari raka
puspabanudu niku – butru dayye

te. nindiradevi ninnu mo – hinci vidaka
niku battamahisi yayye – niscayamuga.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

079
si. haridasulanu ninda – ladakundina jalu
sakala granthammulu – cadivinatlu
bhiksa miyyanga da – ppimpakundina jalu
jemutti danambu – cesinatlu
minci sajjanula vam – cincakundina jalu
nimpuga bahumana – miccinatlu
devagraharamul – diyakundina jalu
ganakakambapu gullu – gattinatlu

te. okari varsasanamu munca – kunna jalu
berukirtiga satramul – pettinatlu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

080
si. ihalokasaukhyamu – liccaginceda manna
deha meppatiki da – sthirata nonda
dayusya munna pa – ryantambu patutayu
nokkatiruna nunda – durvilona
balyayuvatvadu – rbalavardhakamu lanu
mutilo munigedi – murikikompa
bhrantito dini ga – paduda manumonna
galamrtyuvuceta – golupovu

te. nammara dayya | yidi maya – natakambu
janma mika nolla na nnelu – jalajanabha |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

081
si. vadanambu ninama – bhajana gorucunundu
jihva nikirtanal – seya goru
hastayugmambu ni – nnarcimpa gorunu
garnamul ni midi – kathalu goru
tanuvu nisevaye – ghanamuga gorunu
nayanamul nidarsa – nambu goru
murdhammu nipada – mmula mrokkaga goru
natma nidai yundu – narasi cuda

te. svapnamuna naina nevela – santatamunu
buddhi ni padamulayandu – buniyundu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

082
si. padmaksa | mamatace – baramu nandeda mancu
virravigudumayya – verripatti
masvatantrambaina – madamu gandlaku gappi
mogamu pattadu kama – mohamunanu
brahmadevundaina – baididehamu galga
jesiveyaka mammu – jerice natadu
tucchamainatuvanti – to lemmukalatodi
muriki cettalu cerci – muta katte

te. ni sariralu padipovu – teruga kemu
kamukula maiti mika mimmu – ganalemu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

083
si. garudavahana | divya – kaustubhalankara |
ravikotiteja | sa – rangavadana |
manigananvita | hema – makutabharana | caru
makarakundala | lasa – nmandahasa |
kancanambara | ratna – kancivibhusita |
suravararcita | candra – suryanayana |
kamalanabha | mukunda | – gangadharastuta |
raksasantaka | naga – rajasayana |

te. patitapavana | laksisa | – brahmajanaka |
bhaktavatsala | sarvesa | – paramapurusa |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

084
si. palumaru dasarupa – mulu darinciti vela?
yekarupamu bonda – vela nivu?
nayamuna ksirabdhi – naduma jeriti vela?
ratnakancana mandi – ramulu leve?
pannagendrunimida – bavvalinciti vela?
jalatarupattemam – camulu leve?
rekkalu galapaksi – nekkasagiti vela?
gajaturangandoli – kamulu leve?

te. vanajalocana | yituvanti – vaibhavamulu
sogasuga niku doceno – sundaranga?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

085
si. tirupati sthalamandu – dinnaga ne nunna
venkatesudu meta – veyaledo?
purusottamamuna ke – boyanajalu ja
gannathu dannambu – gadapaledo?
srirangamunaku ne – jera boyina jalu
svami grasamu betti – sakaledo?
kancipuramulona – gadisi ne goluvunna
garivaradudu potta – gadapaledo?

te. yendu bovaka nenu ni – mandiramuna
nilicitini niku namida – nenaru ledu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

086
si. tarksyavahana | nivu – dandidata vatancu
gori veduka ninnu – golvavacci
yarthimargamunu ne – nanusarincitinayya
lavaina badunalgu – laksa laina
vesamul vesi na – vidyapragalbhata
jupasagiti niku – sundaranga |
yananda maina ne – naduga vaccina dicci
vamcha dirpumu – nilavarna | vega

te. niku navidya harsambu – gaka yunna
tepatepaku vesamul – denu summi.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

087
si. amarendravinuta | ne – natiduratmuda nancu
galalona nainanu – ganula badavu
nivu pratyaksamai – nuluvakundina mane
doddaga noka yukti – dorakenayya |
gattikoyyanu decci – ghanamuga khandinci
nisvarupamu cesi – nilupukoncu
dhupa dipamu licci – tulasito bujinci
nityanaivedyamul – nemamuganu

te. nadupucunu ninnu goliceda – nammi buddhi
ni prapancambu galugu na – kinte calu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

088
si. bhuvanesa | govinda | – ravikotisankasa |
paksivahana | bhakta – parijata |
yambhojabhava rudra – jambharisannuta |
samaganavilola | – sarasaksa |
vanadhigambhira | sri – vatsakaustubhavaksa |
sankhacakragadasi – sarnnahasta |
dinaraksaka | vasu – deva | daityavinasa |
naradarcita | divya – nagasayana |

te. caru navaratnakundala – sravanayugala |
vibudhavandita padabja | – visvarupa |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

089
si. nagendrasayana | ni – namamadhuryambu
mudukannula samba – murti keruka
pankajataksa | ni – balaparakrama mella
bharatipati yaina – brahma keruka
madhukaitabhari | ni – mayasamarthata
vasudhalo balicakra – varti keruka
paramatma | ni dagu – paksapatitvambu
dasasataksula puram – daruni keruka

te. viri kerukagu nikathal – vinta lella
narula keru kanna nevaraina – navvipore?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

090
si. arthu lemaina ni – nnadugavacceda rancu
ksirasagaramandu – jerinavu
nicuttu sevakul – niluvakundutakunai
bhayadasarpamumida – bandinavu
bhaktabrndamu venta – badi carinceda rancu
negasi poyedipaksi – nekkinavu
dasulu nidvara – masimpakuntaku
manci yodhula kava – luncinavu

te. lavu galavada vaiti ve – lagu nenu
ninnu jutunu natandri | – nirajaksa |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

091
si. nikathal cevulalo – sokuta modaluga
bulakankuramu mena – buttuvadu
nayamaina ni divya – namakirtanalona
magnudai dehambu – maracuvadu
phalambuto nidu – padayugmamunaku
bremato danda ma – rpincuvadu
ha pundarikaksa | – ha rama | hari | yancu
vedkato gekalu – veyuvadu

te. cittakamalambunanu ninnu – jercuvadu
nidulokambunam dundu – nirajaksa |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

092
si. nigamagocara | nenu – niku meppagunatlu
lessaga bujimpa – lenu summi
naku docina bhusa – namulu petteda nanna
gaustubhamani niku – galadu munde
bhaksyabhojyamula na – rpanamu jeseda nanna
nivu pettiti sudha – nirjarulaku
galimikoddiga ganu – kala nosangeda nanna
bhargavidevi ni – bharya yayye

te. nanni galavada vakhila lo – kadhipativi |
niku sommulu petta ne – nentavada |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

093
si. navasarojadalaksa | – nannu bosincedu
datavu ni vancu – dhairyapaditi
na manambuna ninnu – namminanduku dandri |
melu na konarimpu – niladeha |
bhalibhali | ni yanta – prabhuvu nekkada juda
budamilo ni peru – pogadavaccu
mundu jesina papa – munu nasimpaga jesi
nirvahimpumu nannu – nerputoda

te. baramasantosa maye na – pranamulaku
ni–rnamu dircukona nera – nirajaksa |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

094
si. phanulaputtalamida – bavvalincinayatlu
pulula gumpuna jera – boyinatlu
makarivargam bunna – madugu joccinayatlu
gangadapuna nindlu – gattinatlu
cedalabhumini japa – cera baracinayatlu
otibindela bala – nunicinatlu
verrivaniki bahu – vitta miccinayatlu
kammagudise mandu – galcinatlu

te. svami ni bhaktavarulu du – rjanulatoda
jelimi jesinaya tlaina – jetu vaccu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

095
si. danujasamhara | cakra – dhara | niku dandambu
lindiradhipa | niku – vandanambu
patitapavana | niku – bahunamaskaramul
nirajatadalaksa | – niku saranu
vasavarcita | megha – varna | niku subhambu
mandaradhara | niku – mangalambu
kambukandhara | sarjga – kara | niku bhadrambu
dinaraksaka | niku – digvijayamu

te. sakalavaibhavamulu niku – sarvabhauma |
nityakalyanamulu nagu – niku nepudu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

096
si. matsyavatara mai – madugulopala jocci
somakasuru drunci – codyamuganu
decci vedamu lella – mecca devatalella
brahma kicciti vivu – bhali | yananga
na vedamula niyya – nacaranisthala
nanubhavincucu nundu – ravanisurulu
sakalapapambulu – samasipovu natancu
manuju landaru nidu – mahima delisi

te. yundu raravindanayana | ni – yuniki deliyu
varalaku vega moksambu – vaccu nanagha |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

097
si. kurmavataramai – kudharambukrindanu
gorkito nundava – komaru migula?
varahavataramai – vanabhumulanu jocci
siksimpava hira – nyaksu napudu?
narasimhamurtivai – narabhojanu hiranya
kasipuni drumpava – kanti mira?
vamanarupamai – vasudhalo balicakra
varti narampava – vaira mudigi?

te. yitti panu lella jeyaga – nevarikeni
tagune narasimha | nikidi – dagunu gaka |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

098
si. laksmisa | nidivya – laksanagunamula
vinajala keppudu – verrinaiti
na verrigunamulu – nayamuga khandinci
nannu raksimpu mo – nalinanetra |
ninnu ne nammiti – nitaradaivamula ne
nammale deppudu – nagasayana |
kapadinanu nive – kastapettina nive
nipadakamalamul – nirata menu

te. nammiyunnanu nipada – nalinabhakti
vega dayacesi raksimpu – vedavidya |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

099
si. amarendravinuta | ni – nnanusarincinavaru
mukti bondiri vega – mudamutonu
nipadapadmamul – nera nammiyunnanu
naku moksam bimmu – nalinanetra |
kaci raksincu nan – gadatercu vegame
ni sevakuni jeyu – niscalamuga
gapadinanu niku – gainkaryaparuda nai
celagi nipanulanu – jeyuvada

te. nanucu balumaru vededa – nabjanabha |
naku bratyaksa magumu nin – namminanu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

100
si. sesappa yanu kavi – ceppina padyamul
cevula kanandamai – celagucundu
ne manujundaina – nelami ni satakambu
bhaktito vinna sa – tphalamu galugu
jelagi yi padyamul – cerci vrasinavaru
kamalaksukarunanu – gantu repudu
nimpuga bustakam – bepudu bujincina
duritajalambulu – dolagipovu

te. niddi punyakaram bani – yepudu janulu
gasata mennaka pathiyimpa – galugu mukti.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |