Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Vishnu Stotram / Narasimha Satakam Lyrics in Malayalam And English | Narasimha Swamy Satakam Slokam

Narasimha Satakam Lyrics in Malayalam And English | Narasimha Swamy Satakam Slokam

629 Views

Narasimha Satakam was Written by Sesappa Kavi

Narasimha Satakam Lyrics in Malayalam:

001
സീ. ശ്രീമനോഹര | സുരാ – ര്ചിത സിംധുഗംഭീര |
ഭക്തവത്സല | കോടി – ഭാനുതേജ |
കംജനേത്ര | ഹിരണ്യ – കശ്യപാംതക | ശൂര |
സാധുരക്ഷണ | ശംഖ – ചക്രഹസ്ത |
പ്രഹ്ലാദ വരദ | പാ – പധ്വംസ | സര്വേശ |
ക്ഷീരസാഗരശായി | – കൃഷ്ണവര്ണ |
പക്ഷിവാഹന | നീല – ഭ്രമരകുംതലജാല |
പല്ലവാരുണപാദ – പദ്മയുഗള |

തേ. ചാരുശ്രീചംദനാഗരു – ചര്ചിതാംഗ |
കുംദകുട്മലദംത | വൈ – കുംഠധാമ |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

Narasimha Satakam

002
സീ. പദ്മലോചന | സീസ – പദ്യമുല് നീ മീദ
ജെപ്പബൂനിതിനയ്യ | – ചിത്തഗിംപു
ഗണ യതി പ്രാസ ല – ക്ഷണമു ജൂഡഗലേദു
പംചകാവ്യ ശ്ലോക – പഠന ലേദു
അമരകാംഡത്രയം – ബരസി ചൂഡഗലേദു
ശാസ്ത്രീയ ഗ്രംധമുല് – ചദുവലേദു
നീ കടാക്ഷംബുന – നേ രചിംചെദ ഗാനി
പ്രജ്ഞ നായദി ഗാദു – പ്രസ്തുതിംപ

തേ. ദപ്പുഗലിഗിന സദ്ഭക്തി – തക്കുവൗനെ
ചെറകുനകു വംകപോയിന – ചെഡുനെ തീപു?
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

003
സീ. നരസിംഹ | നീ ദിവ്യ – നാമമംത്രമുചേത
ദുരിതജാലമു ലന്നി – ദോലവച്ചു
നരസിംഹ | നീ ദിവ്യ – നാമമംത്രമുചേത
ബലുവൈന രോഗമുല് – പാപവച്ചു
നരസിംഹ | നീ ദിവ്യ – നാമമംത്രമുചേത
രിപുസംഘമുല സംഹ – രിംപവച്ചു
നരസിംഹ | നീ ദിവ്യ – നാമമംത്രമുചേത
ദംഡഹസ്തുനി ബംട്ല – ദരമവച്ചു

തേ. ഭളിര | നേ നീ മഹാമംത്ര – ബലമുചേത
ദിവ്യ വൈകുംഠ പദവി സാ – ധിംപവച്ചു
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

004
സീ. ആദിനാരായണാ | – യനുചു നാലുകതോഡ
ബലുക നേര്ചിനവാരി – പാദമുലകു
സാഷ്ടാംഗമുഗ നമ – സ്കാര മര്പണ ജേസി
പ്രസ്തുതിംചെദനയ്യ – ബഹുവിധമുല
ധരണിലോ നരുലെംത – ദംഡിവാരൈനനു
നിന്നു ഗാനനിവാരി – നേ സ്മരിംപ
മേമു ശ്രേഷ്ഠുല മംചു – മിദുകുചുംചെഡിവാരി
ചെംത ജേരഗനോനു – ശേഷശയന

തേ. പരമ സാത്വികുലൈന നീ – ഭക്തവരുല
ദാസുലകു ദാസുഡനു ജുമീ – ധാത്രിലോന
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

005
സീ. ഐശ്വര്യമുലകു നി – ന്നനുസരിംപഗലേദു
ദ്രവ്യ മിമ്മനി വെംട – ദഗുലലേദു
കനക മിമ്മനി ചാല – ഗഷ്ടപെട്ടഗലേദു
പല്ല കിമ്മനി നോട – ബലകലേദു
സൊമ്മു ലിമ്മനി നിന്നു – നമ്മി കൊല്വഗലേദു
ഭൂമു ലിമ്മനി പേരു – പൊഗഡലേദു
ബലമു ലിമ്മനി നിന്നു – ബ്രതിമാലഗാലേദു
പസുല നിമ്മനി പട്ടു – പട്ടലേദു

തേ. നേനു ഗോരിന ദൊക്കടേ – നീലവര്ണ
ചയ്യനനു മോക്ഷമിച്ചിന – ജാലു നാകു
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

006
സീ. മംദുംഡനനി നന്നു – നിംദ ചേസിനനേമി?
നാ ദീനതനു ജൂചി – നവ്വ നേമി?
ദൂരഭാവമുലേക – തൂലനാഡിന നേമി?
പ്രീതിസേയക വംക – ബെട്ട നേമി?
കക്കസംബുലു പല്കി – വെക്കിരിംചിന നേമി?
തീവ്രകോപമുചേത – ദിട്ട നേമി?
ഹെച്ചുമാടലചേത – നെമ്മെ ലാഡിന നേമി?
ചേരി ദാപട ഗേലി – ചേയനേമി?

തേ. കല്പവൃക്ഷംബുവലെ നീവു – ഗല്ഗ നിംക
ബ്രജല ലക്ഷ്യംബു നാകേല? – പദ്മനാഭ |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

007
സീ. ചിത്തശുദ്ധിഗ നീകു – സേവജേസെദഗാനി
പുഡമിലോ ജനുല മെ – പ്പുലകു ഗാദു
ജന്മപാവനതകൈ – സ്മരണജേസെദ ഗാനി
സരിവാരിലോ ബ്രതി – ഷ്ഥലകു ഗാദു
മുക്തികോസമു നേനു – മ്രൊക്കി വേഡെദഗാനി
ദംഡിഭാഗ്യമു നിമി – ത്തംബു ഗാദു
നിന്നു ബൊഗഡഗ വിദ്യ – നേര്ചിതിനേകാനി
കുക്ഷിനിംഡെഡു കൂടി – കൊറകു ഗാദു

തേ. പാരമാര്ഥികമുനകു നേ ബാടുപഡിതി
ഗീര്തികി നപേക്ഷപഡലേദു – കൃഷ്ണവര്ണ |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

008
സീ. ശ്രവണ രംധ്രമുല നീ – സത്കഥല് പൊഗഡംഗ
ലേശ മാനംദംബു – ലേനിവാഡു
പുണ്യവംതുലു നിന്നു – ബൂജസേയഗ ജൂചി
ഭാവമംദുത്സാഹ – പഡനിവാഡു
ഭക്തവര്യുലു നീ പ്ര – ഭാവമുല് പൊഗഡംഗ
ദത്പരത്വമുലേക – തലഗുവാഡു
തനചിത്തമംദു നീ – ധ്യാന മെന്നഡു ലേക
കാലമംതയു വൃധാ – ഗഡപുവാഡു

തേ. വസുധലോനെല്ല വ്യര്ധുംഡു – വാഡെ യഗുനു
മറിയു ജെഡുഗാക യെപ്പുഡു – മമതനൊംദി.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

009
സീ. ഗൗതമീസ്നാനാന – ഗഡതേറുദ മടന്ന
മൊനസി ചന്നീള്ലലോ – മുനുഗലേനു
തീര്ഥയാത്രലചേ ഗൃ – താര്ഥു ഡൗദമടന്ന
ബഡലി നേമംബു ലേ – നഡപലേനു
ദാനധര്മമുല സ – ദ്ഗതിനി ജെംദുദമന്ന
ഘനമുഗാ നായൊദ്ദ – ധനമുലേദു
തപമാചരിംചി സാ – ര്ധകമു നൊംദുദമന്ന
നിമിഷമൈന മനസ്സു – നിലുപലേനു

തേ. കഷ്ടമുലകോര്വ നാചേത – ഗാദു നിന്നു
സ്മരണചേസെദ നാ യധാ – ശക്തി കൊലദി.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

010
സീ. അര്ഥിവാംഡ്രകു നീക – ഹാനി ജേയുട കംടെ
ദെംപുതോ വസനാഭി – ദിനുട മേലു
ആഡുബിഡ്ഡലസൊമ്മു – ലപഹരിംചുട കംടെ
ബംഡ ഗട്ടുക നൂത – ബഡുട മേലു
പരുലകാംതല ബട്ടി – ബല്മി ഗൂഡുട കംടെ
ബഡബാഗ്നി കീലല – ബഡുട മേലു
ബ്രതുകജാലക ദൊംഗ – പനുലു ചേയുട കംടെ
ഗൊംഗുതോ മുഷ്ടെത്തു – കൊനുട മേലു

തേ. ജലജദളനേത്ര നീ ഭക്ത – ജനുലതോഡി
ജഗഡമാഡെഡു പനികംടെ – ജാവു മേലു
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

011
സീ. ഗാര്ദഭംബുന കേല – കസ്തൂരി തിലകംബു?
മര്കടംബുന കേല – മലയജംബു?
ശാര്ധൂലമുനക കേല – ശര്കരാപൂപംബു?
സൂകരംബുന കേല – ചൂതഫലമു?
മാര്ജാലമുന കേല – മല്ലെപുവ്വുലബംതി?
ഗുഡ്ലഗൂബല കേല – കുംഡലമുലു?
മഹിഷാനി കേല നി – ര്മലമൈന വസ്ത്രമുല്?
ബകസംതതികി നേല – പംജരംബു?

തേ. ദ്രോഹചിംതന ജേസെഡി – ദുര്ജനുലകു
മധുരമൈനട്ടി നീനാമ – മംത്രമേല?
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

012
സീ. പസരംബു വംജൈന – ബസുലകാപരി തപ്പു
പ്രജലു ദുര്ജനുലൈന – പ്രഭുനി തപ്പു
ഭാര്യ ഗയ്യാളൈന – ബ്രാണനാധുനി തപ്പു
തനയുഡു ദുഷ്ടയിന – തംഡ്രി തപ്പു
സൈന്യംബു ചെദിരിന – സൈന്യനാധുനി തപ്പു
കൂതുരു ചെഡുഗൈന – മാത തപ്പു
അശ്വംബു ചെഡുഗൈന – നാരോഹകുനി തപ്പു
ദംതി ദുഷ്ടയിന മാ – വംതു തപ്പു

തേ. ഇട്ടി തപ്പുലെറുംഗക – യിച്ചവച്ചി
നടുല മെലഗുദു രിപ്പു ഡീ – യവനി ജനുലു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

013
സീ. കോതികി ജലതാരു – കുള്ലായി യേടികി?
വിരജാജി പൂദംഡ – വിധവ കേല?
മുക്കിഡിതൊത്തുകു – മുത്തെംപു നത്തേല?
നദ്ദ മേമിടികി ജാ – ത്യംധുനകുനു?
മാചകമ്മകു നേല – മൗക്തികഹാരമുല്?
ക്രൂരചിത്തുനകു സ – ദ്ഗോഷ്ഠു ലേല?
റംകുബോതുകു നേല – ബിംകംപു നിഷ്ഠലു?
വാവി യേടികി ദുഷ്ട – വര്തനുനകു?

തേ. മാട നിലുകഡ കുംകരി – മോടു കേല?
ചെവിടിവാനികി സത്കഥ – ശ്രവണ മേല?
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

014
സീ. മാന്യംബുലീയ സ – മര്ധുഡൊക്കഡു ലേഡു
മാന്യമുല് ചെറുപ സ – മര്ധു ലംത
യെംഡിന യൂള്ലഗോ – ഡെറിഗിംപ ഡെവ്വഡു
ബംഡിന യൂള്ലമു – ബ്രഭുവു ലംത
യിതഡു പേദ യടംചു – നെറിഗിംപ ഡെവ്വംഡു
കലവാരി സിരു ലെന്ന – ഗലരു ചാല
ദനയാലി ചേഷ്ടല – തപ്പെന്ന ഡെവ്വഡു
ബെറകാംത റംകെന്ന – ബെദ്ദ ലംത

തേ. യിട്ടി ദുഷ്ടുല കധികാര – മിച്ചിനട്ടി
പ്രഭുവു തപ്പു ലടംചുനു – ബലുകവലെനു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

015
സീ. തല്ലിഗര്ഭമുനുംഡി – ധനമു തേ ഡെവ്വഡു
വെള്ലിപോയെഡിനാഡു – വെംടരാദു
ലക്ഷാധികാരൈന – ലവണ മന്നമെ കാനി
മെറുഗു ബംഗാരംബു – മ്രിംഗബോഡു
വിത്ത മാര്ജനജേസി – വിറ്റവീഗുടെ കാനി
കൂഡബെട്ടിന സൊമ്മു – തോഡരാദു
പൊംദുഗാ മറുഗൈന – ഭൂമിലോപല ബെട്ടി
ദാനധര്മമു ലേക – ദാചി ദാചി

തേ. തുദകു ദൊംഗല കിത്തുരോ – ദൊരല കവുനൊ
തേനെ ജുംടീഗ ലിയ്യവാ – തെരുവരുലകു?
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

016
സീ. ലോകമം ദെവഡൈന – ലോഭിമാനവു ഡുന്ന
ഭിക്ഷ മര്ഥിമി ജേത – ബെട്ടലേഡു
താനു ബെട്ടകയുന്ന – തഗവു പുട്ടദുഗാനി
യൊരുലു പെട്ടഗ ജൂചി – യോര്വലേഡു
ദാതദഗ്ഗറ ജേരി – തന മുല്ലെ ചെഡിനട്ലു
ജിഹ്വതോ ജാഡീലു – ചെപ്പുചുംഡു
ഫലമു വിഘ്നംബൈന – ബലു സംതസമുനംദു
മേലു കല്ഗിന ജാല – മിണുകുചുംഡു

തേ. ശ്രീരമാനാഥ | യിടുവംടി – ക്രൂരുനകുനു
ഭിക്ഷുകുല ശത്രുവനി – പേരു പെട്ടവച്ചു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

017
സീ. തനുവുലോ ബ്രാണമുല് = തരളിപൊയ്യെഡിവേള
നീ സ്വരൂപമുനു ധ്യാ – നിംചുനതഡു
നിമിഷമാത്രമുലോന – നിന്നു ജേരുനു ഗാനി
യമുനി ചേതികി ജിക്കി – ശ്രമലബഡഡു
പരമസംതോഷാന – ഭജന ജേസെഡിവാരി
പുണ്യ മേമനവച്ചു – ഭോഗിശയന
മോക്ഷമു നീ ദാസ – മുഖ്യുല കഗു ഗാനി
നരക മെക്കഡിദയ്യ – നളിനനേത്ര

തേ. കമലനാഭ നീ മഹിമലു – ഗാനലേനി
തുച്ഛുലകു മുക്തിദൊരകുട – ദുര്ലഭംബു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

018
സീ. നീലമേഘശ്യാമ | – നീവെ തംഡ്രിവി മാകു
കമലവാസിനി മമ്മു – ഗന്നതല്ലി
നീ ഭക്തവരുലംത – നിജമൈന ബാംധവുല്
നീ കടാക്ഷമു മാ ക – നേകധനമു
നീ കീര്തനലു മാകു – ലോക പ്രപംചംബു
നീ സഹായമു മാകു – നിത്യസുഖമു
നീ മംത്രമേ മാകു – നിഷ്കളംകപു വിദ്യ
നീ പദ ധ്യാനംബു – നിത്യജപമു

തേ. തോയജാതാക്ഷ നീ പാദ – തുലസിദളമു
രോഗമുല കൗഷധമു ബ്രഹ്മ – രുദ്രവിനുത.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

019
സീ. ബ്രതികിനന്നാള്ലു നീ – ഭജന തപ്പനു ഗാനി
മരണകാലമുനംദു – മറതുനേമൊ
യാവേള യമദൂത – ലാഗ്രഹംബുന വച്ചി
പ്രാണമുല് പെകലിംചി – പട്ടുനപുഡു
കഫ വാത പൈത്യമുല് – ഗപ്പഗാ ഭ്രമചേത
ഗംപ മുദ്ഭവമംദി – കഷ്ടപഡുചു
നാ ജിഹ്വതോ നിന്നു – നാരായണാ യംചു
ബിലുതുനോ ശ്രമചേത – ബിലുവനൊ

തേ. നാടി കിപ്പുഡെ ചേതു നീ – നാമഭജന
തലചെദനു, ജെവി നിഡവയ്യ | – ധൈര്യമുഗനു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

020
സീ. പാംചഭൗതികമു ദു – ര്ബലമൈന കായം ബി
ദെപ്പുഡോ വിഡുചുട – യെറുകലേദു
ശതവര്ഷമുലദാക – മിതമു ജെപ്പിരി ഗാനി
നമ്മരാ ദാമാട – നെമ്മനമുന
ബാല്യമംദോ മംചി – പ്രായമംദോ ലേക
മുദിമിയംദോ ലേക – മുസലിയംദൊ
യൂരനോ യഡവിനോ – യുദകമധ്യമുനനോ
യെപ്പുഡോ വിഡുചുട – യേക്ഷണംബൊ

തേ. മരണമേ നിശ്ചയമു ബുദ്ധി – മംതുഡൈന
ദേഹമുന്നംതലോ മിമ്മു – ദെലിയവലയു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

021
സീ. തല്ലിദംഡ്രുലു ഭാര്യ – തനയു ലാപ്തുലു ബാവ
മറദു ലന്നലു മേന – മാമഗാരു
ഘനമുഗാ ബംധുവുല് – ഗല്ഗിനപ്പടികൈന
ദാനു ദര്ലഗ വെംട – ദഗിലി രാരു
യമുനി ദൂതലു പ്രാണ – മപഗരിംചുക പോഗ
മമതതോ ബോരാഡി – മാന്പലേരു
ബലഗ മംദറു ദുഃഖ – പഡുട മാത്രമെ കാനി
യിംചുക യായുഷ്യ – മിയ്യലേരു

തേ. ചുട്ടമുലമീദി ഭ്രമദീസി – ചൂര ജെക്കി
സംതതമു മിമ്മു നമ്മുട – സാര്ഥകംബു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

022
സീ. ഇഭരാജവരദ | നി – ന്നെംത ബില്ചിനഗാനി
മാറു പല്ക വദേമി – മൗനിതനമൊ?
മുനിജനാര്ചിത | നിന്നു – മ്രൊക്കി വേഡിനഗാനി
കനുല ജൂഡ വദേമി – ഗഡുസുദനമൊ?
ചാല ദൈന്യമുനൊംദി – ചാടു ചൊച്ചിനഗാനി
ഭാഗ്യ മിയ്യ വദേമി – പ്രൗഢതനമൊ?
സ്ഥിരമുഗാ നീപാദ – സേവ ജേസെദ നന്ന
ദൊരകജാല വദേമി – ധൂര്തതനമൊ?

തേ. മോക്ഷദായക | യിടുവംടി – മൂര്ഖജനുനി
കഷ്ടപെട്ടിന നീകേമി – കഡുപുനിംഡു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

023
സീ. നീമീദ കീര്തനല് – നിത്യഗാനമു ജേസി
രമ്യമൊംദിംപ നാ – രദുഡഗാനു
സാവധാനമുഗ നീ – ചരണ പംകജ സേവ
സലിപി മെപ്പംപംഗ – ശബരിഗാനു
ബാല്യമപ്പടിനുംഡി – ഭക്തി നീയംദുന
ഗലുഗനു ബ്രഹ്ലാദ – ഘനുഡഗാനു
ഘനമുഗാ നീമീദി – ഗ്രംഥമുല് ഗല്പിംചി
വിനുതിസേയനു വ്യാസ – മുനിനിഗാനു

തേ. സാധുഡനു മൂര്ഖമതി മനു – ഷ്യാധമുഡനു
ഹീനുഡനു ജുമ്മി നീവു – ന ന്നേലുകൊനുമു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

024
സീ. അതിശയംബുഗ ഗല്ല – ലാഡനേര്ചിതിഗാനി
പാടിഗാ സത്യമുല് – പലുകനേര
സത്കാര്യ വിഘ്നമുല് – സലുപ നേര്ചിതിഗാനി
യിഷ്ട മൊംദഗ നിര്വ – ഹിംപനേര
നൊകരി സൊമ്മുകു ദോസി – ലൊഗ്ഗ നേര്ചിതിഗാനി
ചെലുവുഗാ ധര്മംബു – സേയനേര
ധനമു ലിയ്യംഗ വ – ദ്ദനഗ നേര്ചിതിഗാനി
ശീഘ്ര മിച്ചെഡുനട്ലു – ചെപ്പനേര

തേ. ബംകജാതാക്ഷ | നേ നതി – പാതകുഡനു
ദപ്പുലന്നിയു ക്ഷമിയിംപ – ദംഡ്രി വീവെ |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

025
സീ. ഉര്വിലോ നായുഷ്യ – മുന്ന പര്യംതംബു
മായ സംസാരംബു – മരഗി നരുഡു
സകല പാപമുലൈന – സംഗ്രഹിംചുനു ഗാനി
നിന്നു ജേരെഡി യുക്തി – നേര്വലേഡു
തുദകു ഗാലുനിയൊദ്ദി – ദൂത ലിദ്ദറു വച്ചി
ഗുംജുക ചനി വാരു – ഗ്രുദ്ദുചുംഡ
ഹിംസ കോര്വഗ ലേക – യേഡ്ചി ഗംതുലുവേസി
ദിക്കു ലേദനി നാല്ഗു – ദിശലു ചൂഡ

തേ. ദന്നു വിഡിപിംപ വച്ചെഡി – ധന്യു ഡേഡി
മുംദു നീദാസുഡൈ യുന്ന – മുക്തി ഗലുഗു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

026
സീ. അധിക വിദ്യാവംതു – ലപ്രയോജകുലൈരി
പൂര്ണശുംഠലു സഭാ – പൂജ്യുലൈരി
സത്യവംതുലമാട – ജന വിരോധംബായെ
വദരുബോതുലമാട – വാസികെക്കെ
ധര്മവാദനപരുല് – ദാരിദ്ര്യമൊംദിരി
പരമലോഭുലു ധന – പ്രാപ്തുലൈരി
പുണ്യവംതുലു രോഗ – ഭൂത പീഡിതുലൈരി
ദുഷ്ടമാനവുലു വ – ര്ധിഷ്ണുലൈരി

തേ. പക്ഷിവാഹന | മാവംടി – ഭിക്ഷുകുലകു
ശക്തിലേദായെ നിക നീവെ – ചാടു മാകു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

027
സീ. ഭുജബലംബുന ബെദ്ദ – പുലുല ജംപഗവച്ചു
പാമുകംഠമു ജേത – ബട്ടവച്ചു
ബ്രഹ്മ രാക്ഷസകോട്ല – ബാറദ്രോലഗവച്ചു
മനുജുല രോഗമുല് – മാന്പവച്ചു
ജിഹ്വ കിഷ്ടമുഗാനി – ചേദു മ്രിംഗഗവച്ചു
ബദനു ഖഡ്ഗമു ചേത – നദമവച്ചു
ഗഷ്ടമൊംദുചു മുംഡ്ല – കംപലോ ജൊരവച്ചു
ദിട്ടുബോതുല നോള്ലു – കട്ടവച്ചു

തേ. ബുഡമിലോ ദുഷ്ടുലകു ജ്ഞാന – ബോധ തെലിപി
സജ്ജനുല ജേയലേ ഡെംത – ചതുരുദൈന.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

028
സീ. അവനിലോഗല യാത്ര – ലന്നി ചേയഗവച്ചു
മുഖ്യുഡൈ നദുലംദു – മുനുഗവച്ചു
മുക്കുപട്ടുക സംധ്യ – മൊനസി വാര്വഗവച്ചു
ദിന്നഗാ ജപമാല – ദ്രിപ്പവച്ചു
വേദാല കര്ഥംബു – വിറിചി ചെപ്പഗവച്ചു
ശ്രേഷ്ഠ് ക്രതുവു ലെല്ല – ജേയവച്ചു
ധനമു ലക്ഷലു കോട്ലു – ദാനമിയ്യഗവച്ചു
നൈഷ്ഠികാചാരമുല് – നഡുപവച്ചു

തേ. ജിത്ത മന്യസ്ഥലംബുന – ജേരകുംഡ
നീ പദാംഭോജമുലയംദു – നിലപരാദു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

029
സീ. കര്ണയുഗ്മമുന നീ – കഥലു സോകിനജാലു
പെദ്ദ പോഗുല ജോള്ലു – പെട്ടിനട്ലു
ചേതു ലെത്തുചു ബൂജ – സേയഗല്ഗിനജാലു
തോരംപു കഡിയാലു – ദൊഡിഗിനട്ലു
മൊനസി മസ്തകമുതോ – മ്രൊക്ക ഗല്ഗിനജാലു
ചെലുവമൈന തുരായി – ചെക്കിനട്ലു
ഗളമു നൊവ്വഗ നിന്നു – ബലുക ഗല്ഗിനജാലു
വിംതഗാ ഗംഠീലു – വേസിനട്ലു

തേ. പൂനി നിനു ഗൊല്ചുടേ സര്വ – ഭൂഷണംബു
ലിതര ഭൂഷണമുല നിച്ച – ഗിംപനേല.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

030
സീ. ഭുവനരക്ഷക | നിന്നു – ബൊഗഡനേരനി നോരു
വ്രജ കഗോചരമൈന – പാഡുബൊംദ
സുരവരാര്ചിത | നിന്നു – ജൂഡഗോരനി കനുല്
ജലമുലോപല നെല്ലി – സരപുഗുംഡ്ലു
ശ്രീരമാധിമ | നീകു – സേവജേയനി മേനു
കൂലി കമ്മുഡുവോനി – കൊലിമിതിത്തി
വേഡ്കതോ നീകഥല് – വിനനി കര്ണമുലൈന
ഗഠിനശിലാദുല – ഗലുഗു തൊലലു

തേ. പദ്മലോചന നീമീദ – ഭക്തിലേനി
മാനവുഡു രെംഡുപാദാല – മഹിഷമയ്യ.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

031
സീ. അതിവിദ്യനേര്ചുട – അന്നവസ്ത്രമുലകേ
പസുല നാര്ജിംചുട – പാലകൊറകെ
സതിനി ബെംഡ്ലാഡുട – സംസാര സുഖമുകേ
സുതുല ബോഷിംചുട – ഗതുലകൊറകെ
സൈന്യമുല് ഗൂര്ചുട – ശത്രുജയമുനകേ
സാമു നേര്ചുടലെല്ല – ചാവുകൊറകെ
ദാനമിച്ചുടയു മും – ദടി സംചിതമുനകേ
ഘനമുഗാ ജദുവുട – കഡുപു കൊറകെ

തേ. യിതര കാമംബു ഗോരക – സതതമുഗനു
ഭക്തി നീയംദു നിലുപുട – മുക്തി കൊറകെ
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

032
സീ. ധരണിലോ വേയേംഡ്ലു – തനുവു നില്വഗബോദു
ധന മെപ്പടികി ശാശ്വ – തംബു ഗാദു
ദാരസുതാദുലു – തനവെംട രാലേരു
ഭ്രുത്യുലു മൃതിനി ദ – പ്പിംപലേരു
ബംധുജാലമു തന്നു – ബ്രതികിംചുകോലേരു
ബലപരാക്രമ മേമി – പനികി രാദു
ഘനമൈന സകല ഭാ – ഗ്യം ബെംത ഗല്ഗിന
ഗോചിമാത്രംബൈന – ഗൊനുചുബോഡു

തേ. വെറ്റി കുക്കല ഭ്രമലന്നി – വിഡിചി നിന്നു
ഭജന ജേസെഡിവാരികി – ബരമസുഖമു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

033
സീ. നരസിംഹ | നാകു ദു – ര്ണയമുലേ മെംഡായെ
സുഗുണ മൊക്കടിലേദു – ചൂഡ ജനിന
നന്യകാംതല മീദ – നാശ മാനഗലേനു
നൊരുല ക്ഷേമമു ചൂചി – യോര്വലേനു
ഇടുവംടി ദുര്ബുദ്ധു – ലിന്നി നാ കുന്നവി
നേനു ജേസെഡിവന്നി – നീചകൃതുലു
നാവംടി പാപിഷ്ഠി – നരുനി ഭൂലോകാന
ബുട്ടജേസിതി വേല – ഭോഗിശയന |

തേ. അബ്ജദളനേത്ര | നാതംഡ്രി – വൈന ഫലമു
നേരമുലു ഗാചി രക്ഷിംപു – നീവെ ദിക്കു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

034
സീ. ധീരത ബരുല നിം – ദിംപ നേര്ചിതി ഗാനി
തിന്നഗാ നിനു ബ്രസ്തു – തിംപനൈതി
ബൊരുഗു കാമിനുലംദു – ബുദ്ധി നില്പിതി ഗാനി
നിന്നു സംതതമു ധ്യാ – നിംപനൈതി
ബെരികിമുച്ചട ലൈന – മുരിസി വിംടിനിഗാനി
യെംചി നീകഥ ലാല – കിംചനൈതി
ഗൗതുകംബുന ബാത – കമു ഗഡിംചിതിഗാനി
ഹെച്ചു പുണ്യമു സംഗ്ര – ഹിംപനൈതി

തേ. നവനിലോ നേനു ജന്മിംചി – നംദു കേമി
സാര്ഥകമു ഗാനരാദായെ – സ്വല്പമൈന.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

035
സീ. അംത്യകാലമുനംദു – നായാസമുന നിന്നു
ദലതുനോ തലപനോ – തലതു നിപുഡെ
നരസിംഹ | നരസിംഹ | – നരസിംഹ | ലക്ഷ്മീശ |
ദാനവാംതക | കോടി – ഭാനുതേജ |
ഗോവിംദ | ഗോവിംദ | – ഗോവിംദ | സര്വേശ |
പന്നഗാധിപശായി | – പദ്മനാഭ |
മധുവൈരി | മധുവൈരി | – മധുവൈരി | ലോകേശ |
നീലമേഘശരീര | നിഗമവിനുത |

തേ. ഈ വിധംബുന നീനാമ – മിഷ്ടമുഗനു
ഭജനസേയുചു നുംദു നാ – ഭാവമംദു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

036
സീ. ആയുരാരോഗ്യ പു – ത്രാര്ഥ സംപദലന്നി
കലുഗജേസെഡി ഭാര – കര്ത വീവെ
ചദുവു ലെസ്സഗ നേര്പി – സഭലോ ഗരിഷ്ഠാധി
കാര മൊംദിംചെഡി – ഘനുഡ വീവെ
നഡക മംചിദി പെട്ടി – നരുലു മെച്ചേഡുനട്ടി
പേരു രപ്പിംചെഡി – പെദ്ദ വീവെ
ബലുവൈന വൈരാഗ്യ – ഭക്തിജ്ഞാനമുലിച്ചി
മുക്തി ബൊംദിംചെഡു – മൂര്തി വീവെ

തേ. അവനിലോ മാനവുല കന്നി – യാസലിച്ചി
വ്യര്ഥുലനു ജേസി തെലിപെഡി – വാഡ വീവെ.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

037
സീ. കായ മെംത ഭയാന – ഗാപാഡിനനുഗാനി
ധാത്രിലോ നദി ചൂഡ – ദക്ക ബോദു
ഏവേള നേരോഗ – മേമരിംചുനൊ? സത്ത്വ
മൊംദംഗ ജേയു നേ – ചംദമുനനു
ഔഷധംബുലു മംചി – വനുഭവിംചിന ഗാനി
കര്മ ക്ഷീണംബൈന ഗാനി – വിഡദു;
കോടിവൈദ്യുലു ഗുംപു – ഗൂഡിവച്ചിന ഗാനി
മരണ മയ്യെഡു വ്യാധി – മാന്പലേരു

തേ. ജീവുനി പ്രയാണകാലംബു – സിദ്ധമൈന
നിലുചുനാ ദേഹ മിംദൊക്ക – നിമിഷമൈന?
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

038
സീ. ജംദെ മിംപുഗ വേസി – സംധ്യ വാര്ചിന നേമി
ബ്രഹ്മ മംദക കാഡു – ബ്രാഹ്മണുംഡു
തിരുമണി ശ്രീചൂര്ണ – ഗുരുരേഖ ലിഡിനനു
വിഷ്ണു നൊംദക കാഡു – വൈഷ്ണവുംഡു
ബൂദിനി നുദുടനു – ബൂസികൊനിന നേമി
ശംഭു നൊംദക കാഡു – ശൈവജനുഡു
കാഷായ വസ്ത്രാലു – ഗട്ടി കപ്പിന നേമി
യാശ പോവക കാഡു – യതിവരുംഡു

തേ. എന്നി ലൗകികവേഷാലു – ഗട്ടുകൊനിന
ഗുരുനി ജെംദക സന്മുക്തി – ദൊരകബോദു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

039
സീ. നരസിംഹ | നേ നിന്നു – നമ്മിനംദുകു ജാല
നെനരു നായംദുംചു – നെമ്മനമുന
നന്നി വസ്തുവുലു നി – ന്നഡിഗി വേസടപുട്ടെ
നിംകനൈന ഗടാക്ഷ – മിയ്യവയ്യ
സംതസംബുന നന്നു – സ്വര്ഗമംദേ യുംചു
ഭൂമിയംദേ യുംചു – ഭോഗശയന |
നയമുഗാ വൈകുംഠ – നഗരമംദേ യുംചു
നരകമംദേ യുംചു – നളിനനാഭ |

തേ. എചട നന്നുംചിനനുഗാനി – യെപുഡു നിന്നു
മറചി പോകുംഡ നീനാമ – സ്മരണനൊസഗു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

040
സീ. ദേഹ മുന്നവറകു – മോഹസാഗരമംദു
മുനുഗുചുംദുരു ശുദ്ധ – മൂഢജനുലു
സലലിതൈശ്വര്യമുല് – ശാശ്വതം ബനുകൊനി
ഷഡ്ഭ്രമലനു മാന – ജാല രെവരു
സര്വകാലമു മായ – സംസാര ബദ്ധുലൈ
ഗുരുനി കാരുണ്യംബു ഗോരുകൊനരു
ജ്ഞാന ഭക്തി വിരക്തു – ലൈന പെദ്ദല ജൂചി
നിംദ ജേയക – താമു നിലുവലേരു

തേ. മത്തുലൈനട്ടി ദുര്ജാതി – മനുജുലെല്ല
നിന്നു ഗനലേരു മൊദടികേ – നീരജാക്ഷ.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

041
സീ. ഇലലോന നേ ജന്മ – മെത്തിനപ്പടിനുംഡി
ബഹു ഗഡിംചിതിനയ്യ – പാതകമുലു
തെലിസി ചേസിതി ഗൊന്നി – തെലിയജാലക ചേസി
ബാധ നൊംദിതി നയ്യ – പദ്മനാഭ
അനുഭവിംചെഡു നപ്പു – ദതി പ്രയാസംബംചു
ബ്രജലു ചെപ്പഗ ജാല – ഭയമു ഗലിഗെ
നെഗിരി പോവുടകുനൈ – യേ യുപായംബൈന
ജേസി ചൂതമടന്ന – ജേതഗാദു

തേ. സൂര്യശശിനേത്ര | നീചാടു – ജൊച്ചി നാനു
കലുഷമുലു ദ്രുംചി നന്നേലു – കഷ്ടമനക.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

042
സീ. താപസാര്ചിത | നേനു – പാപകര്മുഡനംചു
നാകു വംകലബെട്ട – ബോകുചുമ്മി
നാടികി ശിക്ഷലു – നന്നു ചേയുടകംടെ
നേഡു സേയുമു നീവു – നേസ്തമനക
അതിഭയംകരുലൈന – യമദൂതലകു നന്നു
നൊപ്പഗിംപകു മയ്യ – യുരഗശയന |
നീ ദാസുലനു ബട്ടി – നീവു ദംഡിംപംഗ
വദ്ദു വദ്ദന രെംത – പെദ്ദലൈന

തേ. ദംഡ്രിവൈ നീവു പരപീഡ – ദഗുലജേയ
വാസിഗല പേരു കപകീര്തി – വച്ചുനയ്യ.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

043
സീ. ധരണിലോപല നേനു – തല്ലിഗര്ഭമുനംദു
ബുട്ടിനപ്പടിനുംഡി – പുണ്യമെറുഗ
നേകാദശീവ്രതം – ബെന്ന ഡുംഡുഗ ലേദു
തീര്ഥയാത്രലകൈന – ദിരുഗലേദു
പാരമാര്ഥികമൈന – പനുലു ചേയഗലേദു
ഭിക്ഷ മൊക്കനികൈന – ബെട്ടലേദു
ജ്ഞാനവംതുലകൈന – ബൂനി മ്രൊക്കഗലേദു
ഇതര ദാനമുലൈന – നിയ്യലേദു

തേ. നളിനദളനേത്ര | നിന്നു നേ – നമ്മിനാനു
ജേരി രക്ഷിംപവേ നന്നു – ശീഘ്രമുഗനു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

044
സീ. അഡവിപക്ഷുല കെവ്വ – ഡാഹാര മിച്ചെനു
മൃഗജാതി കെവ്വഡു – മേതബെട്ടെ
വനചരാദുലകു ഭോ – ജന മെവ്വ ഡിപ്പിംചെ
ജെട്ല കെവ്വഡു നീള്ളു – ചേദിപോസെ
സ്ത്രീലഗര്ഭംബുന – ശിശുവു നെവ്വഡു പെംചെ
ഫണുല കെവ്വഡു പോസെ – ബരഗ ബാലു
മധുപാളി കെവ്വഡു – മകരംദ മൊനരിംചെ
ബസുല മെവ്വ ഡൊസംഗെ – ബച്ചിപൂരി

തേ. ജീവകോട്ലനു ബോഷിംപ – നീവെകാനി
വേറെ യൊക ദാത ലേഡയ്യ – വെദകിചൂഡ.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

045
സീ. ദനുജാരി | നാവംടി – ദാസജാലമു നീകു
കോടി സംഖ്യ ഗലാരു – കൊദുവ ലേദു
ബംട്ലസംദഡിവല്ല – ബഹുപരാകൈ നന്നു
മറചി പോകുമു ഭാഗ്യ – മഹിമചേത
ദംഡിഗാ ഭ്രുത്യുലു – ദഗിലി നീകുംഡംഗ
ബക്കബം ടേപാടി – പനികി നഗുനു?
നീവു മെച്ചെഡി പനുല് – നേനു ജേയഗലേക
യിംത വൃഥാജന്മ – മെത്തിനാനു

തേ. ഭൂജനുലലോന നേ നപ്ര – യോജകുഡനു
ഗനുക നീ സത്കടാക്ഷംബു – ഗലുഗജേയു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

046
സീ. കമലലോചന | നന്നു – ഗന്നതംഡ്രിവിഗാന
നിന്നു നേമറകുംടി – നേനു വിഡക
യുദരപോഷണകുനൈ – യൊകരി നേ നാശിംപ
നേര നാ കന്നംബു – നീവു നഡപു
പെട്ടലേ നംടിവാ – പിന്ന പെദ്ദലലോന
ദഗവു കിപ്പുഡു ദീയ – ദലചിനാനു
ധനമു ഭാരംബൈന – ദലകിരീടമു നമ്മു
കുംഡലംബുലു പൈഡി – ഗൊലുസു ലമ്മു

തേ. കൊസകു നീ ശംഖ ചക്രമുല് – കുദുവബെട്ടി
ഗ്രാസമു നൊസംഗി പോഷിംചു – കപടമുഡിഗി.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

047
സീ. കുവലയശ്യാമ | നീ – കൊലുവു ചേസിന നാകു
ജീത മെംദുകു മുട്ട – ജെപ്പവൈതി
മംചിമാടലചേത – ഗൊംചെമിയ്യഗലേവു
കലഹമൗ നിക ജുമ്മി – ഖംഡിതമുഗ
നീവു സാധുവു ഗാന – നിംത പര്യംതംബു
ചനവുചേ നിന്നാള്ലു – ജരുപവലസെ
നിക നേ സഹിംപ നീ – വിപുഡു നന്നേമൈന
ശിക്ഷ ചേസിന ജേയു – സിദ്ധമയിതി

തേ. നേഡു കരുണിംപകുംടിവാ – നിശ്ചയമുഗ
ദെഗബഡിതി ചൂഡു നീതോഡ – ജഗഡമുനകു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

048
സീ. ഹരി | നീകു ബര്യംക – മൈന ശേഷുഡു ചാല
ബവനമു ഭക്ഷിംചി – ബ്രതുകുചുംഡു
നനുവുഗാ നീകു വാ – ഹനമൈന ഖഗരാജു
ഗൊപ്പപാമുനു നോട – ഗൊറുകുചുംഡു
അദിഗാക നീ ഭാര്യ – യൈന ലക്ഷ്മീദേവി
ദിനമു പേരംടംബു – ദിരുഗുചുംഡു
നിന്നു ഭക്തുലു പില്ചി – നിത്യപൂജലു ചേസി
പ്രേമ ബക്വാന്നമുല് – പെട്ടുചുംഡ്രു

തേ. സ്വസ്ഥമുഗ നീകു ഗ്രാസമു – ജരുഗുചുംഡു
ഗാസു നീ ചേതി ദൊകടൈന – ഗാദു വ്യയമു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

049
സീ. പുംഡരീകാക്ഷ | നാ – രെംഡു കന്നുല നിംഡ
നിന്നു ജൂചെഡി ഭാഗ്യ – മെന്നഡയ്യ
വാസിഗാ നാ മനോ – വാംഛ ദീരെഡുനട്ലു
സൊഗസുഗാ നീരൂപു – ചൂപവയ്യ
പാപകര്മുനി കംട – ബഡകപോവുദമംചു
ബരുഷമൈന പ്രതിജ്ഞ – ബട്ടിനാവെ?
വസുധലോ ബതിത പാ – വനുഡ വീ വംചു നേ
ബുണ്യവംതുലനോട – ബൊഗഡ വിംടി

തേ. നേമിടികി വിസ്തരിംചെ നീ – കിംത കീര്തി
ദ്രോഹിനൈനനു നാ കീവു – ദൊരകരാദെ?
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

050
സീ. പച്ചി ചര്മപു ദിത്തി – പസലേദു ദേഹംബു
ലോപല നംതട – രോയ രോത
നരമുലു ശല്യമുല് – നവരംധ്രമുലു രക്ത
മാംസംബു കംഡലു – മൈല തിത്തി
ബലുവൈന യെംഡ വാ – നല കോര്വ ദിംതൈന
ദാളലേ ദാകലി – ദാഹമുലകു
സകല രോഗമുലകു – സംസ്ഥാനമെ യുംഡു
നിലുവ ദസ്ഥിരമൈന – നീടിബുഗ്ഗ

തേ. ബൊംദിലോ നുംഡു പ്രാണമുല് – പോയിനംത
ഗാടികേ ഗാനി കൊറഗാദു – ഗവ്വകൈന.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

051
സീ. പലുരോഗമുലകു നീ – പാദതീരമെ കാനി
വലപു മംദുലു നാകു – വലദു വലദു
ചെലിമി സേയുചു നീകു – സേവ ജേസെദ ഗാന
നീ ദാസകോടിലോ – നിലുപവയ്യ
ഗ്രഹഭയംബുനകു ജ – ക്രമു ദലചെദഗാനി
ഘോരരക്ഷലു ഗട്ട – ഗോരനയ്യ
പാമുകാടുകു നിന്നു – ഭജന ജേസെദഗാനി
ദാനി മംത്രമു നേനു – തലപനയ്യ

തേ. ദൊരികിതിവി നാകു ദംഡി വൈ – ദ്യുഡവു നീവു
വേയികഷ്ടാലു വച്ചിനന് – വെറവനയ്യ.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

052
സീ. കൂടികോസരമു നേ – ഗൊറഗാനി ജനുലചേ
ബലുഗദ്ദരിംപുലു – പഡഗവലസെ?
ദാര സുത ഭ്രമ – ദഗിലിയുംഡഗഗദാ
ദേശദേശമുലെല്ല – ദിരുഗവലസെ?
ബെനു ദരിദ്രത പൈനി – ബെനഗിയുംഡഗഗദാ
ചേരി നീചുലസേവ – ചേയവലസെ?
നഭിമാനമുലു മദി – നംടിയുംഡഗഗദാ
പരുല ജൂചിന ഭീതി – പഡഗവലസെ?

തേ. നിടുല സംസാരവാരിധി – നീദലേക
വേയിവിധമുല നിന്നു നേ – വേഡുകൊംടി.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

053
സീ. സാധു സജ്ജനുലതോ – ജഗഡമാഡിന ഗീഡു
കവുലതോ വൈരംബു – ഗാംച ഗീഡു
പരമ ദീനുല ജിക്ക – ബട്ടി കൊട്ടിന ഗീഡു
ഭിക്ഷഗാംഡ്രനു ദുഃഖ – പെട്ട ഗീഡു
നിരുപേദലനു ജൂചി – നിംദജേസിന ഗീഡു
പുണ്യവംതുല ദിട്ട – ബൊസഗു ഗീഡു
സദ്ഭക്തുലനു ദിര – സ്കാരമാഡിന ഗീഡു
ഗുരുനി ദ്രവ്യമു ദോചു – കൊനിന ഗീഡു

തേ. ദുഷ്ടകാര്യമു ലൊനരിംചു – ദുര്ജനുലകു
ഘനതരംബൈന നരകംബു – ഗട്ടിമുല്ലെ.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

054
സീ. പരുലദ്രവ്യമുമീദ – ഭ്രാംതി നൊംദിനവാഡു
പരകാംതല നപേക്ഷ – പഡെഡുവാഡു
അര്ഥുല വിത്തംബു – ലപഹരിംചെഡുവാഡു
ദാനമിയ്യംഗ വ – ദ്ദനെഡിവാഡു
സഭലലോപല നില്ചി – ചാഡിചെപ്പെഡിവാഡു
പക്ഷപു സാക്ഷ്യംബു – പലുകുവാഡു
വിഷ്ണുദാസുല ജൂചി – വെക്കിരിംചെഡിവാഡു
ധര്മസാധുല ദിട്ട – ദലചുവാഡു

തേ. പ്രജല ജംതുല ഹിംസിംചു – പാതകുംഡു
കാലകിംകര ഗദലചേ – ഗഷ്ടമൊംദു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

055
സീ. നരസിംഹ | നാ തംഡ്രി – നന്നേലു നന്നേലു
കാമിതാര്ഥമു ലിച്ചി – കാവു കാവു
ദൈത്യസംഹാര | ചാല – ദയയുംചു ദയയുംചു
ദീനപോഷക | നീവെ – ദിക്കു ദിക്കു
രത്നഭൂഷിതവക്ഷ | – രക്ഷിംചു രക്ഷിംചു
ഭുവനരക്ഷക | നന്നു – ബ്രോവു ബ്രോവു
മാരകോടിസുരൂപ | – മന്നിംചു മന്നിംചു
പദ്മലോചന | ചേയി – പട്ടു പട്ടു

തേ. സുരവിനുത | നേനു നീചാടു – ജൊച്ചിനാനു
നാ മൊറാലിംചി കഡതേര്ചു – നാഗശയന |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

056
സീ. നീ ഭക്തുലനു ഗനുല് – നിംഡ ജൂചിയു രെംഡു
ചേതുല ജോഹാരു – സേയുവാഡു
നേര്പുതോ നെവരൈന – നീ കഥല് ചെപ്പംഗ
വിനയമംദുചു ജാല – വിനെഡുവാഡു
തന ഗൃഹംബുനകു നീ – ദാസുലു രാ ജൂചി
പീടപൈ ഗൂര്ചുംഡ – ബെട്ടുവാഡു
നീസേവകുല ജാതി – നീതു ലെന്നക ചാല
ദാസോഹ മനി ചേര – ദലചുവാഡു

തേ. പരമഭക്തുംഡു ധന്യുംഡു – ഭാനുതേജ |
വാനി ഗനുഗൊന്ന ബുണ്യംബു – വസുധലോന.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

057
സീ. പക്ഷിവാഹന | നേനു – ബ്രതികിനന്നിദിനാലു
കൊംഡെഗാംഡ്രനു ഗൂഡി – കുമതിനൈതി
നന്നവസ്ത്രമു ലിച്ചി – യാദരിംപുമു നന്നു
ഗന്നതംഡ്രിവി നീവെ – കമലനാഭ |
മരണ മയ്യെഡിനാഡു – മമതതോ നീയൊദ്ദി
ബംട്ല ദോലുമു മുംദു – ബ്രഹ്മജനക |
ഇനജഭടാവളി – യീഡിചികൊനിപോക
കരുണതോ നായൊദ്ദ – ഗാവ ലുംചു

തേ. കൊസകു നീ സന്നിധികി ബില്ചു – കൊനിയു നീകു
സേവകുനി ജേസികൊനവയ്യ – ശേഷശയന |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

058
സീ. നിഗമാദിശാസ്ത്രമുല് – നേര്ചിന ദ്വിജുഡൈന
യജ്ഞകര്തഗു സോമ – യാജിയൈന
ധരണിലോപല ബ്രഭാ – ത സ്നാനപരുഡൈന
നിത്യസത്കര്മാദി – നിരതുഡൈന
നുപവാസ നിയമംബു – ലൊംദു സജ്ജനുഡൈന
ഗാവിവസ്ത്രമുഗട്ടു – ഘനുഡുനൈന
ദംഡിഷോഡശമഹാ – ദാനപരുംഡൈന
സകല യാത്രലു സല്പു – സരസുഡൈന

തേ. ഗര്വമുന ഗഷ്ടപഡി നിന്നു – ഗാനകുന്ന
മോക്ഷസാമ്രാജ്യ മൊംദഡു – മോഹനാംഗ |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

059
സീ. പംജരംബുന ഗാകി – ബട്ടി യുംചിന ലെസ്സ
പലുകുനേ വിംതൈന – ചിലുകവലെനു?
ഗാര്ദഭംബുനു ദെച്ചി – കള്ലെമിംപുഗവേയ
ദിരുഗുനേ ഗുറ്റംബു – തീരുഗാനു?
എനുപപോതുനു മാവ – ടീ ഡു ശിക്ഷിംചിന
നഡചുനേ മദവാര – ണംബുവലെനു?
പെദ്ദപിട്ടനു മേത – ബെട്ടി പെംചിന ഗ്രൊവ്വി
സാഗുനേ വേടാഡു – ഡേഗവലെനു?

തേ. കുജനുലനു ദെച്ചി നീ സേവ – കൊറകു ബെട്ട
വാംഛതോ ജേതുരേ ഭക്ത – വരുലവലെനു?
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

060
സീ. നീകു ദാസുഡ നംടി – നിന്നു നമ്മുകയുംടി
ഗാന നാപൈ നേഡു – കരുണജൂഡു
ദോസിലൊഗ്ഗിതി നീകു – ദ്രോഹ മെന്നഗബോകു
പദ്മലോചന | നേനു – പരുഡഗാനു
ഭക്തി നീപൈ നുംചി – ഭജന ജേസെദ ഗാനി
പരുല വേഡനു ജുമ്മി – വരമു ലിമ്മു
ദംഡിദാതവു നീവു – തഡവുസേയക കാവു
ഘോരപാതകരാശി – ഗൊട്ടിവൈചി

തേ. ശീഘ്രമുഗ ഗോര്കു ലീഡേര്ചു – ചിംത ദീര്ചു
നിരതമുഗ നന്നു ബോഷിംചു – നെനരു നുംചു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

061
സീ. വിദ്യ നേര്ചിതി നംചു – വിറ്റവീഗഗലേദു
ഭാഗ്യവംതുഡ നംചു – ബലുകലേദു
ദ്രവ്യവംതുഡ നംചു – ദറചു നിക്കഗലേദു
നിരതദാനമുലൈന – നെറപലേദു
പുത്രവംതുഡ നംചു – ബൊഗഡുചുംഡഗലേദു
ഭ്രുത്യവംതുഡ നംചു – ബൊഗഡലേദു
ശൗര്യവംതുഡ നംചു – സംതസിംപഗലേദു
കാര്യവംതുഡ നംചു – ഗഡപലേദു

തേ. നലുഗുരികി മെപ്പുഗാനൈന – നഡുവലേദു
നളിനദളനേത്ര | നിന്നു നേ – നമ്മിനാനു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

062
സീ. അതിലോഭുലനു ഭിക്ഷ – മഡുഗബോവുട രോത
തനദ്രവ്യ മൊകരിംട – ദാച രോത
ഗുണഹീനു ഡഗുവാനി – കൊലുവു ഗൊല്ചുട രോത
യൊരുല പംചലക്രിംദ – നുംഡ രോത
ഭാഗ്യവംതുനിതോഡ – ബംതമാഡുട രോത
ഗുറിലേനി ബംധുല – ഗൂഡ രോത
ആദായമുലു ലേക – യപ്പുദീയുട രോത
ജാര ചോരുല ഗൂഡി – ചനുട രോത

തേ. യാദിലക്ഷ്മീശ | നീബംട – നൈതിനയ്യ |
യിംക നെഡബാസി ജന്മംബു – ലെത്ത രോത.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

063
സീ. വെറ്റിവാനികി നേല – വേദാക്ഷരംബുലു?
മോടുവാനികി മംചി – പാട ലേല?
പസുലകാപരി കേല – പരതത്ത്വബോധലു?
വിടകാനി കേടികോ – വിഷ്ണുകഥലു?
വദരു ശുംഠല കേല – വ്രാത പുസ്തകമുലു?
തിരുഗു ദ്രിമ്മരി കേല – ദേവപൂജ?
ദ്രവ്യലോഭികി നേല – ധാതൃത്വ ഗുണമുലു?
ദൊംഗബംടുകു മംചി – സംഗ തേല?

തേ. ക്രൂരജനുലകു നീമീദ – ഗോരി കേല?
ദ്രോഹി പാപാത്മുനകു ദയാ – ദുഃഖ മേല?
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

064
സീ. നാ തംഡ്രി നാദാത – നായിഷ്ടദൈവമാ
നന്നു മന്നനസേയു – നാരസിംഹ |
ദയയുംചു നാമീദ – ദപ്പുലന്നി ക്ഷമിംചു
നിഗമഗോചര | നാകു – നീവെ ദിക്കു
നേ ദുരാത്മുഡ നംചു – നീമനംബുന ഗോപ
ഗിംപബോകുമു സ്വാമി | – കേവലമുഗ
മുക്തിദായക നീകു – മ്രൊക്കിനംദുകു നന്നു
ഗരുണിംചി രക്ഷിംചു – കമലനാഭ |

തേ. ദംഡിദൊര വംചു നീവെംട – ദഗിലിനാനു
നേഡു പ്രത്യക്ഷമൈ നന്നു – നിര്വഹിംപു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

065
സീ. വേമാറു നീകഥല് – വിനുചു നുംഡെഡിവാഡു
പരുല മുച്ചടമീദ – ഭ്രാംതി പഡഡു
അഗണിതംബുഗ നിന്നു – ബൊഗഡ നേര്ചിനവാഡു
ചെഡ്ഡമാടലു നോട – ജെപ്പബോഡു
ആസക്തിചേത നി – ന്നനുസരിംചെഡിവാഡു
ധനമദാംധുലവെംട – ദഗുല ബോഡു
സംതസംബുന നിന്നു – സ്മരണജേസെഡിവാഡു
ചെലഗി നീചുലപേരു – ദലപബോഡു

തേ. നിന്നു നമ്മിന ഭക്തുംഡു – നിശ്ചയമുഗ
ഗോരി ചില്ലര വേല്പുല – ഗൊല്വബോഡു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

066
സീ. നേ നെംത വേഡിന – നീ കേല ദയരാദു?
പലുമാറു പിലിചിന – ബലുക വേമി?
പലികിന നീ കുന്ന – പദ വേമിബോവു? നീ
മോമൈന ബൊഡചൂപ – വേമി നാകു?
ശരണു ജൊച്ചിനവാനി – സവരിംപവലെ ഗാക
പരിഹരിംചുട നീകു – ബിരുദു ഗാദു
നീദാസുലനു നീവു – നിര്വഹിംപക യുന്ന
ബരു ലെവ്വ രഗുദുരു – പംകജാക്ഷ |

തേ. ദാത ദൈവംബു തല്ലിയു – ദംഡ്രി വീവെ
നമ്മിയുന്നാനു നീപാദ – നളിനമുലനു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

067
സീ. വേദമുല് ചദിവെഡു – വിപ്രവര്യുംഡൈന
രണമു സാധിംചെഡു – രാജെയൈന
വര്തകകൃഷികുഡൗ – വൈശ്യമുഖ്യുംഡൈന
ബരിചഗിംചെഡു ശൂദ്ര – വര്യുഡയിന
മെച്ചുഖഡ്ഗമു ബട്ടി – മെറയു മ്ലേച്ഛുംഡൈന
ബ്രജല കക്കറപഡു – രജകുഡൈന
ചര്മ മമ്മെഡി ഹീന – ചംഡാലനരുഡൈന
നീ മഹീതലമംദു – നെവ്വഡൈന

തേ. നിന്നു ഗൊനിയാഡുചുംഡെനാ – നിശ്ചയമുഗ
വാഡു മോക്ഷാധികാരി യീ – വസുധലോന.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

068
സീ. സകലവിദ്യലു നേര്ചി – സഭ ജയിംപഗവച്ചു
ശൂരുഡൈ രണമംദു – ബോരവച്ചു
രാജരാജൈ പുട്ടി – രാജ്യ മേലഗവച്ചു
ഹേമ ഗോദാനംബു – ലിയ്യവച്ചു
ഗഗനമം ദുന്ന ചു – ക്കല നെംചഗാവച്ചു
ജീവരാസുല പേള്ലു – ചെപ്പവച്ചു
നഷ്ടാംഗയോഗമു – ലഭ്യസിംപഗവച്ചു
മേക രീതിഗ നാകു – മെസവവച്ചു

തേ. താമരസഗര്ഭ ഹര പുരം – ദരുലകൈന
നിന്നു വര്ണിംപ ദരമൗനെ – നീരജാക്ഷ |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

069
സീ. നരസിംഹ | നീവംടി – ദൊരനു സംപാദിംചി
കുമതി മാനവുല നേ – ഗൊല്വജാല
നെക്കു വൈശ്വര്യംബു – ലിയ്യലേകുന്നനു
ബൊട്ടകുമാത്രമു – പോയരാദെ?
ഘനമുഗാ ദിദി നീകു – കരവുന ബോഷിംപ
ഗഷ്ട മെംതടി സ്വല്പ – കാര്യമയ്യ?
പെട്ടജാലക യേല – ഭിക്ഷമെത്തിംചെദു
നന്നു ബീദനു ജേസി – നാ വദേമി?

തേ. അമല | കമലാക്ഷ | നേ നിട്ലു – ശ്രമപഡംഗ
ഗന്നുലകു ബംഡുവൈ നീകു – ഗാനബഡുനെ?
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

070
സീ. വനരുഹനാഭ | നീ – വംക ജേരിതി നേനു
ഗട്ടിഗാ നനു ഗാവു – കാവു മനുചു
വച്ചിനംദുകു വേഗ – വരമു ലിയ്യകകാനി
ലേവബോയിന നിന്നു – ലേവനിയ്യ
ഗൂര്ചുംഡബെട്ടി നീ – കൊംഗു ഗട്ടിഗ ബട്ടി
പുച്ചുകൊംദുനു ജൂഡു – ഭോഗിശയന |
യീവേള നീ കഡ്ഡ – മെവരു വച്ചിനഗാനി
വാരികൈനനു ലൊംഗി – വഡകബോനു

തേ. ഗോപഗാഡനു നീവു നാ – ഗുണമു തെലിസി
യിപ്പുഡേ നന്നു രക്ഷിംചി – യേലുകൊമ്മു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

071
സീ. പ്രഹ്ലാദു ഡേപാടി – പൈഡി കാനുക ലിച്ചെ?
മദഗജം ബെന്നിച്ചെ – മൗക്തികമുലു?
നാരദും ഡെന്നിച്ചെ – നഗലു രത്നംബു? ല
ഹല്യ നീ കേ യഗ്ര – ഹാര മിച്ചെ?
ഉഡുത നീ കേപാടി – യൂഡിഗംബുലു ചേസെ?
ഘനവിഭീഷണു ഡേമി – കട്ന മിച്ചെ?
പംചപാംഡവു ലേമി – ലംച മിച്ചിരി നീകു?
ദ്രൗപദി നീ കെംത – ദ്രവ്യ മിച്ചെ?

തേ. നീകു വീരംദ റയിനട്ലു – നേനു ഗാന?
യെംദു കനി നന്നു രക്ഷിംപ – വിംദുവദന |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

072
സീ. വാംഛതോ ബലിചക്ര – വര്തിദഗ്ഗര ജേരി
ഭിക്ഷമെത്തിതി വേല – ബിഡിയപഡക?
യഡവിലോ ശബരി ദി – യ്യനി ഫലാ ലംദിയ്യ
ജേതുലൊഗ്ഗിതി വേല – സിഗ്ഗുപഡക?
വേഡ്കതോ വേവേഗ – വിദുരുനിംടികി നേഗി
വിംദുഗൊംടി വദേമി – വെലിതിപഡക?
അഡുകു ലല്പമു കുചേ – ലുഡു ഗഡിംചുക തേര
ബൊക്കസാഗിതി വേല – ലെക്കഗൊനക?

തേ. ഭക്തുലകു നീവു പെട്ടുട – ഭാഗ്യമൗനു
വാരി കാശിംചിതിവി തിംഡി – വാഡ വഗുചു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

073
സീ. സ്തംഭമം ദുദയിംചി – ദാനവേംദ്രുനി ദ്രുംചി
കരുണതോ ബ്രഹ്ലാദു – ഗാചിനാവു
മകരിചേ ജിക്കി സാ – മജമു ദുഃഖിംചംഗ
ഗൃപയുംചി വേഗ ര – ക്ഷിംചിനാവു
ശരണംചു നാ വിഭീ – ഷണുഡു നീ ചാടുന
വച്ചിനപ്പുഡെ ലംക – നിച്ചിനാവു
ആ കുചേലുഡു ചേരെ – ഡടുകു ലര്പിംചിന
ബഹുസംപദല നിച്ചി – പംപിനാവു

തേ. വാരിവലെ നന്നു ബോഷിംപ – വശമുഗാദെ?
യംത വലപക്ഷ മേല ശ്രീ – കാംത | നീകു?
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

074
സീ. വ്യാസു ഡേ കുലമംദു – വാസിഗാ ജന്മിംചെ?
വിദുരു ഡേ കുലമംദു – വൃദ്ധി ബൊംദെ?
ഗര്ണു ഡേകുലമംദു – ഘനമുഗാ വര്ധില്ലെ?
നാ വസിഷ്ഠും ഡെംദു – നവതരിംചെ?
നിംപുഗാ വാല്മീകി – യേ കുലംബുന ബുട്ടെ?
ഗുഹു ഡനു പുണ്യു ഡേ – കുലമുവാഡു?
ശ്രീശുകു ഡെക്കട – ജെലഗി ജന്മിംചെനു?
ശബരി യേകുലമംദു – ജന്മമൊംദെ?

തേ. നേ കുലംബുന വീ രിംദ – റെച്ചിനാരു?
നീകൃപാപാത്രുലകു ജാതി – നീതു ലേല?
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

075
സീ. വസുധാസ്ഥലംബുന – വര്ണഹീനുഡു ഗാനി
ബഹുള ദുരാചാര – പരുഡു ഗാനി
തഡസി കാസിയ്യനി – ധര്മശൂന്യുഡു ഗാനി
ചദുവനേരനി മൂഢ – ജനുഡു ഗാനി
സകലമാനവുലു മെ – ച്ചനി കൃതഘ്നുഡു ഗാനി
ചൂഡ സൊംപുനു ലേനി – ശുംഠ ഗാനി
അപ്രതിഷ്ഠലകു ലോ – നൈന ദീനുഡു ഗാനി
മൊദടി കേ മെറുഗനി – മോടു ഗാനി

തേ. പ്രതിദിനമു നീദു ഭജനചേ – ബരഗുനട്ടി
വാനി കേ വംക ലേദയ്യ – വച്ചു മുക്തി.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

076
സീ. ഇഭകുംഭമുലമീദി – കെഗിരെഡി സിംഗംബു
മുട്ടുനേ കുറുചൈന – മൂഷകമുനു?
നവചൂതപത്രമുല് – നമലുചുന്ന പികംബു
ഗൊറുകുനേ ജില്ലേഡു – കൊനലു നോട?
അരവിംദമകരംദ – മനുഭവിംചെഡി തേടി
പോവുനേ പല്ലേരു – പൂലകഡകു?
ലലിത മൈന രസാല – ഫലമു ഗോരെഡി ചില്ക
മെസവുനേ ഭമത നു – മ്മെത്തകായ?

തേ. നിലനു നീകീര്തനലു പാഡ – നേര്ചിനതഡു
പരുലകീര്തന ബാഡുനേ – യരസി ചൂഡ?
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

077
സീ. സര്വേശ | നീപാദ – സരസിജദ്വയമംദു
ജിത്ത മുംപഗലേനു – ജെദരകുംഡ
നീവൈന ദയയുംചി – നിലിചി യുംഡെഡുനട്ലു
ചേരി നന്നിപു ഡേലു – സേവകുഡനു
വനജലോചന | നേനു – വട്ടി മൂര്ഖുഡ ജുമ്മി
നീസ്വരൂപമു ജൂഡ – നേര്പു വേഗ
തന കുമാരുന കുഗ്ഗു – തല്ലി വോസിനയട്ലു
ഭക്തിമാര്ഗം ബനു – പാലു പോസി

തേ. പ്രേമതോ നന്നു ബോഷിംചി – പെംചുകൊനുമു
ഘനത കെക്കിംചു നീദാസ – ഗണമുലോന.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

078
സീ. ജീമൂതവര്ണ | നീ – മോമുതോ സരിരാക
കമലാരി യതികളം – കമുനു ബഡസെ
സൊഗസൈന നീ നേത്ര – യുഗമുതോ സരിരാക
നളിനബൃംദമു നീള്ല – നഡുമ ജേരെ
ഗരിരാജവരദ | നീ – ഗളമുതോ സരിരാക
പെദ്ദശംഖമു ബൊബ്ബ – പെട്ട ബൊഡഗെ
ശ്രീപതി | നീദിവ്യ – രൂപുതോ സരി രാക
പുഷ്പബാണുഡു നീകു – ബുത്രു ഡയ്യെ

തേ. നിംദിരാദേവി നിന്നു മോ – ഹിംചി വിഡക
നീകു ബട്ടമഹിഷി യയ്യെ – നിശ്ചയമുഗ.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

079
സീ. ഹരിദാസുലനു നിംദ – ലാഡകുംഡിന ജാലു
സകല ഗ്രംഥമ്മുലു – ചദിവിനട്ലു
ഭിക്ഷ മിയ്യംഗ ദ – പ്പിംപകുംഡിന ജാലു
ജേമുട്ടി ദാനംബു – ചേസിനട്ലു
മിംചി സജ്ജനുല വം – ചിംചകുംഡിന ജാലു
നിംപുഗാ ബഹുമാന – മിച്ചിനട്ലു
ദേവാഗ്രഹാരമുല് – ദീയകുംഡിന ജാലു
ഗനകകംബപു ഗുള്ലു – ഗട്ടിനട്ലു

തേ. ഒകരി വര്ശാശനമു മുംച – കുന്ന ജാലു
ബേരുകീര്തിഗ സത്രമുല് – പെട്ടിനട്ലു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

080
സീ. ഇഹലോകസൗഖ്യമു – ലിച്ചഗിംചെദ മന്ന
ദേഹ മെപ്പടികി ദാ – സ്ഥിരത നൊംദ
ദായുഷ്യ മുന്ന പ – ര്യംതംബു പടുതയു
നൊക്കതീരുന നുംഡ – ദുര്വിലോന
ബാല്യയുവത്വദു – ര്ബലവാര്ധകമു ലനു
മൂടിലോ മുനിഗെഡി – മുറികികൊംപ
ഭ്രാംതിതോ ദീനി ഗാ – പാഡുദ മനുമൊന്ന
ഗാലമൃത്യുവുചേത – ഗോലുപോവു

തേ. നമ്മരാ ദയ്യ | യിദി മായ – നാടകംബു
ജന്മ മിക നൊല്ല ന ന്നേലു – ജലജനാഭ |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

081
സീ. വദനംബു നീനാമ – ഭജന ഗോരുചുനുംഡു
ജിഹ്വ നീകീര്തനല് – സേയ ഗോരു
ഹസ്തയുഗ്മംബു നി – ന്നര്ചിംപ ഗോരുനു
ഗര്ണമുല് നീ മീദി – കഥലു ഗോരു
തനുവു നീസേവയേ – ഘനമുഗാ ഗോരുനു
നയനമുല് നീദര്ശ – നംബു ഗോരു
മൂര്ധമ്മു നീപദ – മ്മുല മ്രൊക്കഗാ ഗോരു
നാത്മ നീദൈ യുംഡു – നരസി ചൂഡ

തേ. സ്വപ്നമുന നൈന നേവേള – സംതതമുനു
ബുദ്ധി നീ പാദമുലയംദു – ബൂനിയുംഡു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

082
സീ. പദ്മാക്ഷ | മമതചേ – ബരമു നംദെദ മംചു
വിറ്റവീഗുദുമയ്യ – വെറ്റിപട്ടി
മാസ്വതംത്രംബൈന – മദമു ഗംഡ്ലകു ഗപ്പി
മൊഗമു പട്ടദു കാമ – മോഹമുനനു
ബ്രഹ്മദേവുംഡൈന – ബൈഡിദേഹമു ഗല്ഗ
ജേസിവേയക മമ്മു – ജെറിചെ നതഡു
തുച്ഛമൈനടുവംടി – തോ ലെമ്മുകലതോഡി
മുറികി ചെത്തലു ചേര്ചി – മൂട കട്ടെ

തേ. നീ ശരീരാലു പഡിപോവു – ടെറുഗ കേമു
കാമുകുല മൈതി മിക മിമ്മു – ഗാനലേമു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

083
സീ. ഗരുഡവാഹന | ദിവ്യ – കൗസ്തുഭാലംകാര |
രവികോടിതേജ | സാ – രംഗവദന |
മണിഗണാന്വിത | ഹേമ – മകുടാഭരണ | ചാരു
മകരകുംഡല | ലസ – ന്മംദഹാസ |
കാംചനാംബര | രത്ന – കാംചിവിഭൂഷിത |
സുരവരാര്ചിത | ചംദ്ര – സൂര്യനയന |
കമലനാഭ | മുകുംദ | – ഗംഗാധരസ്തുത |
രാക്ഷസാംതക | നാഗ – രാജശയന |

തേ. പതിതപാവന | ലക്ഷീശ | – ബ്രഹ്മജനക |
ഭക്തവത്സല | സര്വേശ | – പരമപുരുഷ |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

084
സീ. പലുമാറു ദശരൂപ – മുലു ദരിംചിതി വേല?
യേകരൂപമു ബൊംദ – വേല നീവു?
നയമുന ക്ഷീരാബ്ധി – നഡുമ ജേരിതി വേല?
രത്നകാംചന മംദി – രമുലു ലേവെ?
പന്നഗേംദ്രുനിമീദ – ബവ്വളിംചിതി വേല?
ജലതാരുപട്ടെമം – ചമുലു ലേവെ?
റെക്കലു ഗലപക്ഷി – നെക്കസാഗിതി വേല?
ഗജതുരംഗാംദോളി – കമുലു ലേവെ?

തേ. വനജലോചന | യിടുവംടി – വൈഭവമുലു
സൊഗസുഗാ നീകു ദോചെനോ – സുംദരാംഗ?
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

085
സീ. തിരുപതി സ്ഥലമംദു – ദിന്നഗാ നേ നുന്ന
വേംകടേശുഡു മേത – വേയലേഡൊ?
പുരുഷോത്തമമുന കേ – ബോയനജാലു ജ
ഗന്നാഥു ഡന്നംബു – ഗഡപലേഡൊ?
ശ്രീരംഗമുനകു നേ – ജേര ബോയിന ജാലു
സ്വാമി ഗ്രാസമു ബെട്ടി – സാകലേഡൊ?
കാംചീപുരമുലോന – ഗദിസി നേ ഗൊലുവുന്ന
ഗരിവരദുഡു പൊട്ട – ഗഡപലേഡൊ?

തേ. യെംദു ബോവക നേനു നീ – മംദിരമുന
നിലിചിതിനി നീകു നാമീദ – നെനരു ലേദു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

086
സീ. താര്ക്ഷ്യവാഹന | നീവു – ദംഡിദാത വടംചു
ഗോരി വേഡുക നിന്നു – ഗൊല്വവച്ചി
യര്ഥിമാര്ഗമുനു നേ – നനുസരിംചിതിനയ്യ
ലാവൈന ബദുനാല്ഗു – ലക്ഷ ലൈന
വേഷമുല് വേസി നാ – വിദ്യാപ്രഗല്ഭത
ജൂപസാഗിതി നീകു – സുംദരാംഗ |
യാനംദ മൈന നേ – നഡുഗ വച്ചിന ദിച്ചി
വാംഛ ദീര്പുമു – നീലവര്ണ | വേഗ

തേ. നീകു നാവിദ്യ ഹര്ഷംബു – ഗാക യുന്ന
തേപതേപകു വേഷമുല് – ദേനു സുമ്മി.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

087
സീ. അമരേംദ്രവിനുത | നേ – നതിദുരാത്മുഡ നംചു
ഗലലോന നൈനനു – ഗനുല ബഡവു
നീവു പ്രത്യക്ഷമൈ – നുലുവകുംഡിന മാനെ
ദൊഡ്ഡഗാ നൊക യുക്തി – ദൊരകെനയ്യ |
ഗട്ടികൊയ്യനു ദെച്ചി – ഘനമുഗാ ഖംഡിംചി
നീസ്വരൂപമു ചേസി – നിലുപുകൊംചു
ധൂപ ദീപമു ലിച്ചി – തുലസിതോ ബൂജിംചി
നിത്യനൈവേദ്യമുല് – നേമമുഗനു

തേ. നഡുപുചുനു നിന്നു ഗൊലിചെദ – നമ്മി ബുദ്ധി
നീ പ്രപംചംബു ഗലുഗു നാ – കിംതെ ചാലു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

088
സീ. ഭുവനേശ | ഗോവിംദ | – രവികോടിസംകാശ |
പക്ഷിവാഹന | ഭക്ത – പാരിജാത |
യംഭോജഭവ രുദ്ര – ജംഭാരിസന്നുത |
സാമഗാനവിലോല | – സാരസാക്ഷ |
വനധിഗംഭീര | ശ്രീ – വത്സകൗസ്തുഭവക്ഷ |
ശംഖചക്രഗദാസി – ശാര്ജ്ഞഹസ്ത |
ദീനരക്ഷക | വാസു – ദേവ | ദൈത്യവിനാശ |
നാരദാര്ചിത | ദിവ്യ – നാഗശയന |

തേ. ചാരു നവരത്നകുംഡല – ശ്രവണയുഗള |
വിബുധവംദിത പാദബ്ജ | – വിശ്വരൂപ |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

089
സീ. നാഗേംദ്രശയന | നീ – നാമമാധുര്യംബു
മൂഡുകന്നുല സാംബ – മൂര്തി കെറുക
പംകജാതാക്ഷ | നീ – ബലപരാക്രമ മെല്ല
ഭാരതീപതി യൈന – ബ്രഹ്മ കെറുക
മധുകൈടഭാരി | നീ – മായാസമര്ഥത
വസുധലോ ബലിചക്ര – വര്തി കെറുക
പരമാത്മ | നീ ദഗു – പക്ഷപാതിത്വംബു
ദശശതാക്ഷുല പുരം – ദരുനി കെറുക

തേ. വീരി കെറുകഗു നീകഥല് – വിംത ലെല്ല
നരുല കെറു കന്ന നെവരൈന – നവ്വിപോരെ?
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

090
സീ. അര്ഥു ലേമൈന നി – ന്നഡുഗവച്ചെദ രംചു
ക്ഷീരസാഗരമംദു – ജേരിനാവു
നീചുട്ടു സേവകുല് – നിലുവകുംഡുടകുനൈ
ഭയദസര്പമുമീദ – ബംഡിനാവു
ഭക്തബൃംദമു വെംട – ബഡി ചരിംചെദ രംചു
നെഗസി പോയെഡിപക്ഷി – നെക്കിനാവു
ദാസുലു നീദ്വാര – മാസിംപകുംടകു
മംചി യോധുല കാവ – ലുംചിനാവു

തേ. ലാവു ഗലവാഡ വൈതി വേ – ലാഗു നേനു
നിന്നു ജൂതുനു നാതംഡ്രി | – നീരജാക്ഷ |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

091
സീ. നീകഥല് ചെവുലലോ – സോകുട മൊദലുഗാ
ബുലകാംകുരമു മെന – ബുട്ടുവാഡു
നയമൈന നീ ദിവ്യ – നാമകീര്തനലോന
മഗ്നുഡൈ ദേഹംബു – മറചുവാഡു
ഫാലംബുതോ നീദു – പാദയുഗ്മമുനകു
ബ്രേമതോ ദംഡ മ – ര്പിംചുവാഡു
ഹാ പുംഡരീകാക്ഷ | – ഹാ രാമ | ഹരി | യംചു
വേഡ്കതോ ഗേകലു – വേയുവാഡു

തേ. ചിത്തകമലംബുനനു നിന്നു – ജേര്ചുവാഡു
നീദുലോകംബുനം ദുംഡു – നീരജാക്ഷ |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

092
സീ. നിഗമഗോചര | നേനു – നീകു മെപ്പഗുനട്ലു
ലെസ്സഗാ ബൂജിംപ – ലേനു സുമ്മി
നാകു ദോചിന ഭൂഷ – ണമുലു പെട്ടെദ നന്ന
ഗൗസ്തുഭമണി നീകു – ഗലദു മുംദെ
ഭക്ഷ്യഭോജ്യമുല ന – ര്പണമു ജേസെദ നന്ന
നീവു പെട്ടിതി സുധ – നിര്ജരുലകു
ഗലിമികൊദ്ദിഗ ഗാനു – കല നൊസംഗെദ നന്ന
ഭാര്ഗവീദേവി നീ – ഭാര്യ യയ്യെ

തേ. നന്നി ഗലവാഡ വഖില ലോ – കാധിപതിവി |
നീകു സൊമ്മുലു പെട്ട നേ – നെംതവാഡ |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

093
സീ. നവസരോജദളാക്ഷ | – നന്നു ബോഷിംചെഡു
ദാതവു നീ വംചു – ധൈര്യപഡിതി
നാ മനംബുന നിന്നു – നമ്മിനംദുകു ദംഡ്രി |
മേലു നാ കൊനരിംപു – നീലദേഹ |
ഭളിഭളീ | നീ യംത – പ്രഭുവു നെക്കഡ ജൂഡ
ബുഡമിലോ നീ പേരു – പൊഗഡവച്ചു
മുംദു ജേസിന പാപ – മുനു നശിംപഗ ജേസി
നിര്വഹിംപുമു നന്നു – നേര്പുതോഡ

തേ. ബരമസംതോഷ മായെ നാ – പ്രാണമുലകു
നീ‌ഋണമു ദീര്ചുകൊന നേര – നീരജാക്ഷ |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

094
സീ. ഫണുലപുട്ടലമീദ – ബവ്വളിംചിനയട്ലു
പുലുല ഗുംപുന ജേര – ബോയിനട്ലു
മകരിവര്ഗം ബുന്ന – മഡുഗു ജൊച്ചിനയട്ലു
ഗംഗദാപുന നിംഡ്ലു – ഗട്ടിനട്ലു
ചെദലഭൂമിനി ജാപ – ചേര ബറചിനയട്ലു
ഓടിബിംദെല ബാല – നുനിചിനട്ലു
വെറ്റിവാനികി ബഹു – വിത്ത മിച്ചിനയട്ലു
കമ്മഗുഡിസെ മംദു – ഗാല്ചിനട്ലു

തേ. സ്വാമി നീ ഭക്തവരുലു ദു – ര്ജനുലതോഡ
ജെലിമി ജേസിനയ ട്ലൈന – ജേടു വച്ചു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

095
സീ. ദനുജസംഹാര | ചക്ര – ധര | നീകു ദംഡംബു
ലിംദിരാധിപ | നീകു – വംദനംബു
പതിതപാവന | നീകു – ബഹുനമസ്കാരമുല്
നീരജാതദളാക്ഷ | – നീകു ശരണു
വാസവാര്ചിത | മേഘ – വര്ണ | നീകു ശുഭംബു
മംദരധര | നീകു – മംഗളംബു
കംബുകംധര | ശാര്ജ്ഗ – കര | നീകു ഭദ്രംബു
ദീനരക്ഷക | നീകു – ദിഗ്വിജയമു

തേ. സകലവൈഭവമുലു നീകു – സാര്വഭൗമ |
നിത്യകല്യാണമുലു നഗു – നീകു നെപുഡു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

096
സീ. മത്സ്യാവതാര മൈ – മഡുഗുലോപല ജൊച്ചി
സോമകാസുരു ദ്രുംചി – ചോദ്യമുഗനു
ദെച്ചി വേദമു ലെല്ല – മെച്ച ദേവതലെല്ല
ബ്രഹ്മ കിച്ചിതി വീവു – ഭളി | യനംഗ
നാ വേദമുല നിയ്യ – നാചാരനിഷ്ഠല
നനുഭവിംചുചു നുംദു – രവനിസുരുലു
സകലപാപംബുലു – സമസിപോവു നടംചു
മനുജു ലംദറു നീദു – മഹിമ ദെലിസി

തേ. യുംദു രരവിംദനയന | നീ – യുനികി ദെലിയു
വാരലകു വേഗ മോക്ഷംബു – വച്ചു നനഘ |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

097
സീ. കൂര്മാവതാരമൈ – കുധരംബുക്രിംദനു
ഗോര്കിതോ നുംഡവാ – കൊമരു മിഗുല?
വരഹാവതാരമൈ – വനഭൂമുലനു ജൊച്ചി
ശിക്ഷിംപവാ ഹിര – ണ്യാക്ഷു നപുഡു?
നരസിംഹമൂര്തിവൈ – നരഭോജനു ഹിരണ്യ
കശിപുനി ദ്രുംപവാ – കാംതി മീറ?
വാമനരൂപമൈ – വസുധലോ ബലിചക്ര
വര്തി നറംപവാ – വൈര മുഡിഗി?

തേ. യിട്ടി പനു ലെല്ല ജേയഗാ – നെവരികേനി
തഗുനെ നരസിംഹ | നീകിദി – ദഗുനു ഗാക |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

098
സീ. ലക്ഷ്മീശ | നീദിവ്യ – ലക്ഷണഗുണമുല
വിനജാല കെപ്പുഡു – വെറ്റിനൈതി
നാ വെറ്റിഗുണമുലു – നയമുഗാ ഖംഡിംചി
നന്നു രക്ഷിംപു മോ – നളിനനേത്ര |
നിന്നു നേ നമ്മിതി – നിതരദൈവമുല നേ
നമ്മലേ ദെപ്പുഡു – നാഗശയന |
കാപാഡിനനു നീവെ – കഷ്ടപെട്ടിന നീവെ
നീപാദകമലമുല് – നിരത മേനു

തേ. നമ്മിയുന്നാനു നീപാദ – നളിനഭക്തി
വേഗ ദയചേസി രക്ഷിംപു – വേദവിദ്യ |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

099
സീ. അമരേംദ്രവിനുത | നി – ന്നനുസരിംചിനവാരു
മുക്തി ബൊംദിരി വേഗ – മുദമുതോനു
നീപാദപദ്മമുല് – നെറ നമ്മിയുന്നാനു
നാകു മോക്ഷം ബിമ്മു – നളിനനേത്ര |
കാചി രക്ഷിംചു നന് – ഗഡതേര്ചു വേഗമേ
നീ സേവകുനി ജേയു – നിശ്ചലമുഗ
ഗാപാഡിനനു നീകു – ഗൈംകര്യപരുഡ നൈ
ചെലഗി നീപനുലനു – ജേയുവാഡ

തേ. നനുചു ബലുമാറു വേഡെദ – നബ്ജനാഭ |
നാകു ബ്രത്യക്ഷ മഗുമു നിന് – നമ്മിനാനു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

100
സീ. ശേഷപ്പ യനു കവി – ചെപ്പിന പദ്യമുല്
ചെവുല കാനംദമൈ – ചെലഗുചുംഡു
നേ മനുജുംഡൈന – നെലമി നീ ശതകംബു
ഭക്തിതോ വിന്ന സ – ത്ഫലമു ഗലുഗു
ജെലഗി യീ പദ്യമുല് – ചേര്ചി വ്രാസിനവാരു
കമലാക്ഷുകരുണനു – ഗാംതു രെപുഡു
നിംപുഗാ ബുസ്തകം – ബെപുഡു ബൂജിംചിന
ദുരിതജാലംബുലു – ദൊലഗിപോവു

തേ. നിദ്ദി പുണ്യാകരം ബനി – യെപുഡു ജനുലു
ഗഷട മെന്നക പഠിയിംപ – ഗലുഗു മുക്തി.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

Narasimha Satakam Lyrics in English:

001
si. srimanohara | sura – rcita sindhugambhira |
bhaktavatsala | koti – bhanuteja |
kanjanetra | hiranya – kasyapantaka | sura |
sadhuraksana | sankha – cakrahasta |
prahlada varada | pa – padhvamsa | sarvesa |
ksirasagarasayi | – krsnavarna |
paksivahana | nila – bhramarakuntalajala |
pallavarunapada – padmayugala |

te. carusricandanagaru – carcitanga |
kundakutmaladanta | vai – kunthadhama |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

002
si. padmalocana | sisa – padyamul ni mida
jeppabunitinayya | – cittagimpu
gana yati prasa la – ksanamu judagaledu
pancakavya sloka – pathana ledu
amarakandatrayam – barasi cudagaledu
sastriya grandhamul – caduvaledu
ni kataksambuna – ne racinceda gani
pranna nayadi gadu – prastutimpa

te. dappugaligina sadbhakti – takkuvaune
cerakunaku vankapoyina – cedune tipu?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

003
si. narasimha | ni divya – namamantramuceta
duritajalamu lanni – dolavaccu
narasimha | ni divya – namamantramuceta
baluvaina rogamul – papavaccu
narasimha | ni divya – namamantramuceta
ripusanghamula samha – rimpavaccu
narasimha | ni divya – namamantramuceta
dandahastuni bantla – daramavaccu

te. bhalira | ne ni mahamantra – balamuceta
divya vaikuntha padavi sa – dhimpavaccu
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

004
si. adinarayana | – yanucu nalukatoda
baluka nercinavari – padamulaku
sastangamuga nama – skara marpana jesi
prastutincedanayya – bahuvidhamula
dharanilo narulenta – dandivarainanu
ninnu gananivari – ne smarimpa
memu sresthula mancu – midukucuncedivari
centa jeraganonu – sesasayana

te. parama satvikulaina ni – bhaktavarula
dasulaku dasudanu jumi – dhatrilona
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

005
si. aisvaryamulaku ni – nnanusarimpagaledu
dravya mimmani venta – dagulaledu
kanaka mimmani cala – gastapettagaledu
palla kimmani nota – balakaledu
sommu limmani ninnu – nammi kolvagaledu
bhumu limmani peru – pogadaledu
balamu limmani ninnu – bratimalagaledu
pasula nimmani pattu – pattaledu

te. nenu gorina dokkate – nilavarna
cayyananu moksamiccina – jalu naku
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

006
si. mandundanani nannu – ninda cesinanemi?
na dinatanu juci – navva nemi?
durabhavamuleka – tulanadina nemi?
pritiseyaka vanka – betta nemi?
kakkasambulu palki – vekkirincina nemi?
tivrakopamuceta – ditta nemi?
heccumatalaceta – nemme ladina nemi?
ceri dapata geli – ceyanemi?

te. kalpavrksambuvale nivu – galga ninka
brajala laksyambu nakela? – padmanabha |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

007
si. cittasuddhiga niku – sevajesedagani
pudamilo janula me – ppulaku gadu
janmapavanatakai – smaranajeseda gani
sarivarilo brati – sthalaku gadu
muktikosamu nenu – mrokki vededagani
dandibhagyamu nimi – ttambu gadu
ninnu bogadaga vidya – nercitinekani
kuksinindedu kuti – koraku gadu

te. paramarthikamunaku ne batupaditi
girtiki napeksapadaledu – krsnavarna |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

008
si. sravana randhramula ni – satkathal pogadanga
lesa manandambu – lenivadu
punyavantulu ninnu – bujaseyaga juci
bhavamandutsaha – padanivadu
bhaktavaryulu ni pra – bhavamul pogadanga
datparatvamuleka – talaguvadu
tanacittamandu ni – dhyana mennadu leka
kalamantayu vrdha – gadapuvadu

te. vasudhalonella vyardhundu – vade yagunu
mariyu jedugaka yeppudu – mamatanondi.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

009
si. gautamisnanana – gadateruda matanna
monasi cannillalo – munugalenu
tirthayatralace gr – tarthu daudamatanna
badali nemambu le – nadapalenu
danadharmamula sa – dgatini jendudamanna
ghanamuga nayodda – dhanamuledu
tapamacarinci sa – rdhakamu nondudamanna
nimisamaina manassu – nilupalenu

te. kastamulakorva naceta – gadu ninnu
smaranaceseda na yadha – sakti koladi.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

010
si. arthivandraku nika – hani jeyuta kante
demputo vasanabhi – dinuta melu
adubiddalasommu – lapaharincuta kante
banda gattuka nuta – baduta melu
parulakantala batti – balmi guduta kante
badabagni kilala – baduta melu
bratukajalaka donga – panulu ceyuta kante
gonguto mustettu – konuta melu

te. jalajadalanetra ni bhakta – janulatodi
jagadamadedu panikante – javu melu
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

011
si. gardabhambuna kela – kasturi tilakambu?
markatambuna kela – malayajambu?
sardhulamunaka kela – sarkarapupambu?
sukarambuna kela – cutaphalamu?
marjalamuna kela – mallepuvvulabanti?
gudlagubala kela – kundalamulu?
mahisani kela ni – rmalamaina vastramul?
bakasantatiki nela – panjarambu?

te. drohacintana jesedi – durjanulaku
madhuramainatti ninama – mantramela?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

012
si. pasarambu vanjaina – basulakapari tappu
prajalu durjanulaina – prabhuni tappu
bharya gayyalaina – brananadhuni tappu
tanayudu dustayina – tandri tappu
sainyambu cedirina – sainyanadhuni tappu
kuturu cedugaina – mata tappu
asvambu cedugaina – narohakuni tappu
danti dustayina ma – vantu tappu

te. itti tappulerungaka – yiccavacci
natula melagudu rippu di – yavani janulu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

013
si. kotiki jalataru – kullayi yetiki?
virajaji pudanda – vidhava kela?
mukkiditottuku – muttempu nattela?
nadda memitiki ja – tyandhunakunu?
macakammaku nela – mauktikaharamul?
kruracittunaku sa – dgosthu lela?
rankubotuku nela – binkampu nisthalu?
vavi yetiki dusta – vartanunaku?

te. mata nilukada kunkari – motu kela?
cevitivaniki satkatha – sravana mela?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

014
si. manyambuliya sa – mardhudokkadu ledu
manyamul cerupa sa – mardhu lanta
yendina yullago – derigimpa devvadu
bandina yullamu – brabhuvu lanta
yitadu peda yatancu – nerigimpa devvandu
kalavari siru lenna – galaru cala
danayali cestala – tappenna devvadu
berakanta rankenna – bedda lanta

te. yitti dustula kadhikara – miccinatti
prabhuvu tappu latancunu – balukavalenu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

015
si. talligarbhamunundi – dhanamu te devvadu
vellipoyedinadu – ventaradu
laksadhikaraina – lavana manname kani
merugu bangarambu – mringabodu
vitta marjanajesi – virravigute kani
kudabettina sommu – todaradu
ponduga marugaina – bhumilopala betti
danadharmamu leka – daci daci

te. tudaku dongala kitturo – dorala kavuno
tene juntiga liyyava – teruvarulaku?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

016
si. lokamam devadaina – lobhimanavu dunna
bhiksa marthimi jeta – bettaledu
tanu bettakayunna – tagavu puttadugani
yorulu pettaga juci – yorvaledu
datadaggara jeri – tana mulle cedinatlu
jihvato jadilu – ceppucundu
phalamu vighnambaina – balu santasamunandu
melu kalgina jala – minukucundu

te. sriramanatha | yituvanti – krurunakunu
bhiksukula satruvani – peru pettavaccu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

017
si. tanuvulo branamul = taralipoyyedivela
ni svarupamunu dhya – nincunatadu
nimisamatramulona – ninnu jerunu gani
yamuni cetiki jikki – sramalabadadu
paramasantosana – bhajana jesedivari
punya memanavaccu – bhogisayana
moksamu ni dasa – mukhyula kagu gani
naraka mekkadidayya – nalinanetra

te. kamalanabha ni mahimalu – ganaleni
tucchulaku muktidorakuta – durlabhambu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

018
si. nilameghasyama | – nive tandrivi maku
kamalavasini mammu – gannatalli
ni bhaktavarulanta – nijamaina bandhavul
ni kataksamu ma ka – nekadhanamu
ni kirtanalu maku – loka prapancambu
ni sahayamu maku – nityasukhamu
ni mantrame maku – niskalankapu vidya
ni pada dhyanambu – nityajapamu

te. toyajataksa ni pada – tulasidalamu
rogamula kausadhamu brahma – rudravinuta.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

019
si. bratikinannallu ni – bhajana tappanu gani
maranakalamunandu – maratunemo
yavela yamaduta – lagrahambuna vacci
pranamul pekalinci – pattunapudu
kapha vata paityamul – gappaga bhramaceta
gampa mudbhavamandi – kastapaducu
na jihvato ninnu – narayana yancu
bilutuno sramaceta – biluvano

te. nati kippude cetu ni – namabhajana
talacedanu, jevi nidavayya | – dhairyamuganu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

020
si. pancabhautikamu du – rbalamaina kayam bi
deppudo viducuta – yerukaledu
satavarsamuladaka – mitamu jeppiri gani
nammara damata – nemmanamuna
balyamando manci – prayamando leka
mudimiyando leka – musaliyando
yurano yadavino – yudakamadhyamunano
yeppudo viducuta – yeksanambo

te. maraname niscayamu buddhi – mantudaina
dehamunnantalo mimmu – deliyavalayu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

021
si. tallidandrulu bharya – tanayu laptulu bava
maradu lannalu mena – mamagaru
ghanamuga bandhuvul – galginappatikaina
danu darlaga venta – dagili raru
yamuni dutalu prana – mapagarincuka poga
mamatato boradi – manpaleru
balaga mandaru duḥkha – paduta matrame kani
yincuka yayusya – miyyaleru

te. cuttamulamidi bhramadisi – cura jekki
santatamu mimmu nammuta – sarthakambu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

022
si. ibharajavarada | ni – nnenta bilcinagani
maru palka vademi – maunitanamo?
munijanarcita | ninnu – mrokki vedinagani
kanula juda vademi – gadusudanamo?
cala dainyamunondi – catu coccinagani
bhagya miyya vademi – praudhatanamo?
sthiramuga nipada – seva jeseda nanna
dorakajala vademi – dhurtatanamo?

te. moksadayaka | yituvanti – murkhajanuni
kastapettina nikemi – kadupunindu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

023
si. nimida kirtanal – nityaganamu jesi
ramyamondimpa na – radudaganu
savadhanamuga ni – carana pankaja seva
salipi meppampanga – sabariganu
balyamappatinundi – bhakti niyanduna
galuganu brahlada – ghanudaganu
ghanamuga nimidi – granthamul galpinci
vinutiseyanu vyasa – muniniganu

te. sadhudanu murkhamati manu – syadhamudanu
hinudanu jummi nivu – na nnelukonumu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

024
si. atisayambuga galla – ladanercitigani
patiga satyamul – palukanera
satkarya vighnamul – salupa nercitigani
yista mondaga nirva – himpanera
nokari sommuku dosi – logga nercitigani
celuvuga dharmambu – seyanera
dhanamu liyyanga va – ddanaga nercitigani
sighra miccedunatlu – ceppanera

te. bankajataksa | ne nati – patakudanu
dappulanniyu ksamiyimpa – dandri vive |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

025
si. urvilo nayusya – munna paryantambu
maya samsarambu – maragi narudu
sakala papamulaina – sangrahincunu gani
ninnu jeredi yukti – nervaledu
tudaku galuniyoddi – duta liddaru vacci
gunjuka cani varu – grudducunda
himsa korvaga leka – yedci gantuluvesi
dikku ledani nalgu – disalu cuda

te. dannu vidipimpa vaccedi – dhanyu dedi
mundu nidasudai yunna – mukti galugu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

026
si. adhika vidyavantu – laprayojakulairi
purnasunthalu sabha – pujyulairi
satyavantulamata – jana virodhambaye
vadarubotulamata – vasikekke
dharmavadanaparul – daridryamondiri
paramalobhulu dhana – praptulairi
punyavantulu roga – bhuta piditulairi
dustamanavulu va – rdhisnulairi

te. paksivahana | mavanti – bhiksukulaku
saktiledaye nika nive – catu maku.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

027
si. bhujabalambuna bedda – pulula jampagavaccu
pamukanthamu jeta – battavaccu
brahma raksasakotla – baradrolagavaccu
manujula rogamul – manpavaccu
jihva kistamugani – cedu mringagavaccu
badanu khadgamu ceta – nadamavaccu
gastamonducu mundla – kampalo joravaccu
dittubotula nollu – kattavaccu

te. budamilo dustulaku nnana – bodha telipi
sajjanula jeyale denta – caturudaina.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

028
si. avanilogala yatra – lanni ceyagavaccu
mukhyudai nadulandu – munugavaccu
mukkupattuka sandhya – monasi varvagavaccu
dinnaga japamala – drippavaccu
vedala karthambu – virici ceppagavaccu
sresth kratuvu lella – jeyavaccu
dhanamu laksalu kotlu – danamiyyagavaccu
naisthikacaramul – nadupavaccu

te. jitta manyasthalambuna – jerakunda
ni padambhojamulayandu – nilaparadu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

029
si. karnayugmamuna ni – kathalu sokinajalu
pedda pogula jollu – pettinatlu
cetu lettucu buja – seyagalginajalu
torampu kadiyalu – dodiginatlu
monasi mastakamuto – mrokka galginajalu
celuvamaina turayi – cekkinatlu
galamu novvaga ninnu – baluka galginajalu
vintaga ganthilu – vesinatlu

te. puni ninu golcute sarva – bhusanambu
litara bhusanamula nicca – gimpanela.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

030
si. bhuvanaraksaka | ninnu – bogadanerani noru
vraja kagocaramaina – padubonda
suravararcita | ninnu – judagorani kanul
jalamulopala nelli – sarapugundlu
sriramadhima | niku – sevajeyani menu
kuli kammuduvoni – kolimititti
vedkato nikathal – vinani karnamulaina
gathinasiladula – galugu tolalu

te. padmalocana nimida – bhaktileni
manavudu rendupadala – mahisamayya.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

031
si. atividyanercuta – annavastramulake
pasula narjincuta – palakorake
satini bendladuta – samsara sukhamuke
sutula bosincuta – gatulakorake
sainyamul gurcuta – satrujayamunake
samu nercutalella – cavukorake
danamiccutayu mum – dati sancitamunake
ghanamuga jaduvuta – kadupu korake

te. yitara kamambu goraka – satatamuganu
bhakti niyandu niluputa – mukti korake
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

032
si. dharanilo veyendlu – tanuvu nilvagabodu
dhana meppatiki sasva – tambu gadu
darasutadulu – tanaventa raleru
bhrutyulu mrtini da – ppimpaleru
bandhujalamu tannu – bratikincukoleru
balaparakrama memi – paniki radu
ghanamaina sakala bha – gyam benta galgina
gocimatrambaina – gonucubodu

te. verri kukkala bhramalanni – vidici ninnu
bhajana jesedivariki – baramasukhamu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

033
si. narasimha | naku du – rnayamule mendaye
suguna mokkatiledu – cuda janina
nanyakantala mida – nasa managalenu
norula ksemamu cuci – yorvalenu
ituvanti durbuddhu – linni na kunnavi
nenu jesedivanni – nicakrtulu
navanti papisthi – naruni bhulokana
buttajesiti vela – bhogisayana |

te. abjadalanetra | natandri – vaina phalamu
neramulu gaci raksimpu – nive dikku.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

034
si. dhirata barula nim – dimpa nerciti gani
tinnaga ninu brastu – timpanaiti
borugu kaminulandu – buddhi nilpiti gani
ninnu santatamu dhya – nimpanaiti
berikimuccata laina – murisi vintinigani
yenci nikatha lala – kincanaiti
gautukambuna bata – kamu gadincitigani
heccu punyamu sangra – himpanaiti

te. navanilo nenu janminci – nandu kemi
sarthakamu ganaradaye – svalpamaina.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

035
si. antyakalamunandu – nayasamuna ninnu
dalatuno talapano – talatu nipude
narasimha | narasimha | – narasimha | laksmisa |
danavantaka | koti – bhanuteja |
govinda | govinda | – govinda | sarvesa |
pannagadhipasayi | – padmanabha |
madhuvairi | madhuvairi | – madhuvairi | lokesa |
nilameghasarira | nigamavinuta |

te. i vidhambuna ninama – mistamuganu
bhajanaseyucu nundu na – bhavamandu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

036
si. ayurarogya pu – trartha sampadalanni
kalugajesedi bhara – karta vive
caduvu lessaga nerpi – sabhalo garisthadhi
kara mondincedi – ghanuda vive
nadaka mancidi petti – narulu meccedunatti
peru rappincedi – pedda vive
baluvaina vairagya – bhaktinnanamulicci
mukti bondincedu – murti vive

te. avanilo manavula kanni – yasalicci
vyarthulanu jesi telipedi – vada vive.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

037
si. kaya menta bhayana – gapadinanugani
dhatrilo nadi cuda – dakka bodu
evela neroga – memarincuno? sattva
mondanga jeyu ne – candamunanu
ausadhambulu manci – vanubhavincina gani
karma ksinambaina gani – vidadu;
kotivaidyulu gumpu – gudivaccina gani
marana mayyedu vyadhi – manpaleru

te. jivuni prayanakalambu – siddhamaina
nilucuna deha mindokka – nimisamaina?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

038
si. jande mimpuga vesi – sandhya varcina nemi
brahma mandaka kadu – brahmanundu
tirumani sricurna – gururekha lidinanu
visnu nondaka kadu – vaisnavundu
budini nudutanu – busikonina nemi
sambhu nondaka kadu – saivajanudu
kasaya vastralu – gatti kappina nemi
yasa povaka kadu – yativarundu

te. enni laukikavesalu – gattukonina
guruni jendaka sanmukti – dorakabodu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

039
si. narasimha | ne ninnu – namminanduku jala
nenaru nayanduncu – nemmanamuna
nanni vastuvulu ni – nnadigi vesataputte
ninkanaina gataksa – miyyavayya
santasambuna nannu – svargamande yuncu
bhumiyande yuncu – bhogasayana |
nayamuga vaikuntha – nagaramande yuncu
narakamande yuncu – nalinanabha |

te. ecata nannuncinanugani – yepudu ninnu
maraci pokunda ninama – smarananosagu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

040
si. deha munnavaraku – mohasagaramandu
munugucunduru suddha – mudhajanulu
salalitaisvaryamul – sasvatam banukoni
sadbhramalanu mana – jala revaru
sarvakalamu maya – samsara baddhulai
guruni karunyambu gorukonaru
nnana bhakti viraktu – laina peddala juci
ninda jeyaka – tamu niluvaleru

te. mattulainatti durjati – manujulella
ninnu ganaleru modatike – nirajaksa.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

041
si. ilalona ne janma – mettinappatinundi
bahu gadincitinayya – patakamulu
telisi cesiti gonni – teliyajalaka cesi
badha nonditi nayya – padmanabha
anubhavincedu nappu – dati prayasambancu
brajalu ceppaga jala – bhayamu galige
negiri povutakunai – ye yupayambaina
jesi cutamatanna – jetagadu

te. suryasasinetra | nicatu – jocci nanu
kalusamulu drunci nannelu – kastamanaka.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

042
si. tapasarcita | nenu – papakarmudanancu
naku vankalabetta – bokucummi
natiki siksalu – nannu ceyutakante
nedu seyumu nivu – nestamanaka
atibhayankarulaina – yamadutalaku nannu
noppagimpaku mayya – yuragasayana |
ni dasulanu batti – nivu dandimpanga
vaddu vaddana renta – peddalaina

te. dandrivai nivu parapida – dagulajeya
vasigala peru kapakirti – vaccunayya.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

043
si. dharanilopala nenu – talligarbhamunandu
buttinappatinundi – punyameruga
nekadasivratam – benna dunduga ledu
tirthayatralakaina – dirugaledu
paramarthikamaina – panulu ceyagaledu
bhiksa mokkanikaina – bettaledu
nnanavantulakaina – buni mrokkagaledu
itara danamulaina – niyyaledu

te. nalinadalanetra | ninnu ne – namminanu
jeri raksimpave nannu – sighramuganu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

044
si. adavipaksula kevva – dahara miccenu
mrgajati kevvadu – metabette
vanacaradulaku bho – jana mevva dippince
jetla kevvadu nillu – cedipose
strilagarbhambuna – sisuvu nevvadu pence
phanula kevvadu pose – baraga balu
madhupali kevvadu – makaranda monarince
basula mevva dosange – baccipuri

te. jivakotlanu bosimpa – nivekani
vere yoka data ledayya – vedakicuda.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

045
si. danujari | navanti – dasajalamu niku
koti sankhya galaru – koduva ledu
bantlasandadivalla – bahuparakai nannu
maraci pokumu bhagya – mahimaceta
dandiga bhrutyulu – dagili nikundanga
bakkabam tepati – paniki nagunu?
nivu meccedi panul – nenu jeyagaleka
yinta vrthajanma – mettinanu

te. bhujanulalona ne napra – yojakudanu
ganuka ni satkataksambu – galugajeyu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

046
si. kamalalocana | nannu – gannatandrivigana
ninnu nemarakunti – nenu vidaka
yudaraposanakunai – yokari ne nasimpa
nera na kannambu – nivu nadapu
pettale nantiva – pinna peddalalona
dagavu kippudu diya – dalacinanu
dhanamu bharambaina – dalakiritamu nammu
kundalambulu paidi – golusu lammu

te. kosaku ni sankha cakramul – kuduvabetti
grasamu nosangi posincu – kapatamudigi.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

047
si. kuvalayasyama | ni – koluvu cesina naku
jita menduku mutta – jeppavaiti
mancimatalaceta – goncemiyyagalevu
kalahamau nika jummi – khanditamuga
nivu sadhuvu gana – ninta paryantambu
canavuce ninnallu – jarupavalase
nika ne sahimpa ni – vipudu nannemaina
siksa cesina jeyu – siddhamayiti

te. nedu karunimpakuntiva – niscayamuga
degabaditi cudu nitoda – jagadamunaku.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

048
si. hari | niku baryanka – maina sesudu cala
bavanamu bhaksinci – bratukucundu
nanuvuga niku va – hanamaina khagaraju
goppapamunu nota – gorukucundu
adigaka ni bharya – yaina laksmidevi
dinamu perantambu – dirugucundu
ninnu bhaktulu pilci – nityapujalu cesi
prema bakvannamul – pettucundru

te. svasthamuga niku grasamu – jarugucundu
gasu ni ceti dokataina – gadu vyayamu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

049
si. pundarikaksa | na – rendu kannula ninda
ninnu jucedi bhagya – mennadayya
vasiga na mano – vamcha diredunatlu
sogasuga nirupu – cupavayya
papakarmuni kanta – badakapovudamancu
barusamaina pratinna – battinave?
vasudhalo batita pa – vanuda vi vancu ne
bunyavantulanota – bogada vinti

te. nemitiki vistarince ni – kinta kirti
drohinainanu na kivu – dorakarade?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

050
si. pacci carmapu ditti – pasaledu dehambu
lopala nantata – roya rota
naramulu salyamul – navarandhramulu rakta
mamsambu kandalu – maila titti
baluvaina yenda va – nala korva dintaina
dalale dakali – dahamulaku
sakala rogamulaku – samsthaname yundu
niluva dasthiramaina – nitibugga

te. bondilo nundu pranamul – poyinanta
gatike gani koragadu – gavvakaina.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

051
si. palurogamulaku ni – padatirame kani
valapu mandulu naku – valadu valadu
celimi seyucu niku – seva jeseda gana
ni dasakotilo – nilupavayya
grahabhayambunaku ja – kramu dalacedagani
ghoraraksalu gatta – goranayya
pamukatuku ninnu – bhajana jesedagani
dani mantramu nenu – talapanayya

te. dorikitivi naku dandi vai – dyudavu nivu
veyikastalu vaccinan – veravanayya.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

052
si. kutikosaramu ne – goragani janulace
balugaddarimpulu – padagavalase?
dara suta bhrama – dagiliyundagagada
desadesamulella – dirugavalase?
benu daridrata paini – benagiyundagagada
ceri niculaseva – ceyavalase?
nabhimanamulu madi – nantiyundagagada
parula jucina bhiti – padagavalase?

te. nitula samsaravaridhi – nidaleka
veyividhamula ninnu ne – vedukonti.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

053
si. sadhu sajjanulato – jagadamadina gidu
kavulato vairambu – ganca gidu
parama dinula jikka – batti kottina gidu
bhiksagandranu duḥkha – petta gidu
nirupedalanu juci – nindajesina gidu
punyavantula ditta – bosagu gidu
sadbhaktulanu dira – skaramadina gidu
guruni dravyamu docu – konina gidu

te. dustakaryamu lonarincu – durjanulaku
ghanatarambaina narakambu – gattimulle.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

054
si. paruladravyamumida – bhranti nondinavadu
parakantala napeksa – padeduvadu
arthula vittambu – lapaharinceduvadu
danamiyyanga va – ddanedivadu
sabhalalopala nilci – cadiceppedivadu
paksapu saksyambu – palukuvadu
visnudasula juci – vekkirincedivadu
dharmasadhula ditta – dalacuvadu

te. prajala jantula himsincu – patakundu
kalakinkara gadalace – gastamondu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

055
si. narasimha | na tandri – nannelu nannelu
kamitarthamu licci – kavu kavu
daityasamhara | cala – dayayuncu dayayuncu
dinaposaka | nive – dikku dikku
ratnabhusitavaksa | – raksincu raksincu
bhuvanaraksaka | nannu – brovu brovu
marakotisurupa | – mannincu mannincu
padmalocana | ceyi – pattu pattu

te. suravinuta | nenu nicatu – joccinanu
na moralinci kadatercu – nagasayana |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

056
si. ni bhaktulanu ganul – ninda juciyu rendu
cetula joharu – seyuvadu
nerputo nevaraina – ni kathal ceppanga
vinayamanducu jala – vineduvadu
tana grhambunaku ni – dasulu ra juci
pitapai gurcunda – bettuvadu
nisevakula jati – nitu lennaka cala
dasoha mani cera – dalacuvadu

te. paramabhaktundu dhanyundu – bhanuteja |
vani ganugonna bunyambu – vasudhalona.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

057
si. paksivahana | nenu – bratikinannidinalu
kondegandranu gudi – kumatinaiti
nannavastramu licci – yadarimpumu nannu
gannatandrivi nive – kamalanabha |
marana mayyedinadu – mamatato niyoddi
bantla dolumu mundu – brahmajanaka |
inajabhatavali – yidicikonipoka
karunato nayodda – gava luncu

te. kosaku ni sannidhiki bilcu – koniyu niku
sevakuni jesikonavayya – sesasayana |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

058
si. nigamadisastramul – nercina dvijudaina
yannakartagu soma – yajiyaina
dharanilopala brabha – ta snanaparudaina
nityasatkarmadi – niratudaina
nupavasa niyamambu – londu sajjanudaina
gavivastramugattu – ghanudunaina
dandisodasamaha – danaparundaina
sakala yatralu salpu – sarasudaina

te. garvamuna gastapadi ninnu – ganakunna
moksasamrajya mondadu – mohananga |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

059
si. panjarambuna gaki – batti yuncina lessa
palukune vintaina – cilukavalenu?
gardabhambunu decci – kallemimpugaveya
dirugune gurrambu – tiruganu?
enupapotunu mava – ti du siksincina
nadacune madavara – nambuvalenu?
peddapittanu meta – betti pencina grovvi
sagune vetadu – degavalenu?

te. kujanulanu decci ni seva – koraku betta
vamchato jeture bhakta – varulavalenu?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

060
si. niku dasuda nanti – ninnu nammukayunti
gana napai nedu – karunajudu
dosiloggiti niku – droha mennagaboku
padmalocana | nenu – parudaganu
bhakti nipai nunci – bhajana jeseda gani
parula vedanu jummi – varamu limmu
dandidatavu nivu – tadavuseyaka kavu
ghorapatakarasi – gottivaici

te. sighramuga gorku lidercu – cinta dircu
niratamuga nannu bosincu – nenaru nuncu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

061
si. vidya nerciti nancu – virravigagaledu
bhagyavantuda nancu – balukaledu
dravyavantuda nancu – daracu nikkagaledu
niratadanamulaina – nerapaledu
putravantuda nancu – bogaducundagaledu
bhrutyavantuda nancu – bogadaledu
sauryavantuda nancu – santasimpagaledu
karyavantuda nancu – gadapaledu

te. naluguriki meppuganaina – naduvaledu
nalinadalanetra | ninnu ne – namminanu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

062
si. atilobhulanu bhiksa – madugabovuta rota
tanadravya mokarinta – daca rota
gunahinu daguvani – koluvu golcuta rota
yorula pancalakrinda – nunda rota
bhagyavantunitoda – bantamaduta rota
gurileni bandhula – guda rota
adayamulu leka – yappudiyuta rota
jara corula gudi – canuta rota

te. yadilaksmisa | nibanta – naitinayya |
yinka nedabasi janmambu – letta rota.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

063
si. verrivaniki nela – vedaksarambulu?
motuvaniki manci – pata lela?
pasulakapari kela – paratattvabodhalu?
vitakani ketiko – visnukathalu?
vadaru sunthala kela – vrata pustakamulu?
tirugu drimmari kela – devapuja?
dravyalobhiki nela – dhatrtva gunamulu?
dongabantuku manci – sanga tela?

te. krurajanulaku nimida – gori kela?
drohi papatmunaku daya – duḥkha mela?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

064
si. na tandri nadata – nayistadaivama
nannu mannanaseyu – narasimha |
dayayuncu namida – dappulanni ksamincu
nigamagocara | naku – nive dikku
ne duratmuda nancu – nimanambuna gopa
gimpabokumu svami | – kevalamuga
muktidayaka niku – mrokkinanduku nannu
garuninci raksincu – kamalanabha |

te. dandidora vancu niventa – dagilinanu
nedu pratyaksamai nannu – nirvahimpu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

065
si. vemaru nikathal – vinucu nundedivadu
parula muccatamida – bhranti padadu
aganitambuga ninnu – bogada nercinavadu
ceddamatalu nota – jeppabodu
asakticeta ni – nnanusarincedivadu
dhanamadandhulaventa – dagula bodu
santasambuna ninnu – smaranajesedivadu
celagi niculaperu – dalapabodu

te. ninnu nammina bhaktundu – niscayamuga
gori cillara velpula – golvabodu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

066
si. ne nenta vedina – ni kela dayaradu?
palumaru pilicina – baluka vemi?
palikina ni kunna – pada vemibovu? ni
momaina bodacupa – vemi naku?
saranu joccinavani – savarimpavale gaka
pariharincuta niku – birudu gadu
nidasulanu nivu – nirvahimpaka yunna
baru levva raguduru – pankajaksa |

te. data daivambu talliyu – dandri vive
nammiyunnanu nipada – nalinamulanu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

067
si. vedamul cadivedu – vipravaryundaina
ranamu sadhincedu – rajeyaina
vartakakrsikudau – vaisyamukhyundaina
baricagincedu sudra – varyudayina
meccukhadgamu batti – merayu mlecchundaina
brajala kakkarapadu – rajakudaina
carma mammedi hina – candalanarudaina
ni mahitalamandu – nevvadaina

te. ninnu goniyaducundena – niscayamuga
vadu moksadhikari yi – vasudhalona.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

068
si. sakalavidyalu nerci – sabha jayimpagavaccu
surudai ranamandu – boravaccu
rajarajai putti – rajya melagavaccu
hema godanambu – liyyavaccu
gaganamam dunna cu – kkala nencagavaccu
jivarasula pellu – ceppavaccu
nastangayogamu – labhyasimpagavaccu
meka ritiga naku – mesavavaccu

te. tamarasagarbha hara puram – darulakaina
ninnu varnimpa daramaune – nirajaksa |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

069
si. narasimha | nivanti – doranu sampadinci
kumati manavula ne – golvajala
nekku vaisvaryambu – liyyalekunnanu
bottakumatramu – poyarade?
ghanamuga didi niku – karavuna bosimpa
gasta mentati svalpa – karyamayya?
pettajalaka yela – bhiksamettincedu
nannu bidanu jesi – na vademi?

te. amala | kamalaksa | ne nitlu – sramapadanga
gannulaku banduvai niku – ganabadune?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

070
si. vanaruhanabha | ni – vanka jeriti nenu
gattiga nanu gavu – kavu manucu
vaccinanduku vega – varamu liyyakakani
levaboyina ninnu – levaniyya
gurcundabetti ni – kongu gattiga batti
puccukondunu judu – bhogisayana |
yivela ni kadda – mevaru vaccinagani
varikainanu longi – vadakabonu

te. gopagadanu nivu na – gunamu telisi
yippude nannu raksinci – yelukommu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

071
si. prahladu depati – paidi kanuka licce?
madagajam bennicce – mauktikamulu?
naradum dennicce – nagalu ratnambu? la
halya ni ke yagra – hara micce?
uduta ni kepati – yudigambulu cese?
ghanavibhisanu demi – katna micce?
pancapandavu lemi – lanca micciri niku?
draupadi ni kenta – dravya micce?

te. niku viranda rayinatlu – nenu gana?
yendu kani nannu raksimpa – vinduvadana |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

072
si. vamchato balicakra – vartidaggara jeri
bhiksamettiti vela – bidiyapadaka?
yadavilo sabari di – yyani phala landiyya
jetuloggiti vela – siggupadaka?
vedkato vevega – vidurunintiki negi
vindugonti vademi – velitipadaka?
aduku lalpamu kuce – ludu gadincuka tera
bokkasagiti vela – lekkagonaka?

te. bhaktulaku nivu pettuta – bhagyamaunu
vari kasincitivi tindi – vada vagucu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

073
si. stambhamam dudayinci – danavendruni drunci
karunato brahladu – gacinavu
makarice jikki sa – majamu duḥkhincanga
grpayunci vega ra – ksincinavu
saranancu na vibhi – sanudu ni catuna
vaccinappude lanka – niccinavu
a kuceludu cere – datuku larpincina
bahusampadala nicci – pampinavu

te. varivale nannu bosimpa – vasamugade?
yanta valapaksa mela sri – kanta | niku?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

074
si. vyasu de kulamandu – vasiga janmince?
viduru de kulamandu – vrddhi bonde?
garnu dekulamandu – ghanamuga vardhille?
na vasisthum dendu – navatarince?
nimpuga valmiki – ye kulambuna butte?
guhu danu punyu de – kulamuvadu?
srisuku dekkata – jelagi janmincenu?
sabari yekulamandu – janmamonde?

te. ne kulambuna vi rinda – reccinaru?
nikrpapatrulaku jati – nitu lela?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

075
si. vasudhasthalambuna – varnahinudu gani
bahula duracara – parudu gani
tadasi kasiyyani – dharmasunyudu gani
caduvanerani mudha – janudu gani
sakalamanavulu me – ccani krtaghnudu gani
cuda sompunu leni – suntha gani
apratisthalaku lo – naina dinudu gani
modati ke merugani – motu gani

te. pratidinamu nidu bhajanace – baragunatti
vani ke vanka ledayya – vaccu mukti.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

076
si. ibhakumbhamulamidi – kegiredi singambu
muttune kurucaina – musakamunu?
navacutapatramul – namalucunna pikambu
gorukune jilledu – konalu nota?
aravindamakaranda – manubhavincedi teti
povune palleru – pulakadaku?
lalita maina rasala – phalamu goredi cilka
mesavune bhamata nu – mmettakaya?

te. nilanu nikirtanalu pada – nercinatadu
parulakirtana badune – yarasi cuda?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

077
si. sarvesa | nipada – sarasijadvayamandu
jitta mumpagalenu – jedarakunda
nivaina dayayunci – nilici yundedunatlu
ceri nannipu delu – sevakudanu
vanajalocana | nenu – vatti murkhuda jummi
nisvarupamu juda – nerpu vega
tana kumaruna kuggu – talli vosinayatlu
bhaktimargam banu – palu posi

te. premato nannu bosinci – pencukonumu
ghanata kekkincu nidasa – ganamulona.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

078
si. jimutavarna | ni – momuto sariraka
kamalari yatikalam – kamunu badase
sogasaina ni netra – yugamuto sariraka
nalinabrndamu nilla – naduma jere
garirajavarada | ni – galamuto sariraka
peddasankhamu bobba – petta bodage
sripati | nidivya – ruputo sari raka
puspabanudu niku – butru dayye

te. nindiradevi ninnu mo – hinci vidaka
niku battamahisi yayye – niscayamuga.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

079
si. haridasulanu ninda – ladakundina jalu
sakala granthammulu – cadivinatlu
bhiksa miyyanga da – ppimpakundina jalu
jemutti danambu – cesinatlu
minci sajjanula vam – cincakundina jalu
nimpuga bahumana – miccinatlu
devagraharamul – diyakundina jalu
ganakakambapu gullu – gattinatlu

te. okari varsasanamu munca – kunna jalu
berukirtiga satramul – pettinatlu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

080
si. ihalokasaukhyamu – liccaginceda manna
deha meppatiki da – sthirata nonda
dayusya munna pa – ryantambu patutayu
nokkatiruna nunda – durvilona
balyayuvatvadu – rbalavardhakamu lanu
mutilo munigedi – murikikompa
bhrantito dini ga – paduda manumonna
galamrtyuvuceta – golupovu

te. nammara dayya | yidi maya – natakambu
janma mika nolla na nnelu – jalajanabha |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

081
si. vadanambu ninama – bhajana gorucunundu
jihva nikirtanal – seya goru
hastayugmambu ni – nnarcimpa gorunu
garnamul ni midi – kathalu goru
tanuvu nisevaye – ghanamuga gorunu
nayanamul nidarsa – nambu goru
murdhammu nipada – mmula mrokkaga goru
natma nidai yundu – narasi cuda

te. svapnamuna naina nevela – santatamunu
buddhi ni padamulayandu – buniyundu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

082
si. padmaksa | mamatace – baramu nandeda mancu
virravigudumayya – verripatti
masvatantrambaina – madamu gandlaku gappi
mogamu pattadu kama – mohamunanu
brahmadevundaina – baididehamu galga
jesiveyaka mammu – jerice natadu
tucchamainatuvanti – to lemmukalatodi
muriki cettalu cerci – muta katte

te. ni sariralu padipovu – teruga kemu
kamukula maiti mika mimmu – ganalemu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

083
si. garudavahana | divya – kaustubhalankara |
ravikotiteja | sa – rangavadana |
manigananvita | hema – makutabharana | caru
makarakundala | lasa – nmandahasa |
kancanambara | ratna – kancivibhusita |
suravararcita | candra – suryanayana |
kamalanabha | mukunda | – gangadharastuta |
raksasantaka | naga – rajasayana |

te. patitapavana | laksisa | – brahmajanaka |
bhaktavatsala | sarvesa | – paramapurusa |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

084
si. palumaru dasarupa – mulu darinciti vela?
yekarupamu bonda – vela nivu?
nayamuna ksirabdhi – naduma jeriti vela?
ratnakancana mandi – ramulu leve?
pannagendrunimida – bavvalinciti vela?
jalatarupattemam – camulu leve?
rekkalu galapaksi – nekkasagiti vela?
gajaturangandoli – kamulu leve?

te. vanajalocana | yituvanti – vaibhavamulu
sogasuga niku doceno – sundaranga?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

085
si. tirupati sthalamandu – dinnaga ne nunna
venkatesudu meta – veyaledo?
purusottamamuna ke – boyanajalu ja
gannathu dannambu – gadapaledo?
srirangamunaku ne – jera boyina jalu
svami grasamu betti – sakaledo?
kancipuramulona – gadisi ne goluvunna
garivaradudu potta – gadapaledo?

te. yendu bovaka nenu ni – mandiramuna
nilicitini niku namida – nenaru ledu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

086
si. tarksyavahana | nivu – dandidata vatancu
gori veduka ninnu – golvavacci
yarthimargamunu ne – nanusarincitinayya
lavaina badunalgu – laksa laina
vesamul vesi na – vidyapragalbhata
jupasagiti niku – sundaranga |
yananda maina ne – naduga vaccina dicci
vamcha dirpumu – nilavarna | vega

te. niku navidya harsambu – gaka yunna
tepatepaku vesamul – denu summi.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

087
si. amarendravinuta | ne – natiduratmuda nancu
galalona nainanu – ganula badavu
nivu pratyaksamai – nuluvakundina mane
doddaga noka yukti – dorakenayya |
gattikoyyanu decci – ghanamuga khandinci
nisvarupamu cesi – nilupukoncu
dhupa dipamu licci – tulasito bujinci
nityanaivedyamul – nemamuganu

te. nadupucunu ninnu goliceda – nammi buddhi
ni prapancambu galugu na – kinte calu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

088
si. bhuvanesa | govinda | – ravikotisankasa |
paksivahana | bhakta – parijata |
yambhojabhava rudra – jambharisannuta |
samaganavilola | – sarasaksa |
vanadhigambhira | sri – vatsakaustubhavaksa |
sankhacakragadasi – sarnnahasta |
dinaraksaka | vasu – deva | daityavinasa |
naradarcita | divya – nagasayana |

te. caru navaratnakundala – sravanayugala |
vibudhavandita padabja | – visvarupa |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

089
si. nagendrasayana | ni – namamadhuryambu
mudukannula samba – murti keruka
pankajataksa | ni – balaparakrama mella
bharatipati yaina – brahma keruka
madhukaitabhari | ni – mayasamarthata
vasudhalo balicakra – varti keruka
paramatma | ni dagu – paksapatitvambu
dasasataksula puram – daruni keruka

te. viri kerukagu nikathal – vinta lella
narula keru kanna nevaraina – navvipore?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

090
si. arthu lemaina ni – nnadugavacceda rancu
ksirasagaramandu – jerinavu
nicuttu sevakul – niluvakundutakunai
bhayadasarpamumida – bandinavu
bhaktabrndamu venta – badi carinceda rancu
negasi poyedipaksi – nekkinavu
dasulu nidvara – masimpakuntaku
manci yodhula kava – luncinavu

te. lavu galavada vaiti ve – lagu nenu
ninnu jutunu natandri | – nirajaksa |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

091
si. nikathal cevulalo – sokuta modaluga
bulakankuramu mena – buttuvadu
nayamaina ni divya – namakirtanalona
magnudai dehambu – maracuvadu
phalambuto nidu – padayugmamunaku
bremato danda ma – rpincuvadu
ha pundarikaksa | – ha rama | hari | yancu
vedkato gekalu – veyuvadu

te. cittakamalambunanu ninnu – jercuvadu
nidulokambunam dundu – nirajaksa |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

092
si. nigamagocara | nenu – niku meppagunatlu
lessaga bujimpa – lenu summi
naku docina bhusa – namulu petteda nanna
gaustubhamani niku – galadu munde
bhaksyabhojyamula na – rpanamu jeseda nanna
nivu pettiti sudha – nirjarulaku
galimikoddiga ganu – kala nosangeda nanna
bhargavidevi ni – bharya yayye

te. nanni galavada vakhila lo – kadhipativi |
niku sommulu petta ne – nentavada |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

093
si. navasarojadalaksa | – nannu bosincedu
datavu ni vancu – dhairyapaditi
na manambuna ninnu – namminanduku dandri |
melu na konarimpu – niladeha |
bhalibhali | ni yanta – prabhuvu nekkada juda
budamilo ni peru – pogadavaccu
mundu jesina papa – munu nasimpaga jesi
nirvahimpumu nannu – nerputoda

te. baramasantosa maye na – pranamulaku
ni–rnamu dircukona nera – nirajaksa |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

094
si. phanulaputtalamida – bavvalincinayatlu
pulula gumpuna jera – boyinatlu
makarivargam bunna – madugu joccinayatlu
gangadapuna nindlu – gattinatlu
cedalabhumini japa – cera baracinayatlu
otibindela bala – nunicinatlu
verrivaniki bahu – vitta miccinayatlu
kammagudise mandu – galcinatlu

te. svami ni bhaktavarulu du – rjanulatoda
jelimi jesinaya tlaina – jetu vaccu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

095
si. danujasamhara | cakra – dhara | niku dandambu
lindiradhipa | niku – vandanambu
patitapavana | niku – bahunamaskaramul
nirajatadalaksa | – niku saranu
vasavarcita | megha – varna | niku subhambu
mandaradhara | niku – mangalambu
kambukandhara | sarjga – kara | niku bhadrambu
dinaraksaka | niku – digvijayamu

te. sakalavaibhavamulu niku – sarvabhauma |
nityakalyanamulu nagu – niku nepudu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

096
si. matsyavatara mai – madugulopala jocci
somakasuru drunci – codyamuganu
decci vedamu lella – mecca devatalella
brahma kicciti vivu – bhali | yananga
na vedamula niyya – nacaranisthala
nanubhavincucu nundu – ravanisurulu
sakalapapambulu – samasipovu natancu
manuju landaru nidu – mahima delisi

te. yundu raravindanayana | ni – yuniki deliyu
varalaku vega moksambu – vaccu nanagha |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

097
si. kurmavataramai – kudharambukrindanu
gorkito nundava – komaru migula?
varahavataramai – vanabhumulanu jocci
siksimpava hira – nyaksu napudu?
narasimhamurtivai – narabhojanu hiranya
kasipuni drumpava – kanti mira?
vamanarupamai – vasudhalo balicakra
varti narampava – vaira mudigi?

te. yitti panu lella jeyaga – nevarikeni
tagune narasimha | nikidi – dagunu gaka |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

098
si. laksmisa | nidivya – laksanagunamula
vinajala keppudu – verrinaiti
na verrigunamulu – nayamuga khandinci
nannu raksimpu mo – nalinanetra |
ninnu ne nammiti – nitaradaivamula ne
nammale deppudu – nagasayana |
kapadinanu nive – kastapettina nive
nipadakamalamul – nirata menu

te. nammiyunnanu nipada – nalinabhakti
vega dayacesi raksimpu – vedavidya |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

099
si. amarendravinuta | ni – nnanusarincinavaru
mukti bondiri vega – mudamutonu
nipadapadmamul – nera nammiyunnanu
naku moksam bimmu – nalinanetra |
kaci raksincu nan – gadatercu vegame
ni sevakuni jeyu – niscalamuga
gapadinanu niku – gainkaryaparuda nai
celagi nipanulanu – jeyuvada

te. nanucu balumaru vededa – nabjanabha |
naku bratyaksa magumu nin – namminanu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

100
si. sesappa yanu kavi – ceppina padyamul
cevula kanandamai – celagucundu
ne manujundaina – nelami ni satakambu
bhaktito vinna sa – tphalamu galugu
jelagi yi padyamul – cerci vrasinavaru
kamalaksukarunanu – gantu repudu
nimpuga bustakam – bepudu bujincina
duritajalambulu – dolagipovu

te. niddi punyakaram bani – yepudu janulu
gasata mennaka pathiyimpa – galugu mukti.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *