Vishnu Stotram

Narasimha Satakam Lyrics in Telugu And English | Narasimha Swamy Satakam Slokam

Narasimha Satakam was Written by Sesappa Kavi

Narasimha Satakam Lyrics in Telugu:

001
సీ. శ్రీమనోహర | సురా – ర్చిత సింధుగంభీర |
భక్తవత్సల | కోటి – భానుతేజ |
కంజనేత్ర | హిరణ్య – కశ్యపాంతక | శూర |
సాధురక్షణ | శంఖ – చక్రహస్త |
ప్రహ్లాద వరద | పా – పధ్వంస | సర్వేశ |
క్షీరసాగరశాయి | – కృష్ణవర్ణ |
పక్షివాహన | నీల – భ్రమరకుంతలజాల |
పల్లవారుణపాద – పద్మయుగళ |

తే. చారుశ్రీచందనాగరు – చర్చితాంగ |
కుందకుట్మలదంత | వై – కుంఠధామ |
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

Narasimha Satakam

002
సీ. పద్మలోచన | సీస – పద్యముల్ నీ మీద
జెప్పబూనితినయ్య | – చిత్తగింపు
గణ యతి ప్రాస ల – క్షణము జూడగలేదు
పంచకావ్య శ్లోక – పఠన లేదు
అమరకాండత్రయం – బరసి చూడగలేదు
శాస్త్రీయ గ్రంధముల్ – చదువలేదు
నీ కటాక్షంబున – నే రచించెద గాని
ప్రఙ్ఞ నాయది గాదు – ప్రస్తుతింప

తే. దప్పుగలిగిన సద్భక్తి – తక్కువౌనె
చెఱకునకు వంకపోయిన – చెడునె తీపు?
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

003
సీ. నరసింహ | నీ దివ్య – నామమంత్రముచేత
దురితజాలము లన్ని – దోలవచ్చు
నరసింహ | నీ దివ్య – నామమంత్రముచేత
బలువైన రోగముల్ – పాపవచ్చు
నరసింహ | నీ దివ్య – నామమంత్రముచేత
రిపుసంఘముల సంహ – రింపవచ్చు
నరసింహ | నీ దివ్య – నామమంత్రముచేత
దండహస్తుని బంట్ల – దరమవచ్చు

తే. భళిర | నే నీ మహామంత్ర – బలముచేత
దివ్య వైకుంఠ పదవి సా – ధింపవచ్చు
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

004
సీ. ఆదినారాయణా | – యనుచు నాలుకతోడ
బలుక నేర్చినవారి – పాదములకు
సాష్టాంగముగ నమ – స్కార మర్పణ జేసి
ప్రస్తుతించెదనయ్య – బహువిధముల
ధరణిలో నరులెంత – దండివారైనను
నిన్ను గాననివారి – నే స్మరింప
మేము శ్రేష్ఠుల మంచు – మిదుకుచుంచెడివారి
చెంత జేరగనోను – శేషశయన

తే. పరమ సాత్వికులైన నీ – భక్తవరుల
దాసులకు దాసుడను జుమీ – ధాత్రిలోన
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

005
సీ. ఐశ్వర్యములకు ని – న్ననుసరింపగలేదు
ద్రవ్య మిమ్మని వెంట – దగులలేదు
కనక మిమ్మని చాల – గష్టపెట్టగలేదు
పల్ల కిమ్మని నోట – బలకలేదు
సొమ్ము లిమ్మని నిన్ను – నమ్మి కొల్వగలేదు
భూము లిమ్మని పేరు – పొగడలేదు
బలము లిమ్మని నిన్ను – బ్రతిమాలగాలేదు
పసుల నిమ్మని పట్టు – పట్టలేదు

తే. నేను గోరిన దొక్కటే – నీలవర్ణ
చయ్యనను మోక్షమిచ్చిన – జాలు నాకు
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

006
సీ. మందుండనని నన్ను – నింద చేసిననేమి?
నా దీనతను జూచి – నవ్వ నేమి?
దూరభావములేక – తూలనాడిన నేమి?
ప్రీతిసేయక వంక – బెట్ట నేమి?
కక్కసంబులు పల్కి – వెక్కిరించిన నేమి?
తీవ్రకోపముచేత – దిట్ట నేమి?
హెచ్చుమాటలచేత – నెమ్మె లాడిన నేమి?
చేరి దాపట గేలి – చేయనేమి?

తే. కల్పవృక్షంబువలె నీవు – గల్గ నింక
బ్రజల లక్ష్యంబు నాకేల? – పద్మనాభ |
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

007
సీ. చిత్తశుద్ధిగ నీకు – సేవజేసెదగాని
పుడమిలో జనుల మె – ప్పులకు గాదు
జన్మపావనతకై – స్మరణజేసెద గాని
సరివారిలో బ్రతి – ష్థలకు గాదు
ముక్తికోసము నేను – మ్రొక్కి వేడెదగాని
దండిభాగ్యము నిమి – త్తంబు గాదు
నిన్ను బొగడగ విద్య – నేర్చితినేకాని
కుక్షినిండెడు కూటి – కొఱకు గాదు

తే. పారమార్థికమునకు నే బాటుపడితి
గీర్తికి నపేక్షపడలేదు – కృష్ణవర్ణ |
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

008
సీ. శ్రవణ రంధ్రముల నీ – సత్కథల్ పొగడంగ
లేశ మానందంబు – లేనివాడు
పుణ్యవంతులు నిన్ను – బూజసేయగ జూచి
భావమందుత్సాహ – పడనివాడు
భక్తవర్యులు నీ ప్ర – భావముల్ పొగడంగ
దత్పరత్వములేక – తలగువాడు
తనచిత్తమందు నీ – ధ్యాన మెన్నడు లేక
కాలమంతయు వృధా – గడపువాడు

తే. వసుధలోనెల్ల వ్యర్ధుండు – వాడె యగును
మఱియు జెడుగాక యెప్పుడు – మమతనొంది.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

009
సీ. గౌతమీస్నానాన – గడతేఱుద మటన్న
మొనసి చన్నీళ్లలో – మునుగలేను
తీర్థయాత్రలచే గృ – తార్థు డౌదమటన్న
బడలి నేమంబు లే – నడపలేను
దానధర్మముల స – ద్గతిని జెందుదమన్న
ఘనముగా నాయొద్ద – ధనములేదు
తపమాచరించి సా – ర్ధకము నొందుదమన్న
నిమిషమైన మనస్సు – నిలుపలేను

తే. కష్టములకోర్వ నాచేత – గాదు నిన్ను
స్మరణచేసెద నా యధా – శక్తి కొలది.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

010
సీ. అర్థివాండ్రకు నీక – హాని జేయుట కంటె
దెంపుతో వసనాభి – దినుట మేలు
ఆడుబిడ్డలసొమ్ము – లపహరించుట కంటె
బండ గట్టుక నూత – బడుట మేలు
పరులకాంతల బట్టి – బల్మి గూడుట కంటె
బడబాగ్ని కీలల – బడుట మేలు
బ్రతుకజాలక దొంగ – పనులు చేయుట కంటె
గొంగుతో ముష్టెత్తు – కొనుట మేలు

తే. జలజదళనేత్ర నీ భక్త – జనులతోడి
జగడమాడెడు పనికంటె – జావు మేలు
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

011
సీ. గార్దభంబున కేల – కస్తూరి తిలకంబు?
మర్కటంబున కేల – మలయజంబు?
శార్ధూలమునక కేల – శర్కరాపూపంబు?
సూకరంబున కేల – చూతఫలము?
మార్జాలమున కేల – మల్లెపువ్వులబంతి?
గుడ్లగూబల కేల – కుండలములు?
మహిషాని కేల ని – ర్మలమైన వస్త్రముల్?
బకసంతతికి నేల – పంజరంబు?

తే. ద్రోహచింతన జేసెడి – దుర్జనులకు
మధురమైనట్టి నీనామ – మంత్రమేల?
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

012
సీ. పసరంబు వంజైన – బసులకాపరి తప్పు
ప్రజలు దుర్జనులైన – ప్రభుని తప్పు
భార్య గయ్యాళైన – బ్రాణనాధుని తప్పు
తనయుడు దుష్టయిన – తండ్రి తప్పు
సైన్యంబు చెదిరిన – సైన్యనాధుని తప్పు
కూతురు చెడుగైన – మాత తప్పు
అశ్వంబు చెడుగైన – నారోహకుని తప్పు
దంతి దుష్టయిన మా – వంతు తప్పు

తే. ఇట్టి తప్పులెఱుంగక – యిచ్చవచ్చి
నటుల మెలగుదు రిప్పు డీ – యవని జనులు.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

013
సీ. కోతికి జలతారు – కుళ్లాయి యేటికి?
విరజాజి పూదండ – విధవ కేల?
ముక్కిడితొత్తుకు – ముత్తెంపు నత్తేల?
నద్ద మేమిటికి జా – త్యంధునకును?
మాచకమ్మకు నేల – మౌక్తికహారముల్?
క్రూరచిత్తునకు స – ద్గోష్ఠు లేల?
ఱంకుబోతుకు నేల – బింకంపు నిష్ఠలు?
వావి యేటికి దుష్ట – వర్తనునకు?

తే. మాట నిలుకడ కుంకరి – మోటు కేల?
చెవిటివానికి సత్కథ – శ్రవణ మేల?
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

014
సీ. మాన్యంబులీయ స – మర్ధుడొక్కడు లేడు
మాన్యముల్ చెఱుప స – మర్ధు లంత
యెండిన యూళ్లగో – డెఱిగింప డెవ్వడు
బండిన యూళ్లము – బ్రభువు లంత
యితడు పేద యటంచు – నెఱిగింప డెవ్వండు
కలవారి సిరు లెన్న – గలరు చాల
దనయాలి చేష్టల – తప్పెన్న డెవ్వడు
బెఱకాంత ఱంకెన్న – బెద్ద లంత

తే. యిట్టి దుష్టుల కధికార – మిచ్చినట్టి
ప్రభువు తప్పు లటంచును – బలుకవలెను.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

015
సీ. తల్లిగర్భమునుండి – ధనము తే డెవ్వడు
వెళ్లిపోయెడినాడు – వెంటరాదు
లక్షాధికారైన – లవణ మన్నమె కాని
మెఱుగు బంగారంబు – మ్రింగబోడు
విత్త మార్జనజేసి – విఱ్ఱవీగుటె కాని
కూడబెట్టిన సొమ్ము – తోడరాదు
పొందుగా మఱుగైన – భూమిలోపల బెట్టి
దానధర్మము లేక – దాచి దాచి

తే. తుదకు దొంగల కిత్తురో – దొరల కవునొ
తేనె జుంటీగ లియ్యవా – తెరువరులకు?
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

016
సీ. లోకమం దెవడైన – లోభిమానవు డున్న
భిక్ష మర్థిమి జేత – బెట్టలేడు
తాను బెట్టకయున్న – తగవు పుట్టదుగాని
యొరులు పెట్టగ జూచి – యోర్వలేడు
దాతదగ్గఱ జేరి – తన ముల్లె చెడినట్లు
జిహ్వతో జాడీలు – చెప్పుచుండు
ఫలము విఘ్నంబైన – బలు సంతసమునందు
మేలు కల్గిన జాల – మిణుకుచుండు

తే. శ్రీరమానాథ | యిటువంటి – క్రూరునకును
భిక్షుకుల శత్రువని – పేరు పెట్టవచ్చు.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

017
సీ. తనువులో బ్రాణముల్ = తరళిపొయ్యెడివేళ
నీ స్వరూపమును ధ్యా – నించునతడు
నిమిషమాత్రములోన – నిన్ను జేరును గాని
యముని చేతికి జిక్కి – శ్రమలబడడు
పరమసంతోషాన – భజన జేసెడివారి
పుణ్య మేమనవచ్చు – భోగిశయన
మోక్షము నీ దాస – ముఖ్యుల కగు గాని
నరక మెక్కడిదయ్య – నళిననేత్ర

తే. కమలనాభ నీ మహిమలు – గానలేని
తుచ్ఛులకు ముక్తిదొరకుట – దుర్లభంబు.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

018
సీ. నీలమేఘశ్యామ | – నీవె తండ్రివి మాకు
కమలవాసిని మమ్ము – గన్నతల్లి
నీ భక్తవరులంత – నిజమైన బాంధవుల్
నీ కటాక్షము మా క – నేకధనము
నీ కీర్తనలు మాకు – లోక ప్రపంచంబు
నీ సహాయము మాకు – నిత్యసుఖము
నీ మంత్రమే మాకు – నిష్కళంకపు విద్య
నీ పద ధ్యానంబు – నిత్యజపము

తే. తోయజాతాక్ష నీ పాద – తులసిదళము
రోగముల కౌషధము బ్రహ్మ – రుద్రవినుత.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

019
సీ. బ్రతికినన్నాళ్లు నీ – భజన తప్పను గాని
మరణకాలమునందు – మఱతునేమొ
యావేళ యమదూత – లాగ్రహంబున వచ్చి
ప్రాణముల్ పెకలించి – పట్టునపుడు
కఫ వాత పైత్యముల్ – గప్పగా భ్రమచేత
గంప ముద్భవమంది – కష్టపడుచు
నా జిహ్వతో నిన్ను – నారాయణా యంచు
బిలుతునో శ్రమచేత – బిలువనొ

తే. నాటి కిప్పుడె చేతు నీ – నామభజన
తలచెదను, జెవి నిడవయ్య | – ధైర్యముగను.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

020
సీ. పాంచభౌతికము దు – ర్బలమైన కాయం బి
దెప్పుడో విడుచుట – యెఱుకలేదు
శతవర్షములదాక – మితము జెప్పిరి గాని
నమ్మరా దామాట – నెమ్మనమున
బాల్యమందో మంచి – ప్రాయమందో లేక
ముదిమియందో లేక – ముసలియందొ
యూరనో యడవినో – యుదకమధ్యముననో
యెప్పుడో విడుచుట – యేక్షణంబొ

తే. మరణమే నిశ్చయము బుద్ధి – మంతుడైన
దేహమున్నంతలో మిమ్ము – దెలియవలయు.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

021
సీ. తల్లిదండ్రులు భార్య – తనయు లాప్తులు బావ
మఱదు లన్నలు మేన – మామగారు
ఘనముగా బంధువుల్ – గల్గినప్పటికైన
దాను దర్లగ వెంట – దగిలి రారు
యముని దూతలు ప్రాణ – మపగరించుక పోగ
మమతతో బోరాడి – మాన్పలేరు
బలగ మందఱు దుఃఖ – పడుట మాత్రమె కాని
యించుక యాయుష్య – మియ్యలేరు

తే. చుట్టములమీది భ్రమదీసి – చూర జెక్కి
సంతతము మిమ్ము నమ్ముట – సార్థకంబు.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

022
సీ. ఇభరాజవరద | ని – న్నెంత బిల్చినగాని
మాఱు పల్క వదేమి – మౌనితనమొ?
మునిజనార్చిత | నిన్ను – మ్రొక్కి వేడినగాని
కనుల జూడ వదేమి – గడుసుదనమొ?
చాల దైన్యమునొంది – చాటు చొచ్చినగాని
భాగ్య మియ్య వదేమి – ప్రౌఢతనమొ?
స్థిరముగా నీపాద – సేవ జేసెద నన్న
దొరకజాల వదేమి – ధూర్తతనమొ?

తే. మోక్షదాయక | యిటువంటి – మూర్ఖజనుని
కష్టపెట్టిన నీకేమి – కడుపునిండు.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

023
సీ. నీమీద కీర్తనల్ – నిత్యగానము జేసి
రమ్యమొందింప నా – రదుడగాను
సావధానముగ నీ – చరణ పంకజ సేవ
సలిపి మెప్పంపంగ – శబరిగాను
బాల్యమప్పటినుండి – భక్తి నీయందున
గలుగను బ్రహ్లాద – ఘనుడగాను
ఘనముగా నీమీది – గ్రంథముల్ గల్పించి
వినుతిసేయను వ్యాస – మునినిగాను

తే. సాధుడను మూర్ఖమతి మను – ష్యాధముడను
హీనుడను జుమ్మి నీవు – న న్నేలుకొనుము.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

024
సీ. అతిశయంబుగ గల్ల – లాడనేర్చితిగాని
పాటిగా సత్యముల్ – పలుకనేర
సత్కార్య విఘ్నముల్ – సలుప నేర్చితిగాని
యిష్ట మొందగ నిర్వ – హింపనేర
నొకరి సొమ్ముకు దోసి – లొగ్గ నేర్చితిగాని
చెలువుగా ధర్మంబు – సేయనేర
ధనము లియ్యంగ వ – ద్దనగ నేర్చితిగాని
శీఘ్ర మిచ్చెడునట్లు – చెప్పనేర

తే. బంకజాతాక్ష | నే నతి – పాతకుడను
దప్పులన్నియు క్షమియింప – దండ్రి వీవె |
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

025
సీ. ఉర్విలో నాయుష్య – మున్న పర్యంతంబు
మాయ సంసారంబు – మరగి నరుడు
సకల పాపములైన – సంగ్రహించును గాని
నిన్ను జేరెడి యుక్తి – నేర్వలేడు
తుదకు గాలునియొద్ది – దూత లిద్దఱు వచ్చి
గుంజుక చని వారు – గ్రుద్దుచుండ
హింస కోర్వగ లేక – యేడ్చి గంతులువేసి
దిక్కు లేదని నాల్గు – దిశలు చూడ

తే. దన్ను విడిపింప వచ్చెడి – ధన్యు డేడి
ముందు నీదాసుడై యున్న – ముక్తి గలుగు.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

026
సీ. అధిక విద్యావంతు – లప్రయోజకులైరి
పూర్ణశుంఠలు సభా – పూజ్యులైరి
సత్యవంతులమాట – జన విరోధంబాయె
వదరుబోతులమాట – వాసికెక్కె
ధర్మవాదనపరుల్ – దారిద్ర్యమొందిరి
పరమలోభులు ధన – ప్రాప్తులైరి
పుణ్యవంతులు రోగ – భూత పీడితులైరి
దుష్టమానవులు వ – ర్ధిష్ణులైరి

తే. పక్షివాహన | మావంటి – భిక్షుకులకు
శక్తిలేదాయె నిక నీవె – చాటు మాకు.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

027
సీ. భుజబలంబున బెద్ద – పులుల జంపగవచ్చు
పాముకంఠము జేత – బట్టవచ్చు
బ్రహ్మ రాక్షసకోట్ల – బాఱద్రోలగవచ్చు
మనుజుల రోగముల్ – మాన్పవచ్చు
జిహ్వ కిష్టముగాని – చేదు మ్రింగగవచ్చు
బదను ఖడ్గము చేత – నదమవచ్చు
గష్టమొందుచు ముండ్ల – కంపలో జొరవచ్చు
దిట్టుబోతుల నోళ్లు – కట్టవచ్చు

తే. బుడమిలో దుష్టులకు ఙ్ఞాన – బోధ తెలిపి
సజ్జనుల జేయలే డెంత – చతురుదైన.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

028
సీ. అవనిలోగల యాత్ర – లన్ని చేయగవచ్చు
ముఖ్యుడై నదులందు – మునుగవచ్చు
ముక్కుపట్టుక సంధ్య – మొనసి వార్వగవచ్చు
దిన్నగా జపమాల – ద్రిప్పవచ్చు
వేదాల కర్థంబు – విఱిచి చెప్పగవచ్చు
శ్రేష్ఠ్ క్రతువు లెల్ల – జేయవచ్చు
ధనము లక్షలు కోట్లు – దానమియ్యగవచ్చు
నైష్ఠికాచారముల్ – నడుపవచ్చు

తే. జిత్త మన్యస్థలంబున – జేరకుండ
నీ పదాంభోజములయందు – నిలపరాదు.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

029
సీ. కర్ణయుగ్మమున నీ – కథలు సోకినజాలు
పెద్ద పోగుల జోళ్లు – పెట్టినట్లు
చేతు లెత్తుచు బూజ – సేయగల్గినజాలు
తోరంపు కడియాలు – దొడిగినట్లు
మొనసి మస్తకముతో – మ్రొక్క గల్గినజాలు
చెలువమైన తురాయి – చెక్కినట్లు
గళము నొవ్వగ నిన్ను – బలుక గల్గినజాలు
వింతగా గంఠీలు – వేసినట్లు

తే. పూని నిను గొల్చుటే సర్వ – భూషణంబు
లితర భూషణముల నిచ్చ – గింపనేల.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

030
సీ. భువనరక్షక | నిన్ను – బొగడనేరని నోరు
వ్రజ కగోచరమైన – పాడుబొంద
సురవరార్చిత | నిన్ను – జూడగోరని కనుల్
జలములోపల నెల్లి – సరపుగుండ్లు
శ్రీరమాధిమ | నీకు – సేవజేయని మేను
కూలి కమ్ముడువోని – కొలిమితిత్తి
వేడ్కతో నీకథల్ – వినని కర్ణములైన
గఠినశిలాదుల – గలుగు తొలలు

తే. పద్మలోచన నీమీద – భక్తిలేని
మానవుడు రెండుపాదాల – మహిషమయ్య.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

031
సీ. అతివిద్యనేర్చుట – అన్నవస్త్రములకే
పసుల నార్జించుట – పాలకొఱకె
సతిని బెండ్లాడుట – సంసార సుఖముకే
సుతుల బోషించుట – గతులకొఱకె
సైన్యముల్ గూర్చుట – శత్రుజయమునకే
సాము నేర్చుటలెల్ల – చావుకొఱకె
దానమిచ్చుటయు ముం – దటి సంచితమునకే
ఘనముగా జదువుట – కడుపు కొఱకె

తే. యితర కామంబు గోరక – సతతముగను
భక్తి నీయందు నిలుపుట – ముక్తి కొఱకె
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

032
సీ. ధరణిలో వేయేండ్లు – తనువు నిల్వగబోదు
ధన మెప్పటికి శాశ్వ – తంబు గాదు
దారసుతాదులు – తనవెంట రాలేరు
భ్రుత్యులు మృతిని ద – ప్పింపలేరు
బంధుజాలము తన్ను – బ్రతికించుకోలేరు
బలపరాక్రమ మేమి – పనికి రాదు
ఘనమైన సకల భా – గ్యం బెంత గల్గిన
గోచిమాత్రంబైన – గొనుచుబోడు

తే. వెఱ్ఱి కుక్కల భ్రమలన్ని – విడిచి నిన్ను
భజన జేసెడివారికి – బరమసుఖము.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

033
సీ. నరసింహ | నాకు దు – ర్ణయములే మెండాయె
సుగుణ మొక్కటిలేదు – చూడ జనిన
నన్యకాంతల మీద – నాశ మానగలేను
నొరుల క్షేమము చూచి – యోర్వలేను
ఇటువంటి దుర్బుద్ధు – లిన్ని నా కున్నవి
నేను జేసెడివన్ని – నీచకృతులు
నావంటి పాపిష్ఠి – నరుని భూలోకాన
బుట్టజేసితి వేల – భోగిశయన |

తే. అబ్జదళనేత్ర | నాతండ్రి – వైన ఫలము
నేరములు గాచి రక్షింపు – నీవె దిక్కు.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

034
సీ. ధీరత బరుల నిం – దింప నేర్చితి గాని
తిన్నగా నిను బ్రస్తు – తింపనైతి
బొరుగు కామినులందు – బుద్ధి నిల్పితి గాని
నిన్ను సంతతము ధ్యా – నింపనైతి
బెరికిముచ్చట లైన – మురిసి వింటినిగాని
యెంచి నీకథ లాల – కించనైతి
గౌతుకంబున బాత – కము గడించితిగాని
హెచ్చు పుణ్యము సంగ్ర – హింపనైతి

తే. నవనిలో నేను జన్మించి – నందు కేమి
సార్థకము గానరాదాయె – స్వల్పమైన.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

035
సీ. అంత్యకాలమునందు – నాయాసమున నిన్ను
దలతునో తలపనో – తలతు నిపుడె
నరసింహ | నరసింహ | – నరసింహ | లక్ష్మీశ |
దానవాంతక | కోటి – భానుతేజ |
గోవింద | గోవింద | – గోవింద | సర్వేశ |
పన్నగాధిపశాయి | – పద్మనాభ |
మధువైరి | మధువైరి | – మధువైరి | లోకేశ |
నీలమేఘశరీర | నిగమవినుత |

తే. ఈ విధంబున నీనామ – మిష్టముగను
భజనసేయుచు నుందు నా – భావమందు.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

036
సీ. ఆయురారోగ్య పు – త్రార్థ సంపదలన్ని
కలుగజేసెడి భార – కర్త వీవె
చదువు లెస్సగ నేర్పి – సభలో గరిష్ఠాధి
కార మొందించెడి – ఘనుడ వీవె
నడక మంచిది పెట్టి – నరులు మెచ్చేడునట్టి
పేరు రప్పించెడి – పెద్ద వీవె
బలువైన వైరాగ్య – భక్తిఙ్ఞానములిచ్చి
ముక్తి బొందించెడు – మూర్తి వీవె

తే. అవనిలో మానవుల కన్ని – యాసలిచ్చి
వ్యర్థులను జేసి తెలిపెడి – వాడ వీవె.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

037
సీ. కాయ మెంత భయాన – గాపాడిననుగాని
ధాత్రిలో నది చూడ – దక్క బోదు
ఏవేళ నేరోగ – మేమరించునొ? సత్త్వ
మొందంగ జేయు నే – చందమునను
ఔషధంబులు మంచి – వనుభవించిన గాని
కర్మ క్షీణంబైన గాని – విడదు;
కోటివైద్యులు గుంపు – గూడివచ్చిన గాని
మరణ మయ్యెడు వ్యాధి – మాన్పలేరు

తే. జీవుని ప్రయాణకాలంబు – సిద్ధమైన
నిలుచునా దేహ మిందొక్క – నిమిషమైన?
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

038
సీ. జందె మింపుగ వేసి – సంధ్య వార్చిన నేమి
బ్రహ్మ మందక కాడు – బ్రాహ్మణుండు
తిరుమణి శ్రీచూర్ణ – గురురేఖ లిడినను
విష్ణు నొందక కాడు – వైష్ణవుండు
బూదిని నుదుటను – బూసికొనిన నేమి
శంభు నొందక కాడు – శైవజనుడు
కాషాయ వస్త్రాలు – గట్టి కప్పిన నేమి
యాశ పోవక కాడు – యతివరుండు

తే. ఎన్ని లౌకికవేషాలు – గట్టుకొనిన
గురుని జెందక సన్ముక్తి – దొరకబోదు.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

039
సీ. నరసింహ | నే నిన్ను – నమ్మినందుకు జాల
నెనరు నాయందుంచు – నెమ్మనమున
నన్ని వస్తువులు ని – న్నడిగి వేసటపుట్టె
నింకనైన గటాక్ష – మియ్యవయ్య
సంతసంబున నన్ను – స్వర్గమందే యుంచు
భూమియందే యుంచు – భోగశయన |
నయముగా వైకుంఠ – నగరమందే యుంచు
నరకమందే యుంచు – నళిననాభ |

తే. ఎచట నన్నుంచిననుగాని – యెపుడు నిన్ను
మఱచి పోకుండ నీనామ – స్మరణనొసగు.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

040
సీ. దేహ మున్నవఱకు – మోహసాగరమందు
మునుగుచుందురు శుద్ధ – మూఢజనులు
సలలితైశ్వర్యముల్ – శాశ్వతం బనుకొని
షడ్భ్రమలను మాన – జాల రెవరు
సర్వకాలము మాయ – సంసార బద్ధులై
గురుని కారుణ్యంబు గోరుకొనరు
ఙ్ఞాన భక్తి విరక్తు – లైన పెద్దల జూచి
నింద జేయక – తాము నిలువలేరు

తే. మత్తులైనట్టి దుర్జాతి – మనుజులెల్ల
నిన్ను గనలేరు మొదటికే – నీరజాక్ష.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

041
సీ. ఇలలోన నే జన్మ – మెత్తినప్పటినుండి
బహు గడించితినయ్య – పాతకములు
తెలిసి చేసితి గొన్ని – తెలియజాలక చేసి
బాధ నొందితి నయ్య – పద్మనాభ
అనుభవించెడు నప్పు – దతి ప్రయాసంబంచు
బ్రజలు చెప్పగ జాల – భయము గలిగె
నెగిరి పోవుటకునై – యే యుపాయంబైన
జేసి చూతమటన్న – జేతగాదు

తే. సూర్యశశినేత్ర | నీచాటు – జొచ్చి నాను
కలుషములు ద్రుంచి నన్నేలు – కష్టమనక.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

042
సీ. తాపసార్చిత | నేను – పాపకర్ముడనంచు
నాకు వంకలబెట్ట – బోకుచుమ్మి
నాటికి శిక్షలు – నన్ను చేయుటకంటె
నేడు సేయుము నీవు – నేస్తమనక
అతిభయంకరులైన – యమదూతలకు నన్ను
నొప్పగింపకు మయ్య – యురగశయన |
నీ దాసులను బట్టి – నీవు దండింపంగ
వద్దు వద్దన రెంత – పెద్దలైన

తే. దండ్రివై నీవు పరపీడ – దగులజేయ
వాసిగల పేరు కపకీర్తి – వచ్చునయ్య.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

043
సీ. ధరణిలోపల నేను – తల్లిగర్భమునందు
బుట్టినప్పటినుండి – పుణ్యమెఱుగ
నేకాదశీవ్రతం – బెన్న డుండుగ లేదు
తీర్థయాత్రలకైన – దిరుగలేదు
పారమార్థికమైన – పనులు చేయగలేదు
భిక్ష మొక్కనికైన – బెట్టలేదు
ఙ్ఞానవంతులకైన – బూని మ్రొక్కగలేదు
ఇతర దానములైన – నియ్యలేదు

తే. నళినదళనేత్ర | నిన్ను నే – నమ్మినాను
జేరి రక్షింపవే నన్ను – శీఘ్రముగను.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

044
సీ. అడవిపక్షుల కెవ్వ – డాహార మిచ్చెను
మృగజాతి కెవ్వడు – మేతబెట్టె
వనచరాదులకు భో – జన మెవ్వ డిప్పించె
జెట్ల కెవ్వడు నీళ్ళు – చేదిపోసె
స్త్రీలగర్భంబున – శిశువు నెవ్వడు పెంచె
ఫణుల కెవ్వడు పోసె – బరగ బాలు
మధుపాళి కెవ్వడు – మకరంద మొనరించె
బసుల మెవ్వ డొసంగె – బచ్చిపూరి

తే. జీవకోట్లను బోషింప – నీవెకాని
వేఱె యొక దాత లేడయ్య – వెదకిచూడ.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

045
సీ. దనుజారి | నావంటి – దాసజాలము నీకు
కోటి సంఖ్య గలారు – కొదువ లేదు
బంట్లసందడివల్ల – బహుపరాకై నన్ను
మఱచి పోకుము భాగ్య – మహిమచేత
దండిగా భ్రుత్యులు – దగిలి నీకుండంగ
బక్కబం టేపాటి – పనికి నగును?
నీవు మెచ్చెడి పనుల్ – నేను జేయగలేక
యింత వృథాజన్మ – మెత్తినాను

తే. భూజనులలోన నే నప్ర – యోజకుడను
గనుక నీ సత్కటాక్షంబు – గలుగజేయు.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

046
సీ. కమలలోచన | నన్ను – గన్నతండ్రివిగాన
నిన్ను నేమఱకుంటి – నేను విడక
యుదరపోషణకునై – యొకరి నే నాశింప
నేర నా కన్నంబు – నీవు నడపు
పెట్టలే నంటివా – పిన్న పెద్దలలోన
దగవు కిప్పుడు దీయ – దలచినాను
ధనము భారంబైన – దలకిరీటము నమ్ము
కుండలంబులు పైడి – గొలుసు లమ్ము

తే. కొసకు నీ శంఖ చక్రముల్ – కుదువబెట్టి
గ్రాసము నొసంగి పోషించు – కపటముడిగి.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

047
సీ. కువలయశ్యామ | నీ – కొలువు చేసిన నాకు
జీత మెందుకు ముట్ట – జెప్పవైతి
మంచిమాటలచేత – గొంచెమియ్యగలేవు
కలహమౌ నిక జుమ్మి – ఖండితముగ
నీవు సాధువు గాన – నింత పర్యంతంబు
చనవుచే నిన్నాళ్లు – జరుపవలసె
నిక నే సహింప నీ – విపుడు నన్నేమైన
శిక్ష చేసిన జేయు – సిద్ధమయితి

తే. నేడు కరుణింపకుంటివా – నిశ్చయముగ
దెగబడితి చూడు నీతోడ – జగడమునకు.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

048
సీ. హరి | నీకు బర్యంక – మైన శేషుడు చాల
బవనము భక్షించి – బ్రతుకుచుండు
ననువుగా నీకు వా – హనమైన ఖగరాజు
గొప్పపామును నోట – గొఱుకుచుండు
అదిగాక నీ భార్య – యైన లక్ష్మీదేవి
దినము పేరంటంబు – దిరుగుచుండు
నిన్ను భక్తులు పిల్చి – నిత్యపూజలు చేసి
ప్రేమ బక్వాన్నముల్ – పెట్టుచుండ్రు

తే. స్వస్థముగ నీకు గ్రాసము – జరుగుచుండు
గాసు నీ చేతి దొకటైన – గాదు వ్యయము.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

049
సీ. పుండరీకాక్ష | నా – రెండు కన్నుల నిండ
నిన్ను జూచెడి భాగ్య – మెన్నడయ్య
వాసిగా నా మనో – వాంఛ దీరెడునట్లు
సొగసుగా నీరూపు – చూపవయ్య
పాపకర్ముని కంట – బడకపోవుదమంచు
బరుషమైన ప్రతిఙ్ఞ – బట్టినావె?
వసుధలో బతిత పా – వనుడ వీ వంచు నే
బుణ్యవంతులనోట – బొగడ వింటి

తే. నేమిటికి విస్తరించె నీ – కింత కీర్తి
ద్రోహినైనను నా కీవు – దొరకరాదె?
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

050
సీ. పచ్చి చర్మపు దిత్తి – పసలేదు దేహంబు
లోపల నంతట – రోయ రోత
నరములు శల్యముల్ – నవరంధ్రములు రక్త
మాంసంబు కండలు – మైల తిత్తి
బలువైన యెండ వా – నల కోర్వ దింతైన
దాళలే దాకలి – దాహములకు
సకల రోగములకు – సంస్థానమె యుండు
నిలువ దస్థిరమైన – నీటిబుగ్గ

తే. బొందిలో నుండు ప్రాణముల్ – పోయినంత
గాటికే గాని కొఱగాదు – గవ్వకైన.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

051
సీ. పలురోగములకు నీ – పాదతీరమె కాని
వలపు మందులు నాకు – వలదు వలదు
చెలిమి సేయుచు నీకు – సేవ జేసెద గాన
నీ దాసకోటిలో – నిలుపవయ్య
గ్రహభయంబునకు జ – క్రము దలచెదగాని
ఘోరరక్షలు గట్ట – గోరనయ్య
పాముకాటుకు నిన్ను – భజన జేసెదగాని
దాని మంత్రము నేను – తలపనయ్య

తే. దొరికితివి నాకు దండి వై – ద్యుడవు నీవు
వేయికష్టాలు వచ్చినన్ – వెఱవనయ్య.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

052
సీ. కూటికోసరము నే – గొఱగాని జనులచే
బలుగద్దరింపులు – పడగవలసె?
దార సుత భ్రమ – దగిలియుండగగదా
దేశదేశములెల్ల – దిరుగవలసె?
బెను దరిద్రత పైని – బెనగియుండగగదా
చేరి నీచులసేవ – చేయవలసె?
నభిమానములు మది – నంటియుండగగదా
పరుల జూచిన భీతి – పడగవలసె?

తే. నిటుల సంసారవారిధి – నీదలేక
వేయివిధముల నిన్ను నే – వేడుకొంటి.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

053
సీ. సాధు సజ్జనులతో – జగడమాడిన గీడు
కవులతో వైరంబు – గాంచ గీడు
పరమ దీనుల జిక్క – బట్టి కొట్టిన గీడు
భిక్షగాండ్రను దుఃఖ – పెట్ట గీడు
నిరుపేదలను జూచి – నిందజేసిన గీడు
పుణ్యవంతుల దిట్ట – బొసగు గీడు
సద్భక్తులను దిర – స్కారమాడిన గీడు
గురుని ద్రవ్యము దోచు – కొనిన గీడు

తే. దుష్టకార్యము లొనరించు – దుర్జనులకు
ఘనతరంబైన నరకంబు – గట్టిముల్లె.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

054
సీ. పరులద్రవ్యముమీద – భ్రాంతి నొందినవాడు
పరకాంతల నపేక్ష – పడెడువాడు
అర్థుల విత్తంబు – లపహరించెడువాడు
దానమియ్యంగ వ – ద్దనెడివాడు
సభలలోపల నిల్చి – చాడిచెప్పెడివాడు
పక్షపు సాక్ష్యంబు – పలుకువాడు
విష్ణుదాసుల జూచి – వెక్కిరించెడివాడు
ధర్మసాధుల దిట్ట – దలచువాడు

తే. ప్రజల జంతుల హింసించు – పాతకుండు
కాలకింకర గదలచే – గష్టమొందు.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

055
సీ. నరసింహ | నా తండ్రి – నన్నేలు నన్నేలు
కామితార్థము లిచ్చి – కావు కావు
దైత్యసంహార | చాల – దయయుంచు దయయుంచు
దీనపోషక | నీవె – దిక్కు దిక్కు
రత్నభూషితవక్ష | – రక్షించు రక్షించు
భువనరక్షక | నన్ను – బ్రోవు బ్రోవు
మారకోటిసురూప | – మన్నించు మన్నించు
పద్మలోచన | చేయి – పట్టు పట్టు

తే. సురవినుత | నేను నీచాటు – జొచ్చినాను
నా మొఱాలించి కడతేర్చు – నాగశయన |
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

056
సీ. నీ భక్తులను గనుల్ – నిండ జూచియు రెండు
చేతుల జోహారు – సేయువాడు
నేర్పుతో నెవరైన – నీ కథల్ చెప్పంగ
వినయమందుచు జాల – వినెడువాడు
తన గృహంబునకు నీ – దాసులు రా జూచి
పీటపై గూర్చుండ – బెట్టువాడు
నీసేవకుల జాతి – నీతు లెన్నక చాల
దాసోహ మని చేర – దలచువాడు

తే. పరమభక్తుండు ధన్యుండు – భానుతేజ |
వాని గనుగొన్న బుణ్యంబు – వసుధలోన.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

057
సీ. పక్షివాహన | నేను – బ్రతికినన్నిదినాలు
కొండెగాండ్రను గూడి – కుమతినైతి
నన్నవస్త్రము లిచ్చి – యాదరింపుము నన్ను
గన్నతండ్రివి నీవె – కమలనాభ |
మరణ మయ్యెడినాడు – మమతతో నీయొద్ది
బంట్ల దోలుము ముందు – బ్రహ్మజనక |
ఇనజభటావళి – యీడిచికొనిపోక
కరుణతో నాయొద్ద – గావ లుంచు

తే. కొసకు నీ సన్నిధికి బిల్చు – కొనియు నీకు
సేవకుని జేసికొనవయ్య – శేషశయన |
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

058
సీ. నిగమాదిశాస్త్రముల్ – నేర్చిన ద్విజుడైన
యఙ్ఞకర్తగు సోమ – యాజియైన
ధరణిలోపల బ్రభా – త స్నానపరుడైన
నిత్యసత్కర్మాది – నిరతుడైన
నుపవాస నియమంబు – లొందు సజ్జనుడైన
గావివస్త్రముగట్టు – ఘనుడునైన
దండిషోడశమహా – దానపరుండైన
సకల యాత్రలు సల్పు – సరసుడైన

తే. గర్వమున గష్టపడి నిన్ను – గానకున్న
మోక్షసామ్రాజ్య మొందడు – మోహనాంగ |
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

059
సీ. పంజరంబున గాకి – బట్టి యుంచిన లెస్స
పలుకునే వింతైన – చిలుకవలెను?
గార్దభంబును దెచ్చి – కళ్లెమింపుగవేయ
దిరుగునే గుఱ్ఱంబు – తీరుగాను?
ఎనుపపోతును మావ – టీ డు శిక్షించిన
నడచునే మదవార – ణంబువలెను?
పెద్దపిట్టను మేత – బెట్టి పెంచిన గ్రొవ్వి
సాగునే వేటాడు – డేగవలెను?

తే. కుజనులను దెచ్చి నీ సేవ – కొఱకు బెట్ట
వాంఛతో జేతురే భక్త – వరులవలెను?
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

060
సీ. నీకు దాసుడ నంటి – నిన్ను నమ్ముకయుంటి
గాన నాపై నేడు – కరుణజూడు
దోసిలొగ్గితి నీకు – ద్రోహ మెన్నగబోకు
పద్మలోచన | నేను – పరుడగాను
భక్తి నీపై నుంచి – భజన జేసెద గాని
పరుల వేడను జుమ్మి – వరము లిమ్ము
దండిదాతవు నీవు – తడవుసేయక కావు
ఘోరపాతకరాశి – గొట్టివైచి

తే. శీఘ్రముగ గోర్కు లీడేర్చు – చింత దీర్చు
నిరతముగ నన్ను బోషించు – నెనరు నుంచు.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

061
సీ. విద్య నేర్చితి నంచు – విఱ్ఱవీగగలేదు
భాగ్యవంతుడ నంచు – బలుకలేదు
ద్రవ్యవంతుడ నంచు – దఱచు నిక్కగలేదు
నిరతదానములైన – నెఱపలేదు
పుత్రవంతుడ నంచు – బొగడుచుండగలేదు
భ్రుత్యవంతుడ నంచు – బొగడలేదు
శౌర్యవంతుడ నంచు – సంతసింపగలేదు
కార్యవంతుడ నంచు – గడపలేదు

తే. నలుగురికి మెప్పుగానైన – నడువలేదు
నళినదళనేత్ర | నిన్ను నే – నమ్మినాను.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

062
సీ. అతిలోభులను భిక్ష – మడుగబోవుట రోత
తనద్రవ్య మొకరింట – దాచ రోత
గుణహీను డగువాని – కొలువు గొల్చుట రోత
యొరుల పంచలక్రింద – నుండ రోత
భాగ్యవంతునితోడ – బంతమాడుట రోత
గుఱిలేని బంధుల – గూడ రోత
ఆదాయములు లేక – యప్పుదీయుట రోత
జార చోరుల గూడి – చనుట రోత

తే. యాదిలక్ష్మీశ | నీబంట – నైతినయ్య |
యింక నెడబాసి జన్మంబు – లెత్త రోత.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

063
సీ. వెఱ్ఱివానికి నేల – వేదాక్షరంబులు?
మోటువానికి మంచి – పాట లేల?
పసులకాపరి కేల – పరతత్త్వబోధలు?
విటకాని కేటికో – విష్ణుకథలు?
వదరు శుంఠల కేల – వ్రాత పుస్తకములు?
తిరుగు ద్రిమ్మరి కేల – దేవపూజ?
ద్రవ్యలోభికి నేల – ధాతృత్వ గుణములు?
దొంగబంటుకు మంచి – సంగ తేల?

తే. క్రూరజనులకు నీమీద – గోరి కేల?
ద్రోహి పాపాత్మునకు దయా – దుఃఖ మేల?
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

064
సీ. నా తండ్రి నాదాత – నాయిష్టదైవమా
నన్ను మన్ననసేయు – నారసింహ |
దయయుంచు నామీద – దప్పులన్ని క్షమించు
నిగమగోచర | నాకు – నీవె దిక్కు
నే దురాత్ముడ నంచు – నీమనంబున గోప
గింపబోకుము స్వామి | – కేవలముగ
ముక్తిదాయక నీకు – మ్రొక్కినందుకు నన్ను
గరుణించి రక్షించు – కమలనాభ |

తే. దండిదొర వంచు నీవెంట – దగిలినాను
నేడు ప్రత్యక్షమై నన్ను – నిర్వహింపు.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

065
సీ. వేమాఱు నీకథల్ – వినుచు నుండెడివాడు
పరుల ముచ్చటమీద – భ్రాంతి పడడు
అగణితంబుగ నిన్ను – బొగడ నేర్చినవాడు
చెడ్డమాటలు నోట – జెప్పబోడు
ఆసక్తిచేత ని – న్ననుసరించెడివాడు
ధనమదాంధులవెంట – దగుల బోడు
సంతసంబున నిన్ను – స్మరణజేసెడివాడు
చెలగి నీచులపేరు – దలపబోడు

తే. నిన్ను నమ్మిన భక్తుండు – నిశ్చయముగ
గోరి చిల్లర వేల్పుల – గొల్వబోడు.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

066
సీ. నే నెంత వేడిన – నీ కేల దయరాదు?
పలుమాఱు పిలిచిన – బలుక వేమి?
పలికిన నీ కున్న – పద వేమిబోవు? నీ
మోమైన బొడచూప – వేమి నాకు?
శరణు జొచ్చినవాని – సవరింపవలె గాక
పరిహరించుట నీకు – బిరుదు గాదు
నీదాసులను నీవు – నిర్వహింపక యున్న
బరు లెవ్వ రగుదురు – పంకజాక్ష |

తే. దాత దైవంబు తల్లియు – దండ్రి వీవె
నమ్మియున్నాను నీపాద – నళినములను.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

067
సీ. వేదముల్ చదివెడు – విప్రవర్యుండైన
రణము సాధించెడు – రాజెయైన
వర్తకకృషికుడౌ – వైశ్యముఖ్యుండైన
బరిచగించెడు శూద్ర – వర్యుడయిన
మెచ్చుఖడ్గము బట్టి – మెఱయు మ్లేచ్ఛుండైన
బ్రజల కక్కఱపడు – రజకుడైన
చర్మ మమ్మెడి హీన – చండాలనరుడైన
నీ మహీతలమందు – నెవ్వడైన

తే. నిన్ను గొనియాడుచుండెనా – నిశ్చయముగ
వాడు మోక్షాధికారి యీ – వసుధలోన.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

068
సీ. సకలవిద్యలు నేర్చి – సభ జయింపగవచ్చు
శూరుడై రణమందు – బోరవచ్చు
రాజరాజై పుట్టి – రాజ్య మేలగవచ్చు
హేమ గోదానంబు – లియ్యవచ్చు
గగనమం దున్న చు – క్కల నెంచగావచ్చు
జీవరాసుల పేళ్లు – చెప్పవచ్చు
నష్టాంగయోగము – లభ్యసింపగవచ్చు
మేక రీతిగ నాకు – మెసవవచ్చు

తే. తామరసగర్భ హర పురం – దరులకైన
నిన్ను వర్ణింప దరమౌనె – నీరజాక్ష |
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

069
సీ. నరసింహ | నీవంటి – దొరను సంపాదించి
కుమతి మానవుల నే – గొల్వజాల
నెక్కు వైశ్వర్యంబు – లియ్యలేకున్నను
బొట్టకుమాత్రము – పోయరాదె?
ఘనముగా దిది నీకు – కరవున బోషింప
గష్ట మెంతటి స్వల్ప – కార్యమయ్య?
పెట్టజాలక యేల – భిక్షమెత్తించెదు
నన్ను బీదను జేసి – నా వదేమి?

తే. అమల | కమలాక్ష | నే నిట్లు – శ్రమపడంగ
గన్నులకు బండువై నీకు – గానబడునె?
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

070
సీ. వనరుహనాభ | నీ – వంక జేరితి నేను
గట్టిగా నను గావు – కావు మనుచు
వచ్చినందుకు వేగ – వరము లియ్యకకాని
లేవబోయిన నిన్ను – లేవనియ్య
గూర్చుండబెట్టి నీ – కొంగు గట్టిగ బట్టి
పుచ్చుకొందును జూడు – భోగిశయన |
యీవేళ నీ కడ్డ – మెవరు వచ్చినగాని
వారికైనను లొంగి – వడకబోను

తే. గోపగాడను నీవు నా – గుణము తెలిసి
యిప్పుడే నన్ను రక్షించి – యేలుకొమ్ము.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

071
సీ. ప్రహ్లాదు డేపాటి – పైడి కానుక లిచ్చె?
మదగజం బెన్నిచ్చె – మౌక్తికములు?
నారదుం డెన్నిచ్చె – నగలు రత్నంబు? ల
హల్య నీ కే యగ్ర – హార మిచ్చె?
ఉడుత నీ కేపాటి – యూడిగంబులు చేసె?
ఘనవిభీషణు డేమి – కట్న మిచ్చె?
పంచపాండవు లేమి – లంచ మిచ్చిరి నీకు?
ద్రౌపది నీ కెంత – ద్రవ్య మిచ్చె?

తే. నీకు వీరంద ఱయినట్లు – నేను గాన?
యెందు కని నన్ను రక్షింప – విందువదన |
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

072
సీ. వాంఛతో బలిచక్ర – వర్తిదగ్గర జేరి
భిక్షమెత్తితి వేల – బిడియపడక?
యడవిలో శబరి ది – య్యని ఫలా లందియ్య
జేతులొగ్గితి వేల – సిగ్గుపడక?
వేడ్కతో వేవేగ – విదురునింటికి నేగి
విందుగొంటి వదేమి – వెలితిపడక?
అడుకు లల్పము కుచే – లుడు గడించుక తేర
బొక్కసాగితి వేల – లెక్కగొనక?

తే. భక్తులకు నీవు పెట్టుట – భాగ్యమౌను
వారి కాశించితివి తిండి – వాడ వగుచు.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

073
సీ. స్తంభమం దుదయించి – దానవేంద్రుని ద్రుంచి
కరుణతో బ్రహ్లాదు – గాచినావు
మకరిచే జిక్కి సా – మజము దుఃఖించంగ
గృపయుంచి వేగ ర – క్షించినావు
శరణంచు నా విభీ – షణుడు నీ చాటున
వచ్చినప్పుడె లంక – నిచ్చినావు
ఆ కుచేలుడు చేరె – డటుకు లర్పించిన
బహుసంపదల నిచ్చి – పంపినావు

తే. వారివలె నన్ను బోషింప – వశముగాదె?
యంత వలపక్ష మేల శ్రీ – కాంత | నీకు?
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

074
సీ. వ్యాసు డే కులమందు – వాసిగా జన్మించె?
విదురు డే కులమందు – వృద్ధి బొందె?
గర్ణు డేకులమందు – ఘనముగా వర్ధిల్లె?
నా వసిష్ఠుం డెందు – నవతరించె?
నింపుగా వాల్మీకి – యే కులంబున బుట్టె?
గుహు డను పుణ్యు డే – కులమువాడు?
శ్రీశుకు డెక్కట – జెలగి జన్మించెను?
శబరి యేకులమందు – జన్మమొందె?

తే. నే కులంబున వీ రింద – ఱెచ్చినారు?
నీకృపాపాత్రులకు జాతి – నీతు లేల?
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

075
సీ. వసుధాస్థలంబున – వర్ణహీనుడు గాని
బహుళ దురాచార – పరుడు గాని
తడసి కాసియ్యని – ధర్మశూన్యుడు గాని
చదువనేరని మూఢ – జనుడు గాని
సకలమానవులు మె – చ్చని కృతఘ్నుడు గాని
చూడ సొంపును లేని – శుంఠ గాని
అప్రతిష్ఠలకు లో – నైన దీనుడు గాని
మొదటి కే మెఱుగని – మోటు గాని

తే. ప్రతిదినము నీదు భజనచే – బరగునట్టి
వాని కే వంక లేదయ్య – వచ్చు ముక్తి.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

076
సీ. ఇభకుంభములమీది – కెగిరెడి సింగంబు
ముట్టునే కుఱుచైన – మూషకమును?
నవచూతపత్రముల్ – నమలుచున్న పికంబు
గొఱుకునే జిల్లేడు – కొనలు నోట?
అరవిందమకరంద – మనుభవించెడి తేటి
పోవునే పల్లేరు – పూలకడకు?
లలిత మైన రసాల – ఫలము గోరెడి చిల్క
మెసవునే భమత ను – మ్మెత్తకాయ?

తే. నిలను నీకీర్తనలు పాడ – నేర్చినతడు
పరులకీర్తన బాడునే – యరసి చూడ?
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

077
సీ. సర్వేశ | నీపాద – సరసిజద్వయమందు
జిత్త ముంపగలేను – జెదరకుండ
నీవైన దయయుంచి – నిలిచి యుండెడునట్లు
చేరి నన్నిపు డేలు – సేవకుడను
వనజలోచన | నేను – వట్టి మూర్ఖుడ జుమ్మి
నీస్వరూపము జూడ – నేర్పు వేగ
తన కుమారున కుగ్గు – తల్లి వోసినయట్లు
భక్తిమార్గం బను – పాలు పోసి

తే. ప్రేమతో నన్ను బోషించి – పెంచుకొనుము
ఘనత కెక్కించు నీదాస – గణములోన.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

078
సీ. జీమూతవర్ణ | నీ – మోముతో సరిరాక
కమలారి యతికళం – కమును బడసె
సొగసైన నీ నేత్ర – యుగముతో సరిరాక
నళినబృందము నీళ్ల – నడుమ జేరె
గరిరాజవరద | నీ – గళముతో సరిరాక
పెద్దశంఖము బొబ్బ – పెట్ట బొడగె
శ్రీపతి | నీదివ్య – రూపుతో సరి రాక
పుష్పబాణుడు నీకు – బుత్రు డయ్యె

తే. నిందిరాదేవి నిన్ను మో – హించి విడక
నీకు బట్టమహిషి యయ్యె – నిశ్చయముగ.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

079
సీ. హరిదాసులను నింద – లాడకుండిన జాలు
సకల గ్రంథమ్ములు – చదివినట్లు
భిక్ష మియ్యంగ ద – ప్పింపకుండిన జాలు
జేముట్టి దానంబు – చేసినట్లు
మించి సజ్జనుల వం – చించకుండిన జాలు
నింపుగా బహుమాన – మిచ్చినట్లు
దేవాగ్రహారముల్ – దీయకుండిన జాలు
గనకకంబపు గుళ్లు – గట్టినట్లు

తే. ఒకరి వర్శాశనము ముంచ – కున్న జాలు
బేరుకీర్తిగ సత్రముల్ – పెట్టినట్లు.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

080
సీ. ఇహలోకసౌఖ్యము – లిచ్చగించెద మన్న
దేహ మెప్పటికి దా – స్థిరత నొంద
దాయుష్య మున్న ప – ర్యంతంబు పటుతయు
నొక్కతీరున నుండ – దుర్విలోన
బాల్యయువత్వదు – ర్బలవార్ధకము లను
మూటిలో మునిగెడి – ముఱికికొంప
భ్రాంతితో దీని గా – పాడుద మనుమొన్న
గాలమృత్యువుచేత – గోలుపోవు

తే. నమ్మరా దయ్య | యిది మాయ – నాటకంబు
జన్మ మిక నొల్ల న న్నేలు – జలజనాభ |
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

081
సీ. వదనంబు నీనామ – భజన గోరుచునుండు
జిహ్వ నీకీర్తనల్ – సేయ గోరు
హస్తయుగ్మంబు ని – న్నర్చింప గోరును
గర్ణముల్ నీ మీది – కథలు గోరు
తనువు నీసేవయే – ఘనముగా గోరును
నయనముల్ నీదర్శ – నంబు గోరు
మూర్ధమ్ము నీపద – మ్ముల మ్రొక్కగా గోరు
నాత్మ నీదై యుండు – నరసి చూడ

తే. స్వప్నమున నైన నేవేళ – సంతతమును
బుద్ధి నీ పాదములయందు – బూనియుండు.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

082
సీ. పద్మాక్ష | మమతచే – బరము నందెద మంచు
విఱ్ఱవీగుదుమయ్య – వెఱ్ఱిపట్టి
మాస్వతంత్రంబైన – మదము గండ్లకు గప్పి
మొగము పట్టదు కామ – మోహమునను
బ్రహ్మదేవుండైన – బైడిదేహము గల్గ
జేసివేయక మమ్ము – జెఱిచె నతడు
తుచ్ఛమైనటువంటి – తో లెమ్ముకలతోడి
ముఱికి చెత్తలు చేర్చి – మూట కట్టె

తే. నీ శరీరాలు పడిపోవు – టెఱుగ కేము
కాముకుల మైతి మిక మిమ్ము – గానలేము.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

083
సీ. గరుడవాహన | దివ్య – కౌస్తుభాలంకార |
రవికోటితేజ | సా – రంగవదన |
మణిగణాన్విత | హేమ – మకుటాభరణ | చారు
మకరకుండల | లస – న్మందహాస |
కాంచనాంబర | రత్న – కాంచివిభూషిత |
సురవరార్చిత | చంద్ర – సూర్యనయన |
కమలనాభ | ముకుంద | – గంగాధరస్తుత |
రాక్షసాంతక | నాగ – రాజశయన |

తే. పతితపావన | లక్షీశ | – బ్రహ్మజనక |
భక్తవత్సల | సర్వేశ | – పరమపురుష |
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

084
సీ. పలుమాఱు దశరూప – ములు దరించితి వేల?
యేకరూపము బొంద – వేల నీవు?
నయమున క్షీరాబ్ధి – నడుమ జేరితి వేల?
రత్నకాంచన మంది – రములు లేవె?
పన్నగేంద్రునిమీద – బవ్వళించితి వేల?
జలతారుపట్టెమం – చములు లేవె?
ఱెక్కలు గలపక్షి – నెక్కసాగితి వేల?
గజతురంగాందోళి – కములు లేవె?

తే. వనజలోచన | యిటువంటి – వైభవములు
సొగసుగా నీకు దోచెనో – సుందరాంగ?
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

085
సీ. తిరుపతి స్థలమందు – దిన్నగా నే నున్న
వేంకటేశుడు మేత – వేయలేడొ?
పురుషోత్తమమున కే – బోయనజాలు జ
గన్నాథు డన్నంబు – గడపలేడొ?
శ్రీరంగమునకు నే – జేర బోయిన జాలు
స్వామి గ్రాసము బెట్టి – సాకలేడొ?
కాంచీపురములోన – గదిసి నే గొలువున్న
గరివరదుడు పొట్ట – గడపలేడొ?

తే. యెందు బోవక నేను నీ – మందిరమున
నిలిచితిని నీకు నామీద – నెనరు లేదు.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

086
సీ. తార్క్ష్యవాహన | నీవు – దండిదాత వటంచు
గోరి వేడుక నిన్ను – గొల్వవచ్చి
యర్థిమార్గమును నే – ననుసరించితినయ్య
లావైన బదునాల్గు – లక్ష లైన
వేషముల్ వేసి నా – విద్యాప్రగల్భత
జూపసాగితి నీకు – సుందరాంగ |
యానంద మైన నే – నడుగ వచ్చిన దిచ్చి
వాంఛ దీర్పుము – నీలవర్ణ | వేగ

తే. నీకు నావిద్య హర్షంబు – గాక యున్న
తేపతేపకు వేషముల్ – దేను సుమ్మి.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

087
సీ. అమరేంద్రవినుత | నే – నతిదురాత్ముడ నంచు
గలలోన నైనను – గనుల బడవు
నీవు ప్రత్యక్షమై – నులువకుండిన మానె
దొడ్డగా నొక యుక్తి – దొరకెనయ్య |
గట్టికొయ్యను దెచ్చి – ఘనముగా ఖండించి
నీస్వరూపము చేసి – నిలుపుకొంచు
ధూప దీపము లిచ్చి – తులసితో బూజించి
నిత్యనైవేద్యముల్ – నేమముగను

తే. నడుపుచును నిన్ను గొలిచెద – నమ్మి బుద్ధి
నీ ప్రపంచంబు గలుగు నా – కింతె చాలు.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

088
సీ. భువనేశ | గోవింద | – రవికోటిసంకాశ |
పక్షివాహన | భక్త – పారిజాత |
యంభోజభవ రుద్ర – జంభారిసన్నుత |
సామగానవిలోల | – సారసాక్ష |
వనధిగంభీర | శ్రీ – వత్సకౌస్తుభవక్ష |
శంఖచక్రగదాసి – శార్ఙ్ఞహస్త |
దీనరక్షక | వాసు – దేవ | దైత్యవినాశ |
నారదార్చిత | దివ్య – నాగశయన |

తే. చారు నవరత్నకుండల – శ్రవణయుగళ |
విబుధవందిత పాదబ్జ | – విశ్వరూప |
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

089
సీ. నాగేంద్రశయన | నీ – నామమాధుర్యంబు
మూడుకన్నుల సాంబ – మూర్తి కెఱుక
పంకజాతాక్ష | నీ – బలపరాక్రమ మెల్ల
భారతీపతి యైన – బ్రహ్మ కెఱుక
మధుకైటభారి | నీ – మాయాసమర్థత
వసుధలో బలిచక్ర – వర్తి కెఱుక
పరమాత్మ | నీ దగు – పక్షపాతిత్వంబు
దశశతాక్షుల పురం – దరుని కెఱుక

తే. వీరి కెఱుకగు నీకథల్ – వింత లెల్ల
నరుల కెఱు కన్న నెవరైన – నవ్విపోరె?
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

090
సీ. అర్థు లేమైన ని – న్నడుగవచ్చెద రంచు
క్షీరసాగరమందు – జేరినావు
నీచుట్టు సేవకుల్ – నిలువకుండుటకునై
భయదసర్పముమీద – బండినావు
భక్తబృందము వెంట – బడి చరించెద రంచు
నెగసి పోయెడిపక్షి – నెక్కినావు
దాసులు నీద్వార – మాసింపకుంటకు
మంచి యోధుల కావ – లుంచినావు

తే. లావు గలవాడ వైతి వే – లాగు నేను
నిన్ను జూతును నాతండ్రి | – నీరజాక్ష |
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

091
సీ. నీకథల్ చెవులలో – సోకుట మొదలుగా
బులకాంకురము మెన – బుట్టువాడు
నయమైన నీ దివ్య – నామకీర్తనలోన
మగ్నుడై దేహంబు – మఱచువాడు
ఫాలంబుతో నీదు – పాదయుగ్మమునకు
బ్రేమతో దండ మ – ర్పించువాడు
హా పుండరీకాక్ష | – హా రామ | హరి | యంచు
వేడ్కతో గేకలు – వేయువాడు

తే. చిత్తకమలంబునను నిన్ను – జేర్చువాడు
నీదులోకంబునం దుండు – నీరజాక్ష |
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

092
సీ. నిగమగోచర | నేను – నీకు మెప్పగునట్లు
లెస్సగా బూజింప – లేను సుమ్మి
నాకు దోచిన భూష – ణములు పెట్టెద నన్న
గౌస్తుభమణి నీకు – గలదు ముందె
భక్ష్యభోజ్యముల న – ర్పణము జేసెద నన్న
నీవు పెట్టితి సుధ – నిర్జరులకు
గలిమికొద్దిగ గాను – కల నొసంగెద నన్న
భార్గవీదేవి నీ – భార్య యయ్యె

తే. నన్ని గలవాడ వఖిల లో – కాధిపతివి |
నీకు సొమ్ములు పెట్ట నే – నెంతవాడ |
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

093
సీ. నవసరోజదళాక్ష | – నన్ను బోషించెడు
దాతవు నీ వంచు – ధైర్యపడితి
నా మనంబున నిన్ను – నమ్మినందుకు దండ్రి |
మేలు నా కొనరింపు – నీలదేహ |
భళిభళీ | నీ యంత – ప్రభువు నెక్కడ జూడ
బుడమిలో నీ పేరు – పొగడవచ్చు
ముందు జేసిన పాప – మును నశింపగ జేసి
నిర్వహింపుము నన్ను – నేర్పుతోడ

తే. బరమసంతోష మాయె నా – ప్రాణములకు
నీ‌ఋణము దీర్చుకొన నేర – నీరజాక్ష |
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

094
సీ. ఫణులపుట్టలమీద – బవ్వళించినయట్లు
పులుల గుంపున జేర – బోయినట్లు
మకరివర్గం బున్న – మడుగు జొచ్చినయట్లు
గంగదాపున నిండ్లు – గట్టినట్లు
చెదలభూమిని జాప – చేర బఱచినయట్లు
ఓటిబిందెల బాల – నునిచినట్లు
వెఱ్ఱివానికి బహు – విత్త మిచ్చినయట్లు
కమ్మగుడిసె మందు – గాల్చినట్లు

తే. స్వామి నీ భక్తవరులు దు – ర్జనులతోడ
జెలిమి జేసినయ ట్లైన – జేటు వచ్చు.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

095
సీ. దనుజసంహార | చక్ర – ధర | నీకు దండంబు
లిందిరాధిప | నీకు – వందనంబు
పతితపావన | నీకు – బహునమస్కారముల్
నీరజాతదళాక్ష | – నీకు శరణు
వాసవార్చిత | మేఘ – వర్ణ | నీకు శుభంబు
మందరధర | నీకు – మంగళంబు
కంబుకంధర | శార్జ్గ – కర | నీకు భద్రంబు
దీనరక్షక | నీకు – దిగ్విజయము

తే. సకలవైభవములు నీకు – సార్వభౌమ |
నిత్యకల్యాణములు నగు – నీకు నెపుడు.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

096
సీ. మత్స్యావతార మై – మడుగులోపల జొచ్చి
సోమకాసురు ద్రుంచి – చోద్యముగను
దెచ్చి వేదము లెల్ల – మెచ్చ దేవతలెల్ల
బ్రహ్మ కిచ్చితి వీవు – భళి | యనంగ
నా వేదముల నియ్య – నాచారనిష్ఠల
ననుభవించుచు నుందు – రవనిసురులు
సకలపాపంబులు – సమసిపోవు నటంచు
మనుజు లందఱు నీదు – మహిమ దెలిసి

తే. యుందు రరవిందనయన | నీ – యునికి దెలియు
వారలకు వేగ మోక్షంబు – వచ్చు ననఘ |
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

097
సీ. కూర్మావతారమై – కుధరంబుక్రిందను
గోర్కితో నుండవా – కొమరు మిగుల?
వరహావతారమై – వనభూములను జొచ్చి
శిక్షింపవా హిర – ణ్యాక్షు నపుడు?
నరసింహమూర్తివై – నరభోజను హిరణ్య
కశిపుని ద్రుంపవా – కాంతి మీఱ?
వామనరూపమై – వసుధలో బలిచక్ర
వర్తి నఱంపవా – వైర ముడిగి?

తే. యిట్టి పను లెల్ల జేయగా – నెవరికేని
తగునె నరసింహ | నీకిది – దగును గాక |
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

098
సీ. లక్ష్మీశ | నీదివ్య – లక్షణగుణముల
వినజాల కెప్పుడు – వెఱ్ఱినైతి
నా వెఱ్ఱిగుణములు – నయముగా ఖండించి
నన్ను రక్షింపు మో – నళిననేత్ర |
నిన్ను నే నమ్మితి – నితరదైవముల నే
నమ్మలే దెప్పుడు – నాగశయన |
కాపాడినను నీవె – కష్టపెట్టిన నీవె
నీపాదకమలముల్ – నిరత మేను

తే. నమ్మియున్నాను నీపాద – నళినభక్తి
వేగ దయచేసి రక్షింపు – వేదవిద్య |
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

099
సీ. అమరేంద్రవినుత | ని – న్ననుసరించినవారు
ముక్తి బొందిరి వేగ – ముదముతోను
నీపాదపద్మముల్ – నెఱ నమ్మియున్నాను
నాకు మోక్షం బిమ్ము – నళిననేత్ర |
కాచి రక్షించు నన్ – గడతేర్చు వేగమే
నీ సేవకుని జేయు – నిశ్చలముగ
గాపాడినను నీకు – గైంకర్యపరుడ నై
చెలగి నీపనులను – జేయువాడ

తే. ననుచు బలుమాఱు వేడెద – నబ్జనాభ |
నాకు బ్రత్యక్ష మగుము నిన్ – నమ్మినాను.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

100
సీ. శేషప్ప యను కవి – చెప్పిన పద్యముల్
చెవుల కానందమై – చెలగుచుండు
నే మనుజుండైన – నెలమి నీ శతకంబు
భక్తితో విన్న స – త్ఫలము గలుగు
జెలగి యీ పద్యముల్ – చేర్చి వ్రాసినవారు
కమలాక్షుకరుణను – గాంతు రెపుడు
నింపుగా బుస్తకం – బెపుడు బూజించిన
దురితజాలంబులు – దొలగిపోవు

తే. నిద్ది పుణ్యాకరం బని – యెపుడు జనులు
గషట మెన్నక పఠియింప – గలుగు ముక్తి.
భూషణవికాస | శ్రీధర్మ – పురనివాస |
దుష్టసంహార | నరసింహ – దురితదూర |

Narasimha Satakam Lyrics in English:

001
si. srimanohara | sura – rcita sindhugambhira |
bhaktavatsala | koti – bhanuteja |
kanjanetra | hiranya – kasyapantaka | sura |
sadhuraksana | sankha – cakrahasta |
prahlada varada | pa – padhvamsa | sarvesa |
ksirasagarasayi | – krsnavarna |
paksivahana | nila – bhramarakuntalajala |
pallavarunapada – padmayugala |

te. carusricandanagaru – carcitanga |
kundakutmaladanta | vai – kunthadhama |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

002
si. padmalocana | sisa – padyamul ni mida
jeppabunitinayya | – cittagimpu
gana yati prasa la – ksanamu judagaledu
pancakavya sloka – pathana ledu
amarakandatrayam – barasi cudagaledu
sastriya grandhamul – caduvaledu
ni kataksambuna – ne racinceda gani
pranna nayadi gadu – prastutimpa

te. dappugaligina sadbhakti – takkuvaune
cerakunaku vankapoyina – cedune tipu?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

003
si. narasimha | ni divya – namamantramuceta
duritajalamu lanni – dolavaccu
narasimha | ni divya – namamantramuceta
baluvaina rogamul – papavaccu
narasimha | ni divya – namamantramuceta
ripusanghamula samha – rimpavaccu
narasimha | ni divya – namamantramuceta
dandahastuni bantla – daramavaccu

te. bhalira | ne ni mahamantra – balamuceta
divya vaikuntha padavi sa – dhimpavaccu
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

004
si. adinarayana | – yanucu nalukatoda
baluka nercinavari – padamulaku
sastangamuga nama – skara marpana jesi
prastutincedanayya – bahuvidhamula
dharanilo narulenta – dandivarainanu
ninnu gananivari – ne smarimpa
memu sresthula mancu – midukucuncedivari
centa jeraganonu – sesasayana

te. parama satvikulaina ni – bhaktavarula
dasulaku dasudanu jumi – dhatrilona
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

005
si. aisvaryamulaku ni – nnanusarimpagaledu
dravya mimmani venta – dagulaledu
kanaka mimmani cala – gastapettagaledu
palla kimmani nota – balakaledu
sommu limmani ninnu – nammi kolvagaledu
bhumu limmani peru – pogadaledu
balamu limmani ninnu – bratimalagaledu
pasula nimmani pattu – pattaledu

te. nenu gorina dokkate – nilavarna
cayyananu moksamiccina – jalu naku
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

006
si. mandundanani nannu – ninda cesinanemi?
na dinatanu juci – navva nemi?
durabhavamuleka – tulanadina nemi?
pritiseyaka vanka – betta nemi?
kakkasambulu palki – vekkirincina nemi?
tivrakopamuceta – ditta nemi?
heccumatalaceta – nemme ladina nemi?
ceri dapata geli – ceyanemi?

te. kalpavrksambuvale nivu – galga ninka
brajala laksyambu nakela? – padmanabha |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

007
si. cittasuddhiga niku – sevajesedagani
pudamilo janula me – ppulaku gadu
janmapavanatakai – smaranajeseda gani
sarivarilo brati – sthalaku gadu
muktikosamu nenu – mrokki vededagani
dandibhagyamu nimi – ttambu gadu
ninnu bogadaga vidya – nercitinekani
kuksinindedu kuti – koraku gadu

te. paramarthikamunaku ne batupaditi
girtiki napeksapadaledu – krsnavarna |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

008
si. sravana randhramula ni – satkathal pogadanga
lesa manandambu – lenivadu
punyavantulu ninnu – bujaseyaga juci
bhavamandutsaha – padanivadu
bhaktavaryulu ni pra – bhavamul pogadanga
datparatvamuleka – talaguvadu
tanacittamandu ni – dhyana mennadu leka
kalamantayu vrdha – gadapuvadu

te. vasudhalonella vyardhundu – vade yagunu
mariyu jedugaka yeppudu – mamatanondi.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

009
si. gautamisnanana – gadateruda matanna
monasi cannillalo – munugalenu
tirthayatralace gr – tarthu daudamatanna
badali nemambu le – nadapalenu
danadharmamula sa – dgatini jendudamanna
ghanamuga nayodda – dhanamuledu
tapamacarinci sa – rdhakamu nondudamanna
nimisamaina manassu – nilupalenu

te. kastamulakorva naceta – gadu ninnu
smaranaceseda na yadha – sakti koladi.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

010
si. arthivandraku nika – hani jeyuta kante
demputo vasanabhi – dinuta melu
adubiddalasommu – lapaharincuta kante
banda gattuka nuta – baduta melu
parulakantala batti – balmi guduta kante
badabagni kilala – baduta melu
bratukajalaka donga – panulu ceyuta kante
gonguto mustettu – konuta melu

te. jalajadalanetra ni bhakta – janulatodi
jagadamadedu panikante – javu melu
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

011
si. gardabhambuna kela – kasturi tilakambu?
markatambuna kela – malayajambu?
sardhulamunaka kela – sarkarapupambu?
sukarambuna kela – cutaphalamu?
marjalamuna kela – mallepuvvulabanti?
gudlagubala kela – kundalamulu?
mahisani kela ni – rmalamaina vastramul?
bakasantatiki nela – panjarambu?

te. drohacintana jesedi – durjanulaku
madhuramainatti ninama – mantramela?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

012
si. pasarambu vanjaina – basulakapari tappu
prajalu durjanulaina – prabhuni tappu
bharya gayyalaina – brananadhuni tappu
tanayudu dustayina – tandri tappu
sainyambu cedirina – sainyanadhuni tappu
kuturu cedugaina – mata tappu
asvambu cedugaina – narohakuni tappu
danti dustayina ma – vantu tappu

te. itti tappulerungaka – yiccavacci
natula melagudu rippu di – yavani janulu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

013
si. kotiki jalataru – kullayi yetiki?
virajaji pudanda – vidhava kela?
mukkiditottuku – muttempu nattela?
nadda memitiki ja – tyandhunakunu?
macakammaku nela – mauktikaharamul?
kruracittunaku sa – dgosthu lela?
rankubotuku nela – binkampu nisthalu?
vavi yetiki dusta – vartanunaku?

te. mata nilukada kunkari – motu kela?
cevitivaniki satkatha – sravana mela?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

014
si. manyambuliya sa – mardhudokkadu ledu
manyamul cerupa sa – mardhu lanta
yendina yullago – derigimpa devvadu
bandina yullamu – brabhuvu lanta
yitadu peda yatancu – nerigimpa devvandu
kalavari siru lenna – galaru cala
danayali cestala – tappenna devvadu
berakanta rankenna – bedda lanta

te. yitti dustula kadhikara – miccinatti
prabhuvu tappu latancunu – balukavalenu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

015
si. talligarbhamunundi – dhanamu te devvadu
vellipoyedinadu – ventaradu
laksadhikaraina – lavana manname kani
merugu bangarambu – mringabodu
vitta marjanajesi – virravigute kani
kudabettina sommu – todaradu
ponduga marugaina – bhumilopala betti
danadharmamu leka – daci daci

te. tudaku dongala kitturo – dorala kavuno
tene juntiga liyyava – teruvarulaku?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

016
si. lokamam devadaina – lobhimanavu dunna
bhiksa marthimi jeta – bettaledu
tanu bettakayunna – tagavu puttadugani
yorulu pettaga juci – yorvaledu
datadaggara jeri – tana mulle cedinatlu
jihvato jadilu – ceppucundu
phalamu vighnambaina – balu santasamunandu
melu kalgina jala – minukucundu

te. sriramanatha | yituvanti – krurunakunu
bhiksukula satruvani – peru pettavaccu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

017
si. tanuvulo branamul = taralipoyyedivela
ni svarupamunu dhya – nincunatadu
nimisamatramulona – ninnu jerunu gani
yamuni cetiki jikki – sramalabadadu
paramasantosana – bhajana jesedivari
punya memanavaccu – bhogisayana
moksamu ni dasa – mukhyula kagu gani
naraka mekkadidayya – nalinanetra

te. kamalanabha ni mahimalu – ganaleni
tucchulaku muktidorakuta – durlabhambu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

018
si. nilameghasyama | – nive tandrivi maku
kamalavasini mammu – gannatalli
ni bhaktavarulanta – nijamaina bandhavul
ni kataksamu ma ka – nekadhanamu
ni kirtanalu maku – loka prapancambu
ni sahayamu maku – nityasukhamu
ni mantrame maku – niskalankapu vidya
ni pada dhyanambu – nityajapamu

te. toyajataksa ni pada – tulasidalamu
rogamula kausadhamu brahma – rudravinuta.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

019
si. bratikinannallu ni – bhajana tappanu gani
maranakalamunandu – maratunemo
yavela yamaduta – lagrahambuna vacci
pranamul pekalinci – pattunapudu
kapha vata paityamul – gappaga bhramaceta
gampa mudbhavamandi – kastapaducu
na jihvato ninnu – narayana yancu
bilutuno sramaceta – biluvano

te. nati kippude cetu ni – namabhajana
talacedanu, jevi nidavayya | – dhairyamuganu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

020
si. pancabhautikamu du – rbalamaina kayam bi
deppudo viducuta – yerukaledu
satavarsamuladaka – mitamu jeppiri gani
nammara damata – nemmanamuna
balyamando manci – prayamando leka
mudimiyando leka – musaliyando
yurano yadavino – yudakamadhyamunano
yeppudo viducuta – yeksanambo

te. maraname niscayamu buddhi – mantudaina
dehamunnantalo mimmu – deliyavalayu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

021
si. tallidandrulu bharya – tanayu laptulu bava
maradu lannalu mena – mamagaru
ghanamuga bandhuvul – galginappatikaina
danu darlaga venta – dagili raru
yamuni dutalu prana – mapagarincuka poga
mamatato boradi – manpaleru
balaga mandaru duḥkha – paduta matrame kani
yincuka yayusya – miyyaleru

te. cuttamulamidi bhramadisi – cura jekki
santatamu mimmu nammuta – sarthakambu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

022
si. ibharajavarada | ni – nnenta bilcinagani
maru palka vademi – maunitanamo?
munijanarcita | ninnu – mrokki vedinagani
kanula juda vademi – gadusudanamo?
cala dainyamunondi – catu coccinagani
bhagya miyya vademi – praudhatanamo?
sthiramuga nipada – seva jeseda nanna
dorakajala vademi – dhurtatanamo?

te. moksadayaka | yituvanti – murkhajanuni
kastapettina nikemi – kadupunindu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

023
si. nimida kirtanal – nityaganamu jesi
ramyamondimpa na – radudaganu
savadhanamuga ni – carana pankaja seva
salipi meppampanga – sabariganu
balyamappatinundi – bhakti niyanduna
galuganu brahlada – ghanudaganu
ghanamuga nimidi – granthamul galpinci
vinutiseyanu vyasa – muniniganu

te. sadhudanu murkhamati manu – syadhamudanu
hinudanu jummi nivu – na nnelukonumu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

024
si. atisayambuga galla – ladanercitigani
patiga satyamul – palukanera
satkarya vighnamul – salupa nercitigani
yista mondaga nirva – himpanera
nokari sommuku dosi – logga nercitigani
celuvuga dharmambu – seyanera
dhanamu liyyanga va – ddanaga nercitigani
sighra miccedunatlu – ceppanera

te. bankajataksa | ne nati – patakudanu
dappulanniyu ksamiyimpa – dandri vive |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

025
si. urvilo nayusya – munna paryantambu
maya samsarambu – maragi narudu
sakala papamulaina – sangrahincunu gani
ninnu jeredi yukti – nervaledu
tudaku galuniyoddi – duta liddaru vacci
gunjuka cani varu – grudducunda
himsa korvaga leka – yedci gantuluvesi
dikku ledani nalgu – disalu cuda

te. dannu vidipimpa vaccedi – dhanyu dedi
mundu nidasudai yunna – mukti galugu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

026
si. adhika vidyavantu – laprayojakulairi
purnasunthalu sabha – pujyulairi
satyavantulamata – jana virodhambaye
vadarubotulamata – vasikekke
dharmavadanaparul – daridryamondiri
paramalobhulu dhana – praptulairi
punyavantulu roga – bhuta piditulairi
dustamanavulu va – rdhisnulairi

te. paksivahana | mavanti – bhiksukulaku
saktiledaye nika nive – catu maku.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

027
si. bhujabalambuna bedda – pulula jampagavaccu
pamukanthamu jeta – battavaccu
brahma raksasakotla – baradrolagavaccu
manujula rogamul – manpavaccu
jihva kistamugani – cedu mringagavaccu
badanu khadgamu ceta – nadamavaccu
gastamonducu mundla – kampalo joravaccu
dittubotula nollu – kattavaccu

te. budamilo dustulaku nnana – bodha telipi
sajjanula jeyale denta – caturudaina.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

028
si. avanilogala yatra – lanni ceyagavaccu
mukhyudai nadulandu – munugavaccu
mukkupattuka sandhya – monasi varvagavaccu
dinnaga japamala – drippavaccu
vedala karthambu – virici ceppagavaccu
sresth kratuvu lella – jeyavaccu
dhanamu laksalu kotlu – danamiyyagavaccu
naisthikacaramul – nadupavaccu

te. jitta manyasthalambuna – jerakunda
ni padambhojamulayandu – nilaparadu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

029
si. karnayugmamuna ni – kathalu sokinajalu
pedda pogula jollu – pettinatlu
cetu lettucu buja – seyagalginajalu
torampu kadiyalu – dodiginatlu
monasi mastakamuto – mrokka galginajalu
celuvamaina turayi – cekkinatlu
galamu novvaga ninnu – baluka galginajalu
vintaga ganthilu – vesinatlu

te. puni ninu golcute sarva – bhusanambu
litara bhusanamula nicca – gimpanela.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

030
si. bhuvanaraksaka | ninnu – bogadanerani noru
vraja kagocaramaina – padubonda
suravararcita | ninnu – judagorani kanul
jalamulopala nelli – sarapugundlu
sriramadhima | niku – sevajeyani menu
kuli kammuduvoni – kolimititti
vedkato nikathal – vinani karnamulaina
gathinasiladula – galugu tolalu

te. padmalocana nimida – bhaktileni
manavudu rendupadala – mahisamayya.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

031
si. atividyanercuta – annavastramulake
pasula narjincuta – palakorake
satini bendladuta – samsara sukhamuke
sutula bosincuta – gatulakorake
sainyamul gurcuta – satrujayamunake
samu nercutalella – cavukorake
danamiccutayu mum – dati sancitamunake
ghanamuga jaduvuta – kadupu korake

te. yitara kamambu goraka – satatamuganu
bhakti niyandu niluputa – mukti korake
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

032
si. dharanilo veyendlu – tanuvu nilvagabodu
dhana meppatiki sasva – tambu gadu
darasutadulu – tanaventa raleru
bhrutyulu mrtini da – ppimpaleru
bandhujalamu tannu – bratikincukoleru
balaparakrama memi – paniki radu
ghanamaina sakala bha – gyam benta galgina
gocimatrambaina – gonucubodu

te. verri kukkala bhramalanni – vidici ninnu
bhajana jesedivariki – baramasukhamu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

033
si. narasimha | naku du – rnayamule mendaye
suguna mokkatiledu – cuda janina
nanyakantala mida – nasa managalenu
norula ksemamu cuci – yorvalenu
ituvanti durbuddhu – linni na kunnavi
nenu jesedivanni – nicakrtulu
navanti papisthi – naruni bhulokana
buttajesiti vela – bhogisayana |

te. abjadalanetra | natandri – vaina phalamu
neramulu gaci raksimpu – nive dikku.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

034
si. dhirata barula nim – dimpa nerciti gani
tinnaga ninu brastu – timpanaiti
borugu kaminulandu – buddhi nilpiti gani
ninnu santatamu dhya – nimpanaiti
berikimuccata laina – murisi vintinigani
yenci nikatha lala – kincanaiti
gautukambuna bata – kamu gadincitigani
heccu punyamu sangra – himpanaiti

te. navanilo nenu janminci – nandu kemi
sarthakamu ganaradaye – svalpamaina.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

035
si. antyakalamunandu – nayasamuna ninnu
dalatuno talapano – talatu nipude
narasimha | narasimha | – narasimha | laksmisa |
danavantaka | koti – bhanuteja |
govinda | govinda | – govinda | sarvesa |
pannagadhipasayi | – padmanabha |
madhuvairi | madhuvairi | – madhuvairi | lokesa |
nilameghasarira | nigamavinuta |

te. i vidhambuna ninama – mistamuganu
bhajanaseyucu nundu na – bhavamandu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

036
si. ayurarogya pu – trartha sampadalanni
kalugajesedi bhara – karta vive
caduvu lessaga nerpi – sabhalo garisthadhi
kara mondincedi – ghanuda vive
nadaka mancidi petti – narulu meccedunatti
peru rappincedi – pedda vive
baluvaina vairagya – bhaktinnanamulicci
mukti bondincedu – murti vive

te. avanilo manavula kanni – yasalicci
vyarthulanu jesi telipedi – vada vive.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

037
si. kaya menta bhayana – gapadinanugani
dhatrilo nadi cuda – dakka bodu
evela neroga – memarincuno? sattva
mondanga jeyu ne – candamunanu
ausadhambulu manci – vanubhavincina gani
karma ksinambaina gani – vidadu;
kotivaidyulu gumpu – gudivaccina gani
marana mayyedu vyadhi – manpaleru

te. jivuni prayanakalambu – siddhamaina
nilucuna deha mindokka – nimisamaina?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

038
si. jande mimpuga vesi – sandhya varcina nemi
brahma mandaka kadu – brahmanundu
tirumani sricurna – gururekha lidinanu
visnu nondaka kadu – vaisnavundu
budini nudutanu – busikonina nemi
sambhu nondaka kadu – saivajanudu
kasaya vastralu – gatti kappina nemi
yasa povaka kadu – yativarundu

te. enni laukikavesalu – gattukonina
guruni jendaka sanmukti – dorakabodu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

039
si. narasimha | ne ninnu – namminanduku jala
nenaru nayanduncu – nemmanamuna
nanni vastuvulu ni – nnadigi vesataputte
ninkanaina gataksa – miyyavayya
santasambuna nannu – svargamande yuncu
bhumiyande yuncu – bhogasayana |
nayamuga vaikuntha – nagaramande yuncu
narakamande yuncu – nalinanabha |

te. ecata nannuncinanugani – yepudu ninnu
maraci pokunda ninama – smarananosagu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

040
si. deha munnavaraku – mohasagaramandu
munugucunduru suddha – mudhajanulu
salalitaisvaryamul – sasvatam banukoni
sadbhramalanu mana – jala revaru
sarvakalamu maya – samsara baddhulai
guruni karunyambu gorukonaru
nnana bhakti viraktu – laina peddala juci
ninda jeyaka – tamu niluvaleru

te. mattulainatti durjati – manujulella
ninnu ganaleru modatike – nirajaksa.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

041
si. ilalona ne janma – mettinappatinundi
bahu gadincitinayya – patakamulu
telisi cesiti gonni – teliyajalaka cesi
badha nonditi nayya – padmanabha
anubhavincedu nappu – dati prayasambancu
brajalu ceppaga jala – bhayamu galige
negiri povutakunai – ye yupayambaina
jesi cutamatanna – jetagadu

te. suryasasinetra | nicatu – jocci nanu
kalusamulu drunci nannelu – kastamanaka.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

042
si. tapasarcita | nenu – papakarmudanancu
naku vankalabetta – bokucummi
natiki siksalu – nannu ceyutakante
nedu seyumu nivu – nestamanaka
atibhayankarulaina – yamadutalaku nannu
noppagimpaku mayya – yuragasayana |
ni dasulanu batti – nivu dandimpanga
vaddu vaddana renta – peddalaina

te. dandrivai nivu parapida – dagulajeya
vasigala peru kapakirti – vaccunayya.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

043
si. dharanilopala nenu – talligarbhamunandu
buttinappatinundi – punyameruga
nekadasivratam – benna dunduga ledu
tirthayatralakaina – dirugaledu
paramarthikamaina – panulu ceyagaledu
bhiksa mokkanikaina – bettaledu
nnanavantulakaina – buni mrokkagaledu
itara danamulaina – niyyaledu

te. nalinadalanetra | ninnu ne – namminanu
jeri raksimpave nannu – sighramuganu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

044
si. adavipaksula kevva – dahara miccenu
mrgajati kevvadu – metabette
vanacaradulaku bho – jana mevva dippince
jetla kevvadu nillu – cedipose
strilagarbhambuna – sisuvu nevvadu pence
phanula kevvadu pose – baraga balu
madhupali kevvadu – makaranda monarince
basula mevva dosange – baccipuri

te. jivakotlanu bosimpa – nivekani
vere yoka data ledayya – vedakicuda.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

045
si. danujari | navanti – dasajalamu niku
koti sankhya galaru – koduva ledu
bantlasandadivalla – bahuparakai nannu
maraci pokumu bhagya – mahimaceta
dandiga bhrutyulu – dagili nikundanga
bakkabam tepati – paniki nagunu?
nivu meccedi panul – nenu jeyagaleka
yinta vrthajanma – mettinanu

te. bhujanulalona ne napra – yojakudanu
ganuka ni satkataksambu – galugajeyu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

046
si. kamalalocana | nannu – gannatandrivigana
ninnu nemarakunti – nenu vidaka
yudaraposanakunai – yokari ne nasimpa
nera na kannambu – nivu nadapu
pettale nantiva – pinna peddalalona
dagavu kippudu diya – dalacinanu
dhanamu bharambaina – dalakiritamu nammu
kundalambulu paidi – golusu lammu

te. kosaku ni sankha cakramul – kuduvabetti
grasamu nosangi posincu – kapatamudigi.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

047
si. kuvalayasyama | ni – koluvu cesina naku
jita menduku mutta – jeppavaiti
mancimatalaceta – goncemiyyagalevu
kalahamau nika jummi – khanditamuga
nivu sadhuvu gana – ninta paryantambu
canavuce ninnallu – jarupavalase
nika ne sahimpa ni – vipudu nannemaina
siksa cesina jeyu – siddhamayiti

te. nedu karunimpakuntiva – niscayamuga
degabaditi cudu nitoda – jagadamunaku.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

048
si. hari | niku baryanka – maina sesudu cala
bavanamu bhaksinci – bratukucundu
nanuvuga niku va – hanamaina khagaraju
goppapamunu nota – gorukucundu
adigaka ni bharya – yaina laksmidevi
dinamu perantambu – dirugucundu
ninnu bhaktulu pilci – nityapujalu cesi
prema bakvannamul – pettucundru

te. svasthamuga niku grasamu – jarugucundu
gasu ni ceti dokataina – gadu vyayamu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

049
si. pundarikaksa | na – rendu kannula ninda
ninnu jucedi bhagya – mennadayya
vasiga na mano – vamcha diredunatlu
sogasuga nirupu – cupavayya
papakarmuni kanta – badakapovudamancu
barusamaina pratinna – battinave?
vasudhalo batita pa – vanuda vi vancu ne
bunyavantulanota – bogada vinti

te. nemitiki vistarince ni – kinta kirti
drohinainanu na kivu – dorakarade?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

050
si. pacci carmapu ditti – pasaledu dehambu
lopala nantata – roya rota
naramulu salyamul – navarandhramulu rakta
mamsambu kandalu – maila titti
baluvaina yenda va – nala korva dintaina
dalale dakali – dahamulaku
sakala rogamulaku – samsthaname yundu
niluva dasthiramaina – nitibugga

te. bondilo nundu pranamul – poyinanta
gatike gani koragadu – gavvakaina.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

051
si. palurogamulaku ni – padatirame kani
valapu mandulu naku – valadu valadu
celimi seyucu niku – seva jeseda gana
ni dasakotilo – nilupavayya
grahabhayambunaku ja – kramu dalacedagani
ghoraraksalu gatta – goranayya
pamukatuku ninnu – bhajana jesedagani
dani mantramu nenu – talapanayya

te. dorikitivi naku dandi vai – dyudavu nivu
veyikastalu vaccinan – veravanayya.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

052
si. kutikosaramu ne – goragani janulace
balugaddarimpulu – padagavalase?
dara suta bhrama – dagiliyundagagada
desadesamulella – dirugavalase?
benu daridrata paini – benagiyundagagada
ceri niculaseva – ceyavalase?
nabhimanamulu madi – nantiyundagagada
parula jucina bhiti – padagavalase?

te. nitula samsaravaridhi – nidaleka
veyividhamula ninnu ne – vedukonti.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

053
si. sadhu sajjanulato – jagadamadina gidu
kavulato vairambu – ganca gidu
parama dinula jikka – batti kottina gidu
bhiksagandranu duḥkha – petta gidu
nirupedalanu juci – nindajesina gidu
punyavantula ditta – bosagu gidu
sadbhaktulanu dira – skaramadina gidu
guruni dravyamu docu – konina gidu

te. dustakaryamu lonarincu – durjanulaku
ghanatarambaina narakambu – gattimulle.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

054
si. paruladravyamumida – bhranti nondinavadu
parakantala napeksa – padeduvadu
arthula vittambu – lapaharinceduvadu
danamiyyanga va – ddanedivadu
sabhalalopala nilci – cadiceppedivadu
paksapu saksyambu – palukuvadu
visnudasula juci – vekkirincedivadu
dharmasadhula ditta – dalacuvadu

te. prajala jantula himsincu – patakundu
kalakinkara gadalace – gastamondu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

055
si. narasimha | na tandri – nannelu nannelu
kamitarthamu licci – kavu kavu
daityasamhara | cala – dayayuncu dayayuncu
dinaposaka | nive – dikku dikku
ratnabhusitavaksa | – raksincu raksincu
bhuvanaraksaka | nannu – brovu brovu
marakotisurupa | – mannincu mannincu
padmalocana | ceyi – pattu pattu

te. suravinuta | nenu nicatu – joccinanu
na moralinci kadatercu – nagasayana |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

056
si. ni bhaktulanu ganul – ninda juciyu rendu
cetula joharu – seyuvadu
nerputo nevaraina – ni kathal ceppanga
vinayamanducu jala – vineduvadu
tana grhambunaku ni – dasulu ra juci
pitapai gurcunda – bettuvadu
nisevakula jati – nitu lennaka cala
dasoha mani cera – dalacuvadu

te. paramabhaktundu dhanyundu – bhanuteja |
vani ganugonna bunyambu – vasudhalona.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

057
si. paksivahana | nenu – bratikinannidinalu
kondegandranu gudi – kumatinaiti
nannavastramu licci – yadarimpumu nannu
gannatandrivi nive – kamalanabha |
marana mayyedinadu – mamatato niyoddi
bantla dolumu mundu – brahmajanaka |
inajabhatavali – yidicikonipoka
karunato nayodda – gava luncu

te. kosaku ni sannidhiki bilcu – koniyu niku
sevakuni jesikonavayya – sesasayana |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

058
si. nigamadisastramul – nercina dvijudaina
yannakartagu soma – yajiyaina
dharanilopala brabha – ta snanaparudaina
nityasatkarmadi – niratudaina
nupavasa niyamambu – londu sajjanudaina
gavivastramugattu – ghanudunaina
dandisodasamaha – danaparundaina
sakala yatralu salpu – sarasudaina

te. garvamuna gastapadi ninnu – ganakunna
moksasamrajya mondadu – mohananga |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

059
si. panjarambuna gaki – batti yuncina lessa
palukune vintaina – cilukavalenu?
gardabhambunu decci – kallemimpugaveya
dirugune gurrambu – tiruganu?
enupapotunu mava – ti du siksincina
nadacune madavara – nambuvalenu?
peddapittanu meta – betti pencina grovvi
sagune vetadu – degavalenu?

te. kujanulanu decci ni seva – koraku betta
vamchato jeture bhakta – varulavalenu?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

060
si. niku dasuda nanti – ninnu nammukayunti
gana napai nedu – karunajudu
dosiloggiti niku – droha mennagaboku
padmalocana | nenu – parudaganu
bhakti nipai nunci – bhajana jeseda gani
parula vedanu jummi – varamu limmu
dandidatavu nivu – tadavuseyaka kavu
ghorapatakarasi – gottivaici

te. sighramuga gorku lidercu – cinta dircu
niratamuga nannu bosincu – nenaru nuncu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

061
si. vidya nerciti nancu – virravigagaledu
bhagyavantuda nancu – balukaledu
dravyavantuda nancu – daracu nikkagaledu
niratadanamulaina – nerapaledu
putravantuda nancu – bogaducundagaledu
bhrutyavantuda nancu – bogadaledu
sauryavantuda nancu – santasimpagaledu
karyavantuda nancu – gadapaledu

te. naluguriki meppuganaina – naduvaledu
nalinadalanetra | ninnu ne – namminanu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

062
si. atilobhulanu bhiksa – madugabovuta rota
tanadravya mokarinta – daca rota
gunahinu daguvani – koluvu golcuta rota
yorula pancalakrinda – nunda rota
bhagyavantunitoda – bantamaduta rota
gurileni bandhula – guda rota
adayamulu leka – yappudiyuta rota
jara corula gudi – canuta rota

te. yadilaksmisa | nibanta – naitinayya |
yinka nedabasi janmambu – letta rota.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

063
si. verrivaniki nela – vedaksarambulu?
motuvaniki manci – pata lela?
pasulakapari kela – paratattvabodhalu?
vitakani ketiko – visnukathalu?
vadaru sunthala kela – vrata pustakamulu?
tirugu drimmari kela – devapuja?
dravyalobhiki nela – dhatrtva gunamulu?
dongabantuku manci – sanga tela?

te. krurajanulaku nimida – gori kela?
drohi papatmunaku daya – duḥkha mela?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

064
si. na tandri nadata – nayistadaivama
nannu mannanaseyu – narasimha |
dayayuncu namida – dappulanni ksamincu
nigamagocara | naku – nive dikku
ne duratmuda nancu – nimanambuna gopa
gimpabokumu svami | – kevalamuga
muktidayaka niku – mrokkinanduku nannu
garuninci raksincu – kamalanabha |

te. dandidora vancu niventa – dagilinanu
nedu pratyaksamai nannu – nirvahimpu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

065
si. vemaru nikathal – vinucu nundedivadu
parula muccatamida – bhranti padadu
aganitambuga ninnu – bogada nercinavadu
ceddamatalu nota – jeppabodu
asakticeta ni – nnanusarincedivadu
dhanamadandhulaventa – dagula bodu
santasambuna ninnu – smaranajesedivadu
celagi niculaperu – dalapabodu

te. ninnu nammina bhaktundu – niscayamuga
gori cillara velpula – golvabodu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

066
si. ne nenta vedina – ni kela dayaradu?
palumaru pilicina – baluka vemi?
palikina ni kunna – pada vemibovu? ni
momaina bodacupa – vemi naku?
saranu joccinavani – savarimpavale gaka
pariharincuta niku – birudu gadu
nidasulanu nivu – nirvahimpaka yunna
baru levva raguduru – pankajaksa |

te. data daivambu talliyu – dandri vive
nammiyunnanu nipada – nalinamulanu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

067
si. vedamul cadivedu – vipravaryundaina
ranamu sadhincedu – rajeyaina
vartakakrsikudau – vaisyamukhyundaina
baricagincedu sudra – varyudayina
meccukhadgamu batti – merayu mlecchundaina
brajala kakkarapadu – rajakudaina
carma mammedi hina – candalanarudaina
ni mahitalamandu – nevvadaina

te. ninnu goniyaducundena – niscayamuga
vadu moksadhikari yi – vasudhalona.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

068
si. sakalavidyalu nerci – sabha jayimpagavaccu
surudai ranamandu – boravaccu
rajarajai putti – rajya melagavaccu
hema godanambu – liyyavaccu
gaganamam dunna cu – kkala nencagavaccu
jivarasula pellu – ceppavaccu
nastangayogamu – labhyasimpagavaccu
meka ritiga naku – mesavavaccu

te. tamarasagarbha hara puram – darulakaina
ninnu varnimpa daramaune – nirajaksa |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

069
si. narasimha | nivanti – doranu sampadinci
kumati manavula ne – golvajala
nekku vaisvaryambu – liyyalekunnanu
bottakumatramu – poyarade?
ghanamuga didi niku – karavuna bosimpa
gasta mentati svalpa – karyamayya?
pettajalaka yela – bhiksamettincedu
nannu bidanu jesi – na vademi?

te. amala | kamalaksa | ne nitlu – sramapadanga
gannulaku banduvai niku – ganabadune?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

070
si. vanaruhanabha | ni – vanka jeriti nenu
gattiga nanu gavu – kavu manucu
vaccinanduku vega – varamu liyyakakani
levaboyina ninnu – levaniyya
gurcundabetti ni – kongu gattiga batti
puccukondunu judu – bhogisayana |
yivela ni kadda – mevaru vaccinagani
varikainanu longi – vadakabonu

te. gopagadanu nivu na – gunamu telisi
yippude nannu raksinci – yelukommu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

071
si. prahladu depati – paidi kanuka licce?
madagajam bennicce – mauktikamulu?
naradum dennicce – nagalu ratnambu? la
halya ni ke yagra – hara micce?
uduta ni kepati – yudigambulu cese?
ghanavibhisanu demi – katna micce?
pancapandavu lemi – lanca micciri niku?
draupadi ni kenta – dravya micce?

te. niku viranda rayinatlu – nenu gana?
yendu kani nannu raksimpa – vinduvadana |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

072
si. vamchato balicakra – vartidaggara jeri
bhiksamettiti vela – bidiyapadaka?
yadavilo sabari di – yyani phala landiyya
jetuloggiti vela – siggupadaka?
vedkato vevega – vidurunintiki negi
vindugonti vademi – velitipadaka?
aduku lalpamu kuce – ludu gadincuka tera
bokkasagiti vela – lekkagonaka?

te. bhaktulaku nivu pettuta – bhagyamaunu
vari kasincitivi tindi – vada vagucu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

073
si. stambhamam dudayinci – danavendruni drunci
karunato brahladu – gacinavu
makarice jikki sa – majamu duḥkhincanga
grpayunci vega ra – ksincinavu
saranancu na vibhi – sanudu ni catuna
vaccinappude lanka – niccinavu
a kuceludu cere – datuku larpincina
bahusampadala nicci – pampinavu

te. varivale nannu bosimpa – vasamugade?
yanta valapaksa mela sri – kanta | niku?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

074
si. vyasu de kulamandu – vasiga janmince?
viduru de kulamandu – vrddhi bonde?
garnu dekulamandu – ghanamuga vardhille?
na vasisthum dendu – navatarince?
nimpuga valmiki – ye kulambuna butte?
guhu danu punyu de – kulamuvadu?
srisuku dekkata – jelagi janmincenu?
sabari yekulamandu – janmamonde?

te. ne kulambuna vi rinda – reccinaru?
nikrpapatrulaku jati – nitu lela?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

075
si. vasudhasthalambuna – varnahinudu gani
bahula duracara – parudu gani
tadasi kasiyyani – dharmasunyudu gani
caduvanerani mudha – janudu gani
sakalamanavulu me – ccani krtaghnudu gani
cuda sompunu leni – suntha gani
apratisthalaku lo – naina dinudu gani
modati ke merugani – motu gani

te. pratidinamu nidu bhajanace – baragunatti
vani ke vanka ledayya – vaccu mukti.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

076
si. ibhakumbhamulamidi – kegiredi singambu
muttune kurucaina – musakamunu?
navacutapatramul – namalucunna pikambu
gorukune jilledu – konalu nota?
aravindamakaranda – manubhavincedi teti
povune palleru – pulakadaku?
lalita maina rasala – phalamu goredi cilka
mesavune bhamata nu – mmettakaya?

te. nilanu nikirtanalu pada – nercinatadu
parulakirtana badune – yarasi cuda?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

077
si. sarvesa | nipada – sarasijadvayamandu
jitta mumpagalenu – jedarakunda
nivaina dayayunci – nilici yundedunatlu
ceri nannipu delu – sevakudanu
vanajalocana | nenu – vatti murkhuda jummi
nisvarupamu juda – nerpu vega
tana kumaruna kuggu – talli vosinayatlu
bhaktimargam banu – palu posi

te. premato nannu bosinci – pencukonumu
ghanata kekkincu nidasa – ganamulona.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

078
si. jimutavarna | ni – momuto sariraka
kamalari yatikalam – kamunu badase
sogasaina ni netra – yugamuto sariraka
nalinabrndamu nilla – naduma jere
garirajavarada | ni – galamuto sariraka
peddasankhamu bobba – petta bodage
sripati | nidivya – ruputo sari raka
puspabanudu niku – butru dayye

te. nindiradevi ninnu mo – hinci vidaka
niku battamahisi yayye – niscayamuga.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

079
si. haridasulanu ninda – ladakundina jalu
sakala granthammulu – cadivinatlu
bhiksa miyyanga da – ppimpakundina jalu
jemutti danambu – cesinatlu
minci sajjanula vam – cincakundina jalu
nimpuga bahumana – miccinatlu
devagraharamul – diyakundina jalu
ganakakambapu gullu – gattinatlu

te. okari varsasanamu munca – kunna jalu
berukirtiga satramul – pettinatlu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

080
si. ihalokasaukhyamu – liccaginceda manna
deha meppatiki da – sthirata nonda
dayusya munna pa – ryantambu patutayu
nokkatiruna nunda – durvilona
balyayuvatvadu – rbalavardhakamu lanu
mutilo munigedi – murikikompa
bhrantito dini ga – paduda manumonna
galamrtyuvuceta – golupovu

te. nammara dayya | yidi maya – natakambu
janma mika nolla na nnelu – jalajanabha |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

081
si. vadanambu ninama – bhajana gorucunundu
jihva nikirtanal – seya goru
hastayugmambu ni – nnarcimpa gorunu
garnamul ni midi – kathalu goru
tanuvu nisevaye – ghanamuga gorunu
nayanamul nidarsa – nambu goru
murdhammu nipada – mmula mrokkaga goru
natma nidai yundu – narasi cuda

te. svapnamuna naina nevela – santatamunu
buddhi ni padamulayandu – buniyundu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

082
si. padmaksa | mamatace – baramu nandeda mancu
virravigudumayya – verripatti
masvatantrambaina – madamu gandlaku gappi
mogamu pattadu kama – mohamunanu
brahmadevundaina – baididehamu galga
jesiveyaka mammu – jerice natadu
tucchamainatuvanti – to lemmukalatodi
muriki cettalu cerci – muta katte

te. ni sariralu padipovu – teruga kemu
kamukula maiti mika mimmu – ganalemu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

083
si. garudavahana | divya – kaustubhalankara |
ravikotiteja | sa – rangavadana |
manigananvita | hema – makutabharana | caru
makarakundala | lasa – nmandahasa |
kancanambara | ratna – kancivibhusita |
suravararcita | candra – suryanayana |
kamalanabha | mukunda | – gangadharastuta |
raksasantaka | naga – rajasayana |

te. patitapavana | laksisa | – brahmajanaka |
bhaktavatsala | sarvesa | – paramapurusa |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

084
si. palumaru dasarupa – mulu darinciti vela?
yekarupamu bonda – vela nivu?
nayamuna ksirabdhi – naduma jeriti vela?
ratnakancana mandi – ramulu leve?
pannagendrunimida – bavvalinciti vela?
jalatarupattemam – camulu leve?
rekkalu galapaksi – nekkasagiti vela?
gajaturangandoli – kamulu leve?

te. vanajalocana | yituvanti – vaibhavamulu
sogasuga niku doceno – sundaranga?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

085
si. tirupati sthalamandu – dinnaga ne nunna
venkatesudu meta – veyaledo?
purusottamamuna ke – boyanajalu ja
gannathu dannambu – gadapaledo?
srirangamunaku ne – jera boyina jalu
svami grasamu betti – sakaledo?
kancipuramulona – gadisi ne goluvunna
garivaradudu potta – gadapaledo?

te. yendu bovaka nenu ni – mandiramuna
nilicitini niku namida – nenaru ledu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

086
si. tarksyavahana | nivu – dandidata vatancu
gori veduka ninnu – golvavacci
yarthimargamunu ne – nanusarincitinayya
lavaina badunalgu – laksa laina
vesamul vesi na – vidyapragalbhata
jupasagiti niku – sundaranga |
yananda maina ne – naduga vaccina dicci
vamcha dirpumu – nilavarna | vega

te. niku navidya harsambu – gaka yunna
tepatepaku vesamul – denu summi.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

087
si. amarendravinuta | ne – natiduratmuda nancu
galalona nainanu – ganula badavu
nivu pratyaksamai – nuluvakundina mane
doddaga noka yukti – dorakenayya |
gattikoyyanu decci – ghanamuga khandinci
nisvarupamu cesi – nilupukoncu
dhupa dipamu licci – tulasito bujinci
nityanaivedyamul – nemamuganu

te. nadupucunu ninnu goliceda – nammi buddhi
ni prapancambu galugu na – kinte calu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

088
si. bhuvanesa | govinda | – ravikotisankasa |
paksivahana | bhakta – parijata |
yambhojabhava rudra – jambharisannuta |
samaganavilola | – sarasaksa |
vanadhigambhira | sri – vatsakaustubhavaksa |
sankhacakragadasi – sarnnahasta |
dinaraksaka | vasu – deva | daityavinasa |
naradarcita | divya – nagasayana |

te. caru navaratnakundala – sravanayugala |
vibudhavandita padabja | – visvarupa |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

089
si. nagendrasayana | ni – namamadhuryambu
mudukannula samba – murti keruka
pankajataksa | ni – balaparakrama mella
bharatipati yaina – brahma keruka
madhukaitabhari | ni – mayasamarthata
vasudhalo balicakra – varti keruka
paramatma | ni dagu – paksapatitvambu
dasasataksula puram – daruni keruka

te. viri kerukagu nikathal – vinta lella
narula keru kanna nevaraina – navvipore?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

090
si. arthu lemaina ni – nnadugavacceda rancu
ksirasagaramandu – jerinavu
nicuttu sevakul – niluvakundutakunai
bhayadasarpamumida – bandinavu
bhaktabrndamu venta – badi carinceda rancu
negasi poyedipaksi – nekkinavu
dasulu nidvara – masimpakuntaku
manci yodhula kava – luncinavu

te. lavu galavada vaiti ve – lagu nenu
ninnu jutunu natandri | – nirajaksa |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

091
si. nikathal cevulalo – sokuta modaluga
bulakankuramu mena – buttuvadu
nayamaina ni divya – namakirtanalona
magnudai dehambu – maracuvadu
phalambuto nidu – padayugmamunaku
bremato danda ma – rpincuvadu
ha pundarikaksa | – ha rama | hari | yancu
vedkato gekalu – veyuvadu

te. cittakamalambunanu ninnu – jercuvadu
nidulokambunam dundu – nirajaksa |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

092
si. nigamagocara | nenu – niku meppagunatlu
lessaga bujimpa – lenu summi
naku docina bhusa – namulu petteda nanna
gaustubhamani niku – galadu munde
bhaksyabhojyamula na – rpanamu jeseda nanna
nivu pettiti sudha – nirjarulaku
galimikoddiga ganu – kala nosangeda nanna
bhargavidevi ni – bharya yayye

te. nanni galavada vakhila lo – kadhipativi |
niku sommulu petta ne – nentavada |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

093
si. navasarojadalaksa | – nannu bosincedu
datavu ni vancu – dhairyapaditi
na manambuna ninnu – namminanduku dandri |
melu na konarimpu – niladeha |
bhalibhali | ni yanta – prabhuvu nekkada juda
budamilo ni peru – pogadavaccu
mundu jesina papa – munu nasimpaga jesi
nirvahimpumu nannu – nerputoda

te. baramasantosa maye na – pranamulaku
ni–rnamu dircukona nera – nirajaksa |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

094
si. phanulaputtalamida – bavvalincinayatlu
pulula gumpuna jera – boyinatlu
makarivargam bunna – madugu joccinayatlu
gangadapuna nindlu – gattinatlu
cedalabhumini japa – cera baracinayatlu
otibindela bala – nunicinatlu
verrivaniki bahu – vitta miccinayatlu
kammagudise mandu – galcinatlu

te. svami ni bhaktavarulu du – rjanulatoda
jelimi jesinaya tlaina – jetu vaccu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

095
si. danujasamhara | cakra – dhara | niku dandambu
lindiradhipa | niku – vandanambu
patitapavana | niku – bahunamaskaramul
nirajatadalaksa | – niku saranu
vasavarcita | megha – varna | niku subhambu
mandaradhara | niku – mangalambu
kambukandhara | sarjga – kara | niku bhadrambu
dinaraksaka | niku – digvijayamu

te. sakalavaibhavamulu niku – sarvabhauma |
nityakalyanamulu nagu – niku nepudu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

096
si. matsyavatara mai – madugulopala jocci
somakasuru drunci – codyamuganu
decci vedamu lella – mecca devatalella
brahma kicciti vivu – bhali | yananga
na vedamula niyya – nacaranisthala
nanubhavincucu nundu – ravanisurulu
sakalapapambulu – samasipovu natancu
manuju landaru nidu – mahima delisi

te. yundu raravindanayana | ni – yuniki deliyu
varalaku vega moksambu – vaccu nanagha |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

097
si. kurmavataramai – kudharambukrindanu
gorkito nundava – komaru migula?
varahavataramai – vanabhumulanu jocci
siksimpava hira – nyaksu napudu?
narasimhamurtivai – narabhojanu hiranya
kasipuni drumpava – kanti mira?
vamanarupamai – vasudhalo balicakra
varti narampava – vaira mudigi?

te. yitti panu lella jeyaga – nevarikeni
tagune narasimha | nikidi – dagunu gaka |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

098
si. laksmisa | nidivya – laksanagunamula
vinajala keppudu – verrinaiti
na verrigunamulu – nayamuga khandinci
nannu raksimpu mo – nalinanetra |
ninnu ne nammiti – nitaradaivamula ne
nammale deppudu – nagasayana |
kapadinanu nive – kastapettina nive
nipadakamalamul – nirata menu

te. nammiyunnanu nipada – nalinabhakti
vega dayacesi raksimpu – vedavidya |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

099
si. amarendravinuta | ni – nnanusarincinavaru
mukti bondiri vega – mudamutonu
nipadapadmamul – nera nammiyunnanu
naku moksam bimmu – nalinanetra |
kaci raksincu nan – gadatercu vegame
ni sevakuni jeyu – niscalamuga
gapadinanu niku – gainkaryaparuda nai
celagi nipanulanu – jeyuvada

te. nanucu balumaru vededa – nabjanabha |
naku bratyaksa magumu nin – namminanu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

100
si. sesappa yanu kavi – ceppina padyamul
cevula kanandamai – celagucundu
ne manujundaina – nelami ni satakambu
bhaktito vinna sa – tphalamu galugu
jelagi yi padyamul – cerci vrasinavaru
kamalaksukarunanu – gantu repudu
nimpuga bustakam – bepudu bujincina
duritajalambulu – dolagipovu

te. niddi punyakaram bani – yepudu janulu
gasata mennaka pathiyimpa – galugu mukti.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |