Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Vishnu Stotram / Narayana Kavacham Stotram Lyrics in Malayalam and English

Narayana Kavacham Stotram Lyrics in Malayalam and English

6595 Views

Lord Maha Vishnu Stotram – Narayana Kavacham Lyrics in Malayalam:

അംഗന്യാസഃ
ഓം ഓം പാദയോഃ നമഃ |
ഓം നം ജാനുനോഃ നമഃ |
ഓം മോമ് ഊര്വോഃ നമഃ |
ഓം നാമ് ഉദരേ നമഃ |
ഓം രാം ഹൃദി നമഃ |
ഓം യമ് ഉരസി നമഃ |
ഓം ണാം മുഖേ നമഃ |
ഓം യം ശിരസി നമഃ |

കരന്യാസഃ
ഓം ഓം ദക്ഷിണതര്ജന്യാമ് നമഃ |
ഓം നം ദക്ഷിണമധ്യമായാമ് നമഃ |
ഓം മോം ദക്ഷിണാനാമികായാമ് നമഃ |
ഓം ഭം ദക്ഷിണകനിഷ്ഠികായാമ് നമഃ |
ഓം ഗം വാമകനിഷ്ഠികായാമ് നമഃ |
ഓം വം വാമാനികായാമ് നമഃ |
ഓം തേം വാമമധ്യമായാമ് നമഃ |
ഓം വാം വാമതര്ജന്യാമ് നമഃ |
ഓം സും ദക്ഷിണാങ്ഗുഷ്ഠോര്ധ്വപര്വണി നമഃ |
ഓം ദേം ദക്ഷിണാങ്ഗുഷ്ഠാധഃ പര്വണി നമഃ |
ഓം വാം വാമാങ്ഗുഷ്ഠോര്ധ്വപര്വണി നമഃ |
ഓം യം വാമാങ്ഗുഷ്ഠാധഃ പര്വണി നമഃ |

Narayana Kavacham
viṣṇuṣaḍakṣaranyasah%

വിഷ്ണുഷഡക്ഷരന്യാസഃ%
ഓം ഓം ഹൃദയേ നമഃ |
ഓം വിം മൂര്ധ്നൈ നമഃ |
ഓം ഷം ഭ്രുര്വോര്മധ്യേ നമഃ |
ഓം ണം ശിഖായാമ് നമഃ |
ഓം വേം നേത്രയോഃ നമഃ |
ഓം നം സര്വസന്ധിഷു നമഃ |
ഓം മഃ പ്രാച്യാമ് അസ്ത്രായ ഫട് |
ഓം മഃ ആഗ്നേയ്യാമ് അസ്ത്രായ ഫട് |
ഓം മഃ ദക്ഷിണസ്യാമ് അസ്ത്രായ ഫട് |
ഓം മഃ നൈഋത്യേ അസ്ത്രായ ഫട് |
ഓം മഃ പ്രതീച്യാമ് അസ്ത്രായ ഫട് |
ഓം മഃ വായവ്യേ അസ്ത്രായ ഫട് |
ഓം മഃ ഉദീച്യാമ് അസ്ത്രായ ഫട് |
ഓം മഃ ഐശാന്യാമ് അസ്ത്രായ ഫട് |
ഓം മഃ ഊര്ധ്വായാമ് അസ്ത്രായ ഫട് |
ഓം മഃ അധരായാമ് അസ്ത്രായ ഫട് |

ശ്രീ ഹരിഃ
അഥ ശ്രീനാരായണകവച

||രാജോവാച||
യയാ ഗുപ്തഃ സഹസ്ത്രാക്ഷഃ സവാഹാന് രിപുസൈനികാന്|
ക്രീഡന്നിവ വിനിര്ജിത്യ ത്രിലോക്യാ ബുഭുജേ ശ്രിയമ്||1||

ഭഗവംസ്തന്മമാഖ്യാഹി വര്മ നാരായണാത്മകമ്|
യഥാസ്സ്തതായിനഃ ശത്രൂന് യേന ഗുപ്തോസ്ജയന്മൃധേ||2||

||ശ്രീശുക ഉവാച||
വൃതഃ പുരോഹിതോസ്ത്വാഷ്ട്രോ മഹേന്ദ്രായാനുപൃച്ഛതേ|
നാരായണാഖ്യം വര്മാഹ തദിഹൈകമനാഃ ശൃണു||3||

വിശ്വരൂപ ഉവാചധൗതാങ്ഘ്രിപാണിരാചമ്യ സപവിത്ര ഉദങ് മുഖഃ|
കൃതസ്വാങ്ഗകരന്യാസോ മന്ത്രാഭ്യാം വാഗ്യതഃ ശുചിഃ||4||

നാരായണമയം വര്മ സംനഹ്യേദ് ഭയ ആഗതേ|
പാദയോര്ജാനുനോരൂര്വോരൂദരേ ഹൃദ്യഥോരസി||5||

മുഖേ ശിരസ്യാനുപൂര്വ്യാദോംകാരാദീനി വിന്യസേത്|
ഓം നമോ നാരായണായേതി വിപര്യയമഥാപി വാ||6||

കരന്യാസം തതഃ കുര്യാദ് ദ്വാദശാക്ഷരവിദ്യയാ|
പ്രണവാദിയകാരന്തമങ്ഗുല്യങ്ഗുഷ്ഠപര്വസു||7||

ന്യസേദ് ഹൃദയ ഓങ്കാരം വികാരമനു മൂര്ധനി|
ഷകാരം തു ഭ്രുവോര്മധ്യേ ണകാരം ശിഖയാ ദിശേത്||8||

വേകാരം നേത്രയോര്യുഞ്ജ്യാന്നകാരം സര്വസന്ധിഷു|
മകാരമസ്ത്രമുദ്ദിശ്യ മന്ത്രമൂര്തിര്ഭവേദ് ബുധഃ||9||

സവിസര്ഗം ഫഡന്തം തത് സര്വദിക്ഷു വിനിര്ദിശേത്|
ഓം വിഷ്ണവേ നമ ഇതി ||10||

ആത്മാനം പരമം ധ്യായേദ ധ്യേയം ഷട്ശക്തിഭിര്യുതമ്|
വിദ്യാതേജസ്തപോമൂര്തിമിമം മന്ത്രമുദാഹരേത ||11||

ഓം ഹരിര്വിദധ്യാന്മമ സര്വരക്ഷാം ന്യസ്താങ്ഘ്രിപദ്മഃ പതഗേന്ദ്രപൃഷ്ഠേ|
ദരാരിചര്മാസിഗദേഷുചാപാശാന് ദധാനോസ്ഷ്ടഗുണോസ്ഷ്ടബാഹുഃ ||12||

ജലേഷു മാം രക്ഷതു മത്സ്യമൂര്തിര്യാദോഗണേഭ്യോ വരൂണസ്യ പാശാത്|
സ്ഥലേഷു മായാവടുവാമനോസ്വ്യാത് ത്രിവിക്രമഃ ഖേ‌உവതു വിശ്വരൂപഃ ||13||

ദുര്ഗേഷ്വടവ്യാജിമുഖാദിഷു പ്രഭുഃ പായാന്നൃസിംഹോ‌உസുരയുഥപാരിഃ|
വിമുഞ്ചതോ യസ്യ മഹാട്ടഹാസം ദിശോ വിനേദുര്ന്യപതംശ്ച ഗര്ഭാഃ ||14||

രക്ഷത്വസൗ മാധ്വനി യജ്ഞകല്പഃ സ്വദംഷ്ട്രയോന്നീതധരോ വരാഹഃ|
രാമോ‌உദ്രികൂടേഷ്വഥ വിപ്രവാസേ സലക്ഷ്മണോസ്വ്യാദ് ഭരതാഗ്രജോസ്സ്മാന് ||15||

മാമുഗ്രധര്മാദഖിലാത് പ്രമാദാന്നാരായണഃ പാതു നരശ്ച ഹാസാത്|
ദത്തസ്ത്വയോഗാദഥ യോഗനാഥഃ പായാദ് ഗുണേശഃ കപിലഃ കര്മബന്ധാത് ||16||

സനത്കുമാരോ വതു കാമദേവാദ്ധയശീര്ഷാ മാം പഥി ദേവഹേലനാത്|
ദേവര്ഷിവര്യഃ പുരൂഷാര്ചനാന്തരാത് കൂര്മോ ഹരിര്മാം നിരയാദശേഷാത് ||17||

ധന്വന്തരിര്ഭഗവാന് പാത്വപഥ്യാദ് ദ്വന്ദ്വാദ് ഭയാദൃഷഭോ നിര്ജിതാത്മാ|
യജ്ഞശ്ച ലോകാദവതാജ്ജനാന്താദ് ബലോ ഗണാത് ക്രോധവശാദഹീന്ദ്രഃ ||18||

ദ്വൈപായനോ ഭഗവാനപ്രബോധാദ് ബുദ്ധസ്തു പാഖണ്ഡഗണാത് പ്രമാദാത്|
കല്കിഃ കലേ കാലമലാത് പ്രപാതു ധര്മാവനായോരൂകൃതാവതാരഃ ||19||

മാം കേശവോ ഗദയാ പ്രാതരവ്യാദ് ഗോവിന്ദ ആസങ്ഗവമാത്തവേണുഃ|
നാരായണ പ്രാഹ്ണ ഉദാത്തശക്തിര്മധ്യന്ദിനേ വിഷ്ണുരരീന്ദ്രപാണിഃ ||20||

ദേവോസ്പരാഹ്ണേ മധുഹോഗ്രധന്വാ സായം ത്രിധാമാവതു മാധവോ മാമ്|
ദോഷേ ഹൃഷീകേശ ഉതാര്ധരാത്രേ നിശീഥ ഏകോസ്വതു പദ്മനാഭഃ ||21||

ശ്രീവത്സധാമാപരരാത്ര ഈശഃ പ്രത്യൂഷ ഈശോ‌உസിധരോ ജനാര്ദനഃ|
ദാമോദരോ‌உവ്യാദനുസന്ധ്യം പ്രഭാതേ വിശ്വേശ്വരോ ഭഗവാന് കാലമൂര്തിഃ ||22||

ചക്രം യുഗാന്താനലതിഗ്മനേമി ഭ്രമത് സമന്താദ് ഭഗവത്പ്രയുക്തമ്|
ദന്ദഗ്ധി ദന്ദഗ്ധ്യരിസൈന്യമാസു കക്ഷം യഥാ വാതസഖോ ഹുതാശഃ ||23||

ഗദേ‌உശനിസ്പര്ശനവിസ്ഫുലിങ്ഗേ നിഷ്പിണ്ഢി നിഷ്പിണ്ഢ്യജിതപ്രിയാസി|
കൂഷ്മാണ്ഡവൈനായകയക്ഷരക്ഷോഭൂതഗ്രഹാംശ്ചൂര്ണയ ചൂര്ണയാരീന് ||24||

ത്വം യാതുധാനപ്രമഥപ്രേതമാതൃപിശാചവിപ്രഗ്രഹഘോരദൃഷ്ടീന്|
ദരേന്ദ്ര വിദ്രാവയ കൃഷ്ണപൂരിതോ ഭീമസ്വനോ‌உരേര്ഹൃദയാനി കമ്പയന് ||25||

ത്വം തിഗ്മധാരാസിവരാരിസൈന്യമീശപ്രയുക്തോ മമ ഛിന്ധി ഛിന്ധി|
ചര്മഞ്ഛതചന്ദ്ര ഛാദയ ദ്വിഷാമഘോനാം ഹര പാപചക്ഷുഷാമ് ||26||

യന്നോ ഭയം ഗ്രഹേഭ്യോ ഭൂത് കേതുഭ്യോ നൃഭ്യ ഏവ ച|
സരീസൃപേഭ്യോ ദംഷ്ട്രിഭ്യോ ഭൂതേഭ്യോം‌உഹോഭ്യ ഏവ വാ ||27||

സര്വാണ്യേതാനി ഭഗന്നാമരൂപാസ്ത്രകീര്തനാത്|
പ്രയാന്തു സംക്ഷയം സദ്യോ യേ നഃ ശ്രേയഃ പ്രതീപകാഃ ||28||

ഗരൂഡോ ഭഗവാന് സ്തോത്രസ്തോഭശ്ഛന്ദോമയഃ പ്രഭുഃ|
രക്ഷത്വശേഷകൃച്ഛ്രേഭ്യോ വിഷ്വക്സേനഃ സ്വനാമഭിഃ ||29||

സര്വാപദ്ഭ്യോ ഹരേര്നാമരൂപയാനായുധാനി നഃ|
ബുദ്ധിന്ദ്രിയമനഃ പ്രാണാന് പാന്തു പാര്ഷദഭൂഷണാഃ ||30||

യഥാ ഹി ഭഗവാനേവ വസ്തുതഃ സദ്സച്ച യത്|
സത്യനാനേന നഃ സര്വേ യാന്തു നാശമുപാദ്രവാഃ ||31||

യഥൈകാത്മ്യാനുഭാവാനാം വികല്പരഹിതഃ സ്വയമ്|
ഭൂഷണായുദ്ധലിങ്ഗാഖ്യാ ധത്തേ ശക്തീഃ സ്വമായയാ ||32||

തേനൈവ സത്യമാനേന സര്വജ്ഞോ ഭഗവാന് ഹരിഃ|
പാതു സര്വൈഃ സ്വരൂപൈര്നഃ സദാ സര്വത്ര സര്വഗഃ ||33||

വിദിക്ഷു ദിക്ഷൂര്ധ്വമധഃ സമന്താദന്തര്ബഹിര്ഭഗവാന് നാരസിംഹഃ|
പ്രഹാപയംല്ലോകഭയം സ്വനേന ഗ്രസ്തസമസ്തതേജാഃ ||34||

മഘവന്നിദമാഖ്യാതം വര്മ നാരയണാത്മകമ്|
വിജേഷ്യസ്യഞ്ജസാ യേന ദംശിതോ‌உസുരയൂഥപാന് ||35||

ഏതദ് ധാരയമാണസ്തു യം യം പശ്യതി ചക്ഷുഷാ|
പദാ വാ സംസ്പൃശേത് സദ്യഃ സാധ്വസാത് സ വിമുച്യതേ ||36||

ന കുതശ്ചിത ഭയം തസ്യ വിദ്യാം ധാരയതോ ഭവേത്|
രാജദസ്യുഗ്രഹാദിഭ്യോ വ്യാഘ്രാദിഭ്യശ്ച കര്ഹിചിത് ||37||

ഇമാം വിദ്യാം പുരാ കശ്ചിത് കൗശികോ ധാരയന് ദ്വിജഃ|
യോഗധാരണയാ സ്വാങ്ഗം ജഹൗ സ മരൂധന്വനി ||38||

തസ്യോപരി വിമാനേന ഗന്ധര്വപതിരേകദാ|
യയൗ ചിത്രരഥഃ സ്ത്രീര്ഭിവൃതോ യത്ര ദ്വിജക്ഷയഃ ||39||

ഗഗനാന്ന്യപതത് സദ്യഃ സവിമാനോ ഹ്യവാക് ശിരാഃ|
സ വാലഖില്യവചനാദസ്ഥീന്യാദായ വിസ്മിതഃ|
പ്രാസ്യ പ്രാചീസരസ്വത്യാം സ്നാത്വാ ധാമ സ്വമന്വഗാത് ||40||

||ശ്രീശുക ഉവാച||
യ ഇദം ശൃണുയാത് കാലേ യോ ധാരയതി ചാദൃതഃ|
തം നമസ്യന്തി ഭൂതാനി മുച്യതേ സര്വതോ ഭയാത് ||41||

ഏതാം വിദ്യാമധിഗതോ വിശ്വരൂപാച്ഛതക്രതുഃ|
ത്രൈലോക്യലക്ഷ്മീം ബുഭുജേ വിനിര്ജിത്യ‌உമൃധേസുരാന് ||42||

||ഇതി ശ്രീനാരായണകവചം സമ്പൂര്ണമ്||
( ശ്രീമദ്ഭാഗവത സ്കന്ധ 6,അ| 8 )

Lord Maha Vishnu Stotram – Narayana Kavacham Lyrics in English

anganyasah
om om padayoh namah |
om nam janunoh namah |
om mom urvoh namah |
om nam udare namah |
om ram hrdi namah |
om yam urasi namah |
om nam mukhe namah |
om yam sirasi namah |

karanyasah
om om daksinatarjanyam namah |
om nam daksinamadhyamayam namah |
om mom daksinanamikayam namah |
om bham daksinakanisthikayam namah |
om gam vamakanisthikayam namah |
om vam vamanikayam namah |
om tem vamamadhyamayam namah |
om vam vamatarjanyam namah |
om sum daksinangusthordhvaparvani namah |
om dem daksinangusthadhah parvani namah |
om vam vamangusthordhvaparvani namah |
om yam vamangusthadhah parvani namah |

om om hrdaye namah |
om vim murdhnai namah |
om sam bhrurvormadhye namah |
om nam sikhayam namah |
om vem netrayoh namah |
om nam sarvasandhisu namah |
om mah pracyam astraya phat |
om mah agneyyam astraya phat |
om mah daksinasyam astraya phat |
om mah nairtye astraya phat |
om mah praticyam astraya phat |
om mah vayavye astraya phat |
om mah udicyam astraya phat |
om mah aisanyam astraya phat |
om mah urdhvayam astraya phat |
om mah adharayam astraya phat |

sri harih

atha srinarayanakavaca

||rajovaca||
yaya guptah sahastraksah savahan ripusainikan|
kridanniva vinirjitya trilokya bubhuje sriyam||1||

bhagavamstanmamakhyahi varma narayanatmakam|
yathasstatayinah satrun yena guptosjayanmrdhe||2||
||srisuka uvaca||
vrtah purohitostvastro mahendrayanuprcchate|
narayanakhyam varmaha tadihaikamanah srnu||3||

visvarupa uvacadhautanghripaniracamya sapavitra udan mukhah|
krtasvangakaranyaso mantrabhyam vagyatah sucih||4||

narayanamayam varma samnahyed bhaya agate|
padayorjanunorurvorudare hrdyathorasi||5||

mukhe sirasyanupurvyadonkaradini vinyaset|
om namo narayanayeti viparyayamathapi va||6||

karanyasam tatah kuryad dvadasaksaravidyaya|
pranavadiyakarantamangulyangusthaparvasu||7||

nyased hrdaya onkaram vikaramanu murdhani|
sakaram tu bhruvormadhye nakaram sikhaya diset||8||

vekaram netrayoryuñjyannakaram sarvasandhisu|
makaramastramuddisya mantramurtirbhaved budhah||9||

savisargam phadantam tat sarvadiksu vinirdiset|
om visnave nama iti ||10||

atmanam paramam dhyayeda dhyeyam satsaktibhiryutam|
vidyatejastapomurtimimam mantramudahareta ||11||

om harirvidadhyanmama sarvaraksam nyastanghripadmah patagendraprsthe|
dararicarmasigadesucapasan dadhanosstagunosstabahuh ||12||

jalesu mam raksatu matsyamurtiryadoganebhyo varunasya pasat|
sthalesu mayavatuvamanosvyat trivikramah khe‌உvatu visvarupah ||13||

durgesvatavyajimukhadisu prabhuh payannrsimho‌உsurayuthaparih|
vimuñcato yasya mahattahasam diso vinedurnyapatamsca garbhah ||14||

raksatvasau madhvani yanñakalpah svadamstrayonnitadharo varahah|
ramo‌உdrikutesvatha vipravase salaksmanosvyad bharatagrajossman ||15||

mamugradharmadakhilat pramadannarayanah patu narasca hasat|
dattastvayogadatha yoganathah payad gunesah kapilah karmabandhat ||16||

sanatkumaro vatu kamadevaddhayasirsa mam pathi devahelanat|
devarsivaryah purusarcanantarat kurmo harirmam nirayadasesat ||17||

dhanvantarirbhagavan patvapathyad dvandvad bhayadrsabho nirjitatma|
yanñasca lokadavatajjanantad balo ganat krodhavasadahindrah ||18||

dvaipayano bhagavanaprabodhad buddhastu pakhandaganat pramadat|
kalkih kale kalamalat prapatu dharmavanayorukrtavatarah ||19||

mam kesavo gadaya prataravyad govinda asangavamattavenuh|
narayana prahna udattasaktirmadhyandine visnurarindrapanih ||20||

devosparahne madhuhogradhanva sayam tridhamavatu madhavo mam|
dose hrsikesa utardharatre nisitha ekosvatu padmanabhah ||21||

srivatsadhamapararatra isah pratyusa iso‌உsidharo janardanah|
damodaro‌உvyadanusandhyam prabhate visvesvaro bhagavan kalamurtih ||22||

cakram yugantanalatigmanemi bhramat samantad bhagavatprayuktam|
dandagdhi dandagdhyarisainyamasu kaksam yatha vatasakho hutasah ||23||

gade‌உsanisparsanavisphulinge nispindhi nispindhyajitapriyasi|
kusmandavainayakayaksaraksobhutagrahamscurnaya curnayarin ||24||

tvam yatudhanapramathapretamatrpisacavipragrahaghoradrstin|
darendra vidravaya krsnapurito bhimasvano‌உrerhrdayani kampayan ||25||

tvam tigmadharasivararisainyamisaprayukto mama chindhi chindhi|
carmañchatacandra chadaya dvisamaghonam hara papacaksusam ||26||

yanno bhayam grahebhyo bhut ketubhyo nrbhya eva ca|
sarisrpebhyo damstribhyo bhutebhyom‌உhobhya eva va ||27||

sarvanyetani bhagannamarupastrakirtanat|
prayantu sanksayam sadyo ye nah sreyah pratipakah ||28||

garudo bhagavan stotrastobhaschandomayah prabhuh|
raksatvasesakrcchrebhyo visvaksenah svanamabhih ||29||

sarvapadbhyo harernamarupayanayudhani nah|
buddhindriyamanah pranan pantu parsadabhusanah ||30||

yatha hi bhagavaneva vastutah sadsacca yat|
satyananena nah sarve yantu nasamupadravah ||31||

yathaikatmyanubhavanam vikalparahitah svayam|
bhusanayuddhalingakhya dhatte saktih svamayaya ||32||

tenaiva satyamanena sarvanño bhagavan harih|
patu sarvaih svarupairnah sada sarvatra sarvagah ||33 ||

vidiksu diksurdhvamadhah samantadantarbahirbhagavan narasimhah|
prahapayamllokabhayam svanena grastasamastatejah ||34||

maghavannidamakhyatam varma narayanatmakam|
vijesyasyañjasa yena damsito‌உsurayuthapan ||35||

etad dharayamanastu yam yam pasyati caksusa|
pada va samsprset sadyah sadhvasat sa vimucyate ||36||

na kutascita bhayam tasya vidyam dharayato bhavet|
rajadasyugrahadibhyo vyaghradibhyasca karhicit ||37||

imam vidyam pura kascit kausiko dharayan dvijah|
yogadharanaya svangam jahau sa marudhanvani ||38||

tasyopari vimanena gandharvapatirekada|
yayau citrarathah strirbhivrto yatra dvijaksayah ||39||

gaganannyapatat sadyah savimano hyavak sirah|
sa valakhilyavacanadasthinyadaya vismitah|
prasya pracisarasvatyam snatva dhama svamanvagat ||40||

||srisuka uvaca||
ya idam srnuyat kale yo dharayati cadrtah|
tam namasyanti bhutani mucyate sarvato bhayat ||41||

etam vidyamadhigato visvarupacchatakratuh|
trailokyalaksmim bubhuje vinirjitya‌உmrdhesuran ||42||

||iti srinarayanakavacam sampurnam||
( srimadbhagavata skandha 6,a| 8 )

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *