Durga Devi Stotram

Nava Durga Stotram in Lyrics Tamil and English

Devi Stotram – Nava Durga Stotram Lyrics in Tamil:

தேவீ ஶைலபுத்ரீ
வன்தே வாஞ்சிதலாபாய சன்த்ரார்தக்றுதஶேகராம்|
வ்றுஷாரூடாம் ஶூலதராம் ஶைலபுத்ரீ யஶஸ்வினீம் ||

தேவீ ப்ரஹ்மசாரிணீ
ததானா கரபத்மாப்யாமக்ஷமாலா கமண்டலூ |
தேவீ ப்ரஸீதது மயி ப்ரஹ்மசாரிண்யனுத்தமா ||

தேவீ சன்த்ரகண்டேதி
பிண்டஜப்ரவராரூடா சன்தகோபாஸ்த்ரகைர்யுதா |
ப்ரஸாதம் தனுதே மஹ்யம் சன்த்ரகண்டேதி விஶ்ருதா ||

Nava Durga Stotram

தேவீ கூஷ்மாம்டா
ஸுராஸம்பூர்ணகலஶம் ருதிராப்லுதமேவ ச |
ததானா ஹஸ்தபத்மாப்யாம் கூஷ்மாண்டா ஶுபதாஸ்து மே ||

தேவீஸ்கன்தமாதா
ஸிம்ஹாஸனகதா னித்யம் பத்மாஶ்ரிதகரத்வயா |
ஶுபதாஸ்து ஸதா தேவீ ஸ்கன்தமாதா யஶஸ்வினீ ||

தேவீகாத்யாயணீ
சன்த்ரஹாஸோஜ்ஜ்வலகரா ஶார்தூலவரவாஹனா |
காத்யாயனீ ஶுபம் தத்யாதேவீ தானவகாதினீ ||

தேவீகாலராத்ரி
ஏகவேணீ ஜபாகர்ணபூர னக்னா கராஸ்திதா |
லம்போஷ்டீ கர்ணிகாகர்ணீ தைலாப்யக்தஶரீரிணீ || வாமபாதோல்லஸல்லோஹலதாகண்டகபூஷணா |
வர்தனமூர்த்வஜா க்றுஷ்ணா காலராத்ரிர்பயங்கரீ ||

தேவீமஹாகௌரீ
ஶ்வேதே வ்றுஷே ஸமாரூடா ஶ்வேதாம்பரதரா ஶுசிஃ |
மஹாகௌரீ ஶுபம் தத்யான்மஹாதேவப்ரமோததா ||

தேவீஸித்திதாத்ரி
ஸித்தகன்தர்வயக்ஷாத்யைரஸுரைரமரைரபி |
ஸேவ்யமானா ஸதா பூயாத் ஸித்திதா ஸித்திதாயினீ ||

Devi Stotram – Nava Durga Stotram Lyrics in English

Gaṇesaḥ
haridrabhancaturvadu haridravasanaṃvibhum |
pasankusadharaṃ daivaṃmodakandantameva ca ||

॥Devi Shailaputri॥
Vande Vanchhitalabhaya Chandrardhakritashekharam।
Vrisharudham Shuladharam Shailaputri Yashasvinim॥1॥

॥Devi Brahmacharini॥
Dadhana Karapadmabhyamakshamala Kamandalu।
Devi Prasidatu Mayi Brahmacharinyanuttama॥2॥

॥Devi Chandraghanta॥
Pindajapravararudha Chandrakopastrakairyuta।
Prasadam Tanute Mahyam Chandraghanteti Vishruta॥3॥

॥Devi Kushmanda॥
Surasampurnakalasham Rudhiraplutameva Cha।
Dadhana Hastapadmabhyam Kushmanda Shubhadastu Me॥4॥

॥Devi Skandamata॥
Simhasanagata Nityam Padmashritakaradvaya।
Shubhadastu Sada Devi Skandamata Yashasvini॥5॥

॥Devi Katyayani॥
Chandrahasojjvalakara Shardulavaravahana।
Katyayani Shubham Dadyadevi Danavaghatini॥6॥

॥Devi Kalaratri॥
Ekaveni Japakarnapura Nagna Kharasthita।
Lamboshthi Karnikakarni Tailabhyaktasharirini॥

Vamapadollasallohalatakantakabhushana।
Vardhanamurdhadhwaja Krishna Kalaratrirbhayankari॥7॥

॥Devi Mahagauri॥
Shwete Vrishe Samarudha Shwetambaradhara Shuchih।
Mahagauri Shubham Dadyanmahadevapramodada॥8॥

॥Devi Siddhidatri॥
Siddhagandharvayakshadyairasurairamarairapi।
Sevyamana Sada Bhuyat Siddhida Siddhidayini॥9॥

॥Iti Shri Navadurga Stotram Sampurnam॥