Durga Devi Stotram

Nava Durga Stotram in Lyrics Telugu and English

Devi Stotram – Nava Durga Stotram Lyrics in Telugu:

దేవీ శైలపుత్రీ
వందే వాఞ్ఛితలాభాయ చంద్రార్ధకృతశేఖరాం|
వృషారూఢాం శూలధరాం శైలపుత్రీ యశస్వినీమ్ ||

దేవీ బ్రహ్మచారిణీ
దధానా కరపద్మాభ్యామక్షమాలా కమండలూ |
దేవీ ప్రసీదతు మయి బ్రహ్మచారిణ్యనుత్తమా ||

Nava Durga Stotram

దేవీ చంద్రఘంటేతి
పిండజప్రవరారూఢా చందకోపాస్త్రకైర్యుతా |
ప్రసాదం తనుతే మహ్యం చంద్రఘంటేతి విశ్రుతా ||

దేవీ కూష్మాండా
సురాసంపూర్ణకలశం రుధిరాప్లుతమేవ చ |
దధానా హస్తపద్మాభ్యాం కూష్మాండా శుభదాస్తు మే ||

దేవీస్కందమాతా
సింహాసనగతా నిత్యం పద్మాశ్రితకరద్వయా |
శుభదాస్తు సదా దేవీ స్కందమాతా యశస్వినీ ||

దేవీకాత్యాయణీ
చంద్రహాసోజ్జ్వలకరా శార్దూలవరవాహనా |
కాత్యాయనీ శుభం దద్యాదేవీ దానవఘాతినీ ||

దేవీకాలరాత్రి
ఏకవేణీ జపాకర్ణపూర నగ్నా ఖరాస్థితా |
లంబోష్ఠీ కర్ణికాకర్ణీ తైలాభ్యక్తశరీరిణీ || వామపాదోల్లసల్లోహలతాకంటకభూషణా |
వర్ధనమూర్ధ్వజా కృష్ణా కాలరాత్రిర్భయంకరీ ||

దేవీమహాగౌరీ
శ్వేతే వృషే సమారూఢా శ్వేతాంబరధరా శుచిః |
మహాగౌరీ శుభం దద్యాన్మహాదేవప్రమోదదా ||

దేవీసిద్ధిదాత్రి
సిద్ధగంధర్వయక్షాద్యైరసురైరమరైరపి |
సేవ్యమానా సదా భూయాత్ సిద్ధిదా సిద్ధిదాయినీ ||

Devi Stotram – Nava Durga Stotram Lyrics in English

Gaṇesaḥ
haridrabhancaturvadu haridravasanaṃvibhum |
pasankusadharaṃ daivaṃmodakandantameva ca ||

॥Devi Shailaputri॥
Vande Vanchhitalabhaya Chandrardhakritashekharam।
Vrisharudham Shuladharam Shailaputri Yashasvinim॥1॥

॥Devi Brahmacharini॥
Dadhana Karapadmabhyamakshamala Kamandalu।
Devi Prasidatu Mayi Brahmacharinyanuttama॥2॥

॥Devi Chandraghanta॥
Pindajapravararudha Chandrakopastrakairyuta।
Prasadam Tanute Mahyam Chandraghanteti Vishruta॥3॥

॥Devi Kushmanda॥
Surasampurnakalasham Rudhiraplutameva Cha।
Dadhana Hastapadmabhyam Kushmanda Shubhadastu Me॥4॥

॥Devi Skandamata॥
Simhasanagata Nityam Padmashritakaradvaya।
Shubhadastu Sada Devi Skandamata Yashasvini॥5॥

॥Devi Katyayani॥
Chandrahasojjvalakara Shardulavaravahana।
Katyayani Shubham Dadyadevi Danavaghatini॥6॥

॥Devi Kalaratri॥
Ekaveni Japakarnapura Nagna Kharasthita।
Lamboshthi Karnikakarni Tailabhyaktasharirini॥

Vamapadollasallohalatakantakabhushana।
Vardhanamurdhadhwaja Krishna Kalaratrirbhayankari॥7॥

॥Devi Mahagauri॥
Shwete Vrishe Samarudha Shwetambaradhara Shuchih।
Mahagauri Shubham Dadyanmahadevapramodada॥8॥

॥Devi Siddhidatri॥
Siddhagandharvayakshadyairasurairamarairapi।
Sevyamana Sada Bhuyat Siddhida Siddhidayini॥9॥

॥Iti Shri Navadurga Stotram Sampurnam॥