Shiva Stotram

Nirvaana Shatkam Lyrics in Malayalam and English With Meaning

Nirvaana Shatkam / Nirvana Shatkam was wrote by Annamacharya Adi Shankaracharya.

Shiva Stotram – Nirvaana Shatkam Lyrics in Malayalam:

ശിവോഹം ശിവോഹം, ശിവോഹം ശിവോഹം, ശിവോഹം ശിവോഹം
മനോ ബുധ്യഹംകാര ചിത്താനി നാഹം

ന ച ശ്രോത്ര ജിഹ്വാ ന ച ഘ്രാണനേത്രമ് |
ന ച വ്യോമ ഭൂമിര്-ന തേജോ ന വായുഃ
ചിദാനംദ രൂപഃ ശിവോഹം ശിവോഹമ് || 1 ||

അഹം പ്രാണ സംജ്ഞോ ന വൈപംച വായുഃ
ന വാ സപ്തധാതുര്-ന വാ പംച കോശാഃ |
നവാക്പാണി പാദൗ ന ചോപസ്ഥ പായൂ
ചിദാനംദ രൂപഃ ശിവോഹം ശിവോഹമ് || 2 ||

Nirvaana Shatkam

ന മേ ദ്വേഷരാഗൗ ന മേ ലോഭമോഹോ
മദോ നൈവ മേ നൈവ മാത്സര്യഭാവഃ |
ന ധര്മോ ന ചാര്ധോ ന കാമോ ന മോക്ഷഃ
ചിദാനംദ രൂപഃ ശിവോഹം ശിവോഹമ് || 3 ||

ന പുണ്യം ന പാപം ന സൗഖ്യം ന ദുഃഖം
ന മന്ത്രോ ന തീര്ധം ന വേദാ ന യജ്ഞഃ |
അഹം ഭോജനം നൈവ ഭോജ്യം ന ഭോക്താ
ചിദാനംദ രൂപഃ ശിവോഹം ശിവോഹമ് || 4 ||

അഹം നിര്വികല്പോ നിരാകാര രൂപോ
വിഭൂത്വാച്ച സര്വത്ര സര്വേംദ്രിയാണാമ് |
ന വാ ബന്ധനം നൈവ മുക്തി ന ബംധഃ |
ചിദാനംദ രൂപഃ ശിവോഹം ശിവോഹമ് || 5 ||

ന മൃത്യുര്-ന ശംകാ ന മേ ജാതി ഭേദഃ
പിതാ നൈവ മേ നൈവ മാതാ ന ജന്മ |
ന ബംധുര്-ന മിത്രം ഗുരുര്നൈവ ശിഷ്യഃ
ചിദാനംദ രൂപഃ ശിവോഹം ശിവോഹമ് || 6 ||

ശിവോഹം ശിവോഹം, ശിവോഹം ശിവോഹം, ശിവോഹം ശിവോഹം

Shiva Stotram – Nirvaana Shatkam Meaning:
I am not the mind, the intellect, the ego or the memory,
I am not the ears, the skin, the nose or the eyes,
I am not space, not earth, not fire, water or wind,
I am the form of consciousness and bliss,
I am the eternal Shiva…

I am not the breath, nor the five elements,
I am not matter, nor the 5 sheaths of consciousness
Nor am I the speech, the hands, or the feet,
I am the form of consciousness and bliss,
I am the eternal Shiva…

There is no like or dislike in me, no greed or delusion,
I know not pride or jealousy,
I have no duty, no desire for wealth, lust or liberation,
I am the form of consciousness and bliss,
I am the eternal Shiva…

No virtue or vice, no pleasure or pain,
I need no mantras, no pilgrimage, no scriptures or rituals,
I am not the experienced, nor the experience itself,
I am the form of consciousness and bliss,
I am the eternal Shiva…

I have no fear of death, no caste or creed,
I have no father, no mother, for I was never born,
I am not a relative, nor a friend, nor a teacher nor a student,
I am the form of consciousness and bliss,
I am the eternal Shiva…

I am devoid of duality, my form is formlessness,
I exist everywhere, pervading all senses,
I am neither attached, neither free nor captive,
I am the form of consciousness and bliss,
I am the eternal Shiva…

Shiva Stotram – Nirvaana Shatkam Lyrics in English:
sivoham sivoham, sivoham sivoham, sivoham sivoham
mano budhyahankara cittani naham

na ca srotra jihva na ca ghrananetram |
na ca vyoma bhumir-na tejo na vayuh
cidananda rupah sivoham sivoham || 1 ||

aham prana samnno na vaipanca vayuh
na va saptadhatur-na va panca kosah |
navakpani padau na copastha payu
cidananda rupah sivoham sivoham || 2 ||

na me dvesaragau na me lobhamoho
mado naiva me naiva matsaryabhavah |
na dharmo na cardho na kamo na moksah
cidananda rupah sivoham sivoham || 3 ||

na punyam na papam na saukhyam na duhkham
na mantro na tīrdham na veda na yannah |
aham bhojanam naiva bhojyam na bhokta
cidananda rupah sivoham sivoham || 4 ||

aham nirvikalpo nirakara rupo
vibhutvacca sarvatra sarvendriyanam |
na va bandhanam naiva mukti na bandhah |
cidananda rupah sivoham sivoham || 5 ||

na mrtyur-na sanka na me jati bhedah
pita naiva me naiva mata na janma |
na bandhur-na mitram gururnaiva sisyah
cidananda rupah sivoham sivoham || 6 ||

sivoham sivoham, sivoham sivoham, sivoham sivoham