Bhakthi TV / FM Radio

Om Namah Shivaya Hara Hara Bole Namah Shivaya Mantra 24×7 Live Spiritual Online Streaming

Om Namah Shivaya Lyrics in English:

Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Hara Hara Bole Namah Shivaya
Rameshwara Shiva Rameshwara Hara Hara Bole Namah Shivaya
Ganga Dhara Shiva Ganga Dhara Hara Hara Bole Namah Shivaya
Jatadhara Shiva Jatadhara Hara Hara Bole Namah Shivaya
Someshwara Shiva Someshwara Hara Hara Bole Namah Shivaya
Vishweshvara Shiva Vishweshvara Hara Hara Bole Namah Shivaya
Koteshwara Shiva Koteshwara Hara Hara Bole Namah Shivaya
Mahakaleshvara Hara Hara Bole Namah Shivaya

Om Namah Shivaya Lyrics in Hindi:

ॐ नमः शिवाया ॐ नमः शिवाया | हर हर बोले नमः शिवाया |4|
रामेश्वरए शिवा रामेश्वरए | हर हर बोले नमः शिवाया |4|
ॐ नमः शिवाया ॐ नमः शिवाया | हर हर बोले नमः शिवाया |4|
गंगाधाराए शिवा गंगाधाराए | हर हर बोले नमः शिवाया |4|
ॐ नमः शिवाया ॐ नमः शिवाया | हर हर बोले नमः शिवाया |4|
जटाधाराए शिवा जटाधाराए | हर हर बोले नमः शिवाया |4|
ॐ नमः शिवाया ॐ नमः शिवाया | हर हर बोले नमः शिवाया |4|
सोमेश्वराय शिवा सोमेश्वराय | हर हर बोले नमः शिवाया |4|
ॐ नमः शिवाया ॐ नमः शिवाया | हर हर बोले नमः शिवाया |4|
विश्वेश्वराय शिवा विश्वेश्वराय | हर हर बोले नमः शिवाया |4|
ॐ नमः शिवाया ॐ नमः शिवाया | हर हर बोले नमः शिवाया |4|
कोटेशवरए शिवा कोटेशवरए | हर हर बोले नमः शिवाया |4|
ॐ नमः शिवाया ॐ नमः शिवाया | हर हर बोले नमः शिवाया |4|