Latest Articles

Lakshmi Stotram

1008 Names of Goddess Lakshmi Devi Names

1)नित्यागता 2)अनन्तनित्या 3)नन्दिनी 4)जनरञ्जनी 5)नित्यप्रकाशिनी 6)स्वप्रकाशस्वरूपिणी 7)महालक्ष्मी 8)महाकाली 9)महाकन्या 10)सरस्वती 11)भोगवैभवसन्धात्री...

Vishnu Stotram

1008 Names of Lord Vishnu Name in Sanskrit and English

1) विश्वम् 2) विष्णु 3) वषट्कार 4) भूतभव्यभवत्प्रभुः 5) भूतकृत 6) भूतभृत 7) भाव 8) भूतात्मा 9) भूतभावन 10) पूतात्मा 11) परमात्मा 12) मुक्तानां परमागतिः 13)...

Shiva Stotram

1000 Names of Lord Shiva Mantra in English

1) ॐ स्थिराय नमः। 2) ॐ स्थाणवे नमः। 3) ॐ प्रभवे नमः। 4) ॐ भीमाय नमः। 5) ॐ प्रवराय नमः। 6) ॐ वरदाय नमः। 7) ॐ वराय नमः। 8) ॐ सर्वात्मने नमः। 9) ॐ सर्वविख्याताय...

Shiva Stotram

1000 Names of Lord Shiva Mantra in Sanskrit

1) ॐ स्थिराय नमः। 2) ॐ स्थाणवे नमः। 3) ॐ प्रभवे नमः। 4) ॐ भीमाय नमः। 5) ॐ प्रवराय नमः। 6) ॐ वरदाय नमः। 7) ॐ वराय नमः। 8) ॐ सर्वात्मने नमः। 9) ॐ सर्वविख्याताय...

Vishnu Stotram

1000 Names of Lord Krishna Mantra in Sanskrit

1) ॐ हरये स्वाहा। 2) ॐ देवकीनंदनाय स्वाहा। 3) ॐ कंसहन्त्रे स्वाहा। 4) ॐ परात्मने स्वाहा। 5) ॐ पीताम्बराय स्वाहा। 6) ॐ पूर्णदेवाय स्वाहा। 7) ॐ रमेशाय स्वाहा। 8)...