Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

அஷ்டஶ்லோகீ Lyrics in Tamil: அகாரார்தோ² விஷ்ணுர்ஜக³து³த³யரக்ஷாப்ரலயக்ருʼத் மகாரார்தோ² ஜீவஸ்தது³பகரணம் வைஷ்ணவமித³ம் । உகாரோঽநந்யர்ஹம் நியமயதி ஸம்ப³ந்த⁴மநயோ: த்ரயீஸாரஸ்த்ர்யாத்மா ப்ரணவ இமமர்த²ம் ஸமதி³ஶத் ॥ 1॥ மந்த்ரப்³ரஹ்மணி மத்⁴யமேந நமஸா பும்ஸ:ஸ்வரூபங்க³தி: க³ம்யம் ஶிக்ஷிதமீக்ஷிதேந புரத:பஶ்சாத³பி ஸ்தா²நத:…

అష్టశ్లోకీ Lyrics in Telugu: అకారార్థో విష్ణుర్జగదుదయరక్షాప్రలయకృత్ మకారార్థో జీవస్తదుపకరణం వైష్ణవమిదమ్ । ఉకారోఽనన్యర్హం నియమయతి సమ్బన్ధమనయోః త్రయీసారస్త్ర్యాత్మా ప్రణవ ఇమమర్థం సమదిశత్ ॥ ౧॥ మన్త్రబ్రహ్మణి మధ్యమేన నమసా పుంసఃస్వరూపఙ్గతిః గమ్యం శిక్షితమీక్షితేన పురతఃపశ్చాదపి స్థానతః…

ଅଷ୍ଟଶ୍ଲୋକୀ Lyrics in Oriya: ଅକାରାର୍ଥୋ ଵିଷ୍ଣୁର୍ଜଗଦୁଦୟରକ୍ଷାପ୍ରଲୟକୃତ୍ ମକାରାର୍ଥୋ ଜୀଵସ୍ତଦୁପକରଣଂ ଵୈଷ୍ଣଵମିଦମ୍ । ଉକାରୋଽନନ୍ୟର୍ହଂ ନିୟମୟତି ସମ୍ବନ୍ଧମନୟୋଃ ତ୍ରୟୀସାରସ୍ତ୍ର୍ୟାତ୍ମା ପ୍ରଣଵ ଇମମର୍ଥଂ ସମଦିଶତ୍ ॥ ୧॥ ମନ୍ତ୍ରବ୍ରହ୍ମଣି ମଧ୍ୟମେନ ନମସା ପୁଂସଃସ୍ଵରୂପଙ୍ଗତିଃ ଗମ୍ୟଂ ଶିକ୍ଷିତମୀକ୍ଷିତେନ ପୁରତଃପଶ୍ଚାଦପି ସ୍ଥାନତଃ…

അഷ്ടശ്ലോകീ Lyrics in Malayalam: അകാരാര്‍ഥോ വിഷ്ണുര്‍ജഗദുദയരക്ഷാപ്രലയകൃത് മകാരാര്‍ഥോ ജീവസ്തദുപകരണം വൈഷ്ണവമിദം । ഉകാരോഽനന്യര്‍ഹം നിയമയതി സംബന്ധമനയോഃ ത്രയീസാരസ്ത്ര്യാത്മാ പ്രണവ ഇമമര്‍ഥം സമദിശത് ॥ 1॥ മന്ത്രബ്രഹ്മണി മധ്യമേന നമസാ പുംസഃസ്വരൂപങ്ഗതിഃ ഗംയം ശിക്ഷിതമീക്ഷിതേന പുരതഃപശ്ചാദപി സ്ഥാനതഃ…

ਅਸ਼੍ਟਸ਼੍ਲੋਕੀ Lyrics in Punjabi: ਅਕਾਰਾਰ੍ਥੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਜਗਦੁਦਯਰਕ੍ਸ਼ਾਪ੍ਰਲਯਕਤ੍ ਮਕਾਰਾਰ੍ਥੋ ਜੀਵਸ੍ਤਦੁਪਕਰਣਂ ਵੈਸ਼੍ਣਵਮਿਦਮ੍ । ਉਕਾਰੋऽਨਨ੍ਯਰ੍ਹਂ ਨਿਯਮਯਤਿ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧਮਨਯੋਃ ਤ੍ਰਯੀਸਾਰਸ੍ਤ੍ਰ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਪ੍ਰਣਵ ਇਮਮਰ੍ਥਂ ਸਮਦਿਸ਼ਤ੍ ॥ ੧॥ ਮਨ੍ਤ੍ਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣਿ ਮਧ੍ਯਮੇਨ ਨਮਸਾ ਪੁਂਸਃਸ੍ਵਰੂਪਙ੍ਗਤਿਃ ਗਮ੍ਯਂ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਿਤਮੀਕ੍ਸ਼ਿਤੇਨ ਪੁਰਤਃਪਸ਼੍ਚਾਦਪਿ ਸ੍ਥਾਨਤਃ…

અષ્ટશ્લોકી Lyrics in Gujarati: અકારાર્થો વિષ્ણુર્જગદુદયરક્ષાપ્રલયકૃત્ મકારાર્થો જીવસ્તદુપકરણં વૈષ્ણવમિદમ્ । ઉકારોઽનન્યર્હં નિયમયતિ સમ્બન્ધમનયોઃ ત્રયીસારસ્ત્ર્યાત્મા પ્રણવ ઇમમર્થં સમદિશત્ ॥ ૧॥ મન્ત્રબ્રહ્મણિ મધ્યમેન નમસા પુંસઃસ્વરૂપઙ્ગતિઃ ગમ્યં શિક્ષિતમીક્ષિતેન પુરતઃપશ્ચાદપિ સ્થાનતઃ…

অষ্টশ্লোকী Lyrics in Bengali: অকারার্থো বিষ্ণুর্জগদুদয়রক্ষাপ্রলয়কৃত্ মকারার্থো জীবস্তদুপকরণং বৈষ্ণবমিদম্ । উকারোঽনন্যর্হং নিয়ময়তি সম্বন্ধমনয়োঃ ত্রয়ীসারস্ত্র্যাত্মা প্রণব ইমমর্থং সমদিশত্ ॥ ১॥ মন্ত্রব্রহ্মণি মধ্যমেন নমসা পুংসঃস্বরূপঙ্গতিঃ গম্যং শিক্ষিতমীক্ষিতেন পুরতঃপশ্চাদপি স্থানতঃ…

aṣṭaślokī Lyrics in English: akarartho visnurjagadudayaraksapralayakrt makarartho jivastadupakaranam vaisnavamidam । ukaro’nanyarham niyamayati sambandhamanayoh trayisarastryatma pranava imamartham samadisat ॥ 1॥ mantrabrahmani madhyamena namasa pumsahsvarūpaṅgatih gamyam siksitamiksitena puratahpascadapi sthanatah…

अष्टश्लोकी Lyrics in Hindi: अकारार्थो विष्णुर्जगदुदयरक्षाप्रलयकृत् मकारार्थो जीवस्तदुपकरणं वैष्णवमिदम् । उकारोऽनन्यर्हं नियमयति सम्बन्धमनयोः त्रयीसारस्त्र्यात्मा प्रणव इममर्थं समदिशत् ॥ १॥ मन्त्रब्रह्मणि मध्यमेन नमसा पुंसःस्वरूपङ्गतिः गम्यं शिक्षितमीक्षितेन पुरतःपश्चादपि स्थानतः…

அஷ்டலக்ஷ்மீஸ்தோத்ரம் Lyrics in Tamil: 1) ஆதி³லக்ஷ்மீ: ஸுமநஸவந்தி³த ஸுந்த³ரி மாத⁴வி சந்த்³ர ஸஹோத³ரி ஹேமமயே । முநிக³ணமண்டி³த மோக்ஷப்ரதா³யிநி மஞ்ஜுளபா⁴ஷிணி வேத³நுதே ॥ பங்கஜவாஸிநி தே³வஸுபூஜித ஸத்³கு³ணவர்ஷிணி ஶாந்தியுதே । ஜயஜய ஹே மது⁴ஸூத³ந காமிநி…