Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Panchamruta Snanam Lyrics in Kannada and English

Panchamruta Snanam Lyrics in Kannada and English

628 Views

Lord Shiva Stotram – Panchamruta Snanam in Kannada

ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕಂ
ಆಪ್ಯಾ’ಯಸ್ವ ಸಮೇ’ತು ತೇ ವಿಶ್ವತ’ಸ್ಸೋಮವೃಷ್ಣಿ’ಯಮ್ | ಭವಾವಾಜ’ಸ್ಯ ಸಂಗಧೇ || ಕ್ಷೀರೇಣ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ||

ದಧ್ಯಾಭಿಷೇಕಂ
ದಧಿಕ್ರಾವಣ್ಣೋ’ ಅಕಾರಿಷಂ ಜಿಷ್ಣೋರಶ್ವ’ಸ್ಯ ವಾಜಿನಃ’ | ಸುರಭಿನೋ ಮುಖಾ’ಕರತ್ಪ್ರಣ ಆಯೂಗ್‍ಮ್’ಷಿತಾರಿಷತ್ || ದಧ್ನಾ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ||

Panchamruta Snanam

ಆಜ್ಯಾಭಿಷೇಕಂ
ಶುಕ್ರಮ’ಸಿ ಜ್ಯೋತಿ’ರಸಿ ತೇಜೋ’‌உಸಿ ದೇವೋವಸ್ಸ’ವಿತೋತ್ಪು’ನಾ ತ್ವಚ್ಛಿ’ದ್ರೇಣ ಪವಿತ್ರೇ’ಣ ವಸೋ ಸ್ಸೂರ್ಯ’ಸ್ಯ ರಶ್ಮಿಭಿಃ’ || ಆಜ್ಯೇನ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ||

ಮಧು ಅಭಿಷೇಕಂ
ಮಧುವಾತಾ’ ಋತಾಯತೇ ಮಧುಕ್ಷರಂತಿ ಸಿಂಧ’ವಃ | ಮಾಧ್ವೀ”ರ್ನಸ್ಸಂತ್ವೋಷ’ಧೀಃ | ಮಧುನಕ್ತ’ ಮುತೋಷಸಿ ಮಧು’ಮತ್ಪಾರ್ಥಿ’ವಗ್ಂ ರಜಃ’ | ಮಧುದ್ಯೌರ’ಸ್ತು ನಃ ಪಿತಾ | ಮಧು’ಮಾನ್ನೋ ವನಸ್ಪತಿರ್ಮಧು’ಮಾಗ್ಮ್ ಅಸ್ತು ಸೂರ್ಯಃ’ | ಮಾಧ್ವೀರ್ಗಾವೋ’ ಭವಂತು ನಃ || ಮಧುನಾ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ||

ಶರ್ಕರಾಭಿಷೇಕಂ
ಸ್ವಾದುಃ ಪ’ವಸ್ವ ದಿವ್ಯಾಯ ಜನ್ಮ’ನೇ ಸ್ವಾದುರಿಂದ್ರಾ”ಯ ಸುಹವೀ”ತು ನಾಮ್ನೇ” | ಸ್ವಾದುರ್ಮಿತ್ರಾಯ ವರು’ಣಾಯ ವಾಯವೇ ಬೃಹಸ್ಪತ’ಯೇ ಮಧು’ಮಾಗ್ಮ್ ಅದಾ”ಭ್ಯಃ || ಶರ್ಕರಯಾ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ||

ಯಾಃ ಫಲಿನೀರ್ಯಾ ಅ’ಫಲಾ ಅ’ಪುಷ್ಪಾಯಾಶ್ಚ’ ಪುಷ್ಪಿಣೀ”ಃ | ಬೃಹಸ್ಪತಿ’ ಪ್ರಸೂತಾಸ್ತಾನೋ ಮುಂಚಸ್ತ್ವಗ್‍ಮ್ ಹ’ಸಃ || ಫಲೋದಕೇನ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ||

ಶುದ್ಧೋದಕ ಅಭಿಷೇಕಂ
ಓಂ ಆಪೋ ಹಿಷ್ಠಾ ಮ’ಯೋಭುವಃ’ | ತಾ ನ’ ಊರ್ಜೇ ದ’ಧಾತನ | ಮಹೇರಣಾ’ಯ ಚಕ್ಷ’ಸೇ | ಯೋ ವಃ’ ಶಿವತ’ಮೋ ರಸಃ’ | ತಸ್ಯ’ ಭಾಜಯತೇ ಹ ನಃ | ಉಷತೀರಿ’ವ ಮಾತರಃ’ | ತಸ್ಮಾ ಅರ’ಂಗ ಮಾಮ ವಃ | ಯಸ್ಯ ಕ್ಷಯಾ’ಯ ಜಿ’ನ್ವಥ | ಆಪೋ’ ಜನಯ’ಥಾ ಚ ನಃ || ಇತಿ ಪಂಚಾಮೃತೇನ ಸ್ನಾಪಯಿತ್ವಾ ||

Lord Shiva Stotram – Panchamruta Snanam in English

kṣīrābhiṣekaṃ
āpyā’yasva same’tu te viśvata’ssomavṛṣṇi’yam | bhavāvāja’sya saṅgadhe || kṣīreṇa snapayāmi ||

dadhyābhiṣekaṃ
dadhikrāvaṇṇo’ akāriṣaṃ jiṣṇoraśva’sya vājina’ḥ | surabhino mukhā’karatpraṇa āyūg’ṃṣitāriṣat || dadhnā snapayāmi ||

ājyābhiṣekaṃ
śukrama’si jyoti’rasi tejo’‌உsi devovassa’vitotpu’nā tvacchi’dreṇa pavitre’ṇa vaso ssūrya’sya raśmibhi’ḥ || ājyena snapayāmi ||

madhu abhiṣekaṃ
madhuvātā’ ṛtāyate madhukṣaranti sindha’vaḥ | mādhvī”rnassantvoṣa’dhīḥ | madhunakta’ mutoṣasi madhu’matpārthi’vagṃ raja’ḥ | madhudyaura’stu naḥ pitā | madhu’mānno vanaspatirmadhu’māgm astu sūrya’ḥ | mādhvīrgāvo’ bhavantu naḥ || madhunā snapayāmi ||

śarkarābhiṣekaṃ
svāduḥ pa’vasva divyāya janma’ne svādurindrā”ya suhavī”tu nāmne” | svādurmitrāya varu’ṇāya vāyave bṛhaspata’ye madhu’māgm adā”bhyaḥ || śarkarayā snapayāmi ||

yāḥ phalinīryā a’phalā a’puṣpāyāśca’ puṣpiṇī”ḥ | bṛhaspati’ prasūtāstāno muñcastvagṃ ha’saḥ || phalodakena snapayāmi ||

śuddhodaka abhiṣekaṃ
oṃ āpo hiṣṭhā ma’yobhuva’ḥ | tā na’ ūrje da’dhātana | maheraṇā’ya cakṣa’se | yo va’ḥ śivata’mo rasa’ḥ | tasya’ bhājayate ha naḥ | uṣatīri’va mātara’ḥ | tasmā ara’ṅga māma vaḥ | yasya kṣayā’ya ji’nvatha | āpo’ janaya’thā ca naḥ || iti pañcāmṛtena snāpayitvā ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *