Shiva Stotram

Santhathi Pradama Abhilasha Ashtaka Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

સન્તતિ પ્રદમ અભિલાષ અષ્ટક સ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati:

એકં બ્રહ્મૈવાદ્વિતીયં સમસ્તં સત્યં સત્યં નેહ નાનાસ્તિ કિઞ્ચિત |
એકો રુદ્રો ન દ્વિતીયોઽવતસ્થે તસ્માદેકં ત્વાં પ્રપદ્યે મહેશમ ||૧||

એકઃ કર્તા ત્વં હિ સર્વસ્ય શંભો નાનારૂપેષવેકરૂપોઽપ્યરૂપઃ |
યદ્વત્પ્રત્યક્પૂર્ણ એકોઽપ્યનેકસ્તસ્માન્નાન્યં ત્વાં વિનેશં પ્રપદ્યે ||૨||

રજ્જૌ સર્પઃ શુક્તિકાયાં ચ રૌપ્યં પયઃ પૂરસ્તન્મૃગાખ્યે મરીચૌ |
યદ્વત્તદ્વદ્વિષવગેવ પ્રપઞ્ચો યસ્મિન જ્ઞાતે તં પ્રપદ્યે મહેશમ ||૩||

તોયે શૈત્યં દાહકત્વં ચ વહ્નૌ તાપો ભાનૌ શીતભાનૌ પ્રસાદઃ |
પુષ્પે ગન્ધો દુગ્ધમધ્યે ચ સર્પિર્યત્તચ્છંભો ત્વં તતસ્ત્વાં પ્રપદ્યે ||૪||

શબ્દં ગૃહ્ણાસ્યશ્રવાસ્ત્વં હિ જિઘ્રેરઘ્રાણસ્ત્વં વ્યઙ્ઘ્રિરાયાસિ દૂરાત |
વ્યક્ષઃ પશ્યેસ્ત્વં રસજ્ઞોઽન્યજિહ્વઃ કસ્ત્વાં સમ્યગ્વેત્ત્યતસ્ત્વાં પ્રપદ્યે ||૫||

નો વેદસ્ત્વામીશ સાક્ષાદ્વિવેદ નો વા વિષ્ણુર્નો વિધાતાઽખિલસ્ય ||
નો યોગીન્દ્રા નેન્દ્રમુખ્યાશ્ચ દેવા ભક્તો વેદ ત્વામતસ્ત્વાં પ્રપદ્યે ||૬||

નો તે ગોત્રં નેશ જન્માપિ નાખ્યા નો ત્વા રૂપં નૈવ શીલં ન દેશઃ |
ઇત્થંભૂતોઽપીશ્વરસ્ત્વં ત્રિલોક્યા સર્વાન્કામાન પૂરયેસ્તદ્ભજે ત્વામ ||૭||

ત્વત્તઃ સર્વં ત્વં હિ સર્વં સ્મરારે ત્વં ગૌરીશસ્ત્વં ચ નગ્નોઽતિશાન્તઃ|
ત્વં વૈ શુદ્ધસ્ત્વં યુવા ત્વં ચ બાલસ્તત્વં યત્કિં નાસ્ત્યતસ્ત્વાં નતોઽસ્મિ |૮||

સ્તુત્વેતિ વિપ્રો નિપપાત ભૂમૌ સ દણ્ડવદ્યાવદતીવ હૃષ્ટઃ |
તાવત્સ તાલોઽખિલવૃદ્ધવૃદ્ધઃ પ્રોવાચ ભૂદેવ વરં વૃણીહિ ||૯||

તત ઉત્થાય હૃષ્ટાત્મા મુનિર્વિશ્વાનરઃ કૃતી |
પ્રત્યબ્રવીત્કિમજ્ઞાતં સર્વજ્ઞસ્ય તવ પ્રભો ||૧૦||

સર્વાન્તરાત્મા ભગવાન સર્વઃ સર્વપ્રદો ભગવાન |
યાચ્ઞાં પ્રતિ નિયુઙ્ક્તે માં કિમીશો દૈન્યકારિણીમ ||૧૧||

ઇતિ શ્રુત્વા વચસ્તસ્ય દેવો વિશ્વાનરસ્ય હ |
શુચેઃ શુચિવ્રતસ્યાથ શુચિ સ્મિત્વાઽબ્રવીચ્છિશુઃ ||૧૨||

બાલ ઉવાચ||

ત્વયા શુચે શુચિષ્મત્યાં યોઽભિલાષઃ કૃતો હૃદિ |
અચિરેણૈવ કાલેન સ ભવિષ્યત્યસંશયમ ||૧૩||

તવ પુત્રત્વમેષ્યામિ શુચિષ્મત્યાં મહામતે |
ખ્યાતો ગૃહપતિર્નામ્ના શુચિઃ સર્વામરપ્રિયઃ ||૧૪||

અભિલાષાષ્ટકં પુણ્યં સ્તોત્રમેતન્મયેરિતમ |
અબ્દં ત્રિકાલપઠનાત્કામદં શિવસન્નિધૌ ||૧૫||

એતત્સ્તોત્રસ્ય પઠનં પુત્રપૌત્રધનપ્રદમ |
સર્વશાન્તિકરં વાપિ સર્વાપત્ત્યરિનાશનમ ||૧૬||

સ્વર્ગાપવર્ગસંપત્તિકારકં નાત્ર સંશયઃ |
પ્રાતરુત્થાય સુસ્નાતો લિઙ્ગમભ્યર્ચ્ય શાંભવમ ||૧૭||

વર્ષં જપન્નિદં સ્તોત્રમપુત્રઃ પુત્રવાન ભવેત |
વૈશાખે કાર્તિકે માઘે વિશેષનિયમૈર્યુતઃ ||૧૮||

યઃ પઠેત સ્નાનસમયે સ લભેત્સકલં ફલમ |
કાર્તિકસ્ય તુ માસસ્ય પ્રસાદાદહમવ્યયઃ ||૧૯||

તવ પુત્રત્વમેશઃયામિ યાસ્ત્વન્યસ્તત્પઠિષ્યતિ |
અભિલાષાષ્ટકમિદં ન દેયં યસ્ય કસ્યચિત ||૨૦||

ગોપનીયં પ્રયત્નેન મહાવન્ધ્યાપ્રસૂતિકૃત |
સ્ત્રિયા વા પુરુષેણાપિ નિયમાલ્લિઙ્ગસન્નિધૌ ||૨૧||

અબ્દં જપ્તમિદં સ્તોત્રં પુત્રદં નાત્ર સંશયઃ |
ઇત્યુક્ત્વાન્તર્દધે બાલઃ સોઽપિ વિપ્રો ગૃહં યયૌ ||૨૨||

ઇતિ શ્રીસ્કન્દપુરાણે કાશીખણ્ડે સન્તતિપ્રદમભિલાષાષ્ટકસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ||

bilimveyaratilisagaci.com - Meritroyalbet - Dinamobet -

eskişehir eskort

-

Dumanbet