Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Hanuman Stotras / Saptha Mukhi Hanumath Kavacham Lyrics in Kannada With Meaning

Saptha Mukhi Hanumath Kavacham Lyrics in Kannada With Meaning

3402 Views

Hanuman Stotram – Sapthamukhi Hanumath Kavacham Slokam Lyrics in Kannada:
ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಸಪ್ತಮುಖೀವೀರಹನುಮತ್ಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ,
ನಾರದಋಷಿಃ , ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ,ಶ್ರೀಸಪ್ತಮುಖೀಕಪಿಃ ಪರಮಾತ್ಮಾದೇವತಾ ,
ಹ್ರಾಂ ಬೀಜಮ್ , ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ , ಹ್ರೂಂ ಕೀಲಕಮ್ ,ಮಮ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಓಂ ಹ್ರೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಂ ।
ಓಂ ಹ್ರೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ಹ್ರಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ವಂದೇವಾನರಸಿಂಹಸರ್ಪರಿಪುವಾರಾಹಾಶ್ವಗೋಮಾನುಷೈರ್ಯುಕ್ತಂ
ಸಪ್ತಮುಖೈಃ ಕರೈರ್ದ್ರುಮಗಿರಿಂ ಚಕ್ರಂ ಗದಾಂ ಖೇಟಕಮ್ ।
ಖಟ್ವಾಂಗಂ ಹಲಮಂಕುಶಂ ಫಣಿಸುಧಾಕುಂಭೌ ಶರಾಬ್ಜಾಭಯಾನ್
ಶೂಲಂ ಸಪ್ತಶಿಖಂ ದಧಾನಮಮರೈಃ ಸೇವ್ಯಂ ಕಪಿಂ ಕಾಮದಮ್ ॥

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ ।
ಸಪ್ತಶೀರ್ಷ್ಣಃ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕವಚಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮ್ ।
ಜಪ್ತ್ವಾ ಹನುಮತೋ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ॥ 1॥

ಸಪ್ತಸ್ವರ್ಗಪತಿಃ ಪಾಯಾಚ್ಛಿಖಾಂ ಮೇ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ ।
ಸಪ್ತಮೂರ್ಧಾ ಶಿರೋಽವ್ಯಾನ್ಮೇ ಸಪ್ತಾರ್ಚಿರ್ಭಾಲದೇಶಕಮ್ ॥ 2॥

ತ್ರಿಃಸಪ್ತನೇತ್ರೋ ನೇತ್ರೇಽವ್ಯಾತ್ಸಪ್ತಸ್ವರಗತಿಃ ಶ್ರುತೀ ।
ನಾಸಾಂ ಸಪ್ತಪದಾರ್ಥೋಽವ್ಯಾನ್ಮುಖಂ ಸಪ್ತಮುಖೋಽವತು ॥ 3॥

ಸಪ್ತಜಿಹ್ವಸ್ತು ರಸನಾಂ ರದಾನ್ಸಪ್ತಹಯೋಽವತು ।
ಸಪ್ತಚ್ಛಂದೋ ಹರಿಃ ಪಾತು ಕಂಠಂ ಬಾಹೂ ಗಿರಿಸ್ಥಿತಃ ॥ 4॥

ಕರೌ ಚತುರ್ದಶಕರೋ ಭೂಧರೋಽವ್ಯಾನ್ಮಮಾಂಗುಲೀಃ ।
ಸಪ್ತರ್ಷಿಧ್ಯಾತೋ ಹೃದಯಮುದರಂ ಕುಕ್ಷಿಸಾಗರಃ ॥ 5॥

ಸಪ್ತದ್ವೀಪಪತಿಶ್ಚಿತ್ತಂ ಸಪ್ತವ್ಯಾಹೃತಿರೂಪವಾನ್ ।
ಕಟಿಂ ಮೇ ಸಪ್ತಸಂಸ್ಥಾರ್ಥದಾಯಕಃ ಸಕ್ಥಿನೀ ಮಮ ॥ 6॥

ಸಪ್ತಗ್ರಹಸ್ವರೂಪೀ ಮೇ ಜಾನುನೀ ಜಂಘಯೋಸ್ತಥಾ ।
ಸಪ್ತಧಾನ್ಯಪ್ರಿಯಃ ಪಾದೌ ಸಪ್ತಪಾತಾಲಧಾರಕಃ ॥ 7॥

ಪಶೂಂಧನಂ ಚ ಧಾನ್ಯಂ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರದೋಽವತು ।
ದಾರಾನ್ ಪುತ್ರಾಂಶ್ಚ ಕನ್ಯಾಶ್ಚ ಕುಟುಂಬಂ ವಿಶ್ವಪಾಲಕಃ ॥ 8॥

ಅನುಕ್ತಸ್ಥಾನಮಪಿ ಮೇ ಪಾಯಾದ್ವಾಯುಸುತಃ ಸದಾ ।
ಚೌರೇಭ್ಯೋ ವ್ಯಾಲದಂಷ್ಟ್ರಿಭ್ಯಃ ಶ್ರೃಂಗಿಭ್ಯೋ ಭೂತರಾಕ್ಷಸಾತ್ ॥ 9॥

ದೈತ್ಯೇಭ್ಯೋಽಪ್ಯಥ ಯಕ್ಷೇಭ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಜಾದ್ಭಯಾತ್ ।
ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲವದನೋ ಹನುಮಾನ್ ಮಾಂ ಸದಾಽವತು ॥ 10॥

ಪರಶಸ್ತ್ರಮಂತ್ರತಂತ್ರಯಂತ್ರಾಗ್ನಿಜಲವಿದ್ಯುತಃ ।
ರುದ್ರಾಂಶಃ ಶತ್ರುಸಂಗ್ರಾಮಾತ್ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಸು ಸರ್ವಭೃತ್ ॥ 11॥

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಸಪ್ತವದನಾಯ ಆದ್ಯಕಪಿಮುಖಾಯ ವೀರಹನುಮತೇ
ಸರ್ವಶತ್ರುಸಂಹಾರಣಾಯ ಠಂಠಂಠಂಠಂಠಂಠಂಠಂ ಓಂ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ॥ 12॥

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಸಪ್ತವದನಾಯ ದ್ವೀತೀಯನಾರಸಿಂಹಾಸ್ಯಾಯ ಅತ್ಯುಗ್ರತೇಜೋವಪುಷೇ
ಭೀಷಣಾಯ ಭಯನಾಶನಾಯ ಹಂಹಂಹಂಹಂಹಂಹಂಹಂ ಓಂ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ॥ 13॥

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಸಪ್ತವದನಾಯ ತೃತೀಯಗರುಡವಕ್ತ್ರಾಯ ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಯ
ಮಹಾಬಲಾಯ ಸರ್ವರೋಗವಿನಾಶಾಯ ಮಂಮಂಮಂಮಂಮಂಮಂಮಂ ಓಂ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ॥ 14॥

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಸಪ್ತವದನಾಯ ಚತುರ್ಥಕ್ರೋಡತುಂಡಾಯ ಸೌಮಿತ್ರಿರಕ್ಷಕಾಯ
ಪುತ್ರಾದ್ಯಭಿವೃದ್ಧಿಕರಾಯ ಲಂಲಂಲಂಲಂಲಂಲಂಲಂ ಓಂ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ॥ 15॥

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಸಪ್ತವದನಾಯ ಪಂಚಮಾಶ್ವವದನಾಯ ರುದ್ರಮೂರ್ತಯೇ ಸರ್ವ-
ವಶೀಕರಣಾಯ ಸರ್ವನಿಗಮಸ್ವರೂಪಾಯ ರುಂರುಂರುಂರುಂರುಂರುಂರುಂ ಓಂ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ॥ 16॥

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಸಪ್ತವದನಾಯ ಷಷ್ಠಗೋಮುಖಾಯ ಸೂರ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ
ಸರ್ವರೋಗಹರಾಯ ಮುಕ್ತಿದಾತ್ರೇ ಓಂಓಂಓಂಓಂಓಂಓಂಓಂ ಓಂ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ॥ 17॥

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಸಪ್ತವದನಾಯ ಸಪ್ತಮಮಾನುಷಮುಖಾಯ ರುದ್ರಾವತಾರಾಯ
ಅಂಜನೀಸುತಾಯ ಸಕಲದಿಗ್ಯಶೋವಿಸ್ತಾರಕಾಯ ವಜ್ರದೇಹಾಯ ಸುಗ್ರೀವಸಾಹ್ಯಕರಾಯ
ಉದಧಿಲಂಘನಾಯ ಸೀತಾಶುದ್ಧಿಕರಾಯ ಲಂಕಾದಹನಾಯ ಅನೇಕರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಾಯ
ರಾಮಾನಂದದಾಯಕಾಯ ಅನೇಕಪರ್ವತೋತ್ಪಾಟಕಾಯ ಸೇತುಬಂಧಕಾಯ ಕಪಿಸೈನ್ಯನಾಯಕಾಯ
ರಾವಣಾಂತಕಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಶ್ರಮಿಣೇ ಕೌಪೀನಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಧಾರಕಾಯ ರಾಮಹೃದಯಾಯ
ಸರ್ವದುಷ್ಟಗ್ರಹನಿವಾರಣಾಯ ಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀವೇತಾಲಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಭೈರವಗ್ರಹ-
ಯಕ್ಷಗ್ರಹಪಿಶಾಚಗ್ರಹಬ್ರಹ್ಮಗ್ರಹಕ್ಷತ್ರಿಯಗ್ರಹವೈಶ್ಯಗ್ರಹ-
ಶೂದ್ರಗ್ರಹಾಂತ್ಯಜಗ್ರಹಮ್ಲೇಚ್ಛಗ್ರಹಸರ್ಪಗ್ರಹೋಚ್ಚಾಟಕಾಯ ಮಮ
ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಸಾಧಕಾಯ ಸರ್ವಶತ್ರುಸಂಹಾರಕಾಯ ಸಿಂಹವ್ಯಾಘ್ರಾದಿದುಷ್ಟಸತ್ವಾಕರ್ಷಕಾಯೈ
ಕಾಹಿಕಾದಿವಿವಿಧಜ್ವರಚ್ಛೇದಕಾಯ ಪರಯಂತ್ರಮಂತ್ರತಂತ್ರನಾಶಕಾಯ
ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಿಕೃಂತಕಾಯ ಸರ್ಪಾದಿಸರ್ವಸ್ಥಾವರಜಂಗಮವಿಷಸ್ತಂಭನಕರಾಯ
ಸರ್ವರಾಜಭಯಚೋರಭಯಾಽಗ್ನಿಭಯಪ್ರಶಮನಾಯಾಽಽಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಽಽಧಿ-
ದೈವಿಕಾಧಿಭೌತಿಕತಾಪತ್ರಯನಿವಾರಣಾಯಸರ್ವವಿದ್ಯಾಸರ್ವಸಂಪತ್ಸರ್ವಪುರುಷಾರ್ಥ-
ದಾಯಕಾಯಾಽಸಾಧ್ಯಕಾರ್ಯಸಾಧಕಾಯ ಸರ್ವವರಪ್ರದಾಯಸರ್ವಾಽಭೀಷ್ಟಕರಾಯ
ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ ಓಂ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ॥ 18॥

ಯ ಇದಂ ಕವಚಂ ನಿತ್ಯಂ ಸಪ್ತಾಸ್ಯಸ್ಯ ಹನುಮತಃ ।
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಜಪತೇ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶನಮ್ ॥ 19॥

ಪುತ್ರಪೌತ್ರಪ್ರದಂ ಸರ್ವಂ ಸಂಪದ್ರಾಜ್ಯಪ್ರದಂ ಪರಮ್ ।
ಸರ್ವರೋಗಹರಂ ಚಾಽಽಯುಃಕೀರ್ತ್ತಿದಂ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನಮ್ ॥ 20॥

ರಾಜಾನಂ ಸ ವಶಂ ನೀತ್ವಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ।
ಇದಂ ಹಿ ಪರಮಂ ಗೋಪ್ಯಂ ದೇಯಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾಯ ಚ ॥ 21॥

ನ ದೇಯಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಾಯ ದತ್ವಾ ಸ ನಿರಯಂ ವ್ರಜೇತ್ ॥ 22॥

ನಾಮಾನಿಸರ್ವಾಣ್ಯಪವರ್ಗದಾನಿ ರೂಪಾಣಿ ವಿಶ್ವಾನಿ ಚ ಯಸ್ಯ ಸಂತಿ ।
ಕರ್ಮಾಣಿ ದೇವೈರಪಿ ದುರ್ಘಟಾನಿ ತಂ ಮಾರುತಿಂ ಸಪ್ತಮುಖಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ॥ 23॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಅಥರ್ವಣರಹಸ್ಯೇಸಪ್ತಮುಖೀಹನುಮತ್ಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Hanuman Stotram – Saptha Mukhi Hanumath Kavacham Slokam Meaning
Om salutations to Lord Ganesa
For the great Armour prayer to the seven headed valorous Hanuman, the sage is Narada, The meter is Anushtup, The god addressed is the seven faced monkey god, The seed is Hraam, the power is hreem, the nail is hroom, and I start the prayer for fulfilling all my desires.

Om hraam salutations by the thumb
OM hreem salutations by the second finger
Om hroom salutations by the middle finger
Om hraim salutations by the fourth finger
Om hraim salutations by the little finger
Om Hrah salutationd by the inside and outside palm.

Om hraam salutations to the heart
Om Hreem oblationsto the head
Om hroom Vashat for the hair
Om hom hraim armour
Om hroum voushat for the three eyes
Om hroom phat for the arrow

Adha dhyanam

Salutation to the god who has seven heads which are
Monkey, Lion, Garuda,Boar, horse, cow and man,
Who carries in his hands the mountain, tree, wheel, mace, shield,
Sword, anga, plough, goad, snake, pot of nectar, arrow, Symbol of protection,
Trident. who has given his seven tufts for the service of devas,
Who is a monkey and one who fulfills desires.

Brahmo uvacha:-

I am narrating the armour of the seven headed one,
Which helps one get all the divine powers and I also tell,
That chanting the name of Hanuman would help to get rid of all sins.

The son of wind who is the lord of seven heavens may protect my braided hair,
He who has seven heads protect my forehead and he with seven flames protect my brow.

Let him with twenty one eyes protect my eyes,
Let him with seven notes protect my sound,
Let my nose be protected by him with seven forms,
Let him with seven faces protect my face.

Let him with seven toungues protect my taste,
Let him with seven horses protect my chariot,
Let the seven meters be protected by Lord Vishnu,
And let my neck be protected by one carrying the mountain.

Let him with fourteen hands protect my hands,
Let him who carries the earth protect my fingers,
Let him who is meditated by seven sages protect my heart,
And let my stomach be protected by him with sea in the stomach.

Let the lord of the seven islands protect my mind,
Let him who speaks seven different ways look after my beauty,
Let him who establishes in seven ways protect my hip,
And let the giver of wealth protect my thighs.

Let him who is the form of seven planets protect my knee.
Let him who likes seven grains protect my calf,
And let him who carries the seven under worlds protect my feet.

Let the bestower of Lakshmi give me cows, charity, grains and wealth,
And let him who is the guardian of the universe give me wife, sons, daughters and family.

Let all those places which are not protected,may be protected by son of Wind God,
Let the furious Hanuman with black face always protect me from thieves,
Clutches of wicked people, from mountain peaks, from ghosts, from Rakshasas,
From asuras, From Yakshas and From attack Brahma Rakshasas.

Let the all carrying one protect me, from arrows, chants, evil machines,
The fire created by arrows. from water, from lightning, from war by angry enemies.

Offering in fire to the seven faced one who had first a monkey face,
Who is the valorous Hanuman who is the killer of all one’s enemies.
With the chant “Om Namo Bhagawathe tam tam tam tam tam tam tam Om”

Offering in fire to the seven faced one, who had secondly the face of very angry Narasimha,
Who is fearsome and destroyer of fear with the chant,
“Om namo bhagwathe ham ham ham ham ham hm ham”

Offering in fire to the seven faced one who has thirdly face of Garuda with diamond like teeth,
Who is very strong and who is the destroyer of all diseases with the chant,
“Om namo bhagawathe mam mam mam mam mam mam mam On nama swaha”

Offering in fire to the seven faced one who has fourthly the face of a boar, who saved the earth,
Who blesses with increased number of children with the chant,
“Om namo Bhagwathe lam lam lkamlam lam lam lam Om nama swaha”

Offering in fire to the seven faced one, who has fifthly the face of a very angry horse,
Which attracts everything and is personification of all conclusions with a chant,
“Om namo Bhagwathe rum rum rum rum rum rum rum om nama swaha”

Offering in fire to the seven faced one who has sixthly the face of a cow with Sun’s form,
Who cures all diseases and one who gives salvation with the chant,

Offering to the seven faced one whose seventh face is that of a man, who is the incarnation of Rudhra, who is the son of Anjana, whose fame spreads in all directions, who has a diamond body, who was engaged in helping Sugreeva, who crossed the sea, who cleaned up the problems of Sita, who burnt Lanka, who killed several Rakshasas, who gave happiness to Rama, who threw several mountains, who helped in building the bridge, who was the chief of army of monkeys, who helped in putting an end to Ravana, who observed celibacy, who wore the sacred thread and loin cloth, whose heart is full of Rama, who counter acted all bad planets, who charmed the houses of SAkini, DAkini, Ghosts, Brahma Rakshasa, Bhairava, Yaksha, Devil, Brahmins, Kshatriyas, Merchant class, Shudras, the down trodden, foreigners and Snake, who helps me in completing all my jobs, who kills all his enemies, who keeps u nder control bad animals like and tiger, who cuts of the fever of the body, who destroys the chants, talismans and thanthras sent by others, Who cures all sort of diseases, who removes the bad effects of poison of snakes and all mobile and immobile beings, who puts down fear of king, thieves and fire, who provides cure for the three types of suffering due to spiritual, godly and ghostly sources, who grants all education, all wealth and all the needs of men, who gets done the impossible, who grants all boons and who fulfills all desires, with the chant “Om namo Bhagwathe om hraam hreem hroom hraim hroum hrah om nama”

If this armour of Hanuman with seven faces is chanted daily,
At dawn, noon and dusk, all your enemies would be destroyed.
It Would result in sons and grand sons, would get you all types of wealth and a country,
Would cure all diseases, would get you fame through out life and increase blessed deeds.

For the king it would increase his fame and make him victorious in all three worlds,
This is very secret even from devas and those having devotion.

And should not be given to those without devotion,
For if given would result in hell to them.

I salute the seven faces of Hanuman,
And complete names of Lord Vishnu,
So that peace descends on earth,
And no problems come in performance of duties of Gods.

Thus ends the armour f seven faced Hanuman which occurs in the book Adharva Rahasya.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *