Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Hanuman Stotras / Saptha Mukhi Hanumath Kavacham Lyrics in Malayalam With Meaning

Saptha Mukhi Hanumath Kavacham Lyrics in Malayalam With Meaning

1099 Views

Hanuman Stotram – Sapthamukhi Hanumath Kavacham Slokam Lyrics in Malayalam:
ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।
ഓം അസ്യ ശ്രീസപ്തമുഖീവീരഹനുമത്കവചസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ ,
നാരദഋഷിഃ , അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ ,ശ്രീസപ്തമുഖീകപിഃ പരമാത്മാദേവതാ ,
ഹ്രാം ബീജം , ഹ്രീം ശക്തിഃ , ഹ്രൂം കീലകം ,മമ സര്‍വാഭീഷ്ടസിദ്ധ്യര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ।
ഓം ഹ്രാം അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ഹ്രീം തര്‍ജനീഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ഹ്രൂം മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ഹ്രൈം അനാമികാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ഹ്രൌം കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ഹ്രഃ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ഹ്രാം ഹൃദയായ നമഃ ।
ഓം ഹ്രീം ശിരസേ സ്വാഹാ ।
ഓം ഹ്രൂം ശിഖായൈ വഷട് ।
ഓം ഹ്രൈം കവചായ ഹും ।
ഓം ഹ്രൌം നേത്രത്രയായ വൌഷട് ।
ഓം ഹ്രഃ അസ്ത്രായ ഫട് ।
അഥ ധ്യാനം ।
വന്ദേവാനരസിംഹസര്‍പരിപുവാരാഹാശ്വഗോമാനുഷൈര്യുക്തം
സപ്തമുഖൈഃ കരൈര്‍ദ്രുമഗിരിം ചക്രം ഗദാം ഖേടകം ।
ഖട്വാങ്ഗം ഹലമങ്കുശം ഫണിസുധാകുംഭൌ ശരാബ്ജാഭയാന്‍
ശൂലം സപ്തശിഖം ദധാനമമരൈഃ സേവ്യം കപിം കാമദം ॥

ബ്രഹ്മോവാച ।
സപ്തശീര്‍ഷ്ണഃ പ്രവക്ഷ്യാമി കവചം സര്‍വസിദ്ധിദം ।
ജപ്ത്വാ ഹനുമതോ നിത്യം സര്‍വപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ ॥ 1॥

സപ്തസ്വര്‍ഗപതിഃ പായാച്ഛിഖാം മേ മാരുതാത്മജഃ ।
സപ്തമൂര്‍ധാ ശിരോഽവ്യാന്‍മേ സപ്താര്‍ചിര്‍ഭാലദേശകം ॥ 2॥

ത്രിഃസപ്തനേത്രോ നേത്രേഽവ്യാത്സപ്തസ്വരഗതിഃ ശ്രുതീ ।
നാസാം സപ്തപദാര്‍ഥോഽവ്യാന്‍മുഖം സപ്തമുഖോഽവതു ॥ 3॥

സപ്തജിഹ്വസ്തു രസനാം രദാന്‍സപ്തഹയോഽവതു ।
സപ്തച്ഛന്ദോ ഹരിഃ പാതു കണ്ഠം ബാഹൂ ഗിരിസ്ഥിതഃ ॥ 4॥

കരൌ ചതുര്‍ദശകരോ ഭൂധരോഽവ്യാന്‍മമാങ്ഗുലീഃ ।
സപ്തര്‍ഷിധ്യാതോ ഹൃദയമുദരം കുക്ഷിസാഗരഃ ॥ 5॥

സപ്തദ്വീപപതിശ്ചിത്തം സപ്തവ്യാഹൃതിരൂപവാന്‍ ।
കടിം മേ സപ്തസംസ്ഥാര്‍ഥദായകഃ സക്ഥിനീ മമ ॥ 6॥

സപ്തഗ്രഹസ്വരൂപീ മേ ജാനുനീ ജങ്ഘയോസ്തഥാ ।
സപ്തധാന്യപ്രിയഃ പാദൌ സപ്തപാതാലധാരകഃ ॥ 7॥

പശൂന്ധനം ച ധാന്യം ച ലക്ഷ്മീം ലക്ഷ്മീപ്രദോഽവതു ।
ദാരാന്‍ പുത്രാംശ്ച കന്യാശ്ച കുടുംബം വിശ്വപാലകഃ ॥ 8॥

അനുക്തസ്ഥാനമപി മേ പായാദ്വായുസുതഃ സദാ ।
ചൌരേഭ്യോ വ്യാലദംഷ്ട്രിഭ്യഃ ശ്രൃങ്ഗിഭ്യോ ഭൂതരാക്ഷസാത് ॥ 9॥

ദൈത്യേഭ്യോഽപ്യഥ യക്ഷേഭ്യോ ബ്രഹ്മരാക്ഷസജാദ്ഭയാത് ।
ദംഷ്ട്രാകരാലവദനോ ഹനുമാന്‍ മാം സദാഽവതു ॥ 10॥

പരശസ്ത്രമന്ത്രതന്ത്രയന്ത്രാഗ്നിജലവിദ്യുതഃ ।
രുദ്രാംശഃ ശത്രുസങ്ഗ്രാമാത്സര്‍വാവസ്ഥാസു സര്‍വഭൃത് ॥ 11॥

ഓം നമോ ഭഗവതേ സപ്തവദനായ ആദ്യകപിമുഖായ വീരഹനുമതേ
സര്‍വശത്രുസംഹാരണായ ഠംഠംഠംഠംഠംഠംഠം ഓം നമഃ സ്വാഹാ ॥ 12॥

ഓം നമോ ഭഗവതേ സപ്തവദനായ ദ്വീതീയനാരസിംഹാസ്യായ അത്യുഗ്രതേജോവപുഷേ
ഭീഷണായ ഭയനാശനായ ഹംഹംഹംഹംഹംഹംഹം ഓം നമഃ സ്വാഹാ ॥ 13॥

ഓം നമോ ഭഗവതേ സപ്തവദനായ തൃതീയഗരുഡവക്ത്രായ വജ്രദംഷ്ട്രായ
മഹാബലായ സര്‍വരോഗവിനാശായ മമ്മമ്മമ്മമ്മമ്മമ്മം ഓം നമഃ സ്വാഹാ ॥ 14॥

ഓം നമോ ഭഗവതേ സപ്തവദനായ ചതുര്‍ഥക്രോഡതുണ്ഡായ സൌമിത്രിരക്ഷകായ
പുത്രാദ്യഭിവൃദ്ധികരായ ലംലംലംലംലംലംലം ഓം നമഃ സ്വാഹാ ॥ 15॥

ഓം നമോ ഭഗവതേ സപ്തവദനായ പഞ്ചമാശ്വവദനായ രുദ്രമൂര്‍തയേ സര്‍വ-
വശീകരണായ സര്‍വനിഗമസ്വരൂപായ രുംരുംരുംരുംരുംരുംരും ഓം നമഃ സ്വാഹാ ॥ 16॥

ഓം നമോ ഭഗവതേ സപ്തവദനായ ഷഷ്ഠഗോമുഖായ സൂര്യസ്വരൂപായ
സര്‍വരോഗഹരായ മുക്തിദാത്രേ ഓംഓംഓംഓംഓംഓംഓം ഓം നമഃ സ്വാഹാ ॥ 17॥

ഓം നമോ ഭഗവതേ സപ്തവദനായ സപ്തമമാനുഷമുഖായ രുദ്രാവതാരായ
അഞ്ജനീസുതായ സകലദിഗ്യശോവിസ്താരകായ വജ്രദേഹായ സുഗ്രീവസാഹ്യകരായ
ഉദധിലങ്ഘനായ സീതാശുദ്ധികരായ ലങ്കാദഹനായ അനേകരാക്ഷസാന്തകായ
രാമാനന്ദദായകായ അനേകപര്‍വതോത്പാടകായ സേതുബന്ധകായ കപിസൈന്യനായകായ
രാവണാന്തകായ ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമിണേ കൌപീനബ്രഹ്മസൂത്രധാരകായ രാമഹൃദയായ
സര്‍വദുഷ്ടഗ്രഹനിവാരണായ ശാകിനീഡാകിനീവേതാലബ്രഹ്മരാക്ഷസഭൈരവഗ്രഹ-
യക്ഷഗ്രഹപിശാചഗ്രഹബ്രഹ്മഗ്രഹക്ഷത്രിയഗ്രഹവൈശ്യഗ്രഹ-
ശൂദ്രഗ്രഹാന്ത്യജഗ്രഹംലേച്ഛഗ്രഹസര്‍പഗ്രഹോച്ചാടകായ മമ
സര്‍വ കാര്യസാധകായ സര്‍വശത്രുസംഹാരകായ സിംഹവ്യാഘ്രാദിദുഷ്ടസത്വാകര്‍ഷകായൈ
കാഹികാദിവിവിധജ്വരച്ഛേദകായ പരയന്ത്രമന്ത്രതന്ത്രനാശകായ
സര്‍വവ്യാധിനികൃന്തകായ സര്‍പാദിസര്‍വസ്ഥാവരജങ്ഗമവിഷസ്തംഭനകരായ
സര്‍വരാജഭയചോരഭയാഽഗ്നിഭയപ്രശമനായാഽഽധ്യാത്മികാഽഽധി-
ദൈവികാധിഭൌതികതാപത്രയനിവാരണായസര്‍വവിദ്യാസര്‍വസമ്പത്സര്‍വപുരുഷാര്‍ഥ-
ദായകായാഽസാധ്യകാര്യസാധകായ സര്‍വവരപ്രദായസര്‍വാഽഭീഷ്ടകരായ
ഓം ഹ്രാം ഹ്രീം ഹ്രൂം ഹ്രൈം ഹ്രൌം ഹ്രഃ ഓം നമഃ സ്വാഹാ ॥ 18॥

യ ഇദം കവചം നിത്യം സപ്താസ്യസ്യ ഹനുമതഃ ।
ത്രിസന്ധ്യം ജപതേ നിത്യം സര്‍വശത്രുവിനാശനം ॥ 19॥

പുത്രപൌത്രപ്രദം സര്‍വം സമ്പദ്രാജ്യപ്രദം പരം ।
സര്‍വരോഗഹരം ചാഽഽയുഃകീര്‍ത്തിദം പുണ്യവര്‍ധനം ॥ 20॥

രാജാനം സ വശം നീത്വാ ത്രൈലോക്യവിജയീ ഭവേത് ।
ഇദം ഹി പരമം ഗോപ്യം ദേയം ഭക്തിയുതായ ച ॥ 21॥

ന ദേയം ഭക്തിഹീനായ ദത്വാ സ നിരയം വ്രജേത് ॥ 22॥

നാമാനിസര്‍വാണ്യപവര്‍ഗദാനി രൂപാണി വിശ്വാനി ച യസ്യ സന്തി ।
കര്‍മാണി ദേവൈരപി ദുര്‍ഘടാനി തം മാരുതിം സപ്തമുഖം പ്രപദ്യേ॥ 23॥

॥ ഇതി ശ്രീഅഥര്‍വണരഹസ്യേസപ്തമുഖീഹനുമത്കവചം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Hanuman Stotram – Saptha Mukhi Hanumath Kavacham Slokam Meaning
Om salutations to Lord Ganesa
For the great Armour prayer to the seven headed valorous Hanuman, the sage is Narada, The meter is Anushtup, The god addressed is the seven faced monkey god, The seed is Hraam, the power is hreem, the nail is hroom, and I start the prayer for fulfilling all my desires.

Om hraam salutations by the thumb
OM hreem salutations by the second finger
Om hroom salutations by the middle finger
Om hraim salutations by the fourth finger
Om hraim salutations by the little finger
Om Hrah salutationd by the inside and outside palm.

Om hraam salutations to the heart
Om Hreem oblationsto the head
Om hroom Vashat for the hair
Om hom hraim armour
Om hroum voushat for the three eyes
Om hroom phat for the arrow

Adha dhyanam

Salutation to the god who has seven heads which are
Monkey, Lion, Garuda,Boar, horse, cow and man,
Who carries in his hands the mountain, tree, wheel, mace, shield,
Sword, anga, plough, goad, snake, pot of nectar, arrow, Symbol of protection,
Trident. who has given his seven tufts for the service of devas,
Who is a monkey and one who fulfills desires.

Brahmo uvacha:-

I am narrating the armour of the seven headed one,
Which helps one get all the divine powers and I also tell,
That chanting the name of Hanuman would help to get rid of all sins.

The son of wind who is the lord of seven heavens may protect my braided hair,
He who has seven heads protect my forehead and he with seven flames protect my brow.

Let him with twenty one eyes protect my eyes,
Let him with seven notes protect my sound,
Let my nose be protected by him with seven forms,
Let him with seven faces protect my face.

Let him with seven toungues protect my taste,
Let him with seven horses protect my chariot,
Let the seven meters be protected by Lord Vishnu,
And let my neck be protected by one carrying the mountain.

Let him with fourteen hands protect my hands,
Let him who carries the earth protect my fingers,
Let him who is meditated by seven sages protect my heart,
And let my stomach be protected by him with sea in the stomach.

Let the lord of the seven islands protect my mind,
Let him who speaks seven different ways look after my beauty,
Let him who establishes in seven ways protect my hip,
And let the giver of wealth protect my thighs.

Let him who is the form of seven planets protect my knee.
Let him who likes seven grains protect my calf,
And let him who carries the seven under worlds protect my feet.

Let the bestower of Lakshmi give me cows, charity, grains and wealth,
And let him who is the guardian of the universe give me wife, sons, daughters and family.

Let all those places which are not protected,may be protected by son of Wind God,
Let the furious Hanuman with black face always protect me from thieves,
Clutches of wicked people, from mountain peaks, from ghosts, from Rakshasas,
From asuras, From Yakshas and From attack Brahma Rakshasas.

Let the all carrying one protect me, from arrows, chants, evil machines,
The fire created by arrows. from water, from lightning, from war by angry enemies.

Offering in fire to the seven faced one who had first a monkey face,
Who is the valorous Hanuman who is the killer of all one’s enemies.
With the chant “Om Namo Bhagawathe tam tam tam tam tam tam tam Om”

Offering in fire to the seven faced one, who had secondly the face of very angry Narasimha,
Who is fearsome and destroyer of fear with the chant,
“Om namo bhagwathe ham ham ham ham ham hm ham”

Offering in fire to the seven faced one who has thirdly face of Garuda with diamond like teeth,
Who is very strong and who is the destroyer of all diseases with the chant,
“Om namo bhagawathe mam mam mam mam mam mam mam On nama swaha”

Offering in fire to the seven faced one who has fourthly the face of a boar, who saved the earth,
Who blesses with increased number of children with the chant,
“Om namo Bhagwathe lam lam lkamlam lam lam lam Om nama swaha”

Offering in fire to the seven faced one, who has fifthly the face of a very angry horse,
Which attracts everything and is personification of all conclusions with a chant,
“Om namo Bhagwathe rum rum rum rum rum rum rum om nama swaha”

Offering in fire to the seven faced one who has sixthly the face of a cow with Sun’s form,
Who cures all diseases and one who gives salvation with the chant,

Offering to the seven faced one whose seventh face is that of a man, who is the incarnation of Rudhra, who is the son of Anjana, whose fame spreads in all directions, who has a diamond body, who was engaged in helping Sugreeva, who crossed the sea, who cleaned up the problems of Sita, who burnt Lanka, who killed several Rakshasas, who gave happiness to Rama, who threw several mountains, who helped in building the bridge, who was the chief of army of monkeys, who helped in putting an end to Ravana, who observed celibacy, who wore the sacred thread and loin cloth, whose heart is full of Rama, who counter acted all bad planets, who charmed the houses of SAkini, DAkini, Ghosts, Brahma Rakshasa, Bhairava, Yaksha, Devil, Brahmins, Kshatriyas, Merchant class, Shudras, the down trodden, foreigners and Snake, who helps me in completing all my jobs, who kills all his enemies, who keeps u nder control bad animals like and tiger, who cuts of the fever of the body, who destroys the chants, talismans and thanthras sent by others, Who cures all sort of diseases, who removes the bad effects of poison of snakes and all mobile and immobile beings, who puts down fear of king, thieves and fire, who provides cure for the three types of suffering due to spiritual, godly and ghostly sources, who grants all education, all wealth and all the needs of men, who gets done the impossible, who grants all boons and who fulfills all desires, with the chant “Om namo Bhagwathe om hraam hreem hroom hraim hroum hrah om nama”

If this armour of Hanuman with seven faces is chanted daily,
At dawn, noon and dusk, all your enemies would be destroyed.
It Would result in sons and grand sons, would get you all types of wealth and a country,
Would cure all diseases, would get you fame through out life and increase blessed deeds.

For the king it would increase his fame and make him victorious in all three worlds,
This is very secret even from devas and those having devotion.

And should not be given to those without devotion,
For if given would result in hell to them.

I salute the seven faces of Hanuman,
And complete names of Lord Vishnu,
So that peace descends on earth,
And no problems come in performance of duties of Gods.

Thus ends the armour f seven faced Hanuman which occurs in the book Adharva Rahasya.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *