Saraswati Stotram

Saraswati Stotram Lyrics in Kannada and English With Meaning

Devi Stotram – Saraswati Stotram Stotram Lyrics in Kannada:

ಯಾ ಕುಂದೇಂದು ತುಷಾರಹಾರಧವಳಾ ಯಾ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರಾವೃತಾ
ಯಾ ವೀಣಾವರದಂಡಮಂಡಿತಕರಾ ಯಾ ಶ್ವೇತಪದ್ಮಾಸನಾ |
ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಯುತ ಶಂಕರಪ್ರಭೃತಿಭಿರ್ದೇವೈಸ್ಸದಾ ಪೂಜಿತಾ
ಸಾ ಮಾಂ ಪಾತು ಸರಸ್ವತೀ ಭಗವತೀ ನಿಶ್ಶೇಷಜಾಡ್ಯಾಪಹಾ || 1 ||

ದೋರ್ಭಿರ್ಯುಕ್ತಾ ಚತುರ್ಭಿಃ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿನಿಭೈ ರಕ್ಷಮಾಲಾಂದಧಾನಾ
ಹಸ್ತೇನೈಕೇನ ಪದ್ಮಂ ಸಿತಮಪಿಚ ಶುಕಂ ಪುಸ್ತಕಂ ಚಾಪರೇಣ |
ಭಾಸಾ ಕುಂದೇಂದುಶಂಖಸ್ಫಟಿಕಮಣಿನಿಭಾ ಭಾಸಮಾನಾಜ಼್ಸಮಾನಾ
ಸಾ ಮೇ ವಾಗ್ದೇವತೇಯಂ ನಿವಸತು ವದನೇ ಸರ್ವದಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ || 2 ||

ಸುರಾಸುರೈಸ್ಸೇವಿತಪಾದಪಂಕಜಾ ಕರೇ ವಿರಾಜತ್ಕಮನೀಯಪುಸ್ತಕಾ |
ವಿರಿಂಚಿಪತ್ನೀ ಕಮಲಾಸನಸ್ಥಿತಾ ಸರಸ್ವತೀ ನೃತ್ಯತು ವಾಚಿ ಮೇ ಸದಾ || 3 ||

Saraswati Stotram

ಸರಸ್ವತೀ ಸರಸಿಜಕೇಸರಪ್ರಭಾ ತಪಸ್ವಿನೀ ಸಿತಕಮಲಾಸನಪ್ರಿಯಾ |
ಘನಸ್ತನೀ ಕಮಲವಿಲೋಲಲೋಚನಾ ಮನಸ್ವಿನೀ ಭವತು ವರಪ್ರಸಾದಿನೀ || 4 ||

ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವರದೇ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ |
ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ಸದಾ || 5 ||

ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸರ್ವದೇವಿ ನಮೋ ನಮಃ |
ಶಾಂತರೂಪೇ ಶಶಿಧರೇ ಸರ್ವಯೋಗೇ ನಮೋ ನಮಃ || 6 ||

ನಿತ್ಯಾನಂದೇ ನಿರಾಧಾರೇ ನಿಷ್ಕಳಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ವಿದ್ಯಾಧರೇ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಶುದ್ಧಙ್ಞಾನೇ ನಮೋ ನಮಃ || 7 ||

ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕರೂಪಾಯೈ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಿ ಚತುರ್ಹಸ್ತೇ ಸರ್ವಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || 8 ||

ಮುಕ್ತಾಲಂಕೃತ ಸರ್ವಾಂಗ್ಯೈ ಮೂಲಾಧಾರೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ಮೂಲಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯೈ ಮೂಲಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || 9 ||

ಮನೋನ್ಮನಿ ಮಹಾಭೋಗೇ ವಾಗೀಶ್ವರಿ ನಮೋ ನಮಃ |
ವಾಗ್ಮ್ಯೈ ವರದಹಸ್ತಾಯೈ ವರದಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || 10 ||

ವೇದಾಯೈ ವೇದರೂಪಾಯೈ ವೇದಾಂತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಗುಣದೋಷವಿವರ್ಜಿನ್ಯೈ ಗುಣದೀಪ್ತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || 11 ||

ಸರ್ವಙ್ಞಾನೇ ಸದಾನಂದೇ ಸರ್ವರೂಪೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸಂಪನ್ನಾಯೈ ಕುಮಾರ್ಯೈ ಚ ಸರ್ವಙ್ಞೇ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ || 12 ||

ಯೋಗಾನಾರ್ಯ ಉಮಾದೇವ್ಯೈ ಯೋಗಾನಂದೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ದಿವ್ಯಙ್ಞಾನ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯೈ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || 13 ||

ಅರ್ಧಚಂದ್ರಜಟಾಧಾರಿ ಚಂದ್ರಬಿಂಬೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯಜಟಾಧಾರಿ ಚಂದ್ರಬಿಂಬೇ ನಮೋ ನಮಃ || 14 ||

ಅಣುರೂಪೇ ಮಹಾರೂಪೇ ವಿಶ್ವರೂಪೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ಅಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಟಸಿದ್ಧಾಯೈ ಆನಂದಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || 15 ||

ಙ್ಞಾನ ವಿಙ್ಞಾನ ರೂಪಾಯೈ ಙ್ಞಾನಮೂರ್ತೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ನಾನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಾನಾರೂಪೇ ನಮೋ ನಮಃ || 16 ||

ಪದ್ಮಜಾ ಪದ್ಮವಂಶಾ ಚ ಪದ್ಮರೂಪೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪರಮೇಷ್ಠ್ಯೈ ಪರಾಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಸ್ತೇ ಪಾಪನಾಶಿನೀ || 17 ||

ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಮಹಾಕಾಳ್ಯೈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾಯೈ ಚ ಬ್ರಹ್ಮನಾರ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || 18 ||

ಕಮಲಾಕರಪುಷ್ಪಾ ಚ ಕಾಮರೂಪೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ಕಪಾಲಿಕರ್ಮದೀಪ್ತಾಯೈ ಕರ್ಮದಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || 19 ||

ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಷಣ್ಮಾಸಾತ್ಸಿದ್ಧಿರುಚ್ಯತೇ |
ಚೋರವ್ಯಾಘ್ರಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಪಠತಾಂ ಶೃಣ್ವತಾಮಪಿ || 20 ||

ಇತ್ಥಂ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ತೋತ್ರಮಗಸ್ತ್ಯಮುನಿ ವಾಚಕಮ್ |
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಂ ನೄಣಾಂ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶನಮ್ || 21 ||

Devi Stotram – Saraswati Stotram Stotram Meaning

She is the one who wears the garland dazzling white jasmine flower,
She is the one who always decorates with very clean cloths,
She is the one who has in her hand a Veena which she plays,
She is one who sits in the throne of white lotus,
She is one who is worshipped by Gods such as ,Brahma, Vishnu and Shiva,
And let that Goddess Saraswathi who removes ignorance , look after me.

Let that goddess of words,
Who has four hands,
Who holds the garland of crystal beads in one hand,
Who holds parrot, white lotus and book in other hands,
And who is as lustrous as kunda flowers, moon, conch and crystal beads,
Live always in my face and bless me.

Let Sarawathi whose feet is worshipped by asuras and devas,
Who holds a very attractive book in her hands ,
Who is wife of Brahma and who sits on a lotus,
Always dance on my words.

Oh goddess Sarswathi born out of water who shines like saffron,
Who does penance and likes open lotus to sit,
Who has stout breasts and has shifting eyes like the lotus flower,
And who controls the mind , please become my giver of boons.

I salute Goddess Saraswathi who grants blessings and takes forms that she wants,
I am starting my education , Please always let me succeed in this my venture.

I salute Goddess Saraswathi , salute and salute the Goddess of all,
Who is embodiment of peace , who carries the moon ,
And who is the master of all yoga , and whom I again and again salute.

Salutations to her who is always joyful , who does not have any basis and who does not have any stains,
Salutations to her who is the basis of education who has broad eyes and is pure wisdom.

Salutations to the one whose form is like a clear crystal and who has a micro form
Salutations to the voice of God who has four hands and have all accomplishments.

Salutations to her who has decorated all her body with pearls and who is the root basis,
Salutations to her who is of the form of the root manthras and who is the root power.

Salutations to her who is spiritual , a great yogi and goddess of words,
Salutations to the goddess of sound who holds a hand in blessing and blesses

Salutations to Goddess of knowledge , who has Vedic form and is known by Vedas,
Salutations to the Goddess who differentiates between good and bad and is the light of good

Salutations to Goddess of all wisdom who is ever joyful and takes all forms,
Salutations to the all knowing one who is full of joy and who is full of everything.

Salutations to her who has the form of Yoga , who is goddess Lakshmi and is the joy got by yoga,
Salutations to her who has divine knowledge, who has three eyes and has a divine form.

Salutations to her who wears the half moon and who has the form of a moon,
Salutations to her who is equal to Sun and moon and who wears moon as an ornament.

Salutations to her who has the form of an atom, a big form and a form of the universe,
Salutations to her who has the eight occult powers and has the form of joy.

Salutations to her who has the form of wisdom and science and is the personification of knowledge,
Salutations to her who has the form of different shastras and who has variety of forms.

Salutations to her who is lotus , belongs to the clan of lotus and has the form of lotus,
Salutations to the principal goddess who has a divine form and destroys sins.

Salutations to the great Goddess, to the great Kali and the great Lakshmi,
Salutations to her praised by Brahma , Vishnu and Shiva and the lady of Brahma.

Salutations to her who dwells in group of lotuses and who can take any desired form,
Salutations to the wife of Lord Brahma and who is clever in her work.

He who reads id daily in the morning and evening will get occult powers in six months,
He who reads or hears it will not have any fear of the wild tiger.

This prayer to Saraswathi which is written by sage Agasthya,
Would lead to all powers and destroy all sins.

Devi Stotram – Saraswati Stotram Stotram Lyrics in English

Ya kundendu tusharaharadhavala ya shubhravastravrita
Ya vinavaradandamanditakara ya shvetapadmasana
Ya brahmachyutashankaraprabhritibhir devaissada pujita
Sa mam patu sarasvati bhagavati nishsheshajadyapaha || 1 ||

Dorbhiryukta chaturbhim sphatikamaninibhai akshamalandadhana
Hastenaikena padmam sitamapicha shukam pustakam chaparena
Bhasa kundendushankhasphatikamaninibha bhasamana.asamana
Sa me vagdevateyam nivasatu vadane sarvada suprasanna || 2 ||

Surasurasevitapadapankaja kare virajatkamaniyapustaka
Virinchipatni kamalasanasthita sarasvati nrityatu vachi me sada || 3 ||

Sarasvati sarasijakesaraprabha tapasvini sitakamalasanapriya
Ghanastani kamala vilolalochana manaswini bhavatu varaprasadinii || 4 ||

Saraswathi Namastubhyam Varade Kamarupini
Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada || 5 ||

Saraswathi Namastubhyam sarva devi namo namaha
shaantarupe shashidhare sarvayoge namo namaha || 6 ||

Nityanande niraadhare nishkalayai namo namaha
vidyadhare visalakshi shuddhagnana namo namaha || 7 ||

suddha sphatika rupayai sukshmarupe namo namaha
shabdabrahmi chaturhaste sarvasiddhyai namo namaha || 8 ||

muktalankrita sarvangyai muladhare namo namaha
mulamantra svarupayai mulashaktyai namo namaha || 9 ||

mano manimahayoge vagishvari namo namaha
vagbhyai varadahastayai varadayai namo namaha || 10 ||

vedayai vedarupayai vedantayai namo namaha
gunadosha vivarjinyai gunadiptyai namo namaha || 11 ||

sarvagnane sadanande sarvarupe namo namaha
sampannayai kumaryai cha sarvagne te namo namaha || 12 ||

yoganarya umadevyai yoganande namo namaha
divyagnana trinetrayai divyamurtyai namo namaha || 13 ||

ardha chandra jatadhari chandrabimbe namo namaha
chandraditya jatadhari chandrabimbe namo namaha || 14 ||

anurupe maharupe vishvarupe namo namaha
animadyashta siddhayai anandayai namo namaha || 15 ||

gnana vignana rupayai gnanamurte namo namaha
nanashastra svarupayai nanarupe namo namaha || 16 ||

padmada padmavansha cha padmarupe namo namaha
parameshthyai paramurtyai namaste papanashini || 17 ||

mahadevyai mahakalyai mahalakshmyai namo namaha
brahmavishnushivayai cha brahmanaryai namo namaha || 18 ||

kamalakarapushpa cha kamarupe namo namaha
kapali karadiptayai karmadayai namo namaha || 19 ||

sayam pratah pathennityam shanmasatsiddhiruchyate
choravyaghrbhayamnasti pathatam shrinvatamapi || 20 ||

ittam sarasvati stotram agastyamuni vachakam
sarvasiddhikaram nrinam sarvapapapranashanam || 21 ||