Telangana Temples

Secunderabad Sri Ganapathi Devalayam Hours, Arjitha Sevas, Prasadam

Secunderabad Sri Ganapathi Devalayam Timings:

Morning: 5.30 AM to 1.00 PM
Evening: 4.00 PM to 8.30 PM

Sub-Temples in Secunderabad Sri Ganapathi Devalayam:

Sri Navagraha
Valli Deva Sena Sametha Sri Subrahmanya Swamy
Sri Anjaneya Swamy
Lord Shiva
Goddess Sri Uma Maheshwari
Rahuketu
Maha Ganapathi Mantapam

Secunderabad Sri Ganapathi Devalayam Arjitha Sevas:

Archana – Rs 10.00
Antharalaya Archana – Rs 50.00
Kumkumarchana / Navagraha Archana – Rs 30.00
Akshara Sweekaram – Rs 25.00
Tallashekam – Rs 30.00
Abhishekam – Rs 200.00
Navagraha Abhishekam – Rs 400.00
Sankastahara Chavithi Abhishekam – Rs 300.00
Sri Satyanarayana Swamy Vratham – Rs 600.00
Kalasarpa Nivarana Puja – Rs 400.00
Kalyanamu – Rs 750.00
Sri Ganapathi Homan – Rs 500.00
Chandi Homam – Rs 750.00
Anna Prasadam – Rs 600.00
Vinayaka Shanthi – Rs 551.00
Thulabharam – Rs 350.00
Kavadi Seva – Rs 151.00

Secunderabad Sri Ganapathi Temple Saswatha Seva/Puja:

Saswatha Abhishekam – Rs 2000.00
Saswatha Annaprasadam – Rs 7500.00
Saswatha Kalyanam – Rs 5116.00
Saswatha Homam – Rs 3500.00
Saswatha Rajabhogam – Rs 10,116.00

Secunderabad Sri Ganapathi Temple Prasadam / Prices:

Undrallu – Rs 120.00
Chakkara Pongali – Rs 120.00
Pulihora – Rs 120.00
Daddojanam – Rs 120.00
Kattepongali – Rs 120.00
Sondelu – Rs 120.00
Vadamala – Rs 120.00

Secunderabad Sri Ganapathi Temple Vehicle Pooja Details:

Two Wheeler Puja – Rs 100.00
Three Wheeler Puja – Rs 75.00
Four Wheeler Puja – Rs 200.00

Secunderabad Sri Ganapathi Temple Address:

Regimental Bazar Main Road,
Railway Officer Colony,
Regimental Bazaar,
Shivaji Nagar,
Secunderabad,
Telangana 500003
Phone: 040 2770 1885

22 Comments

Click here to post a comment

Featured