Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Shiva Bhujanga Prayata Stotram in Malayalam and English

Shiva Bhujanga Prayata Stotram in Malayalam and English

432 Views

Shiva Bhujanga Prayata Stotram was wrote by Adi Shankaracharya

Lord Shiva Stotram – Shiva Bhujanga Prayata Stotram Lyrics in Malayalam:

കൃപാസാഗരായാശുകാവ്യപ്രദായ
പ്രണമ്രാഖിലാഭീഷ്ടസന്ദായകായ |
യതീന്ദ്രൈരുപാസ്യാങ്ഘ്രിപാഥോരുഹായ
പ്രബോധപ്രദാത്രേ നമഃ ശങ്കരായ ||1||

ചിദാനന്ദരൂപായ ചിന്മുദ്രികോദ്യ-
ത്കരായേശപര്യായരൂപായ തുഭ്യമ് |
മുദാ ഗീയമാനായ വേദോത്തമാങ്ഗൈഃ
ശ്രിതാനന്ദദാത്രേ നമഃ ശങ്കരായ ||2||

ജടാജൂടമധ്യേ പുരാ യാ സുരാണാം
ധുനീ സാദ്യ കര്മന്ദിരൂപസ്യ ശമ്ഭോഃ
ഗലേ മല്ലികാമാലികാവ്യാജതസ്തേ
വിഭാതീതി മന്യേ ഗുരോ കിം തഥൈവ ||3||

Lord Mahadeva

നഖേന്ദുപ്രഭാധൂതനമ്രാലിഹാര്ദാ-
ന്ധകാരവ്രജായാബ്ജമന്ദസ്മിതായ |
മഹാമോഹപാഥോനിധേര്ബാഡബായ
പ്രശാന്തായ കുര്മോ നമഃ ശങ്കരായ ||4||

പ്രണമ്രാന്തരങ്ഗാബ്ജബോധപ്രദാത്രേ
ദിവാരാത്രമവ്യാഹതോസ്രായ കാമമ് |
ക്ഷപേശായ ചിത്രായ ലക്ഷ്മ ക്ഷയാഭ്യാം
വിഹീനായ കുര്മോ നമഃ ശങ്കരായ ||5||

പ്രണമ്രാസ്യപാഥോജമോദപ്രദാത്രേ
സദാന്തസ്തമസ്തോമസംഹാരകര്ത്രേ |
രജന്യാ മപീദ്ധപ്രകാശായ കുര്മോ
ഹ്യപൂര്വായ പൂഷ്ണേ നമഃ ശങ്കരായ ||6||

നതാനാം ഹൃദബ്ജാനി ഫുല്ലാനി ശീഘ്രം
കരോമ്യാശു യോഗപ്രദാനേന നൂനമ് |
പ്രബോധായ ചേത്ഥം സരോജാനി ധത്സേ
പ്രഫുല്ലാനി കിം ഭോ ഗുരോ ബ്രൂഹി മഹ്യമ് ||7||

പ്രഭാധൂതചന്ദ്രായുതായാഖിലേഷ്ട-
പ്രദായാനതാനാം സമൂഹായ ശീഘ്രമ്|
പ്രതീപായ നമ്രൗഘദുഃഖാഘപങ്ക്തേ-
ര്മുദാ സര്വദാ സ്യാന്നമഃ ശങ്കരായ ||8||

വിനിഷ്കാസിതാനീശ തത്ത്വാവബോധാ –
ന്നതാനാം മനോഭ്യോ ഹ്യനന്യാശ്രയാണി |
രജാംസി പ്രപന്നാനി പാദാമ്ബുജാതം
ഗുരോ രക്തവസ്ത്രാപദേശാദ്ബിഭര്ഷി ||9||

മതേര്വേദശീര്ഷാധ്വസമ്പ്രാപകായാ-
നതാനാം ജനാനാം കൃപാര്ദ്രൈഃ കടാക്ഷൈഃ |
തതേഃ പാപബൃന്ദസ്യ ശീഘ്രം നിഹന്ത്രേ
സ്മിതാസ്യായ കുര്മോ നമഃ ശങ്കരായ ||10||

സുപര്വോക്തിഗന്ധേന ഹീനായ തൂര്ണം
പുരാ തോടകായാഖിലജ്ഞാനദാത്രേ|
പ്രവാലീയഗര്വാപഹാരസ്യ കര്ത്രേ
പദാബ്ജമ്രദിമ്നാ നമഃ ശങ്കരായ ||11||

ഭവാമ്ഭോധിമഗ്നാന്ജനാന്ദുഃഖയുക്താന്
ജവാദുദ്ദിധീര്ഷുര്ഭവാനിത്യഹോ‌உഹമ് |
വിദിത്വാ ഹി തേ കീര്തിമന്യാദൃശാമ്ഭോ
സുഖം നിര്വിശങ്കഃ സ്വപിമ്യസ്തയത്നഃ ||12||

||ഇതി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ ഭുജങ്ഗപ്രയാതസ്തോത്രമ്||

Lord Shiva Stotram – Shiva Bhujanga Prayata Stotram Lyrics in English

krpasagarayasukavyapradaya
pranamrakhilabhistasandayakaya |
yatindrairupasyanghripathoruhaya
prabodhapradatre namah sankaraya ||1||

cidanandarupaya cinmudrikodya-
tkarayesaparyayarupaya tubhyam |
muda giyamanaya vedottamangaih
sritanandadatre namah sankaraya ||2||

jatajutamadhye pura ya suranam
dhuni sadya karmandirupasya sambhoh
gale mallikamalikavyajataste
vibhatiti manye guro kim tathaiva ||3||

nakhenduprabhadhutanamraliharda-
ndhakaravrajayabjamandasmitaya |
mahamohapathonidherbaḍabaya
prasantaya kurmo namah sankaraya ||4||

pranamrantarangabjabodhapradatre
divaratramavyahatosraya kamam |
ksapesaya citraya laksma ksayabhyam
vihinaya kurmo namah sankaraya ||5||

pranamrasyapathojamodapradatre
sadantastamastomasamharakartre |
rajanya mapiddhaprakasaya kurmo
hyapurvaya pusne namah sankaraya ||6||

natanam hrdabjani phullani sighram
karomyasu yogapradanena nunam |
prabodhaya cettham sarojani dhatse
praphullani kim bho guro bruhi mahyam ||7||

prabhadhutacandrayutayakhilesta-
pradayanatanam samuhaya sighram|
pratipaya namraughaduhkhaghapankte-
rmuda sarvada syannamah sankaraya ||8||

viniskasitanisa tattvavabodha –
nnatanam manobhyo hyananyasrayani |
rajamsi prapannani padambujatam
guro raktavastrapadesadbibharsi ||9||

matervedasirsadhvasamprapakaya-
natanam jananam krpardraih kataksaih |
tateh papabrndasya sighram nihantre
smitasyaya kurmo namah sankaraya ||10||

suparvoktigandhena hinaya turnam
pura totakayakhilanñanadatre|
pravaliyagarvapaharasya kartre
padabjamradimna namah sankaraya ||11||

bhavambhodhimagnanjananduhkhayuktan
javaduddidhirsurbhavanityaho‌உham |
viditva hi te kirtimanyadrsambho
sukham nirvisankah svapimyastayatnah ||12||

||iti srisankaracarya bhujangaprayatastotram||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *