Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Shiva Bhujanga Prayata Stotram in Tamil and English

Shiva Bhujanga Prayata Stotram in Tamil and English

541 Views

Shiva Bhujanga Prayata Stotram was wrote by Adi Shankaracharya

Lord Shiva Stotram – Shiva Bhujanga Prayata Stotram Lyrics in Tamil:

க்றுபாஸாகராயாஶுகாவ்யப்ரதாய
ப்ரணம்ராகிலாபீஷ்டஸன்தாயகாய |
யதீன்த்ரைருபாஸ்யாங்க்ரிபாதோருஹாய
ப்ரபோதப்ரதாத்ரே னமஃ ஶங்கராய ||1||

சிதானன்தரூபாய சின்முத்ரிகோத்ய-
த்கராயேஶபர்யாயரூபாய துப்யம் |
முதா கீயமானாய வேதோத்தமாங்கைஃ
ஶ்ரிதானன்ததாத்ரே னமஃ ஶங்கராய ||2||

ஜடாஜூடமத்யே புரா யா ஸுராணாம்
துனீ ஸாத்ய கர்மன்திரூபஸ்ய ஶம்போஃ
கலே மல்லிகாமாலிகாவ்யாஜதஸ்தே
விபாதீதி மன்யே குரோ கிம் ததைவ ||3||

Lord Mahadeva

னகேன்துப்ரபாதூதனம்ராலிஹார்தா-
ன்தகாரவ்ரஜாயாப்ஜமன்தஸ்மிதாய |
மஹாமோஹபாதோனிதேர்பாடபாய
ப்ரஶான்தாய குர்மோ னமஃ ஶங்கராய ||4||

ப்ரணம்ரான்தரங்காப்ஜபோதப்ரதாத்ரே
திவாராத்ரமவ்யாஹதோஸ்ராய காமம் |
க்ஷபேஶாய சித்ராய லக்ஷ்ம க்ஷயாப்யாம்
விஹீனாய குர்மோ னமஃ ஶங்கராய ||5||

ப்ரணம்ராஸ்யபாதோஜமோதப்ரதாத்ரே
ஸதான்தஸ்தமஸ்தோமஸம்ஹாரகர்த்ரே |
ரஜன்யா மபீத்தப்ரகாஶாய குர்மோ
ஹ்யபூர்வாய பூஷ்ணே னமஃ ஶங்கராய ||6||

னதானாம் ஹ்றுதப்ஜானி புல்லானி ஶீக்ரம்
கரோம்யாஶு யோகப்ரதானேன னூனம் |
ப்ரபோதாய சேத்தம் ஸரோஜானி தத்ஸே
ப்ரபுல்லானி கிம் போ குரோ ப்ரூஹி மஹ்யம் ||7||

ப்ரபாதூதசன்த்ராயுதாயாகிலேஷ்ட-
ப்ரதாயானதானாம் ஸமூஹாய ஶீக்ரம்|
ப்ரதீபாய னம்ரௌகதுஃகாகபங்க்தே-
ர்முதா ஸர்வதா ஸ்யான்னமஃ ஶங்கராய ||8||

வினிஷ்காஸிதானீஶ தத்த்வாவபோதா –
ன்னதானாம் மனோப்யோ ஹ்யனன்யாஶ்ரயாணி |
ரஜாம்ஸி ப்ரபன்னானி பாதாம்புஜாதம்
குரோ ரக்தவஸ்த்ராபதேஶாத்பிபர்ஷி ||9||

மதேர்வேதஶீர்ஷாத்வஸம்ப்ராபகாயா-
னதானாம் ஜனானாம் க்றுபார்த்ரைஃ கடாக்ஷைஃ |
ததேஃ பாபப்றுன்தஸ்ய ஶீக்ரம் னிஹன்த்ரே
ஸ்மிதாஸ்யாய குர்மோ னமஃ ஶங்கராய ||10||

ஸுபர்வோக்திகன்தேன ஹீனாய தூர்ணம்
புரா தோடகாயாகிலஜ்ஞானதாத்ரே|
ப்ரவாலீயகர்வாபஹாரஸ்ய கர்த்ரே
பதாப்ஜம்ரதிம்னா னமஃ ஶங்கராய ||11||

பவாம்போதிமக்னான்ஜனான்துஃகயுக்தான்
ஜவாதுத்திதீர்ஷுர்பவானித்யஹோ‌உஹம் |
விதித்வா ஹி தே கீர்திமன்யாத்றுஶாம்போ
ஸுகம் னிர்விஶங்கஃ ஸ்வபிம்யஸ்தயத்னஃ ||12||

||இதி ஶ்ரீஶங்கராசார்ய புஜங்கப்ரயாதஸ்தோத்ரம்||

Lord Shiva Stotram – Shiva Bhujanga Prayata Stotram Lyrics in English

krpasagarayasukavyapradaya
pranamrakhilabhistasandayakaya |
yatindrairupasyanghripathoruhaya
prabodhapradatre namah sankaraya ||1||

cidanandarupaya cinmudrikodya-
tkarayesaparyayarupaya tubhyam |
muda giyamanaya vedottamangaih
sritanandadatre namah sankaraya ||2||

jatajutamadhye pura ya suranam
dhuni sadya karmandirupasya sambhoh
gale mallikamalikavyajataste
vibhatiti manye guro kim tathaiva ||3||

nakhenduprabhadhutanamraliharda-
ndhakaravrajayabjamandasmitaya |
mahamohapathonidherbaḍabaya
prasantaya kurmo namah sankaraya ||4||

pranamrantarangabjabodhapradatre
divaratramavyahatosraya kamam |
ksapesaya citraya laksma ksayabhyam
vihinaya kurmo namah sankaraya ||5||

pranamrasyapathojamodapradatre
sadantastamastomasamharakartre |
rajanya mapiddhaprakasaya kurmo
hyapurvaya pusne namah sankaraya ||6||

natanam hrdabjani phullani sighram
karomyasu yogapradanena nunam |
prabodhaya cettham sarojani dhatse
praphullani kim bho guro bruhi mahyam ||7||

prabhadhutacandrayutayakhilesta-
pradayanatanam samuhaya sighram|
pratipaya namraughaduhkhaghapankte-
rmuda sarvada syannamah sankaraya ||8||

viniskasitanisa tattvavabodha –
nnatanam manobhyo hyananyasrayani |
rajamsi prapannani padambujatam
guro raktavastrapadesadbibharsi ||9||

matervedasirsadhvasamprapakaya-
natanam jananam krpardraih kataksaih |
tateh papabrndasya sighram nihantre
smitasyaya kurmo namah sankaraya ||10||

suparvoktigandhena hinaya turnam
pura totakayakhilanñanadatre|
pravaliyagarvapaharasya kartre
padabjamradimna namah sankaraya ||11||

bhavambhodhimagnanjananduhkhayuktan
javaduddidhirsurbhavanityaho‌உham |
viditva hi te kirtimanyadrsambho
sukham nirvisankah svapimyastayatnah ||12||

||iti srisankaracarya bhujangaprayatastotram||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *