Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Shiva Bhujanga Prayata Stotram in Telugu and English

Shiva Bhujanga Prayata Stotram in Telugu and English

659 Views

Shiva Bhujanga Prayata Stotram was wrote by Adi Shankaracharya

Lord Shiva Stotram – Shiva Bhujanga Prayata Stotram Lyrics in Telugu:

కృపాసాగరాయాశుకావ్యప్రదాయ
ప్రణమ్రాఖిలాభీష్టసందాయకాయ |
యతీంద్రైరుపాస్యాంఘ్రిపాథోరుహాయ
ప్రబోధప్రదాత్రే నమః శంకరాయ ||1||

చిదానందరూపాయ చిన్ముద్రికోద్య-
త్కరాయేశపర్యాయరూపాయ తుభ్యమ్ |
ముదా గీయమానాయ వేదోత్తమాంగైః
శ్రితానందదాత్రే నమః శంకరాయ ||2||

జటాజూటమధ్యే పురా యా సురాణాం
ధునీ సాద్య కర్మందిరూపస్య శంభోః
గలే మల్లికామాలికావ్యాజతస్తే
విభాతీతి మన్యే గురో కిం తథైవ ||3||

Lord Mahadeva

నఖేందుప్రభాధూతనమ్రాలిహార్దా-
ంధకారవ్రజాయాబ్జమందస్మితాయ |
మహామోహపాథోనిధేర్బాడబాయ
ప్రశాంతాయ కుర్మో నమః శంకరాయ ||4||

ప్రణమ్రాంతరంగాబ్జబోధప్రదాత్రే
దివారాత్రమవ్యాహతోస్రాయ కామమ్ |
క్షపేశాయ చిత్రాయ లక్ష్మ క్షయాభ్యాం
విహీనాయ కుర్మో నమః శంకరాయ ||5||

ప్రణమ్రాస్యపాథోజమోదప్రదాత్రే
సదాంతస్తమస్తోమసంహారకర్త్రే |
రజన్యా మపీద్ధప్రకాశాయ కుర్మో
హ్యపూర్వాయ పూష్ణే నమః శంకరాయ ||6||

నతానాం హృదబ్జాని ఫుల్లాని శీఘ్రం
కరోమ్యాశు యోగప్రదానేన నూనమ్ |
ప్రబోధాయ చేత్థం సరోజాని ధత్సే
ప్రఫుల్లాని కిం భో గురో బ్రూహి మహ్యమ్ ||7||

ప్రభాధూతచంద్రాయుతాయాఖిలేష్ట-
ప్రదాయానతానాం సమూహాయ శీఘ్రమ్|
ప్రతీపాయ నమ్రౌఘదుఃఖాఘపంక్తే-
ర్ముదా సర్వదా స్యాన్నమః శంకరాయ ||8||

వినిష్కాసితానీశ తత్త్వావబోధా –
న్నతానాం మనోభ్యో హ్యనన్యాశ్రయాణి |
రజాంసి ప్రపన్నాని పాదాంబుజాతం
గురో రక్తవస్త్రాపదేశాద్బిభర్షి ||9||

మతేర్వేదశీర్షాధ్వసంప్రాపకాయా-
నతానాం జనానాం కృపార్ద్రైః కటాక్షైః |
తతేః పాపబృందస్య శీఘ్రం నిహంత్రే
స్మితాస్యాయ కుర్మో నమః శంకరాయ ||10||

సుపర్వోక్తిగంధేన హీనాయ తూర్ణం
పురా తోటకాయాఖిలఙ్ఞానదాత్రే|
ప్రవాలీయగర్వాపహారస్య కర్త్రే
పదాబ్జమ్రదిమ్నా నమః శంకరాయ ||11||

భవాంభోధిమగ్నాన్జనాందుఃఖయుక్తాన్
జవాదుద్దిధీర్షుర్భవానిత్యహో‌உహమ్ |
విదిత్వా హి తే కీర్తిమన్యాదృశాంభో
సుఖం నిర్విశంకః స్వపిమ్యస్తయత్నః ||12||

||ఇతి శ్రీశంకరాచార్య భుజంగప్రయాతస్తోత్రమ్||

Lord Shiva Stotram – Shiva Bhujanga Prayata Stotram Lyrics in English

krpasagarayasukavyapradaya
pranamrakhilabhistasandayakaya |
yatindrairupasyanghripathoruhaya
prabodhapradatre namah sankaraya ||1||

cidanandarupaya cinmudrikodya-
tkarayesaparyayarupaya tubhyam |
muda giyamanaya vedottamangaih
sritanandadatre namah sankaraya ||2||

jatajutamadhye pura ya suranam
dhuni sadya karmandirupasya sambhoh
gale mallikamalikavyajataste
vibhatiti manye guro kim tathaiva ||3||

nakhenduprabhadhutanamraliharda-
ndhakaravrajayabjamandasmitaya |
mahamohapathonidherbaḍabaya
prasantaya kurmo namah sankaraya ||4||

pranamrantarangabjabodhapradatre
divaratramavyahatosraya kamam |
ksapesaya citraya laksma ksayabhyam
vihinaya kurmo namah sankaraya ||5||

pranamrasyapathojamodapradatre
sadantastamastomasamharakartre |
rajanya mapiddhaprakasaya kurmo
hyapurvaya pusne namah sankaraya ||6||

natanam hrdabjani phullani sighram
karomyasu yogapradanena nunam |
prabodhaya cettham sarojani dhatse
praphullani kim bho guro bruhi mahyam ||7||

prabhadhutacandrayutayakhilesta-
pradayanatanam samuhaya sighram|
pratipaya namraughaduhkhaghapankte-
rmuda sarvada syannamah sankaraya ||8||

viniskasitanisa tattvavabodha –
nnatanam manobhyo hyananyasrayani |
rajamsi prapannani padambujatam
guro raktavastrapadesadbibharsi ||9||

matervedasirsadhvasamprapakaya-
natanam jananam krpardraih kataksaih |
tateh papabrndasya sighram nihantre
smitasyaya kurmo namah sankaraya ||10||

suparvoktigandhena hinaya turnam
pura totakayakhilanñanadatre|
pravaliyagarvapaharasya kartre
padabjamradimna namah sankaraya ||11||

bhavambhodhimagnanjananduhkhayuktan
javaduddidhirsurbhavanityaho‌உham |
viditva hi te kirtimanyadrsambho
sukham nirvisankah svapimyastayatnah ||12||

||iti srisankaracarya bhujangaprayatastotram||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *