Hinduism Perspective Marathi Stotras Shiva Stotram

Shiva Panchakshara Stotram Lyrics in Marathi

शिवपञ्चाक्षर स्तोत्रम Lyrics in Marathi:

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय
भस्मांगरागाय महेश्वराय ।
नित्याय शुद्धाय दिगंबराय
तस्मै नकाराय नमः शिवाय ॥ 1 ॥

मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय
नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय ।
मन्दार मुख्यबहुपुष्पसुपूजिताय
तस्मै मकाराय नमः शिवाय ॥ 2 ॥

शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय
दक्षाध्वर नाशकाय ।
श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय
तस्मै शिकाराय नमः शिवाय ॥ 3 ॥

वसिष्ठकुंभोद्भवगौतमार्यमुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय ।
चद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय ॥ 4 ॥

यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय ।
दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय ॥ 5 ॥

पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधौ ।
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥ 6 ॥

इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रं संपूर्णम ॥

(*१-अस्याग्रॆ ’आसमाप्तं’ इत्यादिप्रक्षिप्तश्लॊकाः क्वचिद्द्रुश्यन्तॆ ।)