Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Shiva Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada and English

Shiva Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada and English

7553 Views

Shiva Sahasranama Stotram was wrote by Veda Vyasa.

Lord Shiva Stotram – Shiva Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

ಓಂ
ಸ್ಥಿರಃ ಸ್ಥಾಣುಃ ಪ್ರಭುರ್ಭಾನುಃ ಪ್ರವರೋ ವರದೋ ವರಃ |
ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವವಿಖ್ಯಾತಃ ಸರ್ವಃ ಸರ್ವಕರೋ ಭವಃ || 1 ||

ಜಟೀ ಚರ್ಮೀ ಶಿಖಂಡೀ ಚ ಸರ್ವಾಂಗಃ ಸರ್ವಾಂಗಃ ಸರ್ವಭಾವನಃ |
ಹರಿಶ್ಚ ಹರಿಣಾಕ್ಶಶ್ಚ ಸರ್ವಭೂತಹರಃ ಪ್ರಭುಃ || 2 ||

ಪ್ರವೃತ್ತಿಶ್ಚ ನಿವೃತ್ತಿಶ್ಚ ನಿಯತಃ ಶಾಶ್ವತೋ ಧ್ರುವಃ |
ಶ್ಮಶಾನಚಾರೀ ಭಗವಾನಃ ಖಚರೋ ಗೋಚರೋ‌உರ್ದನಃ || 3 ||

ಅಭಿವಾದ್ಯೋ ಮಹಾಕರ್ಮಾ ತಪಸ್ವೀ ಭೂತ ಭಾವನಃ |
ಉನ್ಮತ್ತವೇಷಪ್ರಚ್ಛನ್ನಃ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಜಾಪತಿಃ || 4 ||

Shiva Sahasranama Stotram

ಮಹಾರೂಪೋ ಮಹಾಕಾಯೋ ವೃಷರೂಪೋ ಮಹಾಯಶಾಃ |
ಮಹಾ‌உ‌உತ್ಮಾ ಸರ್ವಭೂತಶ್ಚ ವಿರೂಪೋ ವಾಮನೋ ಮನುಃ || 5 ||

ಲೋಕಪಾಲೋ‌உಂತರ್ಹಿತಾತ್ಮಾ ಪ್ರಸಾದೋ ಹಯಗರ್ದಭಿಃ |
ಪವಿತ್ರಶ್ಚ ಮಹಾಂಶ್ಚೈವ ನಿಯಮೋ ನಿಯಮಾಶ್ರಯಃ || 6 ||

ಸರ್ವಕರ್ಮಾ ಸ್ವಯಂಭೂಶ್ಚಾದಿರಾದಿಕರೋ ನಿಧಿಃ |
ಸಹಸ್ರಾಕ್ಶೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಶಃ ಸೋಮೋ ನಕ್ಶತ್ರಸಾಧಕಃ || 7 ||

ಚಂದ್ರಃ ಸೂರ್ಯಃ ಗತಿಃ ಕೇತುರ್ಗ್ರಹೋ ಗ್ರಹಪತಿರ್ವರಃ |
ಅದ್ರಿರದ್{}ರ್ಯಾಲಯಃ ಕರ್ತಾ ಮೃಗಬಾಣಾರ್ಪಣೋ‌உನಘಃ || 8 ||

ಮಹಾತಪಾ ಘೋರ ತಪಾ‌உದೀನೋ ದೀನಸಾಧಕಃ |
ಸಂವತ್ಸರಕರೋ ಮಂತ್ರಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ಪರಮಂ ತಪಃ || 9 ||

ಯೋಗೀ ಯೋಜ್ಯೋ ಮಹಾಬೀಜೋ ಮಹಾರೇತಾ ಮಹಾತಪಾಃ |
ಸುವರ್ಣರೇತಾಃ ಸರ್ವಘ್ಯಃ ಸುಬೀಜೋ ವೃಷವಾಹನಃ || 10 ||

ದಶಬಾಹುಸ್ತ್ವನಿಮಿಷೋ ನೀಲಕಂಠ ಉಮಾಪತಿಃ |
ವಿಶ್ವರೂಪಃ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಬಲವೀರೋ‌உಬಲೋಗಣಃ || 11 ||

ಗಣಕರ್ತಾ ಗಣಪತಿರ್ದಿಗ್ವಾಸಾಃ ಕಾಮ ಏವ ಚ |
ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಮಂತ್ರಃ ಸರ್ವಭಾವ ಕರೋ ಹರಃ || 12 ||

ಕಮಂಡಲುಧರೋ ಧನ್ವೀ ಬಾಣಹಸ್ತಃ ಕಪಾಲವಾನಃ |
ಅಶನೀ ಶತಘ್ನೀ ಖಡ್ಗೀ ಪಟ್ಟಿಶೀ ಚಾಯುಧೀ ಮಹಾನಃ || 13 ||

ಸ್ರುವಹಸ್ತಃ ಸುರೂಪಶ್ಚ ತೇಜಸ್ತೇಜಸ್ಕರೋ ನಿಧಿಃ |
ಉಷ್ಣಿಷೀ ಚ ಸುವಕ್ತ್ರಶ್ಚೋದಗ್ರೋ ವಿನತಸ್ತಥಾ || 14 ||

ದೀರ್ಘಶ್ಚ ಹರಿಕೇಶಶ್ಚ ಸುತೀರ್ಥಃ ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಚ |
ಸೃಗಾಲ ರೂಪಃ ಸರ್ವಾರ್ಥೋ ಮುಂಡಃ ಕುಂಡೀ ಕಮಂಡಲುಃ || 15 ||

ಅಜಶ್ಚ ಮೃಗರೂಪಶ್ಚ ಗಂಧಧಾರೀ ಕಪರ್ದ್ಯಪಿ |
ಉರ್ಧ್ವರೇತೋರ್ಧ್ವಲಿಂಗ ಉರ್ಧ್ವಶಾಯೀ ನಭಸ್ತಲಃ || 16 ||

ತ್ರಿಜಟೈಶ್ಚೀರವಾಸಾಶ್ಚ ರುದ್ರಃ ಸೇನಾಪತಿರ್ವಿಭುಃ |
ಅಹಶ್ಚರೋ‌உಥ ನಕ್ತಂ ಚ ತಿಗ್ಮಮನ್ಯುಃ ಸುವರ್ಚಸಃ || 17 ||

ಗಜಹಾ ದೈತ್ಯಹಾ ಲೋಕೋ ಲೋಕಧಾತಾ ಗುಣಾಕರಃ |
ಸಿಂಹಶಾರ್ದೂಲರೂಪಶ್ಚ ಆರ್ದ್ರಚರ್ಮಾಂಬರಾವೃತಃ || 18 ||

ಕಾಲಯೋಗೀ ಮಹಾನಾದಃ ಸರ್ವವಾಸಶ್ಚತುಷ್ಪಥಃ |
ನಿಶಾಚರಃ ಪ್ರೇತಚಾರೀ ಭೂತಚಾರೀ ಮಹೇಶ್ವರಃ || 19 ||

ಬಹುಭೂತೋ ಬಹುಧನಃ ಸರ್ವಾಧಾರೋ‌உಮಿತೋ ಗತಿಃ |
ನೃತ್ಯಪ್ರಿಯೋ ನಿತ್ಯನರ್ತೋ ನರ್ತಕಃ ಸರ್ವಲಾಸಕಃ || 20 ||

ಘೋರೋ ಮಹಾತಪಾಃ ಪಾಶೋ ನಿತ್ಯೋ ಗಿರಿ ಚರೋ ನಭಃ |
ಸಹಸ್ರಹಸ್ತೋ ವಿಜಯೋ ವ್ಯವಸಾಯೋ ಹ್ಯನಿಂದಿತಃ || 21 ||

ಅಮರ್ಷಣೋ ಮರ್ಷಣಾತ್ಮಾ ಯಘ್ಯಹಾ ಕಾಮನಾಶನಃ |
ದಕ್ಶಯಘ್ಯಾಪಹಾರೀ ಚ ಸುಸಹೋ ಮಧ್ಯಮಸ್ತಥಾ || 22 ||

ತೇಜೋ‌உಪಹಾರೀ ಬಲಹಾ ಮುದಿತೋ‌உರ್ಥೋ‌உಜಿತೋ ವರಃ |
ಗಂಭೀರಘೋಷೋ ಗಂಭೀರೋ ಗಂಭೀರ ಬಲವಾಹನಃ || 23 ||

ನ್ಯಗ್ರೋಧರೂಪೋ ನ್ಯಗ್ರೋಧೋ ವೃಕ್ಶಕರ್ಣಸ್ಥಿತಿರ್ವಿಭುಃ |
ಸುದೀಕ್ಶ್ಣದಶನಶ್ಚೈವ ಮಹಾಕಾಯೋ ಮಹಾನನಃ || 24 ||

ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನೋ ಹರಿರ್ಯಘ್ಯಃ ಸಂಯುಗಾಪೀಡವಾಹನಃ |
ತೀಕ್ಶ್ಣ ತಾಪಶ್ಚ ಹರ್ಯಶ್ವಃ ಸಹಾಯಃ ಕರ್ಮಕಾಲವಿತಃ || 25 ||

ವಿಷ್ಣುಪ್ರಸಾದಿತೋ ಯಘ್ಯಃ ಸಮುದ್ರೋ ವಡವಾಮುಖಃ |
ಹುತಾಶನಸಹಾಯಶ್ಚ ಪ್ರಶಾಂತಾತ್ಮಾ ಹುತಾಶನಃ || 26 ||

ಉಗ್ರತೇಜಾ ಮಹಾತೇಜಾ ಜಯೋ ವಿಜಯಕಾಲವಿತಃ |
ಜ್ಯೋತಿಷಾಮಯನಂ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸಂಧಿರ್ವಿಗ್ರಹ ಏವ ಚ || 27 ||

ಶಿಖೀ ದಂಡೀ ಜಟೀ ಜ್ವಾಲೀ ಮೂರ್ತಿಜೋ ಮೂರ್ಧಗೋ ಬಲೀ |
ವೈಣವೀ ಪಣವೀ ತಾಲೀ ಕಾಲಃ ಕಾಲಕಟಂಕಟಃ || 28 ||

ನಕ್ಶತ್ರವಿಗ್ರಹ ವಿಧಿರ್ಗುಣವೃದ್ಧಿರ್ಲಯೋ‌உಗಮಃ |
ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ದಿಶಾ ಬಾಹುರ್ವಿಭಾಗಃ ಸರ್ವತೋಮುಖಃ || 29 ||

ವಿಮೋಚನಃ ಸುರಗಣೋ ಹಿರಣ್ಯಕವಚೋದ್ಭವಃ |
ಮೇಢ್ರಜೋ ಬಲಚಾರೀ ಚ ಮಹಾಚಾರೀ ಸ್ತುತಸ್ತಥಾ || 30 ||

ಸರ್ವತೂರ್ಯ ನಿನಾದೀ ಚ ಸರ್ವವಾದ್ಯಪರಿಗ್ರಹಃ |
ವ್ಯಾಲರೂಪೋ ಬಿಲಾವಾಸೀ ಹೇಮಮಾಲೀ ತರಂಗವಿತಃ || 31 ||

ತ್ರಿದಶಸ್ತ್ರಿಕಾಲಧೃಕಃ ಕರ್ಮ ಸರ್ವಬಂಧವಿಮೋಚನಃ |
ಬಂಧನಸ್ತ್ವಾಸುರೇಂದ್ರಾಣಾಂ ಯುಧಿ ಶತ್ರುವಿನಾಶನಃ || 32 ||

ಸಾಂಖ್ಯಪ್ರಸಾದೋ ಸುರ್ವಾಸಾಃ ಸರ್ವಸಾಧುನಿಷೇವಿತಃ |
ಪ್ರಸ್ಕಂದನೋ ವಿಭಾಗಶ್ಚಾತುಲ್ಯೋ ಯಘ್ಯಭಾಗವಿತಃ || 33 ||

ಸರ್ವಾವಾಸಃ ಸರ್ವಚಾರೀ ದುರ್ವಾಸಾ ವಾಸವೋ‌உಮರಃ |
ಹೇಮೋ ಹೇಮಕರೋ ಯಘ್ಯಃ ಸರ್ವಧಾರೀ ಧರೋತ್ತಮಃ || 34 ||

ಲೋಹಿತಾಕ್ಶೋ ಮಹಾ‌உಕ್ಶಶ್ಚ ವಿಜಯಾಕ್ಶೋ ವಿಶಾರದಃ |
ಸಂಗ್ರಹೋ ನಿಗ್ರಹಃ ಕರ್ತಾ ಸರ್ಪಚೀರನಿವಾಸನಃ || 35 ||

ಮುಖ್ಯೋ‌உಮುಖ್ಯಶ್ಚ ದೇಹಶ್ಚ ದೇಹ ಋದ್ಧಿಃ ಸರ್ವಕಾಮದಃ |
ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರಸಾದಶ್ಚ ಸುಬಲೋ ಬಲರೂಪಧೃಕಃ || 36 ||

ಸರ್ವಕಾಮವರಶ್ಚೈವ ಸರ್ವದಃ ಸರ್ವತೋಮುಖಃ |
ಆಕಾಶನಿಧಿರೂಪಶ್ಚ ನಿಪಾತೀ ಉರಗಃ ಖಗಃ || 37 ||

ರೌದ್ರರೂಪೋಂ‌உಶುರಾದಿತ್ಯೋ ವಸುರಶ್ಮಿಃ ಸುವರ್ಚಸೀ |
ವಸುವೇಗೋ ಮಹಾವೇಗೋ ಮನೋವೇಗೋ ನಿಶಾಚರಃ || 38 ||

ಸರ್ವಾವಾಸೀ ಶ್ರಿಯಾವಾಸೀ ಉಪದೇಶಕರೋ ಹರಃ |
ಮುನಿರಾತ್ಮ ಪತಿರ್ಲೋಕೇ ಸಂಭೋಜ್ಯಶ್ಚ ಸಹಸ್ರದಃ || 39 ||

ಪಕ್ಶೀ ಚ ಪಕ್ಶಿರೂಪೀ ಚಾತಿದೀಪ್ತೋ ವಿಶಾಂಪತಿಃ |
ಉನ್ಮಾದೋ ಮದನಾಕಾರೋ ಅರ್ಥಾರ್ಥಕರ ರೋಮಶಃ || 40 ||

ವಾಮದೇವಶ್ಚ ವಾಮಶ್ಚ ಪ್ರಾಗ್ದಕ್ಶಿಣಶ್ಚ ವಾಮನಃ |
ಸಿದ್ಧಯೋಗಾಪಹಾರೀ ಚ ಸಿದ್ಧಃ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಃ || 41 ||

ಭಿಕ್ಶುಶ್ಚ ಭಿಕ್ಶುರೂಪಶ್ಚ ವಿಷಾಣೀ ಮೃದುರವ್ಯಯಃ |
ಮಹಾಸೇನೋ ವಿಶಾಖಶ್ಚ ಷಷ್ಟಿಭಾಗೋ ಗವಾಂಪತಿಃ || 42 ||

ವಜ್ರಹಸ್ತಶ್ಚ ವಿಷ್ಕಂಭೀ ಚಮೂಸ್ತಂಭನೈವ ಚ |
ಋತುರೃತು ಕರಃ ಕಾಲೋ ಮಧುರ್ಮಧುಕರೋ‌உಚಲಃ || 43 ||

ವಾನಸ್ಪತ್ಯೋ ವಾಜಸೇನೋ ನಿತ್ಯಮಾಶ್ರಮಪೂಜಿತಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಲೋಕಚಾರೀ ಸರ್ವಚಾರೀ ಸುಚಾರವಿತಃ || 44 ||

ಈಶಾನ ಈಶ್ವರಃ ಕಾಲೋ ನಿಶಾಚಾರೀ ಪಿನಾಕಧೃಕಃ |
ನಿಮಿತ್ತಸ್ಥೋ ನಿಮಿತ್ತಂ ಚ ನಂದಿರ್ನಂದಿಕರೋ ಹರಿಃ || 45 ||

ನಂದೀಶ್ವರಶ್ಚ ನಂದೀ ಚ ನಂದನೋ ನಂದಿವರ್ಧನಃ |
ಭಗಸ್ಯಾಕ್ಶಿ ನಿಹಂತಾ ಚ ಕಾಲೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಂವರಃ || 46 ||

ಚತುರ್ಮುಖೋ ಮಹಾಲಿಂಗಶ್ಚಾರುಲಿಂಗಸ್ತಥೈವ ಚ |
ಲಿಂಗಾಧ್ಯಕ್ಶಃ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಶೋ ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಶೋ ಯುಗಾವಹಃ || 47 ||

ಬೀಜಾಧ್ಯಕ್ಶೋ ಬೀಜಕರ್ತಾ‌உಧ್ಯಾತ್ಮಾನುಗತೋ ಬಲಃ |
ಇತಿಹಾಸ ಕರಃ ಕಲ್ಪೋ ಗೌತಮೋ‌உಥ ಜಲೇಶ್ವರಃ || 48 ||

ದಂಭೋ ಹ್ಯದಂಭೋ ವೈದಂಭೋ ವೈಶ್ಯೋ ವಶ್ಯಕರಃ ಕವಿಃ |
ಲೋಕ ಕರ್ತಾ ಪಶು ಪತಿರ್ಮಹಾಕರ್ತಾ ಮಹೌಷಧಿಃ || 49 ||

ಅಕ್ಶರಂ ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಲವಾನಃ ಶಕ್ರ ಏವ ಚ |
ನೀತಿರ್ಹ್ಯನೀತಿಃ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಶುದ್ಧೋ ಮಾನ್ಯೋ ಮನೋಗತಿಃ || 50 ||

ಬಹುಪ್ರಸಾದಃ ಸ್ವಪನೋ ದರ್ಪಣೋ‌உಥ ತ್ವಮಿತ್ರಜಿತಃ |
ವೇದಕಾರಃ ಸೂತ್ರಕಾರೋ ವಿದ್ವಾನಃ ಸಮರಮರ್ದನಃ || 51 ||

ಮಹಾಮೇಘನಿವಾಸೀ ಚ ಮಹಾಘೋರೋ ವಶೀಕರಃ |
ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೋ ಮಹಾಜ್ವಾಲೋ ಅತಿಧೂಮ್ರೋ ಹುತೋ ಹವಿಃ || 52 ||

ವೃಷಣಃ ಶಂಕರೋ ನಿತ್ಯೋ ವರ್ಚಸ್ವೀ ಧೂಮಕೇತನಃ |
ನೀಲಸ್ತಥಾ‌உಂಗಲುಬ್ಧಶ್ಚ ಶೋಭನೋ ನಿರವಗ್ರಹಃ || 53 ||

ಸ್ವಸ್ತಿದಃ ಸ್ವಸ್ತಿಭಾವಶ್ಚ ಭಾಗೀ ಭಾಗಕರೋ ಲಘುಃ |
ಉತ್ಸಂಗಶ್ಚ ಮಹಾಂಗಶ್ಚ ಮಹಾಗರ್ಭಃ ಪರೋ ಯುವಾ || 54 ||

ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಃ ಸುವರ್ಣಶ್ಚೇಂದ್ರಿಯಃ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಮಃ |
ಮಹಾಪಾದೋ ಮಹಾಹಸ್ತೋ ಮಹಾಕಾಯೋ ಮಹಾಯಶಾಃ || 55 ||

ಮಹಾಮೂರ್ಧಾ ಮಹಾಮಾತ್ರೋ ಮಹಾನೇತ್ರೋ ದಿಗಾಲಯಃ |
ಮಹಾದಂತೋ ಮಹಾಕರ್ಣೋ ಮಹಾಮೇಢ್ರೋ ಮಹಾಹನುಃ || 56 ||

ಮಹಾನಾಸೋ ಮಹಾಕಂಬುರ್ಮಹಾಗ್ರೀವಃ ಶ್ಮಶಾನಧೃಕಃ |
ಮಹಾವಕ್ಶಾ ಮಹೋರಸ್ಕೋ ಅಂತರಾತ್ಮಾ ಮೃಗಾಲಯಃ || 57 ||

ಲಂಬನೋ ಲಂಬಿತೋಷ್ಠಶ್ಚ ಮಹಾಮಾಯಃ ಪಯೋನಿಧಿಃ |
ಮಹಾದಂತೋ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರೋ ಮಹಾಜಿಹ್ವೋ ಮಹಾಮುಖಃ || 58 ||

ಮಹಾನಖೋ ಮಹಾರೋಮಾ ಮಹಾಕೇಶೋ ಮಹಾಜಟಃ |
ಅಸಪತ್ನಃ ಪ್ರಸಾದಶ್ಚ ಪ್ರತ್ಯಯೋ ಗಿರಿ ಸಾಧನಃ || 59 ||

ಸ್ನೇಹನೋ‌உಸ್ನೇಹನಶ್ಚೈವಾಜಿತಶ್ಚ ಮಹಾಮುನಿಃ |
ವೃಕ್ಶಾಕಾರೋ ವೃಕ್ಶ ಕೇತುರನಲೋ ವಾಯುವಾಹನಃ || 60 ||

ಮಂಡಲೀ ಮೇರುಧಾಮಾ ಚ ದೇವದಾನವದರ್ಪಹಾ |
ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷಃ ಸಾಮಾಸ್ಯ ಋಕಃಸಹಸ್ರಾಮಿತೇಕ್ಶಣಃ || 61 ||

ಯಜುಃ ಪಾದ ಭುಜೋ ಗುಹ್ಯಃ ಪ್ರಕಾಶೋ ಜಂಗಮಸ್ತಥಾ |
ಅಮೋಘಾರ್ಥಃ ಪ್ರಸಾದಶ್ಚಾಭಿಗಮ್ಯಃ ಸುದರ್ಶನಃ || 62 ||

ಉಪಹಾರಪ್ರಿಯಃ ಶರ್ವಃ ಕನಕಃ ಕಾಝ್ಣ್ಚನಃ ಸ್ಥಿರಃ |
ನಾಭಿರ್ನಂದಿಕರೋ ಭಾವ್ಯಃ ಪುಷ್ಕರಸ್ಥಪತಿಃ ಸ್ಥಿರಃ || 63 ||

ದ್ವಾದಶಸ್ತ್ರಾಸನಶ್ಚಾದ್ಯೋ ಯಘ್ಯೋ ಯಘ್ಯಸಮಾಹಿತಃ |
ನಕ್ತಂ ಕಲಿಶ್ಚ ಕಾಲಶ್ಚ ಮಕರಃ ಕಾಲಪೂಜಿತಃ || 64 ||

ಸಗಣೋ ಗಣ ಕಾರಶ್ಚ ಭೂತ ಭಾವನ ಸಾರಥಿಃ |
ಭಸ್ಮಶಾಯೀ ಭಸ್ಮಗೋಪ್ತಾ ಭಸ್ಮಭೂತಸ್ತರುರ್ಗಣಃ || 65 ||

ಅಗಣಶ್ಚೈವ ಲೋಪಶ್ಚ ಮಹಾ‌உ‌உತ್ಮಾ ಸರ್ವಪೂಜಿತಃ |
ಶಂಕುಸ್ತ್ರಿಶಂಕುಃ ಸಂಪನ್ನಃ ಶುಚಿರ್ಭೂತನಿಷೇವಿತಃ || 66 ||

ಆಶ್ರಮಸ್ಥಃ ಕಪೋತಸ್ಥೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾಪತಿರ್ವರಃ |
ಶಾಖೋ ವಿಶಾಖಸ್ತಾಮ್ರೋಷ್ಠೋ ಹ್ಯಮುಜಾಲಃ ಸುನಿಶ್ಚಯಃ || 67 ||

ಕಪಿಲೋ‌உಕಪಿಲಃ ಶೂರಾಯುಶ್ಚೈವ ಪರೋ‌உಪರಃ |
ಗಂಧರ್ವೋ ಹ್ಯದಿತಿಸ್ತಾರ್ಕ್ಶ್ಯಃ ಸುವಿಘ್ಯೇಯಃ ಸುಸಾರಥಿಃ || 68 ||

ಪರಶ್ವಧಾಯುಧೋ ದೇವಾರ್ಥ ಕಾರೀ ಸುಬಾಂಧವಃ |
ತುಂಬವೀಣೀ ಮಹಾಕೋಪೋರ್ಧ್ವರೇತಾ ಜಲೇಶಯಃ || 69 ||

ಉಗ್ರೋ ವಂಶಕರೋ ವಂಶೋ ವಂಶನಾದೋ ಹ್ಯನಿಂದಿತಃ |
ಸರ್ವಾಂಗರೂಪೋ ಮಾಯಾವೀ ಸುಹೃದೋ ಹ್ಯನಿಲೋ‌உನಲಃ || 70 ||

ಬಂಧನೋ ಬಂಧಕರ್ತಾ ಚ ಸುಬಂಧನವಿಮೋಚನಃ |
ಸಯಘ್ಯಾರಿಃ ಸಕಾಮಾರಿಃ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರೋ ಮಹಾ‌உ‌உಯುಧಃ || 71 ||

ಬಾಹುಸ್ತ್ವನಿಂದಿತಃ ಶರ್ವಃ ಶಂಕರಃ ಶಂಕರೋ‌உಧನಃ |
ಅಮರೇಶೋ ಮಹಾದೇವೋ ವಿಶ್ವದೇವಃ ಸುರಾರಿಹಾ || 72 ||

ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನೋ ನಿರೃತಿಶ್ಚ ಚೇಕಿತಾನೋ ಹರಿಸ್ತಥಾ |
ಅಜೈಕಪಾಚ್ಚ ಕಾಪಾಲೀ ತ್ರಿಶಂಕುರಜಿತಃ ಶಿವಃ || 73 ||

ಧನ್ವಂತರಿರ್ಧೂಮಕೇತುಃ ಸ್ಕಂದೋ ವೈಶ್ರವಣಸ್ತಥಾ |
ಧಾತಾ ಶಕ್ರಶ್ಚ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಮಿತ್ರಸ್ತ್ವಷ್ಟಾ ಧ್ರುವೋ ಧರಃ || 74 ||

ಪ್ರಭಾವಃ ಸರ್ವಗೋ ವಾಯುರರ್ಯಮಾ ಸವಿತಾ ರವಿಃ |
ಉದಗ್ರಶ್ಚ ವಿಧಾತಾ ಚ ಮಾಂಧಾತಾ ಭೂತ ಭಾವನಃ || 75 ||

ರತಿತೀರ್ಥಶ್ಚ ವಾಗ್ಮೀ ಚ ಸರ್ವಕಾಮಗುಣಾವಹಃ |
ಪದ್ಮಗರ್ಭೋ ಮಹಾಗರ್ಭಶ್ಚಂದ್ರವಕ್ತ್ರೋಮನೋರಮಃ || 76 ||

ಬಲವಾಂಶ್ಚೋಪಶಾಂತಶ್ಚ ಪುರಾಣಃ ಪುಣ್ಯಚಝ್ಣ್ಚುರೀ |
ಕುರುಕರ್ತಾ ಕಾಲರೂಪೀ ಕುರುಭೂತೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ || 77 ||

ಸರ್ವಾಶಯೋ ದರ್ಭಶಾಯೀ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂಪತಿಃ |
ದೇವದೇವಃ ಮುಖೋ‌உಸಕ್ತಃ ಸದಸತಃ ಸರ್ವರತ್ನವಿತಃ || 78 ||

ಕೈಲಾಸ ಶಿಖರಾವಾಸೀ ಹಿಮವದಃ ಗಿರಿಸಂಶ್ರಯಃ |
ಕೂಲಹಾರೀ ಕೂಲಕರ್ತಾ ಬಹುವಿದ್ಯೋ ಬಹುಪ್ರದಃ || 79 ||

ವಣಿಜೋ ವರ್ಧನೋ ವೃಕ್ಶೋ ನಕುಲಶ್ಚಂದನಶ್ಛದಃ |
ಸಾರಗ್ರೀವೋ ಮಹಾಜತ್ರು ರಲೋಲಶ್ಚ ಮಹೌಷಧಃ || 80 ||

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕಾರೀ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಶ್ಚಂದೋ ವ್ಯಾಕರಣೋತ್ತರಃ |
ಸಿಂಹನಾದಃ ಸಿಂಹದಂಷ್ಟ್ರಃ ಸಿಂಹಗಃ ಸಿಂಹವಾಹನಃ || 81 ||

ಪ್ರಭಾವಾತ್ಮಾ ಜಗತ್ಕಾಲಸ್ಥಾಲೋ ಲೋಕಹಿತಸ್ತರುಃ |
ಸಾರಂಗೋ ನವಚಕ್ರಾಂಗಃ ಕೇತುಮಾಲೀ ಸಭಾವನಃ || 82 ||

ಭೂತಾಲಯೋ ಭೂತಪತಿರಹೋರಾತ್ರಮನಿಂದಿತಃ || 83 ||

ವಾಹಿತಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ನಿಲಯಶ್ಚ ವಿಭುರ್ಭವಃ |
ಅಮೋಘಃ ಸಂಯತೋ ಹ್ಯಶ್ವೋ ಭೋಜನಃ ಪ್ರಾಣಧಾರಣಃ || 84 ||

ಧೃತಿಮಾನಃ ಮತಿಮಾನಃ ದಕ್ಶಃ ಸತ್ಕೃತಶ್ಚ ಯುಗಾಧಿಪಃ |
ಗೋಪಾಲಿರ್ಗೋಪತಿರ್ಗ್ರಾಮೋ ಗೋಚರ್ಮವಸನೋ ಹರಃ || 85 ||

ಹಿರಣ್ಯಬಾಹುಶ್ಚ ತಥಾ ಗುಹಾಪಾಲಃ ಪ್ರವೇಶಿನಾಮಃ |
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯೀ ಮಹಾಹರ್ಷೋ ಜಿತಕಾಮೋ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ || 86 ||

ಗಾಂಧಾರಶ್ಚ ಸುರಾಲಶ್ಚ ತಪಃ ಕರ್ಮ ರತಿರ್ಧನುಃ |
ಮಹಾಗೀತೋ ಮಹಾನೃತ್ತೋಹ್ಯಪ್ಸರೋಗಣಸೇವಿತಃ || 87 ||

ಮಹಾಕೇತುರ್ಧನುರ್ಧಾತುರ್ನೈಕ ಸಾನುಚರಶ್ಚಲಃ |
ಆವೇದನೀಯ ಆವೇಶಃ ಸರ್ವಗಂಧಸುಖಾವಹಃ || 88 ||

ತೋರಣಸ್ತಾರಣೋ ವಾಯುಃ ಪರಿಧಾವತಿ ಚೈಕತಃ |
ಸಂಯೋಗೋ ವರ್ಧನೋ ವೃದ್ಧೋ ಮಹಾವೃದ್ಧೋ ಗಣಾಧಿಪಃ || 89 ||

ನಿತ್ಯಾತ್ಮಸಹಾಯಶ್ಚ ದೇವಾಸುರಪತಿಃ ಪತಿಃ |
ಯುಕ್ತಶ್ಚ ಯುಕ್ತಬಾಹುಶ್ಚ ದ್ವಿವಿಧಶ್ಚ ಸುಪರ್ವಣಃ || 90 ||

ಆಷಾಢಶ್ಚ ಸುಷಾಡಶ್ಚ ಧ್ರುವೋ ಹರಿ ಹಣೋ ಹರಃ |
ವಪುರಾವರ್ತಮಾನೇಭ್ಯೋ ವಸುಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಮಹಾಪಥಃ || 91 ||

ಶಿರೋಹಾರೀ ವಿಮರ್ಶಶ್ಚ ಸರ್ವಲಕ್ಶಣ ಭೂಷಿತಃ |
ಅಕ್ಶಶ್ಚ ರಥ ಯೋಗೀ ಚ ಸರ್ವಯೋಗೀ ಮಹಾಬಲಃ || 92 ||

ಸಮಾಮ್ನಾಯೋ‌உಸಮಾಮ್ನಾಯಸ್ತೀರ್ಥದೇವೋ ಮಹಾರಥಃ |
ನಿರ್ಜೀವೋ ಜೀವನೋ ಮಂತ್ರಃ ಶುಭಾಕ್ಶೋ ಬಹುಕರ್ಕಶಃ || 93 ||

ರತ್ನ ಪ್ರಭೂತೋ ರಕ್ತಾಂಗೋ ಮಹಾ‌உರ್ಣವನಿಪಾನವಿತಃ |
ಮೂಲೋ ವಿಶಾಲೋ ಹ್ಯಮೃತೋ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಸ್ತಪೋ ನಿಧಿಃ || 94 ||

ಆರೋಹಣೋ ನಿರೋಹಶ್ಚ ಶಲಹಾರೀ ಮಹಾತಪಾಃ |
ಸೇನಾಕಲ್ಪೋ ಮಹಾಕಲ್ಪೋ ಯುಗಾಯುಗ ಕರೋ ಹರಿಃ || 95 ||

ಯುಗರೂಪೋ ಮಹಾರೂಪೋ ಪವನೋ ಗಹನೋ ನಗಃ |
ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ವಾಪಣಃ ಪಾದಃ ಪಂಡಿತೋ ಹ್ಯಚಲೋಪಮಃ || 96 ||

ಬಹುಮಾಲೋ ಮಹಾಮಾಲಃ ಸುಮಾಲೋ ಬಹುಲೋಚನಃ |
ವಿಸ್ತಾರೋ ಲವಣಃ ಕೂಪಃ ಕುಸುಮಃ ಸಫಲೋದಯಃ || 97 ||

ವೃಷಭೋ ವೃಷಭಾಂಕಾಂಗೋ ಮಣಿ ಬಿಲ್ವೋ ಜಟಾಧರಃ |
ಇಂದುರ್ವಿಸರ್ವಃ ಸುಮುಖಃ ಸುರಃ ಸರ್ವಾಯುಧಃ ಸಹಃ || 98 ||

ನಿವೇದನಃ ಸುಧಾಜಾತಃ ಸುಗಂಧಾರೋ ಮಹಾಧನುಃ |
ಗಂಧಮಾಲೀ ಚ ಭಗವಾನಃ ಉತ್ಥಾನಃ ಸರ್ವಕರ್ಮಣಾಮಃ || 99 ||

ಮಂಥಾನೋ ಬಹುಲೋ ಬಾಹುಃ ಸಕಲಃ ಸರ್ವಲೋಚನಃ |
ತರಸ್ತಾಲೀ ಕರಸ್ತಾಲೀ ಊರ್ಧ್ವ ಸಂಹನನೋ ವಹಃ || 100 ||

ಛತ್ರಂ ಸುಚ್ಛತ್ರೋ ವಿಖ್ಯಾತಃ ಸರ್ವಲೋಕಾಶ್ರಯೋ ಮಹಾನಃ |
ಮುಂಡೋ ವಿರೂಪೋ ವಿಕೃತೋ ದಂಡಿ ಮುಂಡೋ ವಿಕುರ್ವಣಃ || 101 ||

ಹರ್ಯಕ್ಶಃ ಕಕುಭೋ ವಜ್ರೀ ದೀಪ್ತಜಿಹ್ವಃ ಸಹಸ್ರಪಾತಃ |
ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧಾ ದೇವೇಂದ್ರಃ ಸರ್ವದೇವಮಯೋ ಗುರುಃ || 102 ||

ಸಹಸ್ರಬಾಹುಃ ಸರ್ವಾಂಗಃ ಶರಣ್ಯಃ ಸರ್ವಲೋಕಕೃತಃ |
ಪವಿತ್ರಂ ತ್ರಿಮಧುರ್ಮಂತ್ರಃ ಕನಿಷ್ಠಃ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಲಃ || 103 ||

ಬ್ರಹ್ಮದಂಡವಿನಿರ್ಮಾತಾ ಶತಘ್ನೀ ಶತಪಾಶಧೃಕಃ |
ಪದ್ಮಗರ್ಭೋ ಮಹಾಗರ್ಭೋ ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ಭೋ ಜಲೋದ್ಭವಃ || 104 ||

ಗಭಸ್ತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಕೃದಃ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಗತಿಃ |
ಅನಂತರೂಪೋ ನೈಕಾತ್ಮಾ ತಿಗ್ಮತೇಜಾಃ ಸ್ವಯಂಭುವಃ || 105 ||

ಊರ್ಧ್ವಗಾತ್ಮಾ ಪಶುಪತಿರ್ವಾತರಂಹಾ ಮನೋಜವಃ |
ಚಂದನೀ ಪದ್ಮಮಾಲಾ‌உಗ್{}ರ್ಯಃ ಸುರಭ್ಯುತ್ತರಣೋ ನರಃ || 106 ||

ಕರ್ಣಿಕಾರ ಮಹಾಸ್ರಗ್ವೀ ನೀಲಮೌಲಿಃ ಪಿನಾಕಧೃಕಃ |
ಉಮಾಪತಿರುಮಾಕಾಂತೋ ಜಾಹ್ನವೀ ಧೃಗುಮಾಧವಃ || 107 ||

ವರೋ ವರಾಹೋ ವರದೋ ವರೇಶಃ ಸುಮಹಾಸ್ವನಃ |
ಮಹಾಪ್ರಸಾದೋ ದಮನಃ ಶತ್ರುಹಾ ಶ್ವೇತಪಿಂಗಲಃ || 108 ||

ಪ್ರೀತಾತ್ಮಾ ಪ್ರಯತಾತ್ಮಾ ಚ ಸಂಯತಾತ್ಮಾ ಪ್ರಧಾನಧೃಕಃ |
ಸರ್ವಪಾರ್ಶ್ವ ಸುತಸ್ತಾರ್ಕ್ಶ್ಯೋ ಧರ್ಮಸಾಧಾರಣೋ ವರಃ || 109 ||

ಚರಾಚರಾತ್ಮಾ ಸೂಕ್ಶ್ಮಾತ್ಮಾ ಸುವೃಷೋ ಗೋ ವೃಷೇಶ್ವರಃ |
ಸಾಧ್ಯರ್ಷಿರ್ವಸುರಾದಿತ್ಯೋ ವಿವಸ್ವಾನಃ ಸವಿತಾ‌உಮೃತಃ || 110 ||

ವ್ಯಾಸಃ ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಂಕ್ಶೇಪೋ ವಿಸ್ತರಃ ಪರ್ಯಯೋ ನಯಃ |
ಋತುಃ ಸಂವತ್ಸರೋ ಮಾಸಃ ಪಕ್ಶಃ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಮಾಪನಃ || 111 ||

ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾ ಲವೋಮಾತ್ರಾ ಮುಹೂರ್ತೋ‌உಹಃ ಕ್ಶಪಾಃ ಕ್ಶಣಾಃ |
ವಿಶ್ವಕ್ಶೇತ್ರಂ ಪ್ರಜಾಬೀಜಂ ಲಿಂಗಮಾದ್ಯಸ್ತ್ವನಿಂದಿತಃ || 112 ||

ಸದಸದಃ ವ್ಯಕ್ತಮವ್ಯಕ್ತಂ ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಪಿತಾಮಹಃ |
ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಂ ಪ್ರಜಾದ್ವಾರಂ ಮೋಕ್ಶದ್ವಾರಂ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಮಃ || 113 ||

ನಿರ್ವಾಣಂ ಹ್ಲಾದನಂ ಚೈವ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಃ ಪರಾಗತಿಃ |
ದೇವಾಸುರವಿನಿರ್ಮಾತಾ ದೇವಾಸುರಪರಾಯಣಃ || 114 ||

ದೇವಾಸುರಗುರುರ್ದೇವೋ ದೇವಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಃ |
ದೇವಾಸುರಮಹಾಮಾತ್ರೋ ದೇವಾಸುರಗಣಾಶ್ರಯಃ || 115 ||

ದೇವಾಸುರಗಣಾಧ್ಯಕ್ಶೋ ದೇವಾಸುರಗಣಾಗ್ರಣೀಃ |
ದೇವಾತಿದೇವೋ ದೇವರ್ಷಿರ್ದೇವಾಸುರವರಪ್ರದಃ || 116 ||

ದೇವಾಸುರೇಶ್ವರೋದೇವೋ ದೇವಾಸುರಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಸರ್ವದೇವಮಯೋ‌உಚಿಂತ್ಯೋ ದೇವತಾ‌உ‌உತ್ಮಾ‌உ‌உತ್ಮಸಂಭವಃ || 117 ||

ಉದ್ಭಿದಸ್ತ್ರಿಕ್ರಮೋ ವೈದ್ಯೋ ವಿರಜೋ ವಿರಜೋ‌உಂಬರಃ |
ಈಡ್ಯೋ ಹಸ್ತೀ ಸುರವ್ಯಾಘ್ರೋ ದೇವಸಿಂಹೋ ನರರ್ಷಭಃ || 118 ||

ವಿಬುಧಾಗ್ರವರಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸರ್ವದೇವೋತ್ತಮೋತ್ತಮಃ |
ಪ್ರಯುಕ್ತಃ ಶೋಭನೋ ವರ್ಜೈಶಾನಃ ಪ್ರಭುರವ್ಯಯಃ || 119 ||

ಗುರುಃ ಕಾಂತೋ ನಿಜಃ ಸರ್ಗಃ ಪವಿತ್ರಃ ಸರ್ವವಾಹನಃ |
ಶೃಂಗೀ ಶೃಂಗಪ್ರಿಯೋ ಬಭ್ರೂ ರಾಜರಾಜೋ ನಿರಾಮಯಃ || 120 ||

ಅಭಿರಾಮಃ ಸುರಗಣೋ ವಿರಾಮಃ ಸರ್ವಸಾಧನಃ |
ಲಲಾಟಾಕ್ಶೋ ವಿಶ್ವದೇಹೋ ಹರಿಣೋ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಃ || 121 ||

ಸ್ಥಾವರಾಣಾಂಪತಿಶ್ಚೈವ ನಿಯಮೇಂದ್ರಿಯವರ್ಧನಃ |
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಃ ಸರ್ವಭೂತಾರ್ಥೋ‌உಚಿಂತ್ಯಃ ಸತ್ಯವ್ರತಃ ಶುಚಿಃ || 122 ||

ವ್ರತಾಧಿಪಃ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾಗತಿಃ |
ವಿಮುಕ್ತೋ ಮುಕ್ತತೇಜಾಶ್ಚ ಶ್ರೀಮಾನಃ ಶ್ರೀವರ್ಧನೋ ಜಗತಃ || 123 ||

ಶ್ರೀಮಾನಃ ಶ್ರೀವರ್ಧನೋ ಜಗತಃ ಓಂ ನಮ ಇತಿ ||
ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತೇ ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವೇ ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Lord Shiva Stotram – Shiva Sahasranama Stotram Lyrics in English

om
sthirah sthanuh prabhurbhanuh pravaro varado varah |
sarvatma sarvavikhyatah sarvah sarvakaro bhavah || 1 ||

jati carmi sikhandi ca sarvangah sarvangah sarvabhavanah |
harisca harinaksasca sarvabhutaharah prabhuh || 2 ||

pravrttisca nivrttisca niyatah sasvato dhruvah |
smasanacari bhagavanah khacaro gocaro‌உrdanah || 3 ||

abhivadyo mahakarma tapasvi bhuta bhavanah |
unmattavesapracchannah sarvalokaprajapatih || 4 ||

maharupo mahakayo vrsarupo mahayasah |
maha‌உ‌உtma sarvabhutasca virupo vamano manuh || 5 ||

lokapalo‌உntarhitatma prasado hayagardabhih |
pavitrasca mahamscaiva niyamo niyamasrayah || 6 ||

sarvakarma svayambhuscadiradikaro nidhih |
sahasrakso virupaksah somo naksatrasadhakah || 7 ||

candrah suryah gatih keturgraho grahapatirvarah |
adrirad{}ryalayah karta mrgabanarpano‌உnaghah || 8 ||

mahatapa ghora tapa‌உdino dinasadhakah |
samvatsarakaro mantrah pramanam paramam tapah || 9 ||

yogi yojyo mahabijo mahareta mahatapah |
suvarnaretah sarvaghyah subijo vrsavahanah || 10 ||

dasabahustvanimiso nilakantha umapatih |
visvarupah svayam srestho balaviro‌உbaloganah || 11 ||

ganakarta ganapatirdigvasah kama eva ca |
pavitram paramam mantrah sarvabhava karo harah || 12 ||

kamandaludharo dhanvi banahastah kapalavanah |
asani sataghni khadgi pattisi cayudhi mahanah || 13 ||

sruvahastah surupasca tejastejaskaro nidhih |
usnisi ca suvaktrascodagro vinatastatha || 14 ||

dirghasca harikesasca sutirthah krsna eva ca |
srgala rupah sarvartho mundah kundi kamandaluh || 15 ||

ajasca mrgarupasca gandhadhari kapardyapi |
urdhvaretordhvalinga urdhvasayi nabhastalah || 16 ||

trijataisciravasasca rudrah senapatirvibhuh |
ahascaro‌உtha naktam ca tigmamanyuh suvarcasah || 17 ||

gajaha daityaha loko lokadhata gunakarah |
simhasardularupasca ardracarmambaravrtah || 18 ||

kalayogi mahanadah sarvavasascatuspathah |
nisacarah pretacari bhutacari mahesvarah || 19 ||

bahubhuto bahudhanah sarvadharo‌உmito gatih |
nrtyapriyo nityanarto nartakah sarvalasakah || 20 ||

ghoro mahatapah paso nityo giri caro nabhah |
sahasrahasto vijayo vyavasayo hyaninditah || 21 ||

amarsano marsanatma yaghyaha kamanasanah |
daksayaghyapahari ca susaho madhyamastatha || 22 ||

tejo‌உpahari balaha mudito‌உrtho‌உjito varah |
gambhiraghoso gambhiro gambhira balavahanah || 23 ||

nyagrodharupo nyagrodho vrksakarnasthitirvibhuh |
sudiksnadasanascaiva mahakayo mahananah || 24 ||

visvakseno hariryaghyah samyugapidavahanah |
tiksna tapasca haryasvah sahayah karmakalavitah || 25 ||

visnuprasadito yaghyah samudro vadavamukhah |
hutasanasahayasca prasantatma hutasanah || 26 ||
ugrateja mahateja jayo vijayakalavitah |
jyotisamayanam siddhih sandhirvigraha eva ca || 27 ||

sikhi dandi jati jvali murtijo murdhago bali |
vainavi panavi tali kalah kalakatankatah || 28 ||

naksatravigraha vidhirgunavrddhirlayo‌உgamah |
prajapatirdisa bahurvibhagah sarvatomukhah || 29 ||

vimocanah suragano hiranyakavacodbhavah |
medhrajo balacari ca mahacari stutastatha || 30 ||

sarvaturya ninadi ca sarvavadyaparigrahah |
vyalarupo bilavasi hemamali tarangavitah || 31 ||

tridasastrikaladhrkah karma sarvabandhavimocanah |
bandhanastvasurendranam yudhi satruvinasanah || 32 ||

sankhyaprasado survasah sarvasadhunisevitah |
praskandano vibhagascatulyo yaghyabhagavitah || 33 ||

sarvavasah sarvacari durvasa vasavo‌உmarah |
hemo hemakaro yaghyah sarvadhari dharottamah || 34 ||

lohitakso maha‌உksasca vijayakso visaradah |
sangraho nigrahah karta sarpaciranivasanah || 35 ||

mukhyo‌உmukhyasca dehasca deha rddhih sarvakamadah |
sarvakamaprasadasca subalo balarupadhrkah || 36 ||

sarvakamavarascaiva sarvadah sarvatomukhah |
akasanidhirupasca nipati uragah khagah || 37 ||

raudrarupom‌உsuradityo vasurasmih suvarcasi |
vasuvego mahavego manovego nisacarah || 38 ||

sarvavasi sriyavasi upadesakaro harah |
muniratma patirloke sambhojyasca sahasradah || 39 ||

paksi ca paksirupi catidipto visampatih |
unmado madanakaro artharthakara romasah || 40 ||

vamadevasca vamasca pragdaksinasca vamanah |
siddhayogapahari ca siddhah sarvarthasadhakah || 41 ||

bhiksusca bhiksurupasca visani mrduravyayah |
mahaseno visakhasca sastibhago gavampatih || 42 ||

vajrahastasca viskambhi camustambhanaiva ca |
rturrtu karah kalo madhurmadhukaro‌உcalah || 43 ||

vanaspatyo vajaseno nityamasramapujitah |
brahmacari lokacari sarvacari sucaravitah || 44 ||

isana isvarah kalo nisacari pinakadhrkah |
nimittastho nimittam ca nandirnandikaro harih || 45 ||

nandisvarasca nandi ca nandano nandivardhanah |
bhagasyaksi nihanta ca kalo brahmavidamvarah || 46 ||

caturmukho mahalingascarulingastathaiva ca |
lingadhyaksah suradhyakso lokadhyakso yugavahah || 47 ||

bijadhyakso bijakarta‌உdhyatmanugato balah |
itihasa karah kalpo gautamo‌உtha jalesvarah || 48 ||

dambho hyadambho vaidambho vaisyo vasyakarah kavih |
loka karta pasu patirmahakarta mahausadhih || 49 ||

aksaram paramam brahma balavanah sakra eva ca |
nitirhyanitih suddhatma suddho manyo manogatih || 50 ||

bahuprasadah svapano darpano‌உtha tvamitrajitah |
vedakarah sutrakaro vidvanah samaramardanah || 51 ||

mahameghanivasi ca mahaghoro vasikarah |
agnijvalo mahajvalo atidhumro huto havih || 52 ||

vrsanah sankaro nityo varcasvi dhumaketanah |
nilastatha‌உngalubdhasca sobhano niravagrahah || 53 ||

svastidah svastibhavasca bhagi bhagakaro laghuh |
utsangasca mahangasca mahagarbhah paro yuva || 54 ||

krsnavarnah suvarnascendriyah sarvadehinamah |
mahapado mahahasto mahakayo mahayasah || 55 ||

mahamurdha mahamatro mahanetro digalayah |
mahadanto mahakarno mahamedhro mahahanuh || 56 ||

mahanaso mahakamburmahagrivah smasanadhrkah |
mahavaksa mahorasko antaratma mrgalayah || 57 ||

lambano lambitosthasca mahamayah payonidhih |
mahadanto mahadamstro mahajihvo mahamukhah || 58 ||

mahanakho maharoma mahakeso mahajatah |
asapatnah prasadasca pratyayo giri sadhanah || 59 ||

snehano‌உsnehanascaivajitasca mahamunih |
vrksakaro vrksa keturanalo vayuvahanah || 60 ||

mandali merudhama ca devadanavadarpaha |
atharvasirsah samasya rkahsahasramiteksanah || 61 ||

yajuh pada bhujo guhyah prakaso jangamastatha |
amogharthah prasadascabhigamyah sudarsanah || 62 ||

upaharapriyah sarvah kanakah kajhncanah sthirah |
nabhirnandikaro bhavyah puskarasthapatih sthirah || 63 ||

dvadasastrasanascadyo yaghyo yaghyasamahitah |
naktam kalisca kalasca makarah kalapujitah || 64 ||

sagano gana karasca bhuta bhavana sarathih |
bhasmasayi bhasmagopta bhasmabhutastarurganah || 65 ||

aganascaiva lopasca maha‌உ‌உtma sarvapujitah |
sankustrisankuh sampannah sucirbhutanisevitah || 66 ||

asramasthah kapotastho visvakarmapatirvarah |
sakho visakhastamrostho hyamujalah suniscayah || 67 ||

kapilo‌உkapilah surayuscaiva paro‌உparah |
gandharvo hyaditistarksyah suvighyeyah susarathih || 68 ||

parasvadhayudho devartha kari subandhavah |
tumbavini mahakopordhvareta jalesayah || 69 ||

ugro vamsakaro vamso vamsanado hyaninditah |
sarvangarupo mayavi suhrdo hyanilo‌உnalah || 70 ||

bandhano bandhakarta ca subandhanavimocanah |
sayaghyarih sakamarih mahadamstro maha‌உ‌உyudhah || 71 ||

bahustvaninditah sarvah sankarah sankaro‌உdhanah |
amareso mahadevo visvadevah surariha || 72 ||

ahirbudhno nirrtisca cekitano haristatha |
ajaikapacca kapali trisankurajitah sivah || 73 ||

dhanvantarirdhumaketuh skando vaisravanastatha |
dhata sakrasca visnusca mitrastvasta dhruvo dharah || 74 ||

prabhavah sarvago vayuraryama savita ravih |
udagrasca vidhata ca mandhata bhuta bhavanah || 75 ||

ratitirthasca vagmi ca sarvakamagunavahah |
padmagarbho mahagarbhascandravaktromanoramah || 76 ||

balavamscopasantasca puranah punyacajhncuri |
kurukarta kalarupi kurubhuto mahesvarah || 77 ||

sarvasayo darbhasayi sarvesam praninampatih |
devadevah mukho‌உsaktah sadasatah sarvaratnavitah || 78 ||

kailasa sikharavasi himavadah girisamsrayah |
kulahari kulakarta bahuvidyo bahupradah || 79 ||

vanijo vardhano vrkso nakulascandanaschadah |
saragrivo mahajatru ralolasca mahausadhah || 80 ||

siddharthakari siddharthascando vyakaranottarah |
simhanadah simhadamstrah simhagah simhavahanah || 81 ||

prabhavatma jagatkalasthalo lokahitastaruh |
sarango navacakrangah ketumali sabhavanah || 82 ||

bhutalayo bhutapatirahoratramaninditah || 83 ||

vahita sarvabhutanam nilayasca vibhurbhavah |
amoghah samyato hyasvo bhojanah pranadharanah || 84 ||

dhrtimanah matimanah daksah satkrtasca yugadhipah |
gopalirgopatirgramo gocarmavasano harah || 85 ||

hiranyabahusca tatha guhapalah pravesinamah |
pratisthayi mahaharso jitakamo jitendriyah || 86 ||

gandharasca suralasca tapah karma ratirdhanuh |
mahagito mahanrttohyapsaroganasevitah || 87 ||

mahaketurdhanurdhaturnaika sanucarascalah |
avedaniya avesah sarvagandhasukhavahah || 88 ||

toranastarano vayuh paridhavati caikatah |
samyogo vardhano vrddho mahavrddho ganadhipah || 89 ||

nityatmasahayasca devasurapatih patih |
yuktasca yuktabahusca dvividhasca suparvanah || 90 ||

asadhasca susadasca dhruvo hari hano harah |
vapuravartamanebhyo vasusrestho mahapathah || 91 ||

sirohari vimarsasca sarvalaksana bhusitah |
aksasca ratha yogi ca sarvayogi mahabalah || 92 ||

samamnayo‌உsamamnayastirthadevo maharathah |
nirjivo jivano mantrah subhakso bahukarkasah || 93 ||

ratna prabhuto raktango maha‌உrnavanipanavitah |
mulo visalo hyamrto vyaktavyaktastapo nidhih || 94 ||

arohano nirohasca salahari mahatapah |
senakalpo mahakalpo yugayuga karo harih || 95 ||

yugarupo maharupo pavano gahano nagah |
nyaya nirvapanah padah pandito hyacalopamah || 96 ||

bahumalo mahamalah sumalo bahulocanah |
vistaro lavanah kupah kusumah saphalodayah || 97 ||

vrsabho vrsabhankango mani bilvo jatadharah |
indurvisarvah sumukhah surah sarvayudhah sahah || 98 ||

nivedanah sudhajatah sugandharo mahadhanuh |
gandhamali ca bhagavanah utthanah sarvakarmanamah || 99 ||

manthano bahulo bahuh sakalah sarvalocanah |
tarastali karastali urdhva samhanano vahah || 100 ||

chatram succhatro vikhyatah sarvalokasrayo mahanah |
mundo virupo vikrto dandi mundo vikurvanah || 101 ||

haryaksah kakubho vajri diptajihvah sahasrapatah |
sahasramurdha devendrah sarvadevamayo guruh || 102 ||

sahasrabahuh sarvangah saranyah sarvalokakrtah |
pavitram trimadhurmantrah kanisthah krsnapingalah || 103 ||

brahmadandavinirmata sataghni satapasadhrkah |
padmagarbho mahagarbho brahmagarbho jalodbhavah || 104 ||

gabhastirbrahmakrdah brahma brahmavidah brahmano gatih |
anantarupo naikatma tigmatejah svayambhuvah || 105 ||

urdhvagatma pasupatirvataramha manojavah |
candani padmamala‌உg{}ryah surabhyuttarano narah || 106 ||

karnikara mahasragvi nilamaulih pinakadhrkah |
umapatirumakanto jahnavi dhrgumadhavah || 107 ||

varo varaho varado varesah sumahasvanah |
mahaprasado damanah satruha svetapingalah || 108 ||

pritatma prayatatma ca samyatatma pradhanadhrkah |
sarvaparsva sutastarksyo dharmasadharano varah || 109 ||

caracaratma suksmatma suvrso go vrsesvarah |
sadhyarsirvasuradityo vivasvanah savita‌உmrtah || 110 ||

vyasah sarvasya sanksepo vistarah paryayo nayah |
rtuh samvatsaro masah paksah sankhya samapanah || 111 ||

kalakastha lavomatra muhurto‌உhah ksapah ksanah |
visvaksetram prajabijam lingamadyastvaninditah || 112 ||

sadasadah vyaktamavyaktam pita mata pitamahah |
svargadvaram prajadvaram moksadvaram trivistapamah || 113 ||

nirvanam hladanam caiva brahmalokah paragatih |
devasuravinirmata devasuraparayanah || 114 ||

devasuragururdevo devasuranamaskrtah |
devasuramahamatro devasuraganasrayah || 115 ||

devasuraganadhyakso devasuraganagranih |
devatidevo devarsirdevasuravarapradah || 116 ||

devasuresvarodevo devasuramahesvarah |
sarvadevamayo‌உcintyo devata‌உ‌உtma‌உ‌உtmasambhavah || 117 ||

udbhidastrikramo vaidyo virajo virajo‌உmbarah |
idyo hasti suravyaghro devasimho nararsabhah || 118 ||

vibudhagravarah sresthah sarvadevottamottamah |
prayuktah sobhano varjaisanah prabhuravyayah || 119 ||

guruh kanto nijah sargah pavitrah sarvavahanah |
srngi srngapriyo babhru rajarajo niramayah || 120 ||

abhiramah suragano viramah sarvasadhanah |
lalatakso visvadeho harino brahmavarcasah || 121 ||

sthavaranampatiscaiva niyamendriyavardhanah |
siddharthah sarvabhutartho‌உcintyah satyavratah sucih || 122 ||

vratadhipah param brahma muktanam paramagatih |
vimukto muktatejasca srimanah srivardhano jagatah || 123 ||

srimanah srivardhano jagatah om nama iti ||
iti sri mahabharate anusasana parve sri siva sahasranama stotram sampurnam ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *