Shiva Stotram

Shiva Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam and English

Shiva Sahasranama Stotram was wrote by Veda Vyasa.

Lord Shiva Stotram – Shiva Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam:

ഓം
സ്ഥിരഃ സ്ഥാണുഃ പ്രഭുര്ഭാനുഃ പ്രവരോ വരദോ വരഃ |
സര്വാത്മാ സര്വവിഖ്യാതഃ സര്വഃ സര്വകരോ ഭവഃ || 1 ||

ജടീ ചര്മീ ശിഖണ്ഡീ ച സര്വാങ്ഗഃ സര്വാങ്ഗഃ സര്വഭാവനഃ |
ഹരിശ്ച ഹരിണാക്ശശ്ച സര്വഭൂതഹരഃ പ്രഭുഃ || 2 ||

പ്രവൃത്തിശ്ച നിവൃത്തിശ്ച നിയതഃ ശാശ്വതോ ധ്രുവഃ |
ശ്മശാനചാരീ ഭഗവാനഃ ഖചരോ ഗോചരോ‌உര്ദനഃ || 3 ||

അഭിവാദ്യോ മഹാകര്മാ തപസ്വീ ഭൂത ഭാവനഃ |
ഉന്മത്തവേഷപ്രച്ഛന്നഃ സര്വലോകപ്രജാപതിഃ || 4 ||

Shiva Sahasranama Stotram

മഹാരൂപോ മഹാകായോ വൃഷരൂപോ മഹായശാഃ |
മഹാ‌உ‌உത്മാ സര്വഭൂതശ്ച വിരൂപോ വാമനോ മനുഃ || 5 ||

ലോകപാലോ‌உന്തര്ഹിതാത്മാ പ്രസാദോ ഹയഗര്ദഭിഃ |
പവിത്രശ്ച മഹാംശ്ചൈവ നിയമോ നിയമാശ്രയഃ || 6 ||

സര്വകര്മാ സ്വയംഭൂശ്ചാദിരാദികരോ നിധിഃ |
സഹസ്രാക്ശോ വിരൂപാക്ശഃ സോമോ നക്ശത്രസാധകഃ || 7 ||

ചന്ദ്രഃ സൂര്യഃ ഗതിഃ കേതുര്ഗ്രഹോ ഗ്രഹപതിര്വരഃ |
അദ്രിരദ്{}ര്യാലയഃ കര്താ മൃഗബാണാര്പണോ‌உനഘഃ || 8 ||

മഹാതപാ ഘോര തപാ‌உദീനോ ദീനസാധകഃ |
സംവത്സരകരോ മന്ത്രഃ പ്രമാണം പരമം തപഃ || 9 ||

യോഗീ യോജ്യോ മഹാബീജോ മഹാരേതാ മഹാതപാഃ |
സുവര്ണരേതാഃ സര്വഘ്യഃ സുബീജോ വൃഷവാഹനഃ || 10 ||

ദശബാഹുസ്ത്വനിമിഷോ നീലകണ്ഠ ഉമാപതിഃ |
വിശ്വരൂപഃ സ്വയം ശ്രേഷ്ഠോ ബലവീരോ‌உബലോഗണഃ || 11 ||

ഗണകര്താ ഗണപതിര്ദിഗ്വാസാഃ കാമ ഏവ ച |
പവിത്രം പരമം മന്ത്രഃ സര്വഭാവ കരോ ഹരഃ || 12 ||

കമണ്ഡലുധരോ ധന്വീ ബാണഹസ്തഃ കപാലവാനഃ |
അശനീ ശതഘ്നീ ഖഡ്ഗീ പട്ടിശീ ചായുധീ മഹാനഃ || 13 ||

സ്രുവഹസ്തഃ സുരൂപശ്ച തേജസ്തേജസ്കരോ നിധിഃ |
ഉഷ്ണിഷീ ച സുവക്ത്രശ്ചോദഗ്രോ വിനതസ്തഥാ || 14 ||

ദീര്ഘശ്ച ഹരികേശശ്ച സുതീര്ഥഃ കൃഷ്ണ ഏവ ച |
സൃഗാല രൂപഃ സര്വാര്ഥോ മുണ്ഡഃ കുണ്ഡീ കമണ്ഡലുഃ || 15 ||

അജശ്ച മൃഗരൂപശ്ച ഗന്ധധാരീ കപര്ദ്യപി |
ഉര്ധ്വരേതോര്ധ്വലിങ്ഗ ഉര്ധ്വശായീ നഭസ്തലഃ || 16 ||

ത്രിജടൈശ്ചീരവാസാശ്ച രുദ്രഃ സേനാപതിര്വിഭുഃ |
അഹശ്ചരോ‌உഥ നക്തം ച തിഗ്മമന്യുഃ സുവര്ചസഃ || 17 ||

ഗജഹാ ദൈത്യഹാ ലോകോ ലോകധാതാ ഗുണാകരഃ |
സിംഹശാര്ദൂലരൂപശ്ച ആര്ദ്രചര്മാംബരാവൃതഃ || 18 ||

കാലയോഗീ മഹാനാദഃ സര്വവാസശ്ചതുഷ്പഥഃ |
നിശാചരഃ പ്രേതചാരീ ഭൂതചാരീ മഹേശ്വരഃ || 19 ||

ബഹുഭൂതോ ബഹുധനഃ സര്വാധാരോ‌உമിതോ ഗതിഃ |
നൃത്യപ്രിയോ നിത്യനര്തോ നര്തകഃ സര്വലാസകഃ || 20 ||

ഘോരോ മഹാതപാഃ പാശോ നിത്യോ ഗിരി ചരോ നഭഃ |
സഹസ്രഹസ്തോ വിജയോ വ്യവസായോ ഹ്യനിന്ദിതഃ || 21 ||

അമര്ഷണോ മര്ഷണാത്മാ യഘ്യഹാ കാമനാശനഃ |
ദക്ശയഘ്യാപഹാരീ ച സുസഹോ മധ്യമസ്തഥാ || 22 ||

തേജോ‌உപഹാരീ ബലഹാ മുദിതോ‌உര്ഥോ‌உജിതോ വരഃ |
ഗംഭീരഘോഷോ ഗംഭീരോ ഗംഭീര ബലവാഹനഃ || 23 ||

ന്യഗ്രോധരൂപോ ന്യഗ്രോധോ വൃക്ശകര്ണസ്ഥിതിര്വിഭുഃ |
സുദീക്ശ്ണദശനശ്ചൈവ മഹാകായോ മഹാനനഃ || 24 ||

വിഷ്വക്സേനോ ഹരിര്യഘ്യഃ സംയുഗാപീഡവാഹനഃ |
തീക്ശ്ണ താപശ്ച ഹര്യശ്വഃ സഹായഃ കര്മകാലവിതഃ || 25 ||

വിഷ്ണുപ്രസാദിതോ യഘ്യഃ സമുദ്രോ വഡവാമുഖഃ |
ഹുതാശനസഹായശ്ച പ്രശാന്താത്മാ ഹുതാശനഃ || 26 ||

ഉഗ്രതേജാ മഹാതേജാ ജയോ വിജയകാലവിതഃ |
ജ്യോതിഷാമയനം സിദ്ധിഃ സംധിര്വിഗ്രഹ ഏവ ച || 27 ||

ശിഖീ ദണ്ഡീ ജടീ ജ്വാലീ മൂര്തിജോ മൂര്ധഗോ ബലീ |
വൈണവീ പണവീ താലീ കാലഃ കാലകടംകടഃ || 28 ||

നക്ശത്രവിഗ്രഹ വിധിര്ഗുണവൃദ്ധിര്ലയോ‌உഗമഃ |
പ്രജാപതിര്ദിശാ ബാഹുര്വിഭാഗഃ സര്വതോമുഖഃ || 29 ||

വിമോചനഃ സുരഗണോ ഹിരണ്യകവചോദ്ഭവഃ |
മേഢ്രജോ ബലചാരീ ച മഹാചാരീ സ്തുതസ്തഥാ || 30 ||

സര്വതൂര്യ നിനാദീ ച സര്വവാദ്യപരിഗ്രഹഃ |
വ്യാലരൂപോ ബിലാവാസീ ഹേമമാലീ തരങ്ഗവിതഃ || 31 ||

ത്രിദശസ്ത്രികാലധൃകഃ കര്മ സര്വബന്ധവിമോചനഃ |
ബന്ധനസ്ത്വാസുരേന്ദ്രാണാം യുധി ശത്രുവിനാശനഃ || 32 ||

സാംഖ്യപ്രസാദോ സുര്വാസാഃ സര്വസാധുനിഷേവിതഃ |
പ്രസ്കന്ദനോ വിഭാഗശ്ചാതുല്യോ യഘ്യഭാഗവിതഃ || 33 ||

സര്വാവാസഃ സര്വചാരീ ദുര്വാസാ വാസവോ‌உമരഃ |
ഹേമോ ഹേമകരോ യഘ്യഃ സര്വധാരീ ധരോത്തമഃ || 34 ||

ലോഹിതാക്ശോ മഹാ‌உക്ശശ്ച വിജയാക്ശോ വിശാരദഃ |
സങ്ഗ്രഹോ നിഗ്രഹഃ കര്താ സര്പചീരനിവാസനഃ || 35 ||

മുഖ്യോ‌உമുഖ്യശ്ച ദേഹശ്ച ദേഹ ഋദ്ധിഃ സര്വകാമദഃ |
സര്വകാമപ്രസാദശ്ച സുബലോ ബലരൂപധൃകഃ || 36 ||

സര്വകാമവരശ്ചൈവ സര്വദഃ സര്വതോമുഖഃ |
ആകാശനിധിരൂപശ്ച നിപാതീ ഉരഗഃ ഖഗഃ || 37 ||

രൗദ്രരൂപോം‌உശുരാദിത്യോ വസുരശ്മിഃ സുവര്ചസീ |
വസുവേഗോ മഹാവേഗോ മനോവേഗോ നിശാചരഃ || 38 ||

സര്വാവാസീ ശ്രിയാവാസീ ഉപദേശകരോ ഹരഃ |
മുനിരാത്മ പതിര്ലോകേ സംഭോജ്യശ്ച സഹസ്രദഃ || 39 ||

പക്ശീ ച പക്ശിരൂപീ ചാതിദീപ്തോ വിശാംപതിഃ |
ഉന്മാദോ മദനാകാരോ അര്ഥാര്ഥകര രോമശഃ || 40 ||

വാമദേവശ്ച വാമശ്ച പ്രാഗ്ദക്ശിണശ്ച വാമനഃ |
സിദ്ധയോഗാപഹാരീ ച സിദ്ധഃ സര്വാര്ഥസാധകഃ || 41 ||

ഭിക്ശുശ്ച ഭിക്ശുരൂപശ്ച വിഷാണീ മൃദുരവ്യയഃ |
മഹാസേനോ വിശാഖശ്ച ഷഷ്ടിഭാഗോ ഗവാംപതിഃ || 42 ||

വജ്രഹസ്തശ്ച വിഷ്കംഭീ ചമൂസ്തംഭനൈവ ച |
ഋതുരൃതു കരഃ കാലോ മധുര്മധുകരോ‌உചലഃ || 43 ||

വാനസ്പത്യോ വാജസേനോ നിത്യമാശ്രമപൂജിതഃ |
ബ്രഹ്മചാരീ ലോകചാരീ സര്വചാരീ സുചാരവിതഃ || 44 ||

ഈശാന ഈശ്വരഃ കാലോ നിശാചാരീ പിനാകധൃകഃ |
നിമിത്തസ്ഥോ നിമിത്തം ച നന്ദിര്നന്ദികരോ ഹരിഃ || 45 ||

നന്ദീശ്വരശ്ച നന്ദീ ച നന്ദനോ നന്ദിവര്ധനഃ |
ഭഗസ്യാക്ശി നിഹന്താ ച കാലോ ബ്രഹ്മവിദാംവരഃ || 46 ||

ചതുര്മുഖോ മഹാലിങ്ഗശ്ചാരുലിങ്ഗസ്തഥൈവ ച |
ലിങ്ഗാധ്യക്ശഃ സുരാധ്യക്ശോ ലോകാധ്യക്ശോ യുഗാവഹഃ || 47 ||

ബീജാധ്യക്ശോ ബീജകര്താ‌உധ്യാത്മാനുഗതോ ബലഃ |
ഇതിഹാസ കരഃ കല്പോ ഗൗതമോ‌உഥ ജലേശ്വരഃ || 48 ||

ദംഭോ ഹ്യദംഭോ വൈദംഭോ വൈശ്യോ വശ്യകരഃ കവിഃ |
ലോക കര്താ പശു പതിര്മഹാകര്താ മഹൗഷധിഃ || 49 ||

അക്ശരം പരമം ബ്രഹ്മ ബലവാനഃ ശക്ര ഏവ ച |
നീതിര്ഹ്യനീതിഃ ശുദ്ധാത്മാ ശുദ്ധോ മാന്യോ മനോഗതിഃ || 50 ||

ബഹുപ്രസാദഃ സ്വപനോ ദര്പണോ‌உഥ ത്വമിത്രജിതഃ |
വേദകാരഃ സൂത്രകാരോ വിദ്വാനഃ സമരമര്ദനഃ || 51 ||

മഹാമേഘനിവാസീ ച മഹാഘോരോ വശീകരഃ |
അഗ്നിജ്വാലോ മഹാജ്വാലോ അതിധൂമ്രോ ഹുതോ ഹവിഃ || 52 ||

വൃഷണഃ ശംകരോ നിത്യോ വര്ചസ്വീ ധൂമകേതനഃ |
നീലസ്തഥാ‌உങ്ഗലുബ്ധശ്ച ശോഭനോ നിരവഗ്രഹഃ || 53 ||

സ്വസ്തിദഃ സ്വസ്തിഭാവശ്ച ഭാഗീ ഭാഗകരോ ലഘുഃ |
ഉത്സങ്ഗശ്ച മഹാങ്ഗശ്ച മഹാഗര്ഭഃ പരോ യുവാ || 54 ||

കൃഷ്ണവര്ണഃ സുവര്ണശ്ചേന്ദ്രിയഃ സര്വദേഹിനാമഃ |
മഹാപാദോ മഹാഹസ്തോ മഹാകായോ മഹായശാഃ || 55 ||

മഹാമൂര്ധാ മഹാമാത്രോ മഹാനേത്രോ ദിഗാലയഃ |
മഹാദന്തോ മഹാകര്ണോ മഹാമേഢ്രോ മഹാഹനുഃ || 56 ||

മഹാനാസോ മഹാകംബുര്മഹാഗ്രീവഃ ശ്മശാനധൃകഃ |
മഹാവക്ശാ മഹോരസ്കോ അന്തരാത്മാ മൃഗാലയഃ || 57 ||

ലംബനോ ലംബിതോഷ്ഠശ്ച മഹാമായഃ പയോനിധിഃ |
മഹാദന്തോ മഹാദംഷ്ട്രോ മഹാജിഹ്വോ മഹാമുഖഃ || 58 ||

മഹാനഖോ മഹാരോമാ മഹാകേശോ മഹാജടഃ |
അസപത്നഃ പ്രസാദശ്ച പ്രത്യയോ ഗിരി സാധനഃ || 59 ||

സ്നേഹനോ‌உസ്നേഹനശ്ചൈവാജിതശ്ച മഹാമുനിഃ |
വൃക്ശാകാരോ വൃക്ശ കേതുരനലോ വായുവാഹനഃ || 60 ||

മണ്ഡലീ മേരുധാമാ ച ദേവദാനവദര്പഹാ |
അഥര്വശീര്ഷഃ സാമാസ്യ ഋകഃസഹസ്രാമിതേക്ശണഃ || 61 ||

യജുഃ പാദ ഭുജോ ഗുഹ്യഃ പ്രകാശോ ജങ്ഗമസ്തഥാ |
അമോഘാര്ഥഃ പ്രസാദശ്ചാഭിഗമ്യഃ സുദര്ശനഃ || 62 ||

ഉപഹാരപ്രിയഃ ശര്വഃ കനകഃ കാഝ്ണ്ചനഃ സ്ഥിരഃ |
നാഭിര്നന്ദികരോ ഭാവ്യഃ പുഷ്കരസ്ഥപതിഃ സ്ഥിരഃ || 63 ||

ദ്വാദശസ്ത്രാസനശ്ചാദ്യോ യഘ്യോ യഘ്യസമാഹിതഃ |
നക്തം കലിശ്ച കാലശ്ച മകരഃ കാലപൂജിതഃ || 64 ||

സഗണോ ഗണ കാരശ്ച ഭൂത ഭാവന സാരഥിഃ |
ഭസ്മശായീ ഭസ്മഗോപ്താ ഭസ്മഭൂതസ്തരുര്ഗണഃ || 65 ||

അഗണശ്ചൈവ ലോപശ്ച മഹാ‌உ‌உത്മാ സര്വപൂജിതഃ |
ശംകുസ്ത്രിശംകുഃ സംപന്നഃ ശുചിര്ഭൂതനിഷേവിതഃ || 66 ||

ആശ്രമസ്ഥഃ കപോതസ്ഥോ വിശ്വകര്മാപതിര്വരഃ |
ശാഖോ വിശാഖസ്താമ്രോഷ്ഠോ ഹ്യമുജാലഃ സുനിശ്ചയഃ || 67 ||

കപിലോ‌உകപിലഃ ശൂരായുശ്ചൈവ പരോ‌உപരഃ |
ഗന്ധര്വോ ഹ്യദിതിസ്താര്ക്ശ്യഃ സുവിഘ്യേയഃ സുസാരഥിഃ || 68 ||

പരശ്വധായുധോ ദേവാര്ഥ കാരീ സുബാന്ധവഃ |
തുംബവീണീ മഹാകോപോര്ധ്വരേതാ ജലേശയഃ || 69 ||

ഉഗ്രോ വംശകരോ വംശോ വംശനാദോ ഹ്യനിന്ദിതഃ |
സര്വാങ്ഗരൂപോ മായാവീ സുഹൃദോ ഹ്യനിലോ‌உനലഃ || 70 ||

ബന്ധനോ ബന്ധകര്താ ച സുബന്ധനവിമോചനഃ |
സയഘ്യാരിഃ സകാമാരിഃ മഹാദംഷ്ട്രോ മഹാ‌உ‌உയുധഃ || 71 ||

ബാഹുസ്ത്വനിന്ദിതഃ ശര്വഃ ശംകരഃ ശംകരോ‌உധനഃ |
അമരേശോ മഹാദേവോ വിശ്വദേവഃ സുരാരിഹാ || 72 ||

അഹിര്ബുധ്നോ നിരൃതിശ്ച ചേകിതാനോ ഹരിസ്തഥാ |
അജൈകപാച്ച കാപാലീ ത്രിശംകുരജിതഃ ശിവഃ || 73 ||

ധന്വന്തരിര്ധൂമകേതുഃ സ്കന്ദോ വൈശ്രവണസ്തഥാ |
ധാതാ ശക്രശ്ച വിഷ്ണുശ്ച മിത്രസ്ത്വഷ്ടാ ധ്രുവോ ധരഃ || 74 ||

പ്രഭാവഃ സര്വഗോ വായുരര്യമാ സവിതാ രവിഃ |
ഉദഗ്രശ്ച വിധാതാ ച മാന്ധാതാ ഭൂത ഭാവനഃ || 75 ||

രതിതീര്ഥശ്ച വാഗ്മീ ച സര്വകാമഗുണാവഹഃ |
പദ്മഗര്ഭോ മഹാഗര്ഭശ്ചന്ദ്രവക്ത്രോമനോരമഃ || 76 ||

ബലവാംശ്ചോപശാന്തശ്ച പുരാണഃ പുണ്യചഝ്ണ്ചുരീ |
കുരുകര്താ കാലരൂപീ കുരുഭൂതോ മഹേശ്വരഃ || 77 ||

സര്വാശയോ ദര്ഭശായീ സര്വേഷാം പ്രാണിനാംപതിഃ |
ദേവദേവഃ മുഖോ‌உസക്തഃ സദസതഃ സര്വരത്നവിതഃ || 78 ||

കൈലാസ ശിഖരാവാസീ ഹിമവദഃ ഗിരിസംശ്രയഃ |
കൂലഹാരീ കൂലകര്താ ബഹുവിദ്യോ ബഹുപ്രദഃ || 79 ||

വണിജോ വര്ധനോ വൃക്ശോ നകുലശ്ചന്ദനശ്ഛദഃ |
സാരഗ്രീവോ മഹാജത്രു രലോലശ്ച മഹൗഷധഃ || 80 ||

സിദ്ധാര്ഥകാരീ സിദ്ധാര്ഥശ്ചന്ദോ വ്യാകരണോത്തരഃ |
സിംഹനാദഃ സിംഹദംഷ്ട്രഃ സിംഹഗഃ സിംഹവാഹനഃ || 81 ||

പ്രഭാവാത്മാ ജഗത്കാലസ്ഥാലോ ലോകഹിതസ്തരുഃ |
സാരങ്ഗോ നവചക്രാങ്ഗഃ കേതുമാലീ സഭാവനഃ || 82 ||

ഭൂതാലയോ ഭൂതപതിരഹോരാത്രമനിന്ദിതഃ || 83 ||

വാഹിതാ സര്വഭൂതാനാം നിലയശ്ച വിഭുര്ഭവഃ |
അമോഘഃ സംയതോ ഹ്യശ്വോ ഭോജനഃ പ്രാണധാരണഃ || 84 ||

ധൃതിമാനഃ മതിമാനഃ ദക്ശഃ സത്കൃതശ്ച യുഗാധിപഃ |
ഗോപാലിര്ഗോപതിര്ഗ്രാമോ ഗോചര്മവസനോ ഹരഃ || 85 ||

ഹിരണ്യബാഹുശ്ച തഥാ ഗുഹാപാലഃ പ്രവേശിനാമഃ |
പ്രതിഷ്ഠായീ മഹാഹര്ഷോ ജിതകാമോ ജിതേന്ദ്രിയഃ || 86 ||

ഗാന്ധാരശ്ച സുരാലശ്ച തപഃ കര്മ രതിര്ധനുഃ |
മഹാഗീതോ മഹാനൃത്തോഹ്യപ്സരോഗണസേവിതഃ || 87 ||

മഹാകേതുര്ധനുര്ധാതുര്നൈക സാനുചരശ്ചലഃ |
ആവേദനീയ ആവേശഃ സര്വഗന്ധസുഖാവഹഃ || 88 ||

തോരണസ്താരണോ വായുഃ പരിധാവതി ചൈകതഃ |
സംയോഗോ വര്ധനോ വൃദ്ധോ മഹാവൃദ്ധോ ഗണാധിപഃ || 89 ||

നിത്യാത്മസഹായശ്ച ദേവാസുരപതിഃ പതിഃ |
യുക്തശ്ച യുക്തബാഹുശ്ച ദ്വിവിധശ്ച സുപര്വണഃ || 90 ||

ആഷാഢശ്ച സുഷാഡശ്ച ധ്രുവോ ഹരി ഹണോ ഹരഃ |
വപുരാവര്തമാനേഭ്യോ വസുശ്രേഷ്ഠോ മഹാപഥഃ || 91 ||

ശിരോഹാരീ വിമര്ശശ്ച സര്വലക്ശണ ഭൂഷിതഃ |
അക്ശശ്ച രഥ യോഗീ ച സര്വയോഗീ മഹാബലഃ || 92 ||

സമാമ്നായോ‌உസമാമ്നായസ്തീര്ഥദേവോ മഹാരഥഃ |
നിര്ജീവോ ജീവനോ മന്ത്രഃ ശുഭാക്ശോ ബഹുകര്കശഃ || 93 ||

രത്ന പ്രഭൂതോ രക്താങ്ഗോ മഹാ‌உര്ണവനിപാനവിതഃ |
മൂലോ വിശാലോ ഹ്യമൃതോ വ്യക്താവ്യക്തസ്തപോ നിധിഃ || 94 ||

ആരോഹണോ നിരോഹശ്ച ശലഹാരീ മഹാതപാഃ |
സേനാകല്പോ മഹാകല്പോ യുഗായുഗ കരോ ഹരിഃ || 95 ||

യുഗരൂപോ മഹാരൂപോ പവനോ ഗഹനോ നഗഃ |
ന്യായ നിര്വാപണഃ പാദഃ പണ്ഡിതോ ഹ്യചലോപമഃ || 96 ||

ബഹുമാലോ മഹാമാലഃ സുമാലോ ബഹുലോചനഃ |
വിസ്താരോ ലവണഃ കൂപഃ കുസുമഃ സഫലോദയഃ || 97 ||

വൃഷഭോ വൃഷഭാംകാങ്ഗോ മണി ബില്വോ ജടാധരഃ |
ഇന്ദുര്വിസര്വഃ സുമുഖഃ സുരഃ സര്വായുധഃ സഹഃ || 98 ||

നിവേദനഃ സുധാജാതഃ സുഗന്ധാരോ മഹാധനുഃ |
ഗന്ധമാലീ ച ഭഗവാനഃ ഉത്ഥാനഃ സര്വകര്മണാമഃ || 99 ||

മന്ഥാനോ ബഹുലോ ബാഹുഃ സകലഃ സര്വലോചനഃ |
തരസ്താലീ കരസ്താലീ ഊര്ധ്വ സംഹനനോ വഹഃ || 100 ||

ഛത്രം സുച്ഛത്രോ വിഖ്യാതഃ സര്വലോകാശ്രയോ മഹാനഃ |
മുണ്ഡോ വിരൂപോ വികൃതോ ദണ്ഡി മുണ്ഡോ വികുര്വണഃ || 101 ||

ഹര്യക്ശഃ കകുഭോ വജ്രീ ദീപ്തജിഹ്വഃ സഹസ്രപാതഃ |
സഹസ്രമൂര്ധാ ദേവേന്ദ്രഃ സര്വദേവമയോ ഗുരുഃ || 102 ||

സഹസ്രബാഹുഃ സര്വാങ്ഗഃ ശരണ്യഃ സര്വലോകകൃതഃ |
പവിത്രം ത്രിമധുര്മന്ത്രഃ കനിഷ്ഠഃ കൃഷ്ണപിങ്ഗലഃ || 103 ||

ബ്രഹ്മദണ്ഡവിനിര്മാതാ ശതഘ്നീ ശതപാശധൃകഃ |
പദ്മഗര്ഭോ മഹാഗര്ഭോ ബ്രഹ്മഗര്ഭോ ജലോദ്ഭവഃ || 104 ||

ഗഭസ്തിര്ബ്രഹ്മകൃദഃ ബ്രഹ്മാ ബ്രഹ്മവിദഃ ബ്രാഹ്മണോ ഗതിഃ |
അനന്തരൂപോ നൈകാത്മാ തിഗ്മതേജാഃ സ്വയംഭുവഃ || 105 ||

ഊര്ധ്വഗാത്മാ പശുപതിര്വാതരംഹാ മനോജവഃ |
ചന്ദനീ പദ്മമാലാ‌உഗ്{}ര്യഃ സുരഭ്യുത്തരണോ നരഃ || 106 ||

കര്ണികാര മഹാസ്രഗ്വീ നീലമൗലിഃ പിനാകധൃകഃ |
ഉമാപതിരുമാകാന്തോ ജാഹ്നവീ ധൃഗുമാധവഃ || 107 ||

വരോ വരാഹോ വരദോ വരേശഃ സുമഹാസ്വനഃ |
മഹാപ്രസാദോ ദമനഃ ശത്രുഹാ ശ്വേതപിങ്ഗലഃ || 108 ||

പ്രീതാത്മാ പ്രയതാത്മാ ച സംയതാത്മാ പ്രധാനധൃകഃ |
സര്വപാര്ശ്വ സുതസ്താര്ക്ശ്യോ ധര്മസാധാരണോ വരഃ || 109 ||

ചരാചരാത്മാ സൂക്ശ്മാത്മാ സുവൃഷോ ഗോ വൃഷേശ്വരഃ |
സാധ്യര്ഷിര്വസുരാദിത്യോ വിവസ്വാനഃ സവിതാ‌உമൃതഃ || 110 ||

വ്യാസഃ സര്വസ്യ സംക്ശേപോ വിസ്തരഃ പര്യയോ നയഃ |
ഋതുഃ സംവത്സരോ മാസഃ പക്ശഃ സംഖ്യാ സമാപനഃ || 111 ||

കലാകാഷ്ഠാ ലവോമാത്രാ മുഹൂര്തോ‌உഹഃ ക്ശപാഃ ക്ശണാഃ |
വിശ്വക്ശേത്രം പ്രജാബീജം ലിങ്ഗമാദ്യസ്ത്വനിന്ദിതഃ || 112 ||

സദസദഃ വ്യക്തമവ്യക്തം പിതാ മാതാ പിതാമഹഃ |
സ്വര്ഗദ്വാരം പ്രജാദ്വാരം മോക്ശദ്വാരം ത്രിവിഷ്ടപമഃ || 113 ||

നിര്വാണം ഹ്ലാദനം ചൈവ ബ്രഹ്മലോകഃ പരാഗതിഃ |
ദേവാസുരവിനിര്മാതാ ദേവാസുരപരായണഃ || 114 ||

ദേവാസുരഗുരുര്ദേവോ ദേവാസുരനമസ്കൃതഃ |
ദേവാസുരമഹാമാത്രോ ദേവാസുരഗണാശ്രയഃ || 115 ||

ദേവാസുരഗണാധ്യക്ശോ ദേവാസുരഗണാഗ്രണീഃ |
ദേവാതിദേവോ ദേവര്ഷിര്ദേവാസുരവരപ്രദഃ || 116 ||

ദേവാസുരേശ്വരോദേവോ ദേവാസുരമഹേശ്വരഃ |
സര്വദേവമയോ‌உചിന്ത്യോ ദേവതാ‌உ‌உത്മാ‌உ‌உത്മസംഭവഃ || 117 ||

ഉദ്ഭിദസ്ത്രിക്രമോ വൈദ്യോ വിരജോ വിരജോ‌உംബരഃ |
ഈഡ്യോ ഹസ്തീ സുരവ്യാഘ്രോ ദേവസിംഹോ നരര്ഷഭഃ || 118 ||

വിബുധാഗ്രവരഃ ശ്രേഷ്ഠഃ സര്വദേവോത്തമോത്തമഃ |
പ്രയുക്തഃ ശോഭനോ വര്ജൈശാനഃ പ്രഭുരവ്യയഃ || 119 ||

ഗുരുഃ കാന്തോ നിജഃ സര്ഗഃ പവിത്രഃ സര്വവാഹനഃ |
ശൃങ്ഗീ ശൃങ്ഗപ്രിയോ ബഭ്രൂ രാജരാജോ നിരാമയഃ || 120 ||

അഭിരാമഃ സുരഗണോ വിരാമഃ സര്വസാധനഃ |
ലലാടാക്ശോ വിശ്വദേഹോ ഹരിണോ ബ്രഹ്മവര്ചസഃ || 121 ||

സ്ഥാവരാണാംപതിശ്ചൈവ നിയമേന്ദ്രിയവര്ധനഃ |
സിദ്ധാര്ഥഃ സര്വഭൂതാര്ഥോ‌உചിന്ത്യഃ സത്യവ്രതഃ ശുചിഃ || 122 ||

വ്രതാധിപഃ പരം ബ്രഹ്മ മുക്താനാം പരമാഗതിഃ |
വിമുക്തോ മുക്തതേജാശ്ച ശ്രീമാനഃ ശ്രീവര്ധനോ ജഗതഃ || 123 ||

ശ്രീമാനഃ ശ്രീവര്ധനോ ജഗതഃ ഓം നമ ഇതി ||
ഇതി ശ്രീ മഹാഭാരതേ അനുശാസന പര്വേ ശ്രീ ശിവ സഹസ്രനാമ സ്തോത്രമ് സമ്പൂര്ണമ് ||

Lord Shiva Stotram – Shiva Sahasranama Stotram Lyrics in English

om
sthirah sthanuh prabhurbhanuh pravaro varado varah |
sarvatma sarvavikhyatah sarvah sarvakaro bhavah || 1 ||

jati carmi sikhandi ca sarvangah sarvangah sarvabhavanah |
harisca harinaksasca sarvabhutaharah prabhuh || 2 ||

pravrttisca nivrttisca niyatah sasvato dhruvah |
smasanacari bhagavanah khacaro gocaro‌உrdanah || 3 ||

abhivadyo mahakarma tapasvi bhuta bhavanah |
unmattavesapracchannah sarvalokaprajapatih || 4 ||

maharupo mahakayo vrsarupo mahayasah |
maha‌உ‌உtma sarvabhutasca virupo vamano manuh || 5 ||

lokapalo‌உntarhitatma prasado hayagardabhih |
pavitrasca mahamscaiva niyamo niyamasrayah || 6 ||

sarvakarma svayambhuscadiradikaro nidhih |
sahasrakso virupaksah somo naksatrasadhakah || 7 ||

candrah suryah gatih keturgraho grahapatirvarah |
adrirad{}ryalayah karta mrgabanarpano‌உnaghah || 8 ||

mahatapa ghora tapa‌உdino dinasadhakah |
samvatsarakaro mantrah pramanam paramam tapah || 9 ||

yogi yojyo mahabijo mahareta mahatapah |
suvarnaretah sarvaghyah subijo vrsavahanah || 10 ||

dasabahustvanimiso nilakantha umapatih |
visvarupah svayam srestho balaviro‌உbaloganah || 11 ||

ganakarta ganapatirdigvasah kama eva ca |
pavitram paramam mantrah sarvabhava karo harah || 12 ||

kamandaludharo dhanvi banahastah kapalavanah |
asani sataghni khadgi pattisi cayudhi mahanah || 13 ||

sruvahastah surupasca tejastejaskaro nidhih |
usnisi ca suvaktrascodagro vinatastatha || 14 ||

dirghasca harikesasca sutirthah krsna eva ca |
srgala rupah sarvartho mundah kundi kamandaluh || 15 ||

ajasca mrgarupasca gandhadhari kapardyapi |
urdhvaretordhvalinga urdhvasayi nabhastalah || 16 ||

trijataisciravasasca rudrah senapatirvibhuh |
ahascaro‌உtha naktam ca tigmamanyuh suvarcasah || 17 ||

gajaha daityaha loko lokadhata gunakarah |
simhasardularupasca ardracarmambaravrtah || 18 ||

kalayogi mahanadah sarvavasascatuspathah |
nisacarah pretacari bhutacari mahesvarah || 19 ||

bahubhuto bahudhanah sarvadharo‌உmito gatih |
nrtyapriyo nityanarto nartakah sarvalasakah || 20 ||

ghoro mahatapah paso nityo giri caro nabhah |
sahasrahasto vijayo vyavasayo hyaninditah || 21 ||

amarsano marsanatma yaghyaha kamanasanah |
daksayaghyapahari ca susaho madhyamastatha || 22 ||

tejo‌உpahari balaha mudito‌உrtho‌உjito varah |
gambhiraghoso gambhiro gambhira balavahanah || 23 ||

nyagrodharupo nyagrodho vrksakarnasthitirvibhuh |
sudiksnadasanascaiva mahakayo mahananah || 24 ||

visvakseno hariryaghyah samyugapidavahanah |
tiksna tapasca haryasvah sahayah karmakalavitah || 25 ||

visnuprasadito yaghyah samudro vadavamukhah |
hutasanasahayasca prasantatma hutasanah || 26 ||
ugrateja mahateja jayo vijayakalavitah |
jyotisamayanam siddhih sandhirvigraha eva ca || 27 ||

sikhi dandi jati jvali murtijo murdhago bali |
vainavi panavi tali kalah kalakatankatah || 28 ||

naksatravigraha vidhirgunavrddhirlayo‌உgamah |
prajapatirdisa bahurvibhagah sarvatomukhah || 29 ||

vimocanah suragano hiranyakavacodbhavah |
medhrajo balacari ca mahacari stutastatha || 30 ||

sarvaturya ninadi ca sarvavadyaparigrahah |
vyalarupo bilavasi hemamali tarangavitah || 31 ||

tridasastrikaladhrkah karma sarvabandhavimocanah |
bandhanastvasurendranam yudhi satruvinasanah || 32 ||

sankhyaprasado survasah sarvasadhunisevitah |
praskandano vibhagascatulyo yaghyabhagavitah || 33 ||

sarvavasah sarvacari durvasa vasavo‌உmarah |
hemo hemakaro yaghyah sarvadhari dharottamah || 34 ||

lohitakso maha‌உksasca vijayakso visaradah |
sangraho nigrahah karta sarpaciranivasanah || 35 ||

mukhyo‌உmukhyasca dehasca deha rddhih sarvakamadah |
sarvakamaprasadasca subalo balarupadhrkah || 36 ||

sarvakamavarascaiva sarvadah sarvatomukhah |
akasanidhirupasca nipati uragah khagah || 37 ||

raudrarupom‌உsuradityo vasurasmih suvarcasi |
vasuvego mahavego manovego nisacarah || 38 ||

sarvavasi sriyavasi upadesakaro harah |
muniratma patirloke sambhojyasca sahasradah || 39 ||

paksi ca paksirupi catidipto visampatih |
unmado madanakaro artharthakara romasah || 40 ||

vamadevasca vamasca pragdaksinasca vamanah |
siddhayogapahari ca siddhah sarvarthasadhakah || 41 ||

bhiksusca bhiksurupasca visani mrduravyayah |
mahaseno visakhasca sastibhago gavampatih || 42 ||

vajrahastasca viskambhi camustambhanaiva ca |
rturrtu karah kalo madhurmadhukaro‌உcalah || 43 ||

vanaspatyo vajaseno nityamasramapujitah |
brahmacari lokacari sarvacari sucaravitah || 44 ||

isana isvarah kalo nisacari pinakadhrkah |
nimittastho nimittam ca nandirnandikaro harih || 45 ||

nandisvarasca nandi ca nandano nandivardhanah |
bhagasyaksi nihanta ca kalo brahmavidamvarah || 46 ||

caturmukho mahalingascarulingastathaiva ca |
lingadhyaksah suradhyakso lokadhyakso yugavahah || 47 ||

bijadhyakso bijakarta‌உdhyatmanugato balah |
itihasa karah kalpo gautamo‌உtha jalesvarah || 48 ||

dambho hyadambho vaidambho vaisyo vasyakarah kavih |
loka karta pasu patirmahakarta mahausadhih || 49 ||

aksaram paramam brahma balavanah sakra eva ca |
nitirhyanitih suddhatma suddho manyo manogatih || 50 ||

bahuprasadah svapano darpano‌உtha tvamitrajitah |
vedakarah sutrakaro vidvanah samaramardanah || 51 ||

mahameghanivasi ca mahaghoro vasikarah |
agnijvalo mahajvalo atidhumro huto havih || 52 ||

vrsanah sankaro nityo varcasvi dhumaketanah |
nilastatha‌உngalubdhasca sobhano niravagrahah || 53 ||

svastidah svastibhavasca bhagi bhagakaro laghuh |
utsangasca mahangasca mahagarbhah paro yuva || 54 ||

krsnavarnah suvarnascendriyah sarvadehinamah |
mahapado mahahasto mahakayo mahayasah || 55 ||

mahamurdha mahamatro mahanetro digalayah |
mahadanto mahakarno mahamedhro mahahanuh || 56 ||

mahanaso mahakamburmahagrivah smasanadhrkah |
mahavaksa mahorasko antaratma mrgalayah || 57 ||

lambano lambitosthasca mahamayah payonidhih |
mahadanto mahadamstro mahajihvo mahamukhah || 58 ||

mahanakho maharoma mahakeso mahajatah |
asapatnah prasadasca pratyayo giri sadhanah || 59 ||

snehano‌உsnehanascaivajitasca mahamunih |
vrksakaro vrksa keturanalo vayuvahanah || 60 ||

mandali merudhama ca devadanavadarpaha |
atharvasirsah samasya rkahsahasramiteksanah || 61 ||

yajuh pada bhujo guhyah prakaso jangamastatha |
amogharthah prasadascabhigamyah sudarsanah || 62 ||

upaharapriyah sarvah kanakah kajhncanah sthirah |
nabhirnandikaro bhavyah puskarasthapatih sthirah || 63 ||

dvadasastrasanascadyo yaghyo yaghyasamahitah |
naktam kalisca kalasca makarah kalapujitah || 64 ||

sagano gana karasca bhuta bhavana sarathih |
bhasmasayi bhasmagopta bhasmabhutastarurganah || 65 ||

aganascaiva lopasca maha‌உ‌உtma sarvapujitah |
sankustrisankuh sampannah sucirbhutanisevitah || 66 ||

asramasthah kapotastho visvakarmapatirvarah |
sakho visakhastamrostho hyamujalah suniscayah || 67 ||

kapilo‌உkapilah surayuscaiva paro‌உparah |
gandharvo hyaditistarksyah suvighyeyah susarathih || 68 ||

parasvadhayudho devartha kari subandhavah |
tumbavini mahakopordhvareta jalesayah || 69 ||

ugro vamsakaro vamso vamsanado hyaninditah |
sarvangarupo mayavi suhrdo hyanilo‌உnalah || 70 ||

bandhano bandhakarta ca subandhanavimocanah |
sayaghyarih sakamarih mahadamstro maha‌உ‌உyudhah || 71 ||

bahustvaninditah sarvah sankarah sankaro‌உdhanah |
amareso mahadevo visvadevah surariha || 72 ||

ahirbudhno nirrtisca cekitano haristatha |
ajaikapacca kapali trisankurajitah sivah || 73 ||

dhanvantarirdhumaketuh skando vaisravanastatha |
dhata sakrasca visnusca mitrastvasta dhruvo dharah || 74 ||

prabhavah sarvago vayuraryama savita ravih |
udagrasca vidhata ca mandhata bhuta bhavanah || 75 ||

ratitirthasca vagmi ca sarvakamagunavahah |
padmagarbho mahagarbhascandravaktromanoramah || 76 ||

balavamscopasantasca puranah punyacajhncuri |
kurukarta kalarupi kurubhuto mahesvarah || 77 ||

sarvasayo darbhasayi sarvesam praninampatih |
devadevah mukho‌உsaktah sadasatah sarvaratnavitah || 78 ||

kailasa sikharavasi himavadah girisamsrayah |
kulahari kulakarta bahuvidyo bahupradah || 79 ||

vanijo vardhano vrkso nakulascandanaschadah |
saragrivo mahajatru ralolasca mahausadhah || 80 ||

siddharthakari siddharthascando vyakaranottarah |
simhanadah simhadamstrah simhagah simhavahanah || 81 ||

prabhavatma jagatkalasthalo lokahitastaruh |
sarango navacakrangah ketumali sabhavanah || 82 ||

bhutalayo bhutapatirahoratramaninditah || 83 ||

vahita sarvabhutanam nilayasca vibhurbhavah |
amoghah samyato hyasvo bhojanah pranadharanah || 84 ||

dhrtimanah matimanah daksah satkrtasca yugadhipah |
gopalirgopatirgramo gocarmavasano harah || 85 ||

hiranyabahusca tatha guhapalah pravesinamah |
pratisthayi mahaharso jitakamo jitendriyah || 86 ||

gandharasca suralasca tapah karma ratirdhanuh |
mahagito mahanrttohyapsaroganasevitah || 87 ||

mahaketurdhanurdhaturnaika sanucarascalah |
avedaniya avesah sarvagandhasukhavahah || 88 ||

toranastarano vayuh paridhavati caikatah |
samyogo vardhano vrddho mahavrddho ganadhipah || 89 ||

nityatmasahayasca devasurapatih patih |
yuktasca yuktabahusca dvividhasca suparvanah || 90 ||

asadhasca susadasca dhruvo hari hano harah |
vapuravartamanebhyo vasusrestho mahapathah || 91 ||

sirohari vimarsasca sarvalaksana bhusitah |
aksasca ratha yogi ca sarvayogi mahabalah || 92 ||

samamnayo‌உsamamnayastirthadevo maharathah |
nirjivo jivano mantrah subhakso bahukarkasah || 93 ||

ratna prabhuto raktango maha‌உrnavanipanavitah |
mulo visalo hyamrto vyaktavyaktastapo nidhih || 94 ||

arohano nirohasca salahari mahatapah |
senakalpo mahakalpo yugayuga karo harih || 95 ||

yugarupo maharupo pavano gahano nagah |
nyaya nirvapanah padah pandito hyacalopamah || 96 ||

bahumalo mahamalah sumalo bahulocanah |
vistaro lavanah kupah kusumah saphalodayah || 97 ||

vrsabho vrsabhankango mani bilvo jatadharah |
indurvisarvah sumukhah surah sarvayudhah sahah || 98 ||

nivedanah sudhajatah sugandharo mahadhanuh |
gandhamali ca bhagavanah utthanah sarvakarmanamah || 99 ||

manthano bahulo bahuh sakalah sarvalocanah |
tarastali karastali urdhva samhanano vahah || 100 ||

chatram succhatro vikhyatah sarvalokasrayo mahanah |
mundo virupo vikrto dandi mundo vikurvanah || 101 ||

haryaksah kakubho vajri diptajihvah sahasrapatah |
sahasramurdha devendrah sarvadevamayo guruh || 102 ||

sahasrabahuh sarvangah saranyah sarvalokakrtah |
pavitram trimadhurmantrah kanisthah krsnapingalah || 103 ||

brahmadandavinirmata sataghni satapasadhrkah |
padmagarbho mahagarbho brahmagarbho jalodbhavah || 104 ||

gabhastirbrahmakrdah brahma brahmavidah brahmano gatih |
anantarupo naikatma tigmatejah svayambhuvah || 105 ||

urdhvagatma pasupatirvataramha manojavah |
candani padmamala‌உg{}ryah surabhyuttarano narah || 106 ||

karnikara mahasragvi nilamaulih pinakadhrkah |
umapatirumakanto jahnavi dhrgumadhavah || 107 ||

varo varaho varado varesah sumahasvanah |
mahaprasado damanah satruha svetapingalah || 108 ||

pritatma prayatatma ca samyatatma pradhanadhrkah |
sarvaparsva sutastarksyo dharmasadharano varah || 109 ||

caracaratma suksmatma suvrso go vrsesvarah |
sadhyarsirvasuradityo vivasvanah savita‌உmrtah || 110 ||

vyasah sarvasya sanksepo vistarah paryayo nayah |
rtuh samvatsaro masah paksah sankhya samapanah || 111 ||

kalakastha lavomatra muhurto‌உhah ksapah ksanah |
visvaksetram prajabijam lingamadyastvaninditah || 112 ||

sadasadah vyaktamavyaktam pita mata pitamahah |
svargadvaram prajadvaram moksadvaram trivistapamah || 113 ||

nirvanam hladanam caiva brahmalokah paragatih |
devasuravinirmata devasuraparayanah || 114 ||

devasuragururdevo devasuranamaskrtah |
devasuramahamatro devasuraganasrayah || 115 ||

devasuraganadhyakso devasuraganagranih |
devatidevo devarsirdevasuravarapradah || 116 ||

devasuresvarodevo devasuramahesvarah |
sarvadevamayo‌உcintyo devata‌உ‌உtma‌உ‌உtmasambhavah || 117 ||

udbhidastrikramo vaidyo virajo virajo‌உmbarah |
idyo hasti suravyaghro devasimho nararsabhah || 118 ||

vibudhagravarah sresthah sarvadevottamottamah |
prayuktah sobhano varjaisanah prabhuravyayah || 119 ||

guruh kanto nijah sargah pavitrah sarvavahanah |
srngi srngapriyo babhru rajarajo niramayah || 120 ||

abhiramah suragano viramah sarvasadhanah |
lalatakso visvadeho harino brahmavarcasah || 121 ||

sthavaranampatiscaiva niyamendriyavardhanah |
siddharthah sarvabhutartho‌உcintyah satyavratah sucih || 122 ||

vratadhipah param brahma muktanam paramagatih |
vimukto muktatejasca srimanah srivardhano jagatah || 123 ||

srimanah srivardhano jagatah om nama iti ||
iti sri mahabharate anusasana parve sri siva sahasranama stotram sampurnam ||