Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Shiva Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil and English

Shiva Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil and English

5286 Views

Shiva Sahasranama Stotram was wrote by Veda Vyasa.

Lord Shiva Stotram – Shiva Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil:

ஓம்
ஸ்திரஃ ஸ்தாணுஃ ப்ரபுர்பானுஃ ப்ரவரோ வரதோ வரஃ |
ஸர்வாத்மா ஸர்வவிக்யாதஃ ஸர்வஃ ஸர்வகரோ பவஃ || 1 ||

ஜடீ சர்மீ ஶிகண்டீ ச ஸர்வாங்கஃ ஸர்வாங்கஃ ஸர்வபாவனஃ |
ஹரிஶ்ச ஹரிணாக்ஶஶ்ச ஸர்வபூதஹரஃ ப்ரபுஃ || 2 ||

ப்ரவ்றுத்திஶ்ச னிவ்றுத்திஶ்ச னியதஃ ஶாஶ்வதோ த்ருவஃ |
ஶ்மஶானசாரீ பகவானஃ கசரோ கோசரோ‌உர்தனஃ || 3 ||

அபிவாத்யோ மஹாகர்மா தபஸ்வீ பூத பாவனஃ |
உன்மத்தவேஷப்ரச்சன்னஃ ஸர்வலோகப்ரஜாபதிஃ || 4 ||

மஹாரூபோ மஹாகாயோ வ்றுஷரூபோ மஹாயஶாஃ |
மஹா‌உ‌உத்மா ஸர்வபூதஶ்ச விரூபோ வாமனோ மனுஃ || 5 ||

லோகபாலோ‌உன்தர்ஹிதாத்மா ப்ரஸாதோ ஹயகர்தபிஃ |
பவித்ரஶ்ச மஹாம்ஶ்சைவ னியமோ னியமாஶ்ரயஃ || 6 ||

ஸர்வகர்மா ஸ்வயம்பூஶ்சாதிராதிகரோ னிதிஃ |
ஸஹஸ்ராக்ஶோ விரூபாக்ஶஃ ஸோமோ னக்ஶத்ரஸாதகஃ || 7 ||

சன்த்ரஃ ஸூர்யஃ கதிஃ கேதுர்க்ரஹோ க்ரஹபதிர்வரஃ |
அத்ரிரத்{}ர்யாலயஃ கர்தா ம்றுகபாணார்பணோ‌உனகஃ || 8 ||

மஹாதபா கோர தபா‌உதீனோ தீனஸாதகஃ |
ஸம்வத்ஸரகரோ மன்த்ரஃ ப்ரமாணம் பரமம் தபஃ || 9 ||

யோகீ யோஜ்யோ மஹாபீஜோ மஹாரேதா மஹாதபாஃ |
ஸுவர்ணரேதாஃ ஸர்வக்யஃ ஸுபீஜோ வ்றுஷவாஹனஃ || 10 ||

தஶபாஹுஸ்த்வனிமிஷோ னீலகண்ட உமாபதிஃ |
விஶ்வரூபஃ ஸ்வயம் ஶ்ரேஷ்டோ பலவீரோ‌உபலோகணஃ || 11 ||

கணகர்தா கணபதிர்திக்வாஸாஃ காம ஏவ ச |
பவித்ரம் பரமம் மன்த்ரஃ ஸர்வபாவ கரோ ஹரஃ || 12 ||

கமண்டலுதரோ தன்வீ பாணஹஸ்தஃ கபாலவானஃ |
அஶனீ ஶதக்னீ கட்கீ பட்டிஶீ சாயுதீ மஹானஃ || 13 ||

ஸ்ருவஹஸ்தஃ ஸுரூபஶ்ச தேஜஸ்தேஜஸ்கரோ னிதிஃ |
உஷ்ணிஷீ ச ஸுவக்த்ரஶ்சோதக்ரோ வினதஸ்ததா || 14 ||

தீர்கஶ்ச ஹரிகேஶஶ்ச ஸுதீர்தஃ க்றுஷ்ண ஏவ ச |
ஸ்றுகால ரூபஃ ஸர்வார்தோ முண்டஃ குண்டீ கமண்டலுஃ || 15 ||

அஜஶ்ச ம்றுகரூபஶ்ச கன்ததாரீ கபர்த்யபி |
உர்த்வரேதோர்த்வலிங்க உர்த்வஶாயீ னபஸ்தலஃ || 16 ||

த்ரிஜடைஶ்சீரவாஸாஶ்ச ருத்ரஃ ஸேனாபதிர்விபுஃ |
அஹஶ்சரோ‌உத னக்தம் ச திக்மமன்யுஃ ஸுவர்சஸஃ || 17 ||

கஜஹா தைத்யஹா லோகோ லோகதாதா குணாகரஃ |
ஸிம்ஹஶார்தூலரூபஶ்ச ஆர்த்ரசர்மாம்பராவ்றுதஃ || 18 ||

காலயோகீ மஹானாதஃ ஸர்வவாஸஶ்சதுஷ்பதஃ |
னிஶாசரஃ ப்ரேதசாரீ பூதசாரீ மஹேஶ்வரஃ || 19 ||

பஹுபூதோ பஹுதனஃ ஸர்வாதாரோ‌உமிதோ கதிஃ |
ன்றுத்யப்ரியோ னித்யனர்தோ னர்தகஃ ஸர்வலாஸகஃ || 20 ||

கோரோ மஹாதபாஃ பாஶோ னித்யோ கிரி சரோ னபஃ |
ஸஹஸ்ரஹஸ்தோ விஜயோ வ்யவஸாயோ ஹ்யனின்திதஃ || 21 ||

அமர்ஷணோ மர்ஷணாத்மா யக்யஹா காமனாஶனஃ |
தக்ஶயக்யாபஹாரீ ச ஸுஸஹோ மத்யமஸ்ததா || 22 ||

தேஜோ‌உபஹாரீ பலஹா முதிதோ‌உர்தோ‌உஜிதோ வரஃ |
கம்பீரகோஷோ கம்பீரோ கம்பீர பலவாஹனஃ || 23 ||

ன்யக்ரோதரூபோ ன்யக்ரோதோ வ்றுக்ஶகர்ணஸ்திதிர்விபுஃ |
ஸுதீக்ஶ்ணதஶனஶ்சைவ மஹாகாயோ மஹானனஃ || 24 ||

விஷ்வக்ஸேனோ ஹரிர்யக்யஃ ஸம்யுகாபீடவாஹனஃ |
தீக்ஶ்ண தாபஶ்ச ஹர்யஶ்வஃ ஸஹாயஃ கர்மகாலவிதஃ || 25 ||

விஷ்ணுப்ரஸாதிதோ யக்யஃ ஸமுத்ரோ வடவாமுகஃ |
ஹுதாஶனஸஹாயஶ்ச ப்ரஶான்தாத்மா ஹுதாஶனஃ || 26 ||

உக்ரதேஜா மஹாதேஜா ஜயோ விஜயகாலவிதஃ |
ஜ்யோதிஷாமயனம் ஸித்திஃ ஸம்திர்விக்ரஹ ஏவ ச || 27 ||

ஶிகீ தண்டீ ஜடீ ஜ்வாலீ மூர்திஜோ மூர்தகோ பலீ |
வைணவீ பணவீ தாலீ காலஃ காலகடம்கடஃ || 28 ||

னக்ஶத்ரவிக்ரஹ விதிர்குணவ்றுத்திர்லயோ‌உகமஃ |
ப்ரஜாபதிர்திஶா பாஹுர்விபாகஃ ஸர்வதோமுகஃ || 29 ||

விமோசனஃ ஸுரகணோ ஹிரண்யகவசோத்பவஃ |
மேட்ரஜோ பலசாரீ ச மஹாசாரீ ஸ்துதஸ்ததா || 30 ||

ஸர்வதூர்ய னினாதீ ச ஸர்வவாத்யபரிக்ரஹஃ |
வ்யாலரூபோ பிலாவாஸீ ஹேமமாலீ தரங்கவிதஃ || 31 ||

த்ரிதஶஸ்த்ரிகாலத்றுகஃ கர்ம ஸர்வபன்தவிமோசனஃ |
பன்தனஸ்த்வாஸுரேன்த்ராணாம் யுதி ஶத்ருவினாஶனஃ || 32 ||

ஸாம்க்யப்ரஸாதோ ஸுர்வாஸாஃ ஸர்வஸாதுனிஷேவிதஃ |
ப்ரஸ்கன்தனோ விபாகஶ்சாதுல்யோ யக்யபாகவிதஃ || 33 ||

ஸர்வாவாஸஃ ஸர்வசாரீ துர்வாஸா வாஸவோ‌உமரஃ |
ஹேமோ ஹேமகரோ யக்யஃ ஸர்வதாரீ தரோத்தமஃ || 34 ||

லோஹிதாக்ஶோ மஹா‌உக்ஶஶ்ச விஜயாக்ஶோ விஶாரதஃ |
ஸங்க்ரஹோ னிக்ரஹஃ கர்தா ஸர்பசீரனிவாஸனஃ || 35 ||

முக்யோ‌உமுக்யஶ்ச தேஹஶ்ச தேஹ றுத்திஃ ஸர்வகாமதஃ |
ஸர்வகாமப்ரஸாதஶ்ச ஸுபலோ பலரூபத்றுகஃ || 36 ||

ஸர்வகாமவரஶ்சைவ ஸர்வதஃ ஸர்வதோமுகஃ |
ஆகாஶனிதிரூபஶ்ச னிபாதீ உரகஃ ககஃ || 37 ||

ரௌத்ரரூபோம்‌உஶுராதித்யோ வஸுரஶ்மிஃ ஸுவர்சஸீ |
வஸுவேகோ மஹாவேகோ மனோவேகோ னிஶாசரஃ || 38 ||

ஸர்வாவாஸீ ஶ்ரியாவாஸீ உபதேஶகரோ ஹரஃ |
முனிராத்ம பதிர்லோகே ஸம்போஜ்யஶ்ச ஸஹஸ்ரதஃ || 39 ||

பக்ஶீ ச பக்ஶிரூபீ சாதிதீப்தோ விஶாம்பதிஃ |
உன்மாதோ மதனாகாரோ அர்தார்தகர ரோமஶஃ || 40 ||

வாமதேவஶ்ச வாமஶ்ச ப்ராக்தக்ஶிணஶ்ச வாமனஃ |
ஸித்தயோகாபஹாரீ ச ஸித்தஃ ஸர்வார்தஸாதகஃ || 41 ||

பிக்ஶுஶ்ச பிக்ஶுரூபஶ்ச விஷாணீ ம்றுதுரவ்யயஃ |
மஹாஸேனோ விஶாகஶ்ச ஷஷ்டிபாகோ கவாம்பதிஃ || 42 ||

வஜ்ரஹஸ்தஶ்ச விஷ்கம்பீ சமூஸ்தம்பனைவ ச |
றுதுர்றுது கரஃ காலோ மதுர்மதுகரோ‌உசலஃ || 43 ||

வானஸ்பத்யோ வாஜஸேனோ னித்யமாஶ்ரமபூஜிதஃ |
ப்ரஹ்மசாரீ லோகசாரீ ஸர்வசாரீ ஸுசாரவிதஃ || 44 ||

ஈஶான ஈஶ்வரஃ காலோ னிஶாசாரீ பினாகத்றுகஃ |
னிமித்தஸ்தோ னிமித்தம் ச னன்திர்னன்திகரோ ஹரிஃ || 45 ||

னன்தீஶ்வரஶ்ச னன்தீ ச னன்தனோ னன்திவர்தனஃ |
பகஸ்யாக்ஶி னிஹன்தா ச காலோ ப்ரஹ்மவிதாம்வரஃ || 46 ||

சதுர்முகோ மஹாலிங்கஶ்சாருலிங்கஸ்ததைவ ச |
லிங்காத்யக்ஶஃ ஸுராத்யக்ஶோ லோகாத்யக்ஶோ யுகாவஹஃ || 47 ||

பீஜாத்யக்ஶோ பீஜகர்தா‌உத்யாத்மானுகதோ பலஃ |
இதிஹாஸ கரஃ கல்போ கௌதமோ‌உத ஜலேஶ்வரஃ || 48 ||

தம்போ ஹ்யதம்போ வைதம்போ வைஶ்யோ வஶ்யகரஃ கவிஃ |
லோக கர்தா பஶு பதிர்மஹாகர்தா மஹௌஷதிஃ || 49 ||

அக்ஶரம் பரமம் ப்ரஹ்ம பலவானஃ ஶக்ர ஏவ ச |
னீதிர்ஹ்யனீதிஃ ஶுத்தாத்மா ஶுத்தோ மான்யோ மனோகதிஃ || 50 ||

பஹுப்ரஸாதஃ ஸ்வபனோ தர்பணோ‌உத த்வமித்ரஜிதஃ |
வேதகாரஃ ஸூத்ரகாரோ வித்வானஃ ஸமரமர்தனஃ || 51 ||

மஹாமேகனிவாஸீ ச மஹாகோரோ வஶீகரஃ |
அக்னிஜ்வாலோ மஹாஜ்வாலோ அதிதூம்ரோ ஹுதோ ஹவிஃ || 52 ||

வ்றுஷணஃ ஶம்கரோ னித்யோ வர்சஸ்வீ தூமகேதனஃ |
னீலஸ்ததா‌உங்கலுப்தஶ்ச ஶோபனோ னிரவக்ரஹஃ || 53 ||

ஸ்வஸ்திதஃ ஸ்வஸ்திபாவஶ்ச பாகீ பாககரோ லகுஃ |
உத்ஸங்கஶ்ச மஹாங்கஶ்ச மஹாகர்பஃ பரோ யுவா || 54 ||

க்றுஷ்ணவர்ணஃ ஸுவர்ணஶ்சேன்த்ரியஃ ஸர்வதேஹினாமஃ |
மஹாபாதோ மஹாஹஸ்தோ மஹாகாயோ மஹாயஶாஃ || 55 ||

மஹாமூர்தா மஹாமாத்ரோ மஹானேத்ரோ திகாலயஃ |
மஹாதன்தோ மஹாகர்ணோ மஹாமேட்ரோ மஹாஹனுஃ || 56 ||

மஹானாஸோ மஹாகம்புர்மஹாக்ரீவஃ ஶ்மஶானத்றுகஃ |
மஹாவக்ஶா மஹோரஸ்கோ அன்தராத்மா ம்றுகாலயஃ || 57 ||

லம்பனோ லம்பிதோஷ்டஶ்ச மஹாமாயஃ பயோனிதிஃ |
மஹாதன்தோ மஹாதம்ஷ்ட்ரோ மஹாஜிஹ்வோ மஹாமுகஃ || 58 ||

மஹானகோ மஹாரோமா மஹாகேஶோ மஹாஜடஃ |
அஸபத்னஃ ப்ரஸாதஶ்ச ப்ரத்யயோ கிரி ஸாதனஃ || 59 ||

ஸ்னேஹனோ‌உஸ்னேஹனஶ்சைவாஜிதஶ்ச மஹாமுனிஃ |
வ்றுக்ஶாகாரோ வ்றுக்ஶ கேதுரனலோ வாயுவாஹனஃ || 60 ||

மண்டலீ மேருதாமா ச தேவதானவதர்பஹா |
அதர்வஶீர்ஷஃ ஸாமாஸ்ய றுகஃஸஹஸ்ராமிதேக்ஶணஃ || 61 ||

யஜுஃ பாத புஜோ குஹ்யஃ ப்ரகாஶோ ஜங்கமஸ்ததா |
அமோகார்தஃ ப்ரஸாதஶ்சாபிகம்யஃ ஸுதர்ஶனஃ || 62 ||

உபஹாரப்ரியஃ ஶர்வஃ கனகஃ காஜ்ண்சனஃ ஸ்திரஃ |
னாபிர்னன்திகரோ பாவ்யஃ புஷ்கரஸ்தபதிஃ ஸ்திரஃ || 63 ||

த்வாதஶஸ்த்ராஸனஶ்சாத்யோ யக்யோ யக்யஸமாஹிதஃ |
னக்தம் கலிஶ்ச காலஶ்ச மகரஃ காலபூஜிதஃ || 64 ||

ஸகணோ கண காரஶ்ச பூத பாவன ஸாரதிஃ |
பஸ்மஶாயீ பஸ்மகோப்தா பஸ்மபூதஸ்தருர்கணஃ || 65 ||

அகணஶ்சைவ லோபஶ்ச மஹா‌உ‌உத்மா ஸர்வபூஜிதஃ |
ஶம்குஸ்த்ரிஶம்குஃ ஸம்பன்னஃ ஶுசிர்பூதனிஷேவிதஃ || 66 ||

ஆஶ்ரமஸ்தஃ கபோதஸ்தோ விஶ்வகர்மாபதிர்வரஃ |
ஶாகோ விஶாகஸ்தாம்ரோஷ்டோ ஹ்யமுஜாலஃ ஸுனிஶ்சயஃ || 67 ||

கபிலோ‌உகபிலஃ ஶூராயுஶ்சைவ பரோ‌உபரஃ |
கன்தர்வோ ஹ்யதிதிஸ்தார்க்ஶ்யஃ ஸுவிக்யேயஃ ஸுஸாரதிஃ || 68 ||

பரஶ்வதாயுதோ தேவார்த காரீ ஸுபான்தவஃ |
தும்பவீணீ மஹாகோபோர்த்வரேதா ஜலேஶயஃ || 69 ||

உக்ரோ வம்ஶகரோ வம்ஶோ வம்ஶனாதோ ஹ்யனின்திதஃ |
ஸர்வாங்கரூபோ மாயாவீ ஸுஹ்றுதோ ஹ்யனிலோ‌உனலஃ || 70 ||

பன்தனோ பன்தகர்தா ச ஸுபன்தனவிமோசனஃ |
ஸயக்யாரிஃ ஸகாமாரிஃ மஹாதம்ஷ்ட்ரோ மஹா‌உ‌உயுதஃ || 71 ||

பாஹுஸ்த்வனின்திதஃ ஶர்வஃ ஶம்கரஃ ஶம்கரோ‌உதனஃ |
அமரேஶோ மஹாதேவோ விஶ்வதேவஃ ஸுராரிஹா || 72 ||

அஹிர்புத்னோ னிர்றுதிஶ்ச சேகிதானோ ஹரிஸ்ததா |
அஜைகபாச்ச காபாலீ த்ரிஶம்குரஜிதஃ ஶிவஃ || 73 ||

தன்வன்தரிர்தூமகேதுஃ ஸ்கன்தோ வைஶ்ரவணஸ்ததா |
தாதா ஶக்ரஶ்ச விஷ்ணுஶ்ச மித்ரஸ்த்வஷ்டா த்ருவோ தரஃ || 74 ||

ப்ரபாவஃ ஸர்வகோ வாயுரர்யமா ஸவிதா ரவிஃ |
உதக்ரஶ்ச விதாதா ச மான்தாதா பூத பாவனஃ || 75 ||

ரதிதீர்தஶ்ச வாக்மீ ச ஸர்வகாமகுணாவஹஃ |
பத்மகர்போ மஹாகர்பஶ்சன்த்ரவக்த்ரோமனோரமஃ || 76 ||

பலவாம்ஶ்சோபஶான்தஶ்ச புராணஃ புண்யசஜ்ண்சுரீ |
குருகர்தா காலரூபீ குருபூதோ மஹேஶ்வரஃ || 77 ||

ஸர்வாஶயோ தர்பஶாயீ ஸர்வேஷாம் ப்ராணினாம்பதிஃ |
தேவதேவஃ முகோ‌உஸக்தஃ ஸதஸதஃ ஸர்வரத்னவிதஃ || 78 ||

கைலாஸ ஶிகராவாஸீ ஹிமவதஃ கிரிஸம்ஶ்ரயஃ |
கூலஹாரீ கூலகர்தா பஹுவித்யோ பஹுப்ரதஃ || 79 ||

வணிஜோ வர்தனோ வ்றுக்ஶோ னகுலஶ்சன்தனஶ்சதஃ |
ஸாரக்ரீவோ மஹாஜத்ரு ரலோலஶ்ச மஹௌஷதஃ || 80 ||

ஸித்தார்தகாரீ ஸித்தார்தஶ்சன்தோ வ்யாகரணோத்தரஃ |
ஸிம்ஹனாதஃ ஸிம்ஹதம்ஷ்ட்ரஃ ஸிம்ஹகஃ ஸிம்ஹவாஹனஃ || 81 ||

ப்ரபாவாத்மா ஜகத்காலஸ்தாலோ லோகஹிதஸ்தருஃ |
ஸாரங்கோ னவசக்ராங்கஃ கேதுமாலீ ஸபாவனஃ || 82 ||

பூதாலயோ பூதபதிரஹோராத்ரமனின்திதஃ || 83 ||

வாஹிதா ஸர்வபூதானாம் னிலயஶ்ச விபுர்பவஃ |
அமோகஃ ஸம்யதோ ஹ்யஶ்வோ போஜனஃ ப்ராணதாரணஃ || 84 ||

த்றுதிமானஃ மதிமானஃ தக்ஶஃ ஸத்க்றுதஶ்ச யுகாதிபஃ |
கோபாலிர்கோபதிர்க்ராமோ கோசர்மவஸனோ ஹரஃ || 85 ||

ஹிரண்யபாஹுஶ்ச ததா குஹாபாலஃ ப்ரவேஶினாமஃ |
ப்ரதிஷ்டாயீ மஹாஹர்ஷோ ஜிதகாமோ ஜிதேன்த்ரியஃ || 86 ||

கான்தாரஶ்ச ஸுராலஶ்ச தபஃ கர்ம ரதிர்தனுஃ |
மஹாகீதோ மஹான்றுத்தோஹ்யப்ஸரோகணஸேவிதஃ || 87 ||

மஹாகேதுர்தனுர்தாதுர்னைக ஸானுசரஶ்சலஃ |
ஆவேதனீய ஆவேஶஃ ஸர்வகன்தஸுகாவஹஃ || 88 ||

தோரணஸ்தாரணோ வாயுஃ பரிதாவதி சைகதஃ |
ஸம்யோகோ வர்தனோ வ்றுத்தோ மஹாவ்றுத்தோ கணாதிபஃ || 89 ||

னித்யாத்மஸஹாயஶ்ச தேவாஸுரபதிஃ பதிஃ |
யுக்தஶ்ச யுக்தபாஹுஶ்ச த்விவிதஶ்ச ஸுபர்வணஃ || 90 ||

ஆஷாடஶ்ச ஸுஷாடஶ்ச த்ருவோ ஹரி ஹணோ ஹரஃ |
வபுராவர்தமானேப்யோ வஸுஶ்ரேஷ்டோ மஹாபதஃ || 91 ||

ஶிரோஹாரீ விமர்ஶஶ்ச ஸர்வலக்ஶண பூஷிதஃ |
அக்ஶஶ்ச ரத யோகீ ச ஸர்வயோகீ மஹாபலஃ || 92 ||

ஸமாம்னாயோ‌உஸமாம்னாயஸ்தீர்ததேவோ மஹாரதஃ |
னிர்ஜீவோ ஜீவனோ மன்த்ரஃ ஶுபாக்ஶோ பஹுகர்கஶஃ || 93 ||

ரத்ன ப்ரபூதோ ரக்தாங்கோ மஹா‌உர்ணவனிபானவிதஃ |
மூலோ விஶாலோ ஹ்யம்றுதோ வ்யக்தாவ்யக்தஸ்தபோ னிதிஃ || 94 ||

ஆரோஹணோ னிரோஹஶ்ச ஶலஹாரீ மஹாதபாஃ |
ஸேனாகல்போ மஹாகல்போ யுகாயுக கரோ ஹரிஃ || 95 ||

யுகரூபோ மஹாரூபோ பவனோ கஹனோ னகஃ |
ன்யாய னிர்வாபணஃ பாதஃ பண்டிதோ ஹ்யசலோபமஃ || 96 ||

பஹுமாலோ மஹாமாலஃ ஸுமாலோ பஹுலோசனஃ |
விஸ்தாரோ லவணஃ கூபஃ குஸுமஃ ஸபலோதயஃ || 97 ||

வ்றுஷபோ வ்றுஷபாம்காங்கோ மணி பில்வோ ஜடாதரஃ |
இன்துர்விஸர்வஃ ஸுமுகஃ ஸுரஃ ஸர்வாயுதஃ ஸஹஃ || 98 ||

னிவேதனஃ ஸுதாஜாதஃ ஸுகன்தாரோ மஹாதனுஃ |
கன்தமாலீ ச பகவானஃ உத்தானஃ ஸர்வகர்மணாமஃ || 99 ||

மன்தானோ பஹுலோ பாஹுஃ ஸகலஃ ஸர்வலோசனஃ |
தரஸ்தாலீ கரஸ்தாலீ ஊர்த்வ ஸம்ஹனனோ வஹஃ || 100 ||

சத்ரம் ஸுச்சத்ரோ விக்யாதஃ ஸர்வலோகாஶ்ரயோ மஹானஃ |
முண்டோ விரூபோ விக்றுதோ தண்டி முண்டோ விகுர்வணஃ || 101 ||

ஹர்யக்ஶஃ ககுபோ வஜ்ரீ தீப்தஜிஹ்வஃ ஸஹஸ்ரபாதஃ |
ஸஹஸ்ரமூர்தா தேவேன்த்ரஃ ஸர்வதேவமயோ குருஃ || 102 ||

ஸஹஸ்ரபாஹுஃ ஸர்வாங்கஃ ஶரண்யஃ ஸர்வலோகக்றுதஃ |
பவித்ரம் த்ரிமதுர்மன்த்ரஃ கனிஷ்டஃ க்றுஷ்ணபிங்கலஃ || 103 ||

ப்ரஹ்மதண்டவினிர்மாதா ஶதக்னீ ஶதபாஶத்றுகஃ |
பத்மகர்போ மஹாகர்போ ப்ரஹ்மகர்போ ஜலோத்பவஃ || 104 ||

கபஸ்திர்ப்ரஹ்மக்றுதஃ ப்ரஹ்மா ப்ரஹ்மவிதஃ ப்ராஹ்மணோ கதிஃ |
அனன்தரூபோ னைகாத்மா திக்மதேஜாஃ ஸ்வயம்புவஃ || 105 ||

ஊர்த்வகாத்மா பஶுபதிர்வாதரம்ஹா மனோஜவஃ |
சன்தனீ பத்மமாலா‌உக்{}ர்யஃ ஸுரப்யுத்தரணோ னரஃ || 106 ||

கர்ணிகார மஹாஸ்ரக்வீ னீலமௌலிஃ பினாகத்றுகஃ |
உமாபதிருமாகான்தோ ஜாஹ்னவீ த்றுகுமாதவஃ || 107 ||

வரோ வராஹோ வரதோ வரேஶஃ ஸுமஹாஸ்வனஃ |
மஹாப்ரஸாதோ தமனஃ ஶத்ருஹா ஶ்வேதபிங்கலஃ || 108 ||

ப்ரீதாத்மா ப்ரயதாத்மா ச ஸம்யதாத்மா ப்ரதானத்றுகஃ |
ஸர்வபார்ஶ்வ ஸுதஸ்தார்க்ஶ்யோ தர்மஸாதாரணோ வரஃ || 109 ||

சராசராத்மா ஸூக்ஶ்மாத்மா ஸுவ்றுஷோ கோ வ்றுஷேஶ்வரஃ |
ஸாத்யர்ஷிர்வஸுராதித்யோ விவஸ்வானஃ ஸவிதா‌உம்றுதஃ || 110 ||

வ்யாஸஃ ஸர்வஸ்ய ஸம்க்ஶேபோ விஸ்தரஃ பர்யயோ னயஃ |
றுதுஃ ஸம்வத்ஸரோ மாஸஃ பக்ஶஃ ஸம்க்யா ஸமாபனஃ || 111 ||

கலாகாஷ்டா லவோமாத்ரா முஹூர்தோ‌உஹஃ க்ஶபாஃ க்ஶணாஃ |
விஶ்வக்ஶேத்ரம் ப்ரஜாபீஜம் லிங்கமாத்யஸ்த்வனின்திதஃ || 112 ||

ஸதஸதஃ வ்யக்தமவ்யக்தம் பிதா மாதா பிதாமஹஃ |
ஸ்வர்கத்வாரம் ப்ரஜாத்வாரம் மோக்ஶத்வாரம் த்ரிவிஷ்டபமஃ || 113 ||

னிர்வாணம் ஹ்லாதனம் சைவ ப்ரஹ்மலோகஃ பராகதிஃ |
தேவாஸுரவினிர்மாதா தேவாஸுரபராயணஃ || 114 ||

தேவாஸுரகுருர்தேவோ தேவாஸுரனமஸ்க்றுதஃ |
தேவாஸுரமஹாமாத்ரோ தேவாஸுரகணாஶ்ரயஃ || 115 ||

தேவாஸுரகணாத்யக்ஶோ தேவாஸுரகணாக்ரணீஃ |
தேவாதிதேவோ தேவர்ஷிர்தேவாஸுரவரப்ரதஃ || 116 ||

தேவாஸுரேஶ்வரோதேவோ தேவாஸுரமஹேஶ்வரஃ |
ஸர்வதேவமயோ‌உசின்த்யோ தேவதா‌உ‌உத்மா‌உ‌உத்மஸம்பவஃ || 117 ||

உத்பிதஸ்த்ரிக்ரமோ வைத்யோ விரஜோ விரஜோ‌உம்பரஃ |
ஈட்யோ ஹஸ்தீ ஸுரவ்யாக்ரோ தேவஸிம்ஹோ னரர்ஷபஃ || 118 ||

விபுதாக்ரவரஃ ஶ்ரேஷ்டஃ ஸர்வதேவோத்தமோத்தமஃ |
ப்ரயுக்தஃ ஶோபனோ வர்ஜைஶானஃ ப்ரபுரவ்யயஃ || 119 ||

குருஃ கான்தோ னிஜஃ ஸர்கஃ பவித்ரஃ ஸர்வவாஹனஃ |
ஶ்றுங்கீ ஶ்றுங்கப்ரியோ பப்ரூ ராஜராஜோ னிராமயஃ || 120 ||

அபிராமஃ ஸுரகணோ விராமஃ ஸர்வஸாதனஃ |
லலாடாக்ஶோ விஶ்வதேஹோ ஹரிணோ ப்ரஹ்மவர்சஸஃ || 121 ||

ஸ்தாவராணாம்பதிஶ்சைவ னியமேன்த்ரியவர்தனஃ |
ஸித்தார்தஃ ஸர்வபூதார்தோ‌உசின்த்யஃ ஸத்யவ்ரதஃ ஶுசிஃ || 122 ||

வ்ரதாதிபஃ பரம் ப்ரஹ்ம முக்தானாம் பரமாகதிஃ |
விமுக்தோ முக்ததேஜாஶ்ச ஶ்ரீமானஃ ஶ்ரீவர்தனோ ஜகதஃ || 123 ||

ஶ்ரீமானஃ ஶ்ரீவர்தனோ ஜகதஃ ஓம் னம இதி ||
இதி ஶ்ரீ மஹாபாரதே அனுஶாஸன பர்வே ஶ்ரீ ஶிவ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

Lord Shiva Stotram – Shiva Sahasranama Stotram Lyrics in English

om
sthirah sthanuh prabhurbhanuh pravaro varado varah |
sarvatma sarvavikhyatah sarvah sarvakaro bhavah || 1 ||

jati carmi sikhandi ca sarvangah sarvangah sarvabhavanah |
harisca harinaksasca sarvabhutaharah prabhuh || 2 ||

pravrttisca nivrttisca niyatah sasvato dhruvah |
smasanacari bhagavanah khacaro gocaro‌உrdanah || 3 ||

abhivadyo mahakarma tapasvi bhuta bhavanah |
unmattavesapracchannah sarvalokaprajapatih || 4 ||

maharupo mahakayo vrsarupo mahayasah |
maha‌உ‌உtma sarvabhutasca virupo vamano manuh || 5 ||

lokapalo‌உntarhitatma prasado hayagardabhih |
pavitrasca mahamscaiva niyamo niyamasrayah || 6 ||

sarvakarma svayambhuscadiradikaro nidhih |
sahasrakso virupaksah somo naksatrasadhakah || 7 ||

candrah suryah gatih keturgraho grahapatirvarah |
adrirad{}ryalayah karta mrgabanarpano‌உnaghah || 8 ||

mahatapa ghora tapa‌உdino dinasadhakah |
samvatsarakaro mantrah pramanam paramam tapah || 9 ||

yogi yojyo mahabijo mahareta mahatapah |
suvarnaretah sarvaghyah subijo vrsavahanah || 10 ||

dasabahustvanimiso nilakantha umapatih |
visvarupah svayam srestho balaviro‌உbaloganah || 11 ||

ganakarta ganapatirdigvasah kama eva ca |
pavitram paramam mantrah sarvabhava karo harah || 12 ||

kamandaludharo dhanvi banahastah kapalavanah |
asani sataghni khadgi pattisi cayudhi mahanah || 13 ||

sruvahastah surupasca tejastejaskaro nidhih |
usnisi ca suvaktrascodagro vinatastatha || 14 ||

dirghasca harikesasca sutirthah krsna eva ca |
srgala rupah sarvartho mundah kundi kamandaluh || 15 ||

ajasca mrgarupasca gandhadhari kapardyapi |
urdhvaretordhvalinga urdhvasayi nabhastalah || 16 ||

trijataisciravasasca rudrah senapatirvibhuh |
ahascaro‌உtha naktam ca tigmamanyuh suvarcasah || 17 ||

gajaha daityaha loko lokadhata gunakarah |
simhasardularupasca ardracarmambaravrtah || 18 ||

kalayogi mahanadah sarvavasascatuspathah |
nisacarah pretacari bhutacari mahesvarah || 19 ||

bahubhuto bahudhanah sarvadharo‌உmito gatih |
nrtyapriyo nityanarto nartakah sarvalasakah || 20 ||

ghoro mahatapah paso nityo giri caro nabhah |
sahasrahasto vijayo vyavasayo hyaninditah || 21 ||

amarsano marsanatma yaghyaha kamanasanah |
daksayaghyapahari ca susaho madhyamastatha || 22 ||

tejo‌உpahari balaha mudito‌உrtho‌உjito varah |
gambhiraghoso gambhiro gambhira balavahanah || 23 ||

nyagrodharupo nyagrodho vrksakarnasthitirvibhuh |
sudiksnadasanascaiva mahakayo mahananah || 24 ||

visvakseno hariryaghyah samyugapidavahanah |
tiksna tapasca haryasvah sahayah karmakalavitah || 25 ||

visnuprasadito yaghyah samudro vadavamukhah |
hutasanasahayasca prasantatma hutasanah || 26 ||
ugrateja mahateja jayo vijayakalavitah |
jyotisamayanam siddhih sandhirvigraha eva ca || 27 ||

sikhi dandi jati jvali murtijo murdhago bali |
vainavi panavi tali kalah kalakatankatah || 28 ||

naksatravigraha vidhirgunavrddhirlayo‌உgamah |
prajapatirdisa bahurvibhagah sarvatomukhah || 29 ||

vimocanah suragano hiranyakavacodbhavah |
medhrajo balacari ca mahacari stutastatha || 30 ||

sarvaturya ninadi ca sarvavadyaparigrahah |
vyalarupo bilavasi hemamali tarangavitah || 31 ||

tridasastrikaladhrkah karma sarvabandhavimocanah |
bandhanastvasurendranam yudhi satruvinasanah || 32 ||

sankhyaprasado survasah sarvasadhunisevitah |
praskandano vibhagascatulyo yaghyabhagavitah || 33 ||

sarvavasah sarvacari durvasa vasavo‌உmarah |
hemo hemakaro yaghyah sarvadhari dharottamah || 34 ||

lohitakso maha‌உksasca vijayakso visaradah |
sangraho nigrahah karta sarpaciranivasanah || 35 ||

mukhyo‌உmukhyasca dehasca deha rddhih sarvakamadah |
sarvakamaprasadasca subalo balarupadhrkah || 36 ||

sarvakamavarascaiva sarvadah sarvatomukhah |
akasanidhirupasca nipati uragah khagah || 37 ||

raudrarupom‌உsuradityo vasurasmih suvarcasi |
vasuvego mahavego manovego nisacarah || 38 ||

sarvavasi sriyavasi upadesakaro harah |
muniratma patirloke sambhojyasca sahasradah || 39 ||

paksi ca paksirupi catidipto visampatih |
unmado madanakaro artharthakara romasah || 40 ||

vamadevasca vamasca pragdaksinasca vamanah |
siddhayogapahari ca siddhah sarvarthasadhakah || 41 ||

bhiksusca bhiksurupasca visani mrduravyayah |
mahaseno visakhasca sastibhago gavampatih || 42 ||

vajrahastasca viskambhi camustambhanaiva ca |
rturrtu karah kalo madhurmadhukaro‌உcalah || 43 ||

vanaspatyo vajaseno nityamasramapujitah |
brahmacari lokacari sarvacari sucaravitah || 44 ||

isana isvarah kalo nisacari pinakadhrkah |
nimittastho nimittam ca nandirnandikaro harih || 45 ||

nandisvarasca nandi ca nandano nandivardhanah |
bhagasyaksi nihanta ca kalo brahmavidamvarah || 46 ||

caturmukho mahalingascarulingastathaiva ca |
lingadhyaksah suradhyakso lokadhyakso yugavahah || 47 ||

bijadhyakso bijakarta‌உdhyatmanugato balah |
itihasa karah kalpo gautamo‌உtha jalesvarah || 48 ||

dambho hyadambho vaidambho vaisyo vasyakarah kavih |
loka karta pasu patirmahakarta mahausadhih || 49 ||

aksaram paramam brahma balavanah sakra eva ca |
nitirhyanitih suddhatma suddho manyo manogatih || 50 ||

bahuprasadah svapano darpano‌உtha tvamitrajitah |
vedakarah sutrakaro vidvanah samaramardanah || 51 ||

mahameghanivasi ca mahaghoro vasikarah |
agnijvalo mahajvalo atidhumro huto havih || 52 ||

vrsanah sankaro nityo varcasvi dhumaketanah |
nilastatha‌உngalubdhasca sobhano niravagrahah || 53 ||

svastidah svastibhavasca bhagi bhagakaro laghuh |
utsangasca mahangasca mahagarbhah paro yuva || 54 ||

krsnavarnah suvarnascendriyah sarvadehinamah |
mahapado mahahasto mahakayo mahayasah || 55 ||

mahamurdha mahamatro mahanetro digalayah |
mahadanto mahakarno mahamedhro mahahanuh || 56 ||

mahanaso mahakamburmahagrivah smasanadhrkah |
mahavaksa mahorasko antaratma mrgalayah || 57 ||

lambano lambitosthasca mahamayah payonidhih |
mahadanto mahadamstro mahajihvo mahamukhah || 58 ||

mahanakho maharoma mahakeso mahajatah |
asapatnah prasadasca pratyayo giri sadhanah || 59 ||

snehano‌உsnehanascaivajitasca mahamunih |
vrksakaro vrksa keturanalo vayuvahanah || 60 ||

mandali merudhama ca devadanavadarpaha |
atharvasirsah samasya rkahsahasramiteksanah || 61 ||

yajuh pada bhujo guhyah prakaso jangamastatha |
amogharthah prasadascabhigamyah sudarsanah || 62 ||

upaharapriyah sarvah kanakah kajhncanah sthirah |
nabhirnandikaro bhavyah puskarasthapatih sthirah || 63 ||

dvadasastrasanascadyo yaghyo yaghyasamahitah |
naktam kalisca kalasca makarah kalapujitah || 64 ||

sagano gana karasca bhuta bhavana sarathih |
bhasmasayi bhasmagopta bhasmabhutastarurganah || 65 ||

aganascaiva lopasca maha‌உ‌உtma sarvapujitah |
sankustrisankuh sampannah sucirbhutanisevitah || 66 ||

asramasthah kapotastho visvakarmapatirvarah |
sakho visakhastamrostho hyamujalah suniscayah || 67 ||

kapilo‌உkapilah surayuscaiva paro‌உparah |
gandharvo hyaditistarksyah suvighyeyah susarathih || 68 ||

parasvadhayudho devartha kari subandhavah |
tumbavini mahakopordhvareta jalesayah || 69 ||

ugro vamsakaro vamso vamsanado hyaninditah |
sarvangarupo mayavi suhrdo hyanilo‌உnalah || 70 ||

bandhano bandhakarta ca subandhanavimocanah |
sayaghyarih sakamarih mahadamstro maha‌உ‌உyudhah || 71 ||

bahustvaninditah sarvah sankarah sankaro‌உdhanah |
amareso mahadevo visvadevah surariha || 72 ||

ahirbudhno nirrtisca cekitano haristatha |
ajaikapacca kapali trisankurajitah sivah || 73 ||

dhanvantarirdhumaketuh skando vaisravanastatha |
dhata sakrasca visnusca mitrastvasta dhruvo dharah || 74 ||

prabhavah sarvago vayuraryama savita ravih |
udagrasca vidhata ca mandhata bhuta bhavanah || 75 ||

ratitirthasca vagmi ca sarvakamagunavahah |
padmagarbho mahagarbhascandravaktromanoramah || 76 ||

balavamscopasantasca puranah punyacajhncuri |
kurukarta kalarupi kurubhuto mahesvarah || 77 ||

sarvasayo darbhasayi sarvesam praninampatih |
devadevah mukho‌உsaktah sadasatah sarvaratnavitah || 78 ||

kailasa sikharavasi himavadah girisamsrayah |
kulahari kulakarta bahuvidyo bahupradah || 79 ||

vanijo vardhano vrkso nakulascandanaschadah |
saragrivo mahajatru ralolasca mahausadhah || 80 ||

siddharthakari siddharthascando vyakaranottarah |
simhanadah simhadamstrah simhagah simhavahanah || 81 ||

prabhavatma jagatkalasthalo lokahitastaruh |
sarango navacakrangah ketumali sabhavanah || 82 ||

bhutalayo bhutapatirahoratramaninditah || 83 ||

vahita sarvabhutanam nilayasca vibhurbhavah |
amoghah samyato hyasvo bhojanah pranadharanah || 84 ||

dhrtimanah matimanah daksah satkrtasca yugadhipah |
gopalirgopatirgramo gocarmavasano harah || 85 ||

hiranyabahusca tatha guhapalah pravesinamah |
pratisthayi mahaharso jitakamo jitendriyah || 86 ||

gandharasca suralasca tapah karma ratirdhanuh |
mahagito mahanrttohyapsaroganasevitah || 87 ||

mahaketurdhanurdhaturnaika sanucarascalah |
avedaniya avesah sarvagandhasukhavahah || 88 ||

toranastarano vayuh paridhavati caikatah |
samyogo vardhano vrddho mahavrddho ganadhipah || 89 ||

nityatmasahayasca devasurapatih patih |
yuktasca yuktabahusca dvividhasca suparvanah || 90 ||

asadhasca susadasca dhruvo hari hano harah |
vapuravartamanebhyo vasusrestho mahapathah || 91 ||

sirohari vimarsasca sarvalaksana bhusitah |
aksasca ratha yogi ca sarvayogi mahabalah || 92 ||

samamnayo‌உsamamnayastirthadevo maharathah |
nirjivo jivano mantrah subhakso bahukarkasah || 93 ||

ratna prabhuto raktango maha‌உrnavanipanavitah |
mulo visalo hyamrto vyaktavyaktastapo nidhih || 94 ||

arohano nirohasca salahari mahatapah |
senakalpo mahakalpo yugayuga karo harih || 95 ||

yugarupo maharupo pavano gahano nagah |
nyaya nirvapanah padah pandito hyacalopamah || 96 ||

bahumalo mahamalah sumalo bahulocanah |
vistaro lavanah kupah kusumah saphalodayah || 97 ||

vrsabho vrsabhankango mani bilvo jatadharah |
indurvisarvah sumukhah surah sarvayudhah sahah || 98 ||

nivedanah sudhajatah sugandharo mahadhanuh |
gandhamali ca bhagavanah utthanah sarvakarmanamah || 99 ||

manthano bahulo bahuh sakalah sarvalocanah |
tarastali karastali urdhva samhanano vahah || 100 ||

chatram succhatro vikhyatah sarvalokasrayo mahanah |
mundo virupo vikrto dandi mundo vikurvanah || 101 ||

haryaksah kakubho vajri diptajihvah sahasrapatah |
sahasramurdha devendrah sarvadevamayo guruh || 102 ||

sahasrabahuh sarvangah saranyah sarvalokakrtah |
pavitram trimadhurmantrah kanisthah krsnapingalah || 103 ||

brahmadandavinirmata sataghni satapasadhrkah |
padmagarbho mahagarbho brahmagarbho jalodbhavah || 104 ||

gabhastirbrahmakrdah brahma brahmavidah brahmano gatih |
anantarupo naikatma tigmatejah svayambhuvah || 105 ||

urdhvagatma pasupatirvataramha manojavah |
candani padmamala‌உg{}ryah surabhyuttarano narah || 106 ||

karnikara mahasragvi nilamaulih pinakadhrkah |
umapatirumakanto jahnavi dhrgumadhavah || 107 ||

varo varaho varado varesah sumahasvanah |
mahaprasado damanah satruha svetapingalah || 108 ||

pritatma prayatatma ca samyatatma pradhanadhrkah |
sarvaparsva sutastarksyo dharmasadharano varah || 109 ||

caracaratma suksmatma suvrso go vrsesvarah |
sadhyarsirvasuradityo vivasvanah savita‌உmrtah || 110 ||

vyasah sarvasya sanksepo vistarah paryayo nayah |
rtuh samvatsaro masah paksah sankhya samapanah || 111 ||

kalakastha lavomatra muhurto‌உhah ksapah ksanah |
visvaksetram prajabijam lingamadyastvaninditah || 112 ||

sadasadah vyaktamavyaktam pita mata pitamahah |
svargadvaram prajadvaram moksadvaram trivistapamah || 113 ||

nirvanam hladanam caiva brahmalokah paragatih |
devasuravinirmata devasuraparayanah || 114 ||

devasuragururdevo devasuranamaskrtah |
devasuramahamatro devasuraganasrayah || 115 ||

devasuraganadhyakso devasuraganagranih |
devatidevo devarsirdevasuravarapradah || 116 ||

devasuresvarodevo devasuramahesvarah |
sarvadevamayo‌உcintyo devata‌உ‌உtma‌உ‌உtmasambhavah || 117 ||

udbhidastrikramo vaidyo virajo virajo‌உmbarah |
idyo hasti suravyaghro devasimho nararsabhah || 118 ||

vibudhagravarah sresthah sarvadevottamottamah |
prayuktah sobhano varjaisanah prabhuravyayah || 119 ||

guruh kanto nijah sargah pavitrah sarvavahanah |
srngi srngapriyo babhru rajarajo niramayah || 120 ||

abhiramah suragano viramah sarvasadhanah |
lalatakso visvadeho harino brahmavarcasah || 121 ||

sthavaranampatiscaiva niyamendriyavardhanah |
siddharthah sarvabhutartho‌உcintyah satyavratah sucih || 122 ||

vratadhipah param brahma muktanam paramagatih |
vimukto muktatejasca srimanah srivardhano jagatah || 123 ||

srimanah srivardhano jagatah om nama iti ||
iti sri mahabharate anusasana parve sri siva sahasranama stotram sampurnam ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *