Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Shiva Shadakshara Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Shiva Shadakshara Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

95 Views

ಶಿವಷಡಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶಿವಾಯ ನಮಃ ||

ಶಿವಷಡಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಓಂಕಾರಂ ಬಿನ್ದುಸಂಯುಕ್ತಂ ನಿತ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯನ್ತಿ ಯೋಗಿನಃ |
ಕಾಮದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ಚೈವ ಓಂಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ||೧||

ನಮನ್ತಿ ಋಷಯೋ ದೇವಾ ನಮನ್ತ್ಯಪ್ಸರಸಾಂ ಗಣಾಃ |
ನರಾ ನಮನ್ತಿ ದೇವೇಶಂ ನಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ||೨||

ಮಹಾದೇವಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ಮಹಾಧ್ಯಾನ ಪರಾಯಣಮ್ |
ಮಹಾಪಾಪಹರಂ ದೇವಂ ಮಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ||೩||

ಶಿವಂ ಶಾನ್ತಂ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಮ್ |
ಶಿವಮೇಕಪದಂ ನಿತ್ಯಂ ಶಿಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ||೪||

ವಾಹನಂ ವೃಷಭೋ ಯಸ್ಯ ವಾಸುಕಿಃ ಕಣ್ಠಭೂಷಣಮ್ |
ವಾಮೇ ಶಕ್ತಿಧರಂ ದೇವಂ ವಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ||೫||

ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಸ್ಥಿತೋ ದೇವಃ ಸರ್ವವ್ಯಾಪೀ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಯೋ ಗುರುಃ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಯಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ||೬||

ಷಡಕ್ಷರಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛಿವಸನ್ನಿಧೌ |
ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವೇನ ಸಹ ಮೋದತೇ ||೭||

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಸಂವಾದೇ ಶಿವಷಡಕ್ಷರಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *