Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Shivamahimnah Stotram Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

Shivamahimnah Stotram Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

76 Views

శివమహిమ్నః స్తోత్రమ్ Lyrics in Telugu:

శివాయ నమః ||

శివమహిమ్నః స్తోత్రమ్ |

పుష్పదన్త ఉవాచ ||

మహిమ్నః పారం తే పరమవిదుషో యద్యసద్రుశీ
స్తుతిర్బ్రహ్మాదీనామపి తదవసన్నాస్త్వయి గిరః |
అథా వాచ్యః సర్వః స్వమతిపరిణామావధి గృణన్
మమాప్యేష స్తోత్రమ్ హర నిరపవాదః పరికరః || ౧||

అతీతః పన్థానం తవ చ మహిమా వాఙ్మనసయో-
రతద్వ్యావృత్యా యం చకితమభిధత్తే శ్రుతిరపి |
స కస్య స్తోతవ్యః కతివిధగుణః కస్య విషయః
పదే త్వర్వాచీనే పతతి న మనః కస్య న వచః ||౨||

మధుస్ఫీతా వాచః పరమమృతం నిర్మితవత-
స్తవ బ్రహ్మన్ కిం వాగపి సురగురోర్విస్మయపదమ్ |
మమ త్వేతాం వాణీం గుణకథనపుణ్యేన భవతః
పునామీత్యర్థేఽస్మిన్ పురమథన బుద్ధిర్వ్యవసితా || ౩||

తవైశ్వర్యం యత్తజ్జగదుదయరక్షాప్రళయకృత్
త్రయీవస్తు వ్యస్తం తిసృషు గుణభిన్నాసు తనుషు |
అభవ్యానామస్మిన్వరద రమణీయామరమణీం
విహన్తుం వ్యాక్రోశీం విదధత ఇహైకే జడధియః ||౪||

కిమీహః కింకాయః స ఖలు కిముపాయస్త్రిభువనం
కిమాధారో ధాతా సృజతి కిముపాదాన ఇతి చ |
అతర్క్యైశ్వర్యే త్వయ్యనవసరదుఃస్థో హతధియః
కుతర్కోఽయం కాంశ్చిన్ముఖరయతి మోహాయ జగతః ||౫||

అజన్మానో లోకాః కిమవయవవన్తోఽపి జగతా-
మధిష్ఠాతారం కిం భవవిధిరనాద్రుత్య భవతి |
అనీశో వా కుర్యాద్ భువనజననే కః పరికరో
యతో మన్దాస్త్వాం ప్రత్యమరవర సంశేరత ఇమే || ౬||

త్రయీ సాంఖ్యం యోగః పశుపతిమతం వైష్ణవమితి
ప్రభిన్నే ప్రస్థానే పరమిదమదః పథ్యమితి చ |
రుచీనాం వైచిత్ర్యాదృజుకుటిల నానాపథజుషాం
నృణామేకో గమ్యస్త్వమసి పయసామర్ణవ ఇవ ||౭||

మహోక్షః ఖట్వాఙ్గం పరశురజినం భస్మ ఫణినః
కపాలం చేతీయత్తవ వరద తన్త్రోపకరణమ్ |
సురాస్తాం తామృద్ధిం దధతి తు భవద్భౄప్రణిహితాం
న హి స్వాత్మారామం విషయమృగతృష్ణా భ్రమయతి ||౮||

ధ్రువం కశ్చిత్సర్వం సకలమపరస్త్వధ్రువమిదం
పరో ధ్రౌవ్యాధ్రౌవ్యే జగతి గదతి వ్యస్తవిషయే |
సమస్తేఽప్యేతస్మిన్ పురమథన తైర్విస్మిత ఇవ
స్తువన్ ఞ్జిహ్రేమి త్వాం న ఖలు నను ధృష్టా ముఖరతా || ౯||

తవైశ్వర్యం యత్నాద్యదుపరి విరిన్చిర్హరిరధః
పరిచ్ఛేత్తుం యాతావనలమనలస్కన్ధవపుషః |
తతో భక్తిశ్రద్ధాభరగురు-గృణద్భ్యాం గిరిశ యత్
స్వయం తస్థే తాభ్యాం తవ కిమనువృత్తిర్న ఫలతి ||౧౦||

అయత్నాదాపాద్య త్రిభువనమవైరవ్యతికరం
దశాస్యో యద్బాహూనభృత రణకణ్డూపరవశాన్ |
శిరః పద్మశ్రేణీరచితచరణాంభోరుహబలేః
స్థిరాయాస్త్వద్భక్తేస్త్రిపురహర విస్ఫూర్జితమిదమ్ ||౧౧||

అముష్య త్వత్సేవాసమధిగతసారం భుజవనం
బలాత్ కైలాసేఽపి త్వదధివసతౌ విక్రమయతః |
అలభ్యా పాతాళేఽప్యలసచలితాఙ్గుష్ఠశిరసి
ప్రతిష్ఠా త్వయ్యాసీద్ధ్రువముపచితో ముహ్యతి ఖలః ||౧౨||

యద్రుద్ధిం సుత్రామ్ణో వరద పరమోచ్చైరపి సతీ-
మధశ్చక్రే బాణః పరిజనవిధేయత్రిభువనః |
న తచ్చిత్రం తస్మిన్వరివసితరి త్వచ్చరణయో
ర్న కస్యాప్యున్నత్యై భవతి శిరసస్త్వయ్యవనతిః ||౧౩||

అకాణ్డబ్రహ్మాణ్డక్షయచకితదేవాసురకృపా-
విధేయస్యాఽసీద్యస్త్రినయనవిషం సంహృతవతః |
స కల్మాషః కణ్ఠే తవ న కురుతే న శ్రియమహో
వికారోఽపి శ్లాఘ్యో భువనభయభఙ్గవ్యసనినః ||౧౪||

అసిద్ధార్థా నైవ క్వచిదపి సదేవాసురనరే
నివర్తన్తే నిత్యం జగతి జయినో యస్య విశిఖాః |
స పశ్యన్నీశ త్వామితరసురసాధారణమభూత్
స్మరః స్మర్తవ్యాత్మా న హి వశిషు పథ్యః పరిభవః ||౧౫||

మహీ పాదాఘాతాత్ వ్రజతి సహసా సంశయపదం
పదం విష్ణోర్భ్రామ్యద్భుజపరిఘరుగ్ణగ్రహగణమ్ |
ముహుర్ద్యౌర్దౌఃస్థ్యం యాత్యనిభృతజటా తాడితతటా
జగద్రక్షాయై త్వం నటసి నను వామైవ విభుతా ||౧౬||

వియద్వ్యాపీ తారాగణగుణితఫేనోద్గమరుచిః
ప్రవాహో వారాం యః పృషతలఘుద్రుష్టః శిరసి తే |
జగద్ ద్వీపాకారం జలధివలయం తేన కృతమి-
త్యనేనైవోన్నేయం ధృతమహిమ దివ్యం తవ వపుః ||౧౭||

రథః క్షోణీ యన్తా శతధృతిరగేన్ద్రో ధనురథో
రథాఙ్గే చన్ద్రాకౌ రథచరణపాణిః శర ఇతి |
దిధక్షోస్తే కోఽయం త్రిపురతృణమాడమ్బరవిధి-
ర్విధేయైః క్రీడన్త్యో న ఖలు పరతన్త్రాః ప్రభుధియః ||౧౮||

హరిస్తే సాహస్రం కమలబలిమాధాయ పదయో-
ర్యదేకోనే తస్మిన్నిజముదహరన్నేత్రకమలమ్ |
గతో భక్త్యుద్రేకః పరిణతిమసౌ చక్రవపుషా
త్రయాణాం రక్షాయై త్రిపురహర జాగర్తి జగతామ్ ||౧౯||

క్రతౌ సుప్తే జాగ్రత్త్వమసి ఫలయోగే క్రతుమతాం
క్వ కర్మ ప్రధ్వస్తం ఫలతి పురుషారాధనమృతే |
అతస్త్వాం సంప్రేక్ష్య క్రతుషు ఫలదానప్రతిభువం
శ్రుతౌ శ్రద్ధాం బద్ధ్వా దృఢపరికరః* కర్మసు జనః ||౨౦||

క్రియాదక్షో దక్షః క్రతుపతిరధీశస్తనుభృతా-
మృషీణామార్త్విజ్యం శరణద సదస్యాః సురగణాః |
క్రతుభ్రేషస్త్వత్తః క్రతుఫలవిధానవ్యసనినో
ధ్రువం కర్తుః శ్రద్ధావిధురమభిచారాయ హి మఖాః ||౨౧||

ప్రజానాథం నాథ ప్రసభమభికం స్వాం దుహితరం
గతం రోహిద్భూతాం రిరమయిషుమృష్యస్య వపుషా |
ధనుష్పాణేర్యాతం దివమపి సపత్రాకృతమముం
త్రసన్తం తేఽద్యాపి త్యజతి న మృగవ్యాధరభసః ||౨౨||

స్వలావణ్యాశంసా ధృతధనుషమహ్నాయ తృణవ-
త్పురః ప్లుష్టం ద్రుష్ట్వా పురమథన పుష్పాయుధమపి |
యది స్తైణం దేవీ యమనిరత దేహార్ధఘటనా-
దవైతి త్వామద్ధా బత వరద ముగ్ధా యువతయః ||౨౩||

శ్మశానేష్వాక్రీడా స్మరహర పిశాచాః సహచరా-
శ్చితాభస్మాలేపః స్రగపి నృకరోటీపరికరః |
అమఙ్గల్యం శీలం తవ భవతు నామైవమఖిలం
తథాపి స్మర్తౄణాం వరద పరమం మఙ్గలమసి ||౨౪||

మనః ప్రత్యక్వ్చిత్తే సవిధమవధాయాత్తమరుతః
ప్రహృష్యద్రోమాణః ప్రమదసలిలోత్సఙ్గితద్రుశః |
యదాలోక్యాహ్లాదం హ్రుద ఇవ నిమజ్యామృతమయే
దధత్యన్తస్తత్త్వం కిమపి యమినస్తత్కిల భవాన్ ||౨౫||

త్వమర్కస్త్వం సోమస్త్వమసి పవనస్త్వం హుతవహ-
స్త్వమాపస్త్వం వ్యోమ త్వము ధరణిరాత్మా త్వమితి చ |
పరిచ్ఛిన్నామేవం త్వయి పరిణతా బిభ్రతు గిరం
న విద్మస్తత్తత్వం వయమిహ తు యత్త్వం న భవసి ||౨౬||

త్రయీం త్రిస్త్రో వృత్తీస్త్రిభువనమథో త్రీనపి సురా-
నకారాద్యైర్వర్ణైస్త్రిభిరభిదధత్తీర్ణవికృతి |
తురీయం తే ధామ ధ్వనిభిరవరున్ధానమణుభిః
సమస్తం వ్యస్తం త్వం శరణద గృణాత్యోమితి పదమ్ ||౨౭||

భవః శర్వో రుద్రః పశుపతిరథోగ్రః సహ మహాం-
స్తథా భీమేశానావితి యదభిధానాష్టకమిదమ్ |
అముష్మిన్ప్రత్యేకం ప్రవిచరతి దేవ శ్రుతిరపి
ప్రియాయాస్మై ధామ్నే ప్రవిహిత నమస్యోఽస్మి భవతే ||౨౮||

నమో నేదిష్ఠాయ ప్రియదవ దవిష్ఠాయ చ నమో
నమః క్షోదిష్ఠాయ స్మరహర మహిష్ఠాయ చ నమః |
నమో వర్షిష్ఠాయ త్రినయన యవిష్ఠాయ చ నమో
నమః సర్వస్మై తే తదిదమితి శర్వాయ చ నమః ||౨౯||

బహులరజసే విశ్వోత్పత్తౌ భవాయ నమో నమః
ప్రబలతమసే తత్సంహారే హరాయ నమో నమః |
జనసుఖకృతే సత్త్వోద్రిక్తౌ మృడాయ నమో నమః
ప్రమహసి పదే నిస్త్రైగుణ్యే శివాయ నమో నమః ||౩౦||

కృశపరిణతి చేతః క్లేశవశ్యం క్వ చేదం
క్వ చ తవ గుణసీమోల్లఙ్ఘినీ శశ్వద్రుద్ధిః |
ఇతి చకితమమన్దీకృత్య మాం భక్తిరాధా-
ద్వరద చరణయోస్తే వాక్యపుష్పోపహారమ్ || ౩౧||

అసితగిరిసమం స్యాత్కజ్జలం సిన్ధుపాత్రే
సురతరువరశాఖా లేఖనీ పత్రముర్వీ |
లిఖతి యది గృహీత్వా శారదా సర్వకాలం
తదపి తవ గుణానామీశ పారం న యాతి ||౩౨||

అసురసురమునీన్ద్రైరర్చితస్యేన్దుమౌలే-
ర్గ్రథితగుణమహిమ్నో నిర్గుణస్యేశ్వరస్య |
సకలగణవరిష్ఠః పుష్పదన్తాభిధానో
రుచిరమలఘువృత్తైః స్తోత్రమేతచ్చకార ||౩౩||

అహరహరనవద్యం ధూర్జటేః స్తోత్ర మేత-
త్పఠతి పరమభక్త్యా శుద్ధచిత్తః పుమాన్యః |
స భవతి శివలోకే రుద్రతుల్యస్తథాఽత్ర
ప్రచురతరధనాయుః పుత్రవాన్ కీర్తిమాంశ్చ ||౩౪||

మహేశాన్నాపరో దేవో మహిమ్నో నాపరా స్తుతిః |
అఘోరాన్నాపరో మన్త్రో నాస్తి తత్త్వం గురోః పరమ్ ||౩౫||

దీక్షాదానం తపస్తీర్థమ్ జ్ఞానం యాగాదికాః క్రియాః |
మహిమ్నః స్తవపాఠస్య కలాం నార్హన్తి షోడశీమ్ ||౩౬||

కుసుమదశననామా సర్వగన్ధర్వరాజః
శిశుశశిధరమౌలేర్దేవదేవస్య దాసః |
స గురు** నిజమహిమ్నో భ్రష్ట ఏవాస్య రోషా-
త్స్తవనమిదమకార్షీద్దివ్యదివ్యం మహిమ్నః ||౩౭||

సురవర మునిపూజ్యం స్వర్గమోక్షైకహేతుం
పఠతి యది మనుష్యః ప్రాఞ్జలిర్నాన్యచేతాః |
వ్రజతి శివసమీపం కిన్నరైః స్తూయమానః
స్తవనమిదమమోఘం పుష్పదన్తప్రణీతమ్ ||౩౮||

ఆసమాప్తమిదం స్తోత్రమ్ పుణ్యం గన్ధర్వభాషితమ్ |
అనౌపమ్యం మనోహారి శివమీశ్వరవర్ణనమ్ ||౩౯||

ఇత్యేషా వాఙ్మయీ పూజా శ్రీమచ్ఛఙ్కరపాదయోః |
అర్పితా తేన దేవేశః ప్రీయతాం మే సదాశివః ||౪౦||

తవ తత్వం న జానామి కీద్రుశోఽసి మహేశ్వర |
యాద్రుశోఽసి మహాదేవ తాద్రుశాయ నమో నమః |౪౧|

ఏకకాలం ద్వికాలం వా త్రికాలం యః పఠేన్నరః |
సర్వపాపవినిర్ముక్తః శివలోకే మహీయతే |౪౨|

శ్రీ పుష్పదన్తముఖపఙ్కజనిర్గతేన
స్తోత్రేణ కిల్బిషహరేణ హరప్రియేణ |
కణ్ఠస్థితేన పఠితేన సమాహితేన
సుప్రీణితో భవతి భూతపతిర్మహేశః || ౪౩||

ఇతి శ్రీపుష్పదన్తవిరచితం శివమహిమ్నః స్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ||

———————————–

పాఠభేదమ్

*కృతపరికరః

**ఖలు

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *