Panchaka

Shri GaNeshapanchakam Punjabi Lyrics | ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਪਞ੍ਚਕਮ੍

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਪਞ੍ਚਕਮ੍


ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਜਯਮ੍ ।
ਸਦ੍ਗੁਰੁ ਸ਼੍ਰੀਤ੍ਯਾਗਰਾਜਸ੍ਵਾਮਿਨੇ ਨਮੋ ਨਮਃ ।

ॐ ਵਿਨਾਯਕਾਯ ਵਿਦ੍ਮਹੇ । ਵਿਘ੍ਨਘ੍ਨਾਯ ਚ ਧੀਮਹਿ ।
ਤਨ੍ਨੋ ਦਨ੍ਤਿਃ ਪ੍ਰਚੋਦਯਾਤ੍ ॥

ਅਥ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਪਞ੍ਚਕਮ੍ ।
ਵਿਨਾਯਕੈਕਦਨ੍ਤਾਯ ਵ੍ਯਾਸਭਾਰਤਲੇਖਿਨੇ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਰਮ੍ਭਵਿਨੂਤਾਯ ਵਿਘ੍ਨੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੧॥

ਗਣੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਗਮ੍ਯਾਯ ਗਾਨਾਰਮ੍ਭਨੁਤਾਯ ਚ ।
ਗਂਰੂਪਾਯ ਗਰਿਸ਼੍ਠਾਯ ਗੌਰੀਸੁਤਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੨॥

ਅਕ੍ਸ਼ਰਾਰਮ੍ਭਵਨ੍ਦ੍ਯਾਯ ਆਗਾਧਜ੍ਞਾਨਸਿਦ੍ਧਯੇ ।
ਇਹਲੋਕਸੁਸਨ੍ਨੇਤ੍ਰੇ ਈਸ਼ਪੁਤ੍ਰਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੩॥

ਉਤ੍ਤਮਸ਼੍ਲੋਕਪੂਜ੍ਯਾਯ ਊਰ੍ਧ੍ਵਦਸ਼੍ਟਿਪ੍ਰਸਾਦਿਨੇ ।
ਏਕਚਿਤ੍ਤਪ੍ਰਦਾਤ੍ਰੇ ਚ ਐਕ੍ਯਧ੍ਯੇਯਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੪॥

ਓਂਕਾਰਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡਾਯ ਔਪਹਾਰਿਕਗੀਤਯੇ ।
ਪਞ੍ਚਕਸ਼੍ਲੋਕਮਾਲਾਯ ਪੁਸ਼੍ਪਾਰ੍ਚਿਤਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੫॥

ਮਙ੍ਗਲਂ ਗਣਨਾਥਾਯ ਸਰ੍ਵਾਰਮ੍ਭਾਯ ਮਙ੍ਗਲਮ੍ ।
ਮਙ੍ਗਲਂ ਜਯਕਾਰਾਯ ਹੇਰਮ੍ਭਾਯ ਸੁਮਙ੍ਗਲਮ੍ ॥ ੬॥

ਇਤਿ ਸਦ੍ਗੁਰੁਸ਼੍ਰੀਤ੍ਯਾਗਰਾਜਸ੍ਵਾਮਿਨਃ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯਯਾ ਭਕ੍ਤਯਾ ਪੁਸ਼੍ਪਯਾ ਕਤਂ
ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਪਞ੍ਚਕਂ ਗੁਰੌ ਸਮਰ੍ਪਿਤਮ੍ ।
ॐ ਸ਼ੁਭਮਸ੍ਤੁ ।

Add Comment

Click here to post a comment