Ashtaka

Shri Govindashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીગોવિન્દાષ્ટકં

શ્રીગોવિન્દાષ્ટકં Lyrics in Gujarati:

સત્યં જ્ઞાનમનન્તં નિત્યમનાકાશં પરમાકાશં
ગોષ્ઠપ્રાઙ્ગણરિઙ્ખણલોલમનાયાસં પરમાયાસમ્ ।
માયાકલ્પિતનાનાકારમનાકારં ભુવનાકારં
ક્ષ્માયા નાથમનાથં પ્રણમત ગોવિન્દં પરમાનન્દમ્ ॥ ૧॥

મૃત્સ્નામત્સીહેતિ યશોદાતાડનશૈશવ સન્ત્રાસં
વ્યદિતવક્ત્રાલોકિતલોકાલોકચતુર્દશલોકાલિમ્ ।
લોકત્રયપુરમૂલસ્તમ્ભં લોકાલોકમનાલોકં
લોકેશં પરમેશં પ્રણમત ગોવિન્દં પરમાનન્દમ્ ॥ ૨॥

ત્રૈવિષ્ટપરિપુવીરઘ્નં ક્ષિતિભારઘ્નં ભવરોગઘ્નં
કૈવલ્યં નવનીતાહારમનાહારં ભુવનાહારમ્ ।
વૈમલ્યસ્ફુટચેતોવૃત્તિવિશેષાભાસમનાભાસં
શૈવં કેવલશાન્તં પ્રણમત ગોવિન્દં પરમાનન્દમ્ ॥ ૩॥

ગોપાલં પ્રભુલીલાવિગ્રહગોપાલં કુલગોપાલં
ગોપીખેલનગોવર્ધનધૃતિલીલાલાલિતગોપાલમ્ ।
ગોભિર્નિગદિત ગોવિન્દસ્ફુતનામાનં બહુનામાનં
ગોપીગોચરપથિકં પ્રણમત ગોવિન્દં પરમાનન્દમ્ ॥ ૪॥

ગોપીમણ્ડલગોષ્ઠિભેદં ભેદાવસ્થમભેદાભં
શશ્વદ્ગોખુરનિર્ઘૂતોદ્ધતધૂલીધૂસરસૌભાગ્યમ્ ।
શ્રદ્ધાભક્તિગૃહીતાનન્દમચિન્ત્યં ચિન્તિતસદ્ભાવં
ચિન્તામણિમહિમાનં પ્રણમત ગોવિન્દં પરમાનન્દમ્ ॥ ૫॥

સ્નાનવ્યાકુલયોશિદ્વસ્ત્રમુપાદાયાગમુપારૂઢં
વ્યદિત્સન્તિરથ દિગ્વસ્ત્રા હ્યુપુદાતુમુપાકર્ષન્તમ્ ।
નિર્ધૂતદ્વયશોકવિમોહં બુદ્ધં બુદ્ધેરન્તસ્થં
સત્તામાત્રશરીરં પ્રણમત ગોવિન્દં પરમાનન્દમ્ ॥ ૬॥

કાન્તં કારણકારણમાદિમનાદિં કાલમનાભાસં
કાલિન્દીગતકાલિયશિરસિ મુહુર્નૃત્યન્તં નૃત્યન્તમ્ ।
કાલં કાલકલાતીતં કલિતાશેષં કલિદોષઘ્નં
કાલત્રયગતિહેતું પ્રણમત ગોવિન્દં પરમાનન્દમ્ ॥ ૭॥

વૃન્દાવનભુવિ વૃન્દારકગણવૃન્દારાધ્યં વન્દેઽહં
કુન્દાભામલમન્દસ્મેરસુધાનન્દં સુહૃદાનન્દમ્ ।
વન્દ્યાશેષમહામુનિમાનસવન્દ્યાનન્દપદદ્વન્દ્વં
વન્દ્યાશેષગુણાબ્ધિં પ્રણમત ગોવિન્દં પરમાનન્દમ્ ॥ ૮॥

ગોવિન્દાષ્ટકમેતદધીતે ગોવિન્દાર્પિતચેતા યો
ગોવિન્દાચ્યુત માધવ વિષ્ણો ગોકુલનાયક કૃષ્ણેતિ ।
ગોવિન્દાઙ્ઘ્રિસરોજધ્યાનસુધાજલધૌતસમસ્તાઘો
ગોવિન્દં પરમાનન્દામૃતમન્તઃસ્થં સ તમભ્યેતિ ॥

॥ ઇતિ શ્રીમચ્છઙ્કરાચાર્યવિરચિતં શ્રીગોવિન્દાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Shri Govindashtakam Meaning:

Worship Govinda who is supreme bliss, real, knowledge, infinite, and eternal, who is free from akaùa (and other upadhis), who is the highest light, who was eager as a child to crawl in the cow-pen, who is really free from difficulties, but who appears to be in difficulties (or who is the abode of maya, cause of all), who appears manifold due to maya, who appears as the world, who is the Lord of the earth and Ùri, and who has no Lord to control him.

Worship Govinda who is supreme bliss, who showed the fear of a child when beaten by Yashoda saying, “You are eating earth”, and in whose opened mouth was seen the row of fourteen worlds, visible and invisible, who is the support of the three worlds (vis., Svarga, prithvi, patala), who is in the form of the worlds, visible and invisible, who cannot be seen, who is the controller of the universe and who is the supreme Lord.

Worship Govinda who is supreme bliss, who killed the mighty enemies of the Devas and reduced the weight of the world, who removes the disease of birth (from his devotees), who is one, who had butter for his food, though not requiring food at all, who swallowed the world (during pralaya), who shines brilliantly in the pure and clear mental mode, who cannot be revealed by anything else, who adores Ùiva, and who is wholly auspicious.

Worship Govinda who is supreme bliss, who is the protector of the world, who made his advent in the world as Gopala through his lila, who is the protector of the race (of Yadavas) and of cows, who made the cowherds happy by lifting up through his lila the Govardhana mountain were the gopes used to play, whose name “Govinda” is uttered clearly by the cows (or scriptures), who has may names, and who is beyond the reach of the ignorant.

Worship Govinda who is supreme bliss, who was present in each of the different groups of gopis, who appears in different forms, who is one and nondual, whose beautiful form was covered by the dust raised always by the hooves of the cows, whose blissful nature is realized by sraddha and bhakti, who is unimaginable, whose existence is known to the wise, and whose greatness is like that of the gem cintamaïi.

Worship Govinda s supreme bliss, who climbed up the tree carrying the clothes of women busily engaged in their bath and who made them come close to him for the purpose of giving the clothes to them who desired to get back their clothes, who is free from duality, grief and delusion, who is wise, who dwells in the intellect, and who is pure-existence.

Worship Govinda who is supreme bliss, who is beautiful, who is the ultimate cause, who is the source of everything, who is without beginning whose colour is like that of the dark cloud, which often danced excessively on the hood of the serpent Kalinde inhabiting the river Kalinde (Yamuna), who manifests as time, who transcends the measures of time, who knows everything, who is the destroyer of the evil of kali, and who is the controller of the motion of the three dimensions of time

Worship Govinda who is supreme bliss who is in the land of Brindavan which is worshipped and saluted by many groups of Gods, whose nectar-bliss of spotless smile resembles kunda flower, who is infinite bliss, whose feet are praised and worshipped by the minds of all great sages adored by all, and who is the ocean of praiseworthy qualities.

He who recites this Govindaauuakam by fixing his mind on Govinda and uttering the names of Govinda, Acyuta, Madhava, Vishnu, Gokulanayaka and Krishna, and gets all his sins washed off by the nectar of meditation on the lotus-feet of Govinda, attains the indwelling Govinda, the nectar of the supreme bliss.