Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Govindashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗೋವಿನ್ದಾಷ್ಟಕಂ

Shri Govindashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗೋವಿನ್ದಾಷ್ಟಕಂ

248 Views

ಶ್ರೀಗೋವಿನ್ದಾಷ್ಟಕಂ Lyrics in Kannada:

ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನನ್ತಂ ನಿತ್ಯಮನಾಕಾಶಂ ಪರಮಾಕಾಶಂ
ಗೋಷ್ಠಪ್ರಾಂಗಣರಿಂಖಣಲೋಲಮನಾಯಾಸಂ ಪರಮಾಯಾಸಮ್ ।
ಮಾಯಾಕಲ್ಪಿತನಾನಾಕಾರಮನಾಕಾರಂ ಭುವನಾಕಾರಂ
ಕ್ಷ್ಮಾಯಾ ನಾಥಮನಾಥಂ ಪ್ರಣಮತ ಗೋವಿನ್ದಂ ಪರಮಾನನ್ದಮ್ ॥ 1॥

ಮೃತ್ಸ್ನಾಮತ್ಸೀಹೇತಿ ಯಶೋದಾತಾಡನಶೈಶವ ಸನ್ತ್ರಾಸಂ
ವ್ಯದಿತವಕ್ತ್ರಾಲೋಕಿತಲೋಕಾಲೋಕಚತುರ್ದಶಲೋಕಾಲಿಮ್ ।
ಲೋಕತ್ರಯಪುರಮೂಲಸ್ತಮ್ಭಂ ಲೋಕಾಲೋಕಮನಾಲೋಕಂ
ಲೋಕೇಶಂ ಪರಮೇಶಂ ಪ್ರಣಮತ ಗೋವಿನ್ದಂ ಪರಮಾನನ್ದಮ್ ॥ 2॥

ತ್ರೈವಿಷ್ಟಪರಿಪುವೀರಘ್ನಂ ಕ್ಷಿತಿಭಾರಘ್ನಂ ಭವರೋಗಘ್ನಂ
ಕೈವಲ್ಯಂ ನವನೀತಾಹಾರಮನಾಹಾರಂ ಭುವನಾಹಾರಮ್ ।
ವೈಮಲ್ಯಸ್ಫುಟಚೇತೋವೃತ್ತಿವಿಶೇಷಾಭಾಸಮನಾಭಾಸಂ
ಶೈವಂ ಕೇವಲಶಾನ್ತಂ ಪ್ರಣಮತ ಗೋವಿನ್ದಂ ಪರಮಾನನ್ದಮ್ ॥ 3॥

ಗೋಪಾಲಂ ಪ್ರಭುಲೀಲಾವಿಗ್ರಹಗೋಪಾಲಂ ಕುಲಗೋಪಾಲಂ
ಗೋಪೀಖೇಲನಗೋವರ್ಧನಧೃತಿಲೀಲಾಲಾಲಿತಗೋಪಾಲಮ್ ।
ಗೋಭಿರ್ನಿಗದಿತ ಗೋವಿನ್ದಸ್ಫುತನಾಮಾನಂ ಬಹುನಾಮಾನಂ
ಗೋಪೀಗೋಚರಪಥಿಕಂ ಪ್ರಣಮತ ಗೋವಿನ್ದಂ ಪರಮಾನನ್ದಮ್ ॥ 4॥

ಗೋಪೀಮಂಡಲಗೋಷ್ಠಿಭೇದಂ ಭೇದಾವಸ್ಥಮಭೇದಾಭಂ
ಶಶ್ವದ್ಗೋಖುರನಿರ್ಘೂತೋದ್ಧತಧೂಲೀಧೂಸರಸೌಭಾಗ್ಯಮ್ ।
ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗೃಹೀತಾನನ್ದಮಚಿನ್ತ್ಯಂ ಚಿನ್ತಿತಸದ್ಭಾವಂ
ಚಿನ್ತಾಮಣಿಮಹಿಮಾನಂ ಪ್ರಣಮತ ಗೋವಿನ್ದಂ ಪರಮಾನನ್ದಮ್ ॥ 5॥

ಸ್ನಾನವ್ಯಾಕುಲಯೋಶಿದ್ವಸ್ತ್ರಮುಪಾದಾಯಾಗಮುಪಾರೂಢಂ
ವ್ಯದಿತ್ಸನ್ತಿರಥ ದಿಗ್ವಸ್ತ್ರಾ ಹ್ಯುಪುದಾತುಮುಪಾಕರ್ಷನ್ತಮ್ ।
ನಿರ್ಧೂತದ್ವಯಶೋಕವಿಮೋಹಂ ಬುದ್ಧಂ ಬುದ್ಧೇರನ್ತಸ್ಥಂ
ಸತ್ತಾಮಾತ್ರಶರೀರಂ ಪ್ರಣಮತ ಗೋವಿನ್ದಂ ಪರಮಾನನ್ದಮ್ ॥ 6॥

ಕಾನ್ತಂ ಕಾರಣಕಾರಣಮಾದಿಮನಾದಿಂ ಕಾಲಮನಾಭಾಸಂ
ಕಾಲಿನ್ದೀಗತಕಾಲಿಯಶಿರಸಿ ಮುಹುರ್ನೃತ್ಯನ್ತಂ ನೃತ್ಯನ್ತಮ್ ।
ಕಾಲಂ ಕಾಲಕಲಾತೀತಂ ಕಲಿತಾಶೇಷಂ ಕಲಿದೋಷಘ್ನಂ
ಕಾಲತ್ರಯಗತಿಹೇತುಂ ಪ್ರಣಮತ ಗೋವಿನ್ದಂ ಪರಮಾನನ್ದಮ್ ॥ 7॥

ವೃನ್ದಾವನಭುವಿ ವೃನ್ದಾರಕಗಣವೃನ್ದಾರಾಧ್ಯಂ ವನ್ದೇಽಹಂ
ಕುನ್ದಾಭಾಮಲಮನ್ದಸ್ಮೇರಸುಧಾನನ್ದಂ ಸುಹೃದಾನನ್ದಮ್ ।
ವನ್ದ್ಯಾಶೇಷಮಹಾಮುನಿಮಾನಸವನ್ದ್ಯಾನನ್ದಪದದ್ವನ್ದ್ವಂ
ವನ್ದ್ಯಾಶೇಷಗುಣಾಬ್ಧಿಂ ಪ್ರಣಮತ ಗೋವಿನ್ದಂ ಪರಮಾನನ್ದಮ್ ॥ 8॥

ಗೋವಿನ್ದಾಷ್ಟಕಮೇತದಧೀತೇ ಗೋವಿನ್ದಾರ್ಪಿತಚೇತಾ ಯೋ
ಗೋವಿನ್ದಾಚ್ಯುತ ಮಾಧವ ವಿಷ್ಣೋ ಗೋಕುಲನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣೇತಿ ।
ಗೋವಿನ್ದಾಂಘ್ರಿಸರೋಜಧ್ಯಾನಸುಧಾಜಲಧೌತಸಮಸ್ತಾಘೋ
ಗೋವಿನ್ದಂ ಪರಮಾನನ್ದಾಮೃತಮನ್ತಃಸ್ಥಂ ಸ ತಮಭ್ಯೇತಿ ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಗೋವಿನ್ದಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Shri Govindashtakam Meaning:

Worship Govinda who is supreme bliss, real, knowledge, infinite, and eternal, who is free from akaùa (and other upadhis), who is the highest light, who was eager as a child to crawl in the cow-pen, who is really free from difficulties, but who appears to be in difficulties (or who is the abode of maya, cause of all), who appears manifold due to maya, who appears as the world, who is the Lord of the earth and Ùri, and who has no Lord to control him.

Worship Govinda who is supreme bliss, who showed the fear of a child when beaten by Yashoda saying, “You are eating earth”, and in whose opened mouth was seen the row of fourteen worlds, visible and invisible, who is the support of the three worlds (vis., Svarga, prithvi, patala), who is in the form of the worlds, visible and invisible, who cannot be seen, who is the controller of the universe and who is the supreme Lord.

Worship Govinda who is supreme bliss, who killed the mighty enemies of the Devas and reduced the weight of the world, who removes the disease of birth (from his devotees), who is one, who had butter for his food, though not requiring food at all, who swallowed the world (during pralaya), who shines brilliantly in the pure and clear mental mode, who cannot be revealed by anything else, who adores Ùiva, and who is wholly auspicious.

Worship Govinda who is supreme bliss, who is the protector of the world, who made his advent in the world as Gopala through his lila, who is the protector of the race (of Yadavas) and of cows, who made the cowherds happy by lifting up through his lila the Govardhana mountain were the gopes used to play, whose name “Govinda” is uttered clearly by the cows (or scriptures), who has may names, and who is beyond the reach of the ignorant.

Worship Govinda who is supreme bliss, who was present in each of the different groups of gopis, who appears in different forms, who is one and nondual, whose beautiful form was covered by the dust raised always by the hooves of the cows, whose blissful nature is realized by sraddha and bhakti, who is unimaginable, whose existence is known to the wise, and whose greatness is like that of the gem cintamaïi.

Worship Govinda s supreme bliss, who climbed up the tree carrying the clothes of women busily engaged in their bath and who made them come close to him for the purpose of giving the clothes to them who desired to get back their clothes, who is free from duality, grief and delusion, who is wise, who dwells in the intellect, and who is pure-existence.

Worship Govinda who is supreme bliss, who is beautiful, who is the ultimate cause, who is the source of everything, who is without beginning whose colour is like that of the dark cloud, which often danced excessively on the hood of the serpent Kalinde inhabiting the river Kalinde (Yamuna), who manifests as time, who transcends the measures of time, who knows everything, who is the destroyer of the evil of kali, and who is the controller of the motion of the three dimensions of time

Worship Govinda who is supreme bliss who is in the land of Brindavan which is worshipped and saluted by many groups of Gods, whose nectar-bliss of spotless smile resembles kunda flower, who is infinite bliss, whose feet are praised and worshipped by the minds of all great sages adored by all, and who is the ocean of praiseworthy qualities.

He who recites this Govindaauuakam by fixing his mind on Govinda and uttering the names of Govinda, Acyuta, Madhava, Vishnu, Gokulanayaka and Krishna, and gets all his sins washed off by the nectar of meditation on the lotus-feet of Govinda, attains the indwelling Govinda, the nectar of the supreme bliss.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *