Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Govindashtakam Lyrics in Tamil | ஶ்ரீகோ³விந்தா³ஷ்டகம்

Shri Govindashtakam Lyrics in Tamil | ஶ்ரீகோ³விந்தா³ஷ்டகம்

451 Views

ஶ்ரீகோ³விந்தா³ஷ்டகம் Lyrics in Tamil:

ஸத்யம் ஜ்ஞாநமநந்தம் நித்யமநாகாஶம் பரமாகாஶம்
கோ³ஷ்ட²ப்ராங்க³ணரிங்க²ணலோலமநாயாஸம் பரமாயாஸம் ।
மாயாகல்பிதநாநாகாரமநாகாரம் பு⁴வநாகாரம்
க்ஷ்மாயா நாத²மநாத²ம் ப்ரணமத கோ³விந்த³ம் பரமாநந்த³ம் ॥ 1॥

ம்ருʼத்ஸ்நாமத்ஸீஹேதி யஶோதா³தாட³நஶைஶவ ஸந்த்ராஸம்
வ்யதி³தவக்த்ராலோகிதலோகாலோகசதுர்த³ஶலோகாலிம் ।
லோகத்ரயபுரமூலஸ்தம்ப⁴ம் லோகாலோகமநாலோகம்
லோகேஶம் பரமேஶம் ப்ரணமத கோ³விந்த³ம் பரமாநந்த³ம் ॥ 2॥

த்ரைவிஷ்டபரிபுவீரக்⁴நம் க்ஷிதிபா⁴ரக்⁴நம் ப⁴வரோக³க்⁴நம்
கைவல்யம் நவநீதாஹாரமநாஹாரம் பு⁴வநாஹாரம் ।
வைமல்யஸ்பு²டசேதோவ்ருʼத்திவிஶேஷாபா⁴ஸமநாபா⁴ஸம்
ஶைவம் கேவலஶாந்தம் ப்ரணமத கோ³விந்த³ம் பரமாநந்த³ம் ॥ 3॥

கோ³பாலம் ப்ரபு⁴லீலாவிக்³ரஹகோ³பாலம் குலகோ³பாலம்
கோ³பீகே²லநகோ³வர்த⁴நத்⁴ருʼதிலீலாலாலிதகோ³பாலம் ।
கோ³பி⁴ர்நிக³தி³த கோ³விந்த³ஸ்பு²தநாமாநம் ப³ஹுநாமாநம்
கோ³பீகோ³சரபதி²கம் ப்ரணமத கோ³விந்த³ம் பரமாநந்த³ம் ॥ 4॥

கோ³பீமண்ட³லகோ³ஷ்டி²பே⁴த³ம் பே⁴தா³வஸ்த²மபே⁴தா³ப⁴ம்
ஶஶ்வத்³கோ³கு²ரநிர்கூ⁴தோத்³த⁴ததூ⁴லீதூ⁴ஸரஸௌபா⁴க்³யம் ।
ஶ்ரத்³தா⁴ப⁴க்திக்³ருʼஹீதாநந்த³மசிந்த்யம் சிந்திதஸத்³பா⁴வம்
சிந்தாமணிமஹிமாநம் ப்ரணமத கோ³விந்த³ம் பரமாநந்த³ம் ॥ 5॥

ஸ்நாநவ்யாகுலயோஶித்³வஸ்த்ரமுபாதா³யாக³முபாரூட⁴ம்
வ்யதி³த்ஸந்திரத² தி³க்³வஸ்த்ரா ஹ்யுபுதா³துமுபாகர்ஷந்தம் ।
நிர்தூ⁴தத்³வயஶோகவிமோஹம் பு³த்³த⁴ம் பு³த்³தே⁴ரந்தஸ்த²ம்
ஸத்தாமாத்ரஶரீரம் ப்ரணமத கோ³விந்த³ம் பரமாநந்த³ம் ॥ 6॥

காந்தம் காரணகாரணமாதி³மநாதி³ம் காலமநாபா⁴ஸம்
காலிந்தீ³க³தகாலியஶிரஸி முஹுர்ந்ருʼத்யந்தம் ந்ருʼத்யந்தம் ।
காலம் காலகலாதீதம் கலிதாஶேஷம் கலிதோ³ஷக்⁴நம்
காலத்ரயக³திஹேதும் ப்ரணமத கோ³விந்த³ம் பரமாநந்த³ம் ॥ 7॥

வ்ருʼந்தா³வநபு⁴வி வ்ருʼந்தா³ரகக³ணவ்ருʼந்தா³ராத்⁴யம் வந்தே³ঽஹம்
குந்தா³பா⁴மலமந்த³ஸ்மேரஸுதா⁴நந்த³ம் ஸுஹ்ருʼதா³நந்த³ம் ।
வந்த்³யாஶேஷமஹாமுநிமாநஸவந்த்³யாநந்த³பத³த்³வந்த்³வம்
வந்த்³யாஶேஷகு³ணாப்³தி⁴ம் ப்ரணமத கோ³விந்த³ம் பரமாநந்த³ம் ॥ 8॥

கோ³விந்தா³ஷ்டகமேதத³தீ⁴தே கோ³விந்தா³ர்பிதசேதா யோ
கோ³விந்தா³ச்யுத மாத⁴வ விஷ்ணோ கோ³குலநாயக க்ருʼஷ்ணேதி ।
கோ³விந்தா³ங்க்⁴ரிஸரோஜத்⁴யாநஸுதா⁴ஜலதௌ⁴தஸமஸ்தாகோ⁴
கோ³விந்த³ம் பரமாநந்தா³ம்ருʼதமந்த:ஸ்த²ம் ஸ தமப்⁴யேதி ॥

॥ இதி ஶ்ரீமச்ச²ங்கராசார்யவிரசிதம் ஶ்ரீகோ³விந்தா³ஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Shri Govindashtakam Meaning:

Worship Govinda who is supreme bliss, real, knowledge, infinite, and eternal, who is free from akaùa (and other upadhis), who is the highest light, who was eager as a child to crawl in the cow-pen, who is really free from difficulties, but who appears to be in difficulties (or who is the abode of maya, cause of all), who appears manifold due to maya, who appears as the world, who is the Lord of the earth and Ùri, and who has no Lord to control him.

Worship Govinda who is supreme bliss, who showed the fear of a child when beaten by Yashoda saying, “You are eating earth”, and in whose opened mouth was seen the row of fourteen worlds, visible and invisible, who is the support of the three worlds (vis., Svarga, prithvi, patala), who is in the form of the worlds, visible and invisible, who cannot be seen, who is the controller of the universe and who is the supreme Lord.

Worship Govinda who is supreme bliss, who killed the mighty enemies of the Devas and reduced the weight of the world, who removes the disease of birth (from his devotees), who is one, who had butter for his food, though not requiring food at all, who swallowed the world (during pralaya), who shines brilliantly in the pure and clear mental mode, who cannot be revealed by anything else, who adores Ùiva, and who is wholly auspicious.

Worship Govinda who is supreme bliss, who is the protector of the world, who made his advent in the world as Gopala through his lila, who is the protector of the race (of Yadavas) and of cows, who made the cowherds happy by lifting up through his lila the Govardhana mountain were the gopes used to play, whose name “Govinda” is uttered clearly by the cows (or scriptures), who has may names, and who is beyond the reach of the ignorant.

Worship Govinda who is supreme bliss, who was present in each of the different groups of gopis, who appears in different forms, who is one and nondual, whose beautiful form was covered by the dust raised always by the hooves of the cows, whose blissful nature is realized by sraddha and bhakti, who is unimaginable, whose existence is known to the wise, and whose greatness is like that of the gem cintamaïi.

Worship Govinda s supreme bliss, who climbed up the tree carrying the clothes of women busily engaged in their bath and who made them come close to him for the purpose of giving the clothes to them who desired to get back their clothes, who is free from duality, grief and delusion, who is wise, who dwells in the intellect, and who is pure-existence.

Worship Govinda who is supreme bliss, who is beautiful, who is the ultimate cause, who is the source of everything, who is without beginning whose colour is like that of the dark cloud, which often danced excessively on the hood of the serpent Kalinde inhabiting the river Kalinde (Yamuna), who manifests as time, who transcends the measures of time, who knows everything, who is the destroyer of the evil of kali, and who is the controller of the motion of the three dimensions of time

Worship Govinda who is supreme bliss who is in the land of Brindavan which is worshipped and saluted by many groups of Gods, whose nectar-bliss of spotless smile resembles kunda flower, who is infinite bliss, whose feet are praised and worshipped by the minds of all great sages adored by all, and who is the ocean of praiseworthy qualities.

He who recites this Govindaauuakam by fixing his mind on Govinda and uttering the names of Govinda, Acyuta, Madhava, Vishnu, Gokulanayaka and Krishna, and gets all his sins washed off by the nectar of meditation on the lotus-feet of Govinda, attains the indwelling Govinda, the nectar of the supreme bliss.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *