Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Panchaka / Shri Gurupadukapanchakam 2 Lyrics in Hindi | श्रीगुरुपादुकापञ्चकम् २

Shri Gurupadukapanchakam 2 Lyrics in Hindi | श्रीगुरुपादुकापञ्चकम् २

422 Views

श्रीगुरुपादुकापञ्चकम् २
ॐ नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो
नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः ।
आचार्य-सिद्धेश्वर-पादुकाभ्यो
नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यः ॥ १॥

ऐङ्कार-ह्रीङ्कार-रहस्ययुक्त –
श्रीङ्कार-गूढार्थ-महाविभूत्या ।
ओङ्कार-मर्म-प्रतिपादिनीभ्यां
नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॥ २॥

होत्राग्नि-होत्राग्नि-हविष्य-होतृ
होमादि-सर्वाकृति-भासमानम् ।
यद्ब्रह्म तद्बोधवितारिणीभ्यां
नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॥ ३॥

कामादिसर्पव्रजगारुडाभ्यां
विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्याम् ।
बोधप्रदाभ्यां द्रुतमोक्षदाभ्यां
नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॥ ४॥

अनन्त-संसार-समुद्रतार-
नौकायिताभ्यां स्थिरभक्तिदाभ्याम् ।
जाड्याब्धि-संशोषण-वाडवाभ्यां
नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॥ ५॥

इति श्रीगुरुपादुकापञ्चकं (२) सम्पूर्णम् ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *