Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Panchaka / Shri Gurupadukapanchakam 2 Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಪಂಚಕಮ್ 2

Shri Gurupadukapanchakam 2 Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಪಂಚಕಮ್ 2

366 Views

ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಪಂಚಕಮ್ 2

ಓಂ ನಮೋ ಗುರುಭ್ಯೋ ಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯೋ
ನಮಃ ಪರೇಭ್ಯಃ ಪರಪಾದುಕಾಭ್ಯಃ ।
ಆಚಾರ್ಯ-ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ-ಪಾದುಕಾಭ್ಯೋ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಃ ॥ 1॥

ಐಂಕಾರ-ಹ್ರೀಂಕಾರ-ರಹಸ್ಯಯುಕ್ತ –
ಶ್ರೀಂಕಾರ-ಗೂಢಾರ್ಥ-ಮಹಾವಿಭೂತ್ಯಾ ।
ಓಂಕಾರ-ಮರ್ಮ-ಪ್ರತಿಪಾದಿನೀಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಮ್ ॥ 2॥

ಹೋತ್ರಾಗ್ನಿ-ಹೋತ್ರಾಗ್ನಿ-ಹವಿಷ್ಯ-ಹೋತೃ
ಹೋಮಾದಿ-ಸರ್ವಾಕೃತಿ-ಭಾಸಮಾನಮ್ ।
ಯದ್ಬ್ರಹ್ಮ ತದ್ಬೋಧವಿತಾರಿಣೀಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಮ್ ॥ 3॥

ಕಾಮಾದಿಸರ್ಪವ್ರಜಗಾರುಡಾಭ್ಯಾಂ
ವಿವೇಕವೈರಾಗ್ಯನಿಧಿಪ್ರದಾಭ್ಯಾಮ್ ।
ಬೋಧಪ್ರದಾಭ್ಯಾಂ ದ್ರುತಮೋಕ್ಷದಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಮ್ ॥ 4॥

ಅನನ್ತ-ಸಂಸಾರ-ಸಮುದ್ರತಾರ-
ನೌಕಾಯಿತಾಭ್ಯಾಂ ಸ್ಥಿರಭಕ್ತಿದಾಭ್ಯಾಮ್ ।
ಜಾಡ್ಯಾಬ್ಧಿ-ಸಂಶೋಷಣ-ವಾಡವಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಮ್ ॥ 5॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಪಂಚಕಂ (2) ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Reddit
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *