Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Panchaka / Shri Gurupadukapanchakam 2 Lyrics in Oriya | ଶ୍ରୀଗୁରୁପାଦୁକାପଞ୍ଚକମ୍ ୨

Shri Gurupadukapanchakam 2 Lyrics in Oriya | ଶ୍ରୀଗୁରୁପାଦୁକାପଞ୍ଚକମ୍ ୨

275 Views

ଶ୍ରୀଗୁରୁପାଦୁକାପଞ୍ଚକମ୍ ୨

ଓଂ ନମୋ ଗୁରୁଭ୍ୟୋ ଗୁରୁପାଦୁକାଭ୍ୟୋ
ନମଃ ପରେଭ୍ୟଃ ପରପାଦୁକାଭ୍ୟଃ ।
ଆଚାର୍ୟ-ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର-ପାଦୁକାଭ୍ୟୋ
ନମୋ ନମଃ ଶ୍ରୀଗୁରୁପାଦୁକାଭ୍ୟଃ ॥ ୧॥

ଐଙ୍କାର-ହ୍ରୀଙ୍କାର-ରହସ୍ୟୟୁକ୍ତ –
ଶ୍ରୀଙ୍କାର-ଗୂଢାର୍ଥ-ମହାଵିଭୂତ୍ୟା ।
ଓଙ୍କାର-ମର୍ମ-ପ୍ରତିପାଦିନୀଭ୍ୟାଂ
ନମୋ ନମଃ ଶ୍ରୀଗୁରୁପାଦୁକାଭ୍ୟାମ୍ ॥ ୨॥

ହୋତ୍ରାଗ୍ନି-ହୋତ୍ରାଗ୍ନି-ହଵିଷ୍ୟ-ହୋତୃ
ହୋମାଦି-ସର୍ଵାକୃତି-ଭାସମାନମ୍ ।
ୟଦ୍ବ୍ରହ୍ମ ତଦ୍ବୋଧଵିତାରିଣୀଭ୍ୟାଂ
ନମୋ ନମଃ ଶ୍ରୀଗୁରୁପାଦୁକାଭ୍ୟାମ୍ ॥ ୩॥

କାମାଦିସର୍ପଵ୍ରଜଗାରୁଡାଭ୍ୟାଂ
ଵିଵେକଵୈରାଗ୍ୟନିଧିପ୍ରଦାଭ୍ୟାମ୍ ।
ବୋଧପ୍ରଦାଭ୍ୟାଂ ଦ୍ରୁତମୋକ୍ଷଦାଭ୍ୟାଂ
ନମୋ ନମଃ ଶ୍ରୀଗୁରୁପାଦୁକାଭ୍ୟାମ୍ ॥ ୪॥

ଅନନ୍ତ-ସଂସାର-ସମୁଦ୍ରତାର-
ନୌକାୟିତାଭ୍ୟାଂ ସ୍ଥିରଭକ୍ତିଦାଭ୍ୟାମ୍ ।
ଜାଡ୍ୟାବ୍ଧି-ସଂଶୋଷଣ-ଵାଡଵାଭ୍ୟାଂ
ନମୋ ନମଃ ଶ୍ରୀଗୁରୁପାଦୁକାଭ୍ୟାମ୍ ॥ ୫॥

ଇତି ଶ୍ରୀଗୁରୁପାଦୁକାପଞ୍ଚକଂ (୨) ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *