Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Kapalishvara Ashtakam Lyrics in Kannada | ശ്രീകപാലീശ്വരാഷ്ടകം

Shri Kapalishvara Ashtakam Lyrics in Kannada | ശ്രീകപാലീശ്വരാഷ്ടകം

110 Views

ശ്രീകപാലീശ്വരാഷ്ടകം Lyrics in Kannada:

INTRODUCTION–

Shri Kapalishvara is the name of Lord Shiva who is the presiding deity at the ancient temple of Shiva in Mylapore, Chennai – the capital of
the State of Tamilnadu. His consort has the name Kalpakambal. Ashtakam (അഷ്ടകം) means a poem consisting of eight verses. In this case
the verses are in praise of Shri Kapalishvara. He is praised here with qualities referred to in the vedas, puranas and also as the Infinite
Supreme Being. This shows that it is the Supreme Being that appears as Kapalishvara in the temple in Mylapore as any god in any other temple.

NOTE:-
The following symbols are used in the explanations that are given below.
(1) – SA :- Saiva Agama. (2) – SP :- Shiva Purana. (3) – SAN – Shiva 108 Namavali.
(4) – SL – Shivanandalahari of Shri Shankaracharya. (5) – VS – Vishnu sahasranama.
(6) – BG – Bhagavad Gita. (7) – SS – Siva sahasranama (From Padmapurana)
with the commentary by late H.H. Sri Parasivendra Saraswati of Kanchi Kamakoti Peetham.

The vedas (Taittariya Upanishad, Anandavalli) declare that the Supreme Being is beyond reach of senses and mind. യതോ വാചോ നിവര്‍തന്തേ। അപ്രാപ്യ മനസാ സഹ। For this, reason His qualities cannot be adequately portrayed by anyone. The Shiva Mahimmna stotram (22) puts this up in a graphic manner. The poet says that even if the blue mountain were to be a lump of ink powder, the ocean the ink-pot, the branch of the heavenly tree Parijata be pen, the earth itself the writing leaf, and by taking these Saradha the Goddess of Learning writes for eternity, even then His virtues cannot be fully described.
അസിതഗിരിസമം സ്യാത് കജ്ജലം സിന്ധുഃ പാത്രം
സുരതരുവരശാഖാ ലേഖനീ പത്രമൂര്‍വീ ।
ലിഖതി യദി ഗൃഹീത്വാ സാരദാ സര്‍വകാലം
തദപി തവ ഗുണാനാമീശ പാരം ന യാതി ॥
The quesion then is, why should one take up the futile job of writing a stotram in praise of the Lord knowing full well that it can never be
done satisfactorily? The same author of Mahimna Stotram provides the answer right at the beginning of the work.
മധുസ്പീതാ വാചഃ പരമമമൃതം നിര്‍മിതവത-
സ്തവ ബ്രഹ്മന്‍ കിം വാഗപി സുരഗുരോര്‍വിസ്മയപദം ।
മമ ത്വേതാം വാണീം ഗുണകഥനപുണ്യേന ഭവതഃ
പുനാമീത്യര്‍ഥേഽസ്മിന്‍ പുരമഥന ബുദ്ധിര്‍വ്യവസ്ഥിതാ ॥

He says that the Lord has given out the wonderful vedas which are sweet as the nectar. So, even the hymns composed by Brihaspathi, the learned guru of the devas will be insignificant to the Lord. This being so, I have ventured to praise You because the act will purify my speech.

Our puranas repeatedly say that chanting the Lord’s names and singing His glories destroy one’s sins. One need not worry about the level of
his learning to start in this endeavour. Sage Narada pointed this out to Sage Vyasa and advised him to write about the glories of the Lord.
തദ്വാഗ്വിസര്‍ഗോ ജനതാഘവിപ്ലവോ യസ്മിന്‍ പ്രതിശ്ലോകമബദ്ധവത്യപി ।
നാമാന്യനന്തസ്യ യശോഽങ്കിതാനി യച്ഛൃണ്വന്തി ഗായന്തി
ഗൃണന്തി സാധവഃ ॥BH(1-5-11).
The composition may be replete with faults. Yet, if each vesre speaks of the Lord’s glory , such a work alone will be liked by noble souls. They
will hear it, sing it and repeat it to the listeners. Because of this reason scholars and poets continue to write hymns in praise of the Lord.

THE TEMPLE:-

The temple of Shri Kapalishvara is many centuries old. The Lord here has been sung by several Tamil saints known as Nayanmars. The famous composer Papanasam Sivan lived in Mylapore near the temple and was an ardent devotee of Kapalishvara. He had composed many songs in praise of the Lord and Devi Kalpakambal. Originally, the temple was situated on the sea shore. But it was badly damaged by tidal waves that battered the structure in the second half of the 16th century. It was later moved to the present location where a magnificient temple has come up. There is a large tank before the temple which is used for the float festival.

Being a major temple devoted to Lord Shiva all the important festivals associated with Lord Shiva are observed punctiliously. The temple is very popular and attracts a large number of devotees even on normal days. It includes locals and tourists from from all over India and abroad too. The crowds are particularly heavy on weekends, Fridays, on important days such as pradoshams (on the Trayodashi days) and Sivaratri.

NOTE:-
In the passages that follow there may be statements that will appear to eulogise Lord Shiva as the Supreme Being and place other Gods on lower pedastals. These statements may cause some confusion or displeasure to some. There is no need at all for such feelings. Our puranas always resort to this kind of statements in which one form of God is praised as the Supreme Being and others are shown as an inferior to that particular deity. This is just to glorify that particular form. The intention is never to slight any deities. All puranas are particular in stating what is said in the vedas – that it is the one Supreme Being which appears as different Gods and in essecnce all are one and the same. The Lord says clearly in Gita that He receives worship offered to God in any form.

യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തേ താംസ്തഥൈവ ഭജാംയഹം ।
മമ വര്‍ത്മാനുവര്‍തന്തേ മനുഷ്യാഃ പാര്‍ഥ സര്‍വശഃ ॥ BG(4-11).
We see in some movies that one actor plays the roles of the hero and also other characters. The hero frequently fights with others (played by
same person). And finally some event reveals the fact that all of them are born to the same lady and are brothers. They hug each other in great
joy and live happily ever after. Similarly. the one Supreme Being alone appears in various forms. So, essentially all forms depict the same Being.

LINGAM –

Shri Kapalishvara in the sanctum in the temple is in the form of a lingam. The form has esoteric significance. The word ⁠lingam⁠ means a sign or emblem that characterises an object. ലിങ്ഗ്യതേഽനേന ഇതി ലിങ്ഗം। The Agama texts, however, interpret the word to describe the Supreme Being from which the universe emerges (നിര്‍ഗച്ഛന്തി) and into which it finally merges. ലയം ഗച്ഛന്തി ഭൂതാനി സംഹാരേ നിഖിലാനി ച। നിര്‍ഗച്ഛന്തി യതശ്ചാപി ലിങ്ഗോക്തിസ്തേന ഹേതുനാ ॥ The Supreme Being is without parts and form. (അരൂപ). However this form is not easily understood or suitable for worship by most people since they have intense attchment to their bodies. Krishna says this clearly.

ക്ലേശോഽധികതരസ്തേഷാ-മവ്യക്താസക്ത-ചേതസാം ॥

അവ്യക്താ ഹി ഗതിര്‍ദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവാപ്യതേ ॥ BG(12-5).
Considering this problem that will face many, our shastras provide three concepts of the Lord. That is, sakala (one with form, rupa, like
Nataraja, DakShinamurty etc., ), nishkala (one without form, arupa) and sakala-nishkala (one with and without parts or specific form,
rupa-arupa).The lingam belonga to the third category – a combination of form and formlessness. It is thus extremely suitable for worship.
Its form is made of mantras and hence it is said that the Sivalinga is constituted of vidya or mantra deha. The three chapters of the Shiva
linga, namely the square base, the octogonal column and the upper part relate respectively to Brahma the creator, Vishnu the preservator and
Rudra the annihilator.
ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണുശ്ച രുദ്രശ്ച ത്രിഖണ്ഡമിതി കഥ്യതേ ।
ഊര്‍ധ്വം തു ശിവഭാഗസ്യാത് വിഷ്ണുഭാഗസ്തു മധ്യമഃ ।
ബ്രഹ്മാഭാഗസ്ത്വധഃ പ്രോക്തഃ ശാസ്ത്രജ്ഞൈര്ലിങ്ഗകുംഭയോഃ ॥
Thus the lingam represents the Supreme Being that embodies in itself the triad of gods. One of the names of Shiva is
ലിങ്ഗരൂപീ – ലീനമര്‍ഥം ഗമയതീതി ലിങ്ഗം। തദ്രൂപീ ലിങ്ഗരൂപീ ।
അവിദ്യാതിരോഹിത-ജഡപ്രപഞ്ചസ്യ ഗമകത്വം പ്രകാശാത്മകസ്യ ചൈതന്യസ്യ,
തദ്രൂപീ പരമേശ്വരഃ ഇത്യര്‍ഥഃ। തദുക്തം സ്കാന്ദേ –
സൂതഃ:-
അഥാതഃ സമ്പ്രവക്ഷ്യാമി ശിവലിങ്ഗം സമാസതഃ ।
യസ്യ വിജ്ഞാനമാത്രേണ വിമുക്തോ മാനവോ ഭവേത് ॥

ശിവ ഏവ സ്വയം ലിങ്ഗം ഗമകമേവ ഹി ।
ശിവേന ഗംയതേ സര്‍വം ശിവോ നാന്യേന ഗംയതേ ॥SS(653).

Now we will say a few words about some important days observed in the temple. These days may be divided into two types – festivals and
vratams. Their purpose is the same, that is to make strong the remembrance of the Lord and bring us close to Him. Festivals like Deepavali and Dusserrah are marked by celebrations. The vratams, such as the Ekadasi and Shivaratri are marked by fasting, devotion, austeriry and observance of vows.

PRADOSHAM: –

We are familiar with the story of the churning of the ocean by devas and asuras to obtain the Amrit or nectar. It is said that they used the
mountain Manthara as the churning pestle and the snake Vasuki as the rope. The asuras held the snake near the head and the devas the tail portion. As they started churning the snake suffered intense agony and vomited its venom. It was very potent and threatened to engulf the world. The devas ran to Lord Shiva and prayed to Him to save them and the world. Shiva, who is the embodiment of compassion took pity on them and consumed the venom. All the devas who gathered at that time felt immense relief and worshipped the Lord in gratitude without taking any food. This was the Ekadasi day. The Lord was pleased with their worship and distributed the Amrit to them. On the following day ( that is, on the dwadasi) thedevas finished their puja early in the morning and had their food. On the next day, that is on trayodasi, the Lord who was pleased with their devotion performed a dance in the evening. Devi Parvati was watching the dance along with the devas. This dance performance lasted for one yama (യാമ) or three hours. The period came to be known as pradosham. This
is a vratam and devoted exclusively for the worship of Lord Shiva.

If the pradosham falls on a Saturday then it becomes specially auspicious. The pradosham is auspicious as on that occasion all the gods and devas assemble to have the darshan of Lord Shiva and witness His dance. So, by visiting the temple on that occasion one can have the benefit of having the darshan of Lord Shiva as also all gods. Some verses from Shiva Puranam that talk about the glory of pradosham are given below. Rough translations of the verses are also given.

ശംഭുരേവ തദാ പൂജ്യോ നാന്യേ വിഷ്ണ്വാദയസ്സുരാഃ ।
യത്തത്ര സര്‍വേഽപി സുരാസ്തിഷ്ഠന്തി ശിവസന്നിധൌ ॥

അതസ്തസ്യാര്‍ചനം പൂജാ കഥാഗുണഗണസ്തവം ।
തന്‍മന്ത്രസ്യ ജപശ്ചൈവ കര്‍തവ്യോ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ ॥

ദാരിദ്ര്യദുഃഖതാന്ധാനാം ഏതദ്ദിവ്യാഞ്ജനം സ്മൃതം ।
ഋണാര്‍ണവനിമഗ്നാനാം ഉഡുപോഽയം സുതാരകഃ ॥

On that occasion (evening of pradosham day) Lord Shiva alone is to be worshipped, and not other devas like Vishnu. For, all of them are there in the presence of Lord Shiva. So, one who seeks liberation should do His puja, listen to stories that narrate His glories and chant His mantra. Those who are severely afflicted by poverty and sorrow will get relief by this. This will serve as a boat that will help those who are immersed in ocean of debts.

പ്രദോഷേ പാര്‍വതീനാഥേ മഹത്തന്വതി താണ്ഡവം ।
വാഗ്ദേവീ വല്ലവീന്ധത്തേ മൃദങ്ഗം ഗരുഡധ്വജഃ ।
രമാ ഗാനകലാം ബ്രഹ്മാ താലം വേണും ദിവസ്പതിഃ ॥

സര്‍വേ ചാന്യേ സുപര്‍വാണഃ സേവന്തേ തം മഹേശ്വരം ।
പുണ്യക്ഷേത്രം സമാസാദ്യ മഹാലിങ്ഗം നിഷേവ്യ ച ॥

പഞ്ചകൃത്വാ നമസ്കുര്യാത് സാഷ്ടാങ്ഗം ഭക്തിപൂര്‍വകം ।
പാംസൂനാം അങ്ഗലഗ്നാനാം ഏകൈകസ്യ നമസ്കൃതൌ ॥

ദിവ്യവര്‍ഷസഹസ്രംതു ശിവലോകേ മഹീയതേ।

During pradosha time Lord Shiva dances along with Parvathi Devi. Sarasvati Devi plays on veena. Vishnu plays on mridangam. Laxmi Devi sings and Brahma plays on cymbals. Indra plays on flute. All gods witness the glorious sight. One should reach a holy shrine and worship Mahalingam by prostrating to Him five times. By saluting thus one gets to live in Shivaloka for as many years as the dust particles that had stuck to his body.

ദര്‍ശനം വന്ദനം ലിങ്ഗപ്രദക്ഷിണഞ്ച തര്‍പണം ।
പ്രദോഷേ ഋണമുക്തേഃ സ്യാത് ഭവതൂലമഹാനിലഃ ।
ഭുക്തിര്‍മൈഥുനമഭ്യങ്ഗം ഹരിദര്‍ശനകീര്‍തനേ ।
വ്യര്‍ഥാലാപം പ്രദോഷേ തു വര്‍ജയേദ്വൈദികോ ജനഃ ॥

Having darsan of Shivalingam, circumambulating It and performing tarpanam will pay off the five obligations one is born with. One should not indulge in eating, sex, oil bath, darsan of Hari and idle gossip during pradosham.

വിഷ്ണ്വര്‍ചനം സദാ കാര്യം പ്രദോഷസമയം വിനാ ।
തത്രാപി നരസിംഹം തു കീര്‍തയേദ്ദര്‍ശയേദ്ഭുധഃ ॥

ഏവം പ്രദോഷസമയേ പൂജാം കര്‍തുമശക്നുവന്‍ ।
ഗത്വാ ശിവാലയം പശ്യേത് ഭക്തോഽഭക്തോഽതവാ ശിവം ॥

One should worship Lord Vishnu always except on pradosham days. It is beneficial to have darsan of Lord Narasimha and worship Him on
pradosham time. One who is unable to do puja etc., as said above during pradosham can get the benefit by having a darsan of the temple of Lord Shiva.

NOTE:-
It is said here that one should not have darsan of Vishnu on pradosham days but it does good to have darsan and worship Narasimaha. The reason is that Narasimha is Shiva only and not different from Him. The following quote from Nrisimhapurvatapani upanishad states this clearly.
ഓം ഋതം സത്യം പരം ബ്രഹ്മ പുരുഷം നൃകേസരി വിഗ്രഹം ।
കൃഷ്ണപിംഗല-മൂര്‍ധ്വരേതം വിരൂപാക്ഷം ശംകരം നീലലോഹിതം
ഉമാപതിം പശുപതിം പിനാകിനം ഹ്യമിതദ്യുതി-മീശാനഃ— ॥

SHIVARATRI.

The pradosham day occuring in the Magha month (11th in the Hindu calendar) is very special and is celebrated as Shivaratri. This is
the day when Lord Shiva revealed His glorious form to the gods to show that He alone is the Supreme Being. He appeared to them in the form of infinite effulgence. He told them that they all can derive benefit by worshipping Him. Accordingly the gods offered special puja to Him. Lord Shiva was pleased with their worship. He added that the day will be known as Shivaratri and will be a very auspecious one.
ദിനമേതത് തതഃ പുണ്യം ഭവിഷ്യതി മഹത്തരം ।
ശിവരാത്രിരിതി ഖ്യാതാ തിഥിരേഷാ മമ പ്രിയാ ॥
Later the infinite form transformed Itself Into a lingam. The Lord said that whoever fasts on that day or worships Him will get all that
is good in this life and will escape rebirth. He also said that the lingam will get installed in all the temples and the place where the lingam appeared first will be known as Arunachalam. Aruna means red – the colour of the flame. Achalam means mountain. Shiva in this place is
known as Arunachaleshvara.
ഭോഗാവഹം ഇദം ലിങ്ഗം ഭുക്തിമുക്ത്യേക സാധനം ।
ദര്‍ശന-സ്പര്‍ശന-ധ്യാനാജ്ജന്തൂനാം ജന്‍മ മോചനം ॥

അനലാചല-സംകാശം യദിദം ലിങ്ഗമുത്ഥിതം ।
അരുണാചലമിത്യേവ തദിദം ഖ്യാതമേഷ്യതി ॥
This have occured in Tiruvannamali where the lingam in the temple is known as tejolingam (തേജോലിങ്ഗം।). The event is celebrated as an annual festival in that town. A big lamp is lighted at the top of the hill behind the temple to mark the event. Thousands of people gather to
witness the light.

Shivaratri day is celebrated with great deal of fervour in Shiva temples all over the country. This is a vratam and so is marked by pujas, fasting
and offering prayers throughout the night. After having bath one should wear vibhuti, necklace of rudrakSha beads, worship the Lord with bilva leaves, chant thr sacred panchakShara mantra and visit Shiva temple and participate in the pujas that are done throughout the night. Fasting is prescribed as an aid to curb the wandering tendency of the mind so that it can concentrate on the job on hand – in this case the puja of the Lord. This is known to us for long. Shri Krishna mentions this in Bhagavad Gita (2-59).

വിഷയാ വിനിവര്‍തന്തേ നിരാഹാരസ്യ ദേഹിനഃ।
Some verses from the Shiva puranas that extol the important day are given here with rough translation.
മാഘകൃഷ്ണചതുര്‍ദശ്യാം ഉപവാസോഽതിദുര്ലഭഃ ।
തത്രാപി ദുര്ലഭം മന്യേ രാത്രൌ ജാഗരണം നൃണാം ॥
Fasting on the chaturdashi day in the fortnight following the full moon day in the Magha month (ie) on Shivaratri day is not something that is
easily got by everyone. Still more difficult to get is the possibility of keeping awake duringthe night on that day.

അതീവ ദുര്ലഭം തത്ര ശിവലിങ്ഗസ്യ ദര്‍ശനം ।
സുദുര്ലഭതരം തത്ര പൂജനം പരമേശിതുഃ ॥
It is very difficult to have darshan of the Shiva lingam. Still more difficult is a to get a chance to worship the Lord.

ഭവ-കോടി-ശതോപാത്ത-പുണ്യ-രാശി-വിപാകതഃ ।
ലഭ്യതേ വാ പുനസ്തത്ര ബില്വ-പത്രാര്‍പണം വിഭോഃ ॥
Even in performing that worship to that omnipresent Lord the good fortune to offer bilva leaves to Him is got only by the fructification of good deedes done in innumerable births.

വര്‍ഷാണാമയുതം യേന സ്നാതം ഗങ്ഗാസരിജ്ജലേ ।
സകൃദ് ബില്വാര്‍ചനേനൈവ തത്ഫലം ലഭ്യതേ നരൈഃ ॥
What merit one earns by taking bath in the river Ganga for ten thousand years is got by worshipping Lord with the bilva leaves on Shivaratri
day.

അത്രോപവാസഃ കേനാപി കൃതഃ ക്രതുശതായതേ ।
രാത്രൌ ജാഗരണം പുണ്യം വര്‍ഷ-കോടി-തപോധികം ॥
Fasting on the night of Shivaratri is equivalent to performing hundred vedic sacrifices. Keeping awake on that night is superior to austerities
performed in ten million years.

ഏകേന ബില്വ-പത്രേണ ശിവ-ലിങ്ഗാര്‍ചനേ കൃതേ ।
ത്രൈലോക്യേ തസ്യ പുണ്യസ്യ കോ വാ സാദൃശ്യമൃച്ഛതി ॥
Nothing in all the worlds equals the merit one earns by offering one  bilva leaf to the Lord on that holy day.

അഹോ ബലവതീ മായാ യേന ശൈവീ മഹാതിഥിഃ ।
നോപാസ്യതേ ജനൈ-ര്‍മൂഢൈഃ അതിമൂര്‍ഖൈരിവ ത്രയീ ॥
OH! great is the power of maya. Ignorant people do not observe Shivaratri which is so glorious. This is just like the ignorant people not caring
to study the vedas.

ഉപവാസോ ജാഗരണം സന്നിധിഃ പരമേശിതുഃ ।
ഗോകര്‍ണം ശിവലോകസ്യ നൃണാം സോപാന-പദ്ധതിഃ ॥
Fasting on Shivaratri day, keeping awake during that night, visiting the temple of the Lord, the holy place of Gokarna constitute the steps
for one to reach the abode of Lord Shiva .

THE SUMMER FESTIVAL:-
The summer festival (March-April) lasts for ten days. It attracts huge crowds from in and around the city of Chennai. We can have
the darshan of the Lord riding on the bull Nandi on the fifth day. One of the Lord’s name is ഋഷഭാരൂഢഃ.The bull or rishabha
(ഋഷഭഃ) represents dharma which showers all desired results like dharma. artha kama and also gives purity of mind that helps
in pursuing mokSha. The commentator says :- ⁠വൃഷ സേചനേ⁠
വര്‍ഷണാത് സര്‍വകാമാനാംവൃഷഭഃ, ധര്‍മരൂപതയാ സര്‍വകാമപ്രദത്വാത്,
തമാരൂഢഃ; വൃഷഭവാഹനഃ ഇത്യര്‍ഥഃ।SAN(40). The Lord also has the bull as the mark in His flag. Because of this He also has the name വൃഷാങ്കഃ।SAN(39).. This shows the great importance the Lord attaches to dharma.

On the seventh day we have the car festival when He goes round the streets in a car. It is very popular and attracts huge crowds. It is said that
one who can have the darsan of tha Lord in the car will escape rebirth. രഥസ്ഥം വാമനം ദൃഷ്ട്വാ പുനര്‍ജന്‍മ ന വിദ്യതേ । The ⁠car⁠
represents the body.
ആത്മാനം രഥിനം വിദ്ധി ശരീരം രഥമേവ ച ।
ബുദ്ധിം തു സാരഥിം വിദ്ധി മനഃ പ്രഗ്രഹമേവ ച ॥
says Katha Upanishad (1-3-3).
The Self within the body is the charioteer, the one who rides in the chariot. The വാമനഃ or dwarf mentioned herein refers to the
Self, Supreme Being, the size of the thumb, who resides in the body, in the small chamber of the heart of everyone. The Katha Upanishad says
this. (KU-2-1-12).
അങ്ഗുഷ്ഠമാത്രഃ പുരുഷോ മധ്യ ആത്മനി തിഷ്ഠതി ।
ഈശാനം ഭൂതഭവ്യസ്യ ന തതോ വിജുഗുപ്സതേ ॥

Even though the Self is all pervading, It is conceived as a dwarf residing in the heart to facilitate meditation on It.

Another important festival is the day when the 63 saivaite saints, known as Nayanmars are taken in a procession and the Lord follows His
devotees. A popular Tamil poet Avvaiyar has said in one of her poems that a devotee of the Lord is greater than the Lord Himself as he has
the Lord enshrined in his heart! This will remind us of what Sri Krishna told about His devotees to His friend Uddhava in the Uddhava Gita.

നിരപേക്ഷം മുനിം ശാന്തം നിര്‍വൈരം സമദര്‍ശനം ।
അനുവ്രജാംയഹം നിത്യം പൂയയേത്യങ്ഘ്രിരേണുഭിഃ ॥
(Srimad Bhagavatam-11-14-16).
He said that He invariably follows His devotees.
This festival is celebrated on the eighth day.

On the ninth day one can have the darshan of the Lord as ഭിക്ഷാടനഃ a mendicant going around the streets with a begging bowl. The question now arises as to why the Lord is reduced to state of nothingness? Puranas tell that Lord Shiva took on the role of a beggar with a dishevelled appearance to teach a lesson to some sages who were staunch adherents of the path of karma and ignored the higher path of jnana. They were proud of their of achievements in this path that got them some supernatural powers also.The beggar was extremely handsome. On seeing Him many of the men and women in the ashram precinct lost their balance and started following Him. When the sages saw this they were furious. They cursed him and let loose some demons created by their spiritual power. But their attempts to harm the beggar utterly failed and they felt humiliated. They surrendered to the Lord.

The ten days festival concludes with the wedding of the divine couple (Lord Kapali and Devi Kalpakambal). The function is celebrated with
great deal of enthusiasm by the people as they consider it as a marriage happening in their own house. Everyone brings presents to the ⁠bride⁠
and ⁠groom⁠ in the form of silk sarees and silk dhoties etc. Many offer pieces of jewellery. They also bring sweet and savoury items prepared
specially for the occasion. Thus the marriage turns out to be a memorable occasion. After the function gets over the devotees are given prasad
offered to the divine couple. The wedding signifies the union of the Jivatma and Pramatma who were never separate, but felt separated due to
the veil of avidya or nescience. The Lalithasahasranamam describes Devi Lalitha as കാമേശ-ബദ്ധ-മാങ്ഗല്യസൂത്ര-ശോഭിത-കന്ധരാ। Devi’s neck shines with the Mangalya thread tied by the Lord who, therefore
has the name അംബികാനാഥഃ = അംബികായാ നാഥഃ പതിഃ। ഇദം ചാര്‍ഥതഃ
ശ്രുതി-പ്രസിദ്ധം നാമ। ⁠നമോ ഹിരണ്യ-ബാഹവേ ഹിരണ്യ-വര്‍ണായ
ഹിരണ്യ-രൂപായ ഹിരണ്യ-പതയേഽംബികാ-പതയ ഉമാ-പതയേ പശു-പതയേ
നമോനമഃ।

We also have the float festival (in January-February) when the Lord goes round the tank in a float.This symbolises the fact that the Lord Siva,
like a boatman, goes in a boat or raft, scours the ocean of samsara and looks for people who are struggling in the ocean and seeking His help
to come out of it. So Siva has these names .
സംസാരാര്‍ണവ-മഗ്നാനാം സമുദ്ധരണ ഹേതുഃ –
സംസാരഃ ജനനമരണാദിസമൂഹഃ സ ഏവാര്‍ണവഃ, സമുദ്രഃ അപാരത്വാത്,
തത്ര മഗ്നാനാം സര്‍വദാ ദുഃഖനുഭവിതൄണാം,
ദുഃഖനാശകരപ്ലവാദിരഹിതാനാം, സമുദ്ധരണേ,
തേഷാം ദുഃഖനാശനേ ഹേതുഃ കാരണം വേദാന്തമഹാവാക്യജന്യ-
വൃത്ത്യാരൂഢഃ സന്‍ സംസരപാശവിച്ഛേദകരത്വാത് ॥

⁠ജ്ഞാത്വാ ദേവം സര്‍വപാശാപഹാനിരിതി।⁠ ശ്രുതിഃ ॥SS(408) and
വിഷയാര്‍ണവമഗ്നാനാം സമുദ്ധരണസേതുഃ –
വിഷയശബ്ദേന വിഷയാനുഭവരൂപസംസാര ഉച്യതേ॥ സ ഏവാര്‍ണവഃ
സമുദ്രഃ വിഷയാര്‍ണവഃ, തസ്മിന്‍ സംസാരസമുദ്രേ മഹതി,
അവിദ്യാകാമകര്‍മപ്രഭവദുഃഖോദകേ തീവ്രരോഗജരാമൃത്യുമഹാഗ്രാഹേ
അനാദാവനന്തേഽപാരേ നിരാലംബേ വിഷയേന്ദ്രിയജനിതസുഖലവലക്ഷണവിഭ്രമേ,
പഞ്ചേന്ദ്രിയോത്ഥതൃണ്‍മാരുത- വിക്ഷോഭോത്ഥിതാനര്‍ഥശതമഹോര്‍മിണി,
മഹാപാതകാദ്യനേകനിരയഗതേ, (ദുര്‍വാരവാരിചരഗര്‍ഭേ) ഹാഹേത്യാദി-
കൂജിതാക്രോശനോദ്ഭൂതമഹാര്‍ണവേ മഗ്നാനം സമുദ്ധരണേ സംയഗുദ്ധരണേ
സേതുരിവ സേതുഃ ।
⁠ത്രിരുന്നതം സ്ഥാപ്യ സമം ശരീരം
ഹൃദീന്ദ്രിയാണി മനസാ സന്നിവേശ്യ ।
ബ്രഹ്മോഡുപേന പ്രതരേവ വിദ്വാന്‍
സ്രോതാംസി സര്‍വാണി ഭയാവഹാനി॥⁠ ഇതി ശ്രുതിഃ ॥SS(477).

This will bring to our mind the verse from the popular Karavalamba stotrAm wherein Shri Shankaracharya beseeches Lord Laxmi Narasimha to extend His hand and pull him out of the fearsome ocean of samsara.
സംസാര-സാഗര-നിമജ്ജന-മുഹ്യമാനം
ദീനം വിലോകയ വിഭോ കരുണാനിധേ മാം ।
പ്രഹ്ലാദ-ഖേദ-പരിഹാര-പരാവതാര-
ലക്ഷ്മീനൃസിംഹ മമ ദേഹി കരാവലംബം॥(10) ॥

Every individual is struggling in the ocean of samsasra, but does not know how to reach the shore. Also he does not have the abilty to know
the means. In such a precarious situation the kindly acharya tells us that reaching out to the Lord is the only way. One struggling in the
sea for a long time swallows the bitter water, feels weak and faint. In the same way one caught in the ocean of samsara takes in the poison of
pleasures and pains through the senses and is befuddled. The acharya herein gently reminds the Lord that saving someone caught in the sea
is not something new to Him. On an earlier occasion He had rescued Prahlada who was bound to a big slab of stone and thrown into the sea
by saying പ്രഹ്ലാദ-ഖേദ-പരിഹാര-പരാവതാര। The kindly Lord is one who is capable of helping us to get out of samsara and administer the required treatment. He is renowned in the vedas as the foremost and divine physician. Shri Rudram says this.അധ്യവോചദധി വക്താ പ്രഥമോ ദൈവ്യോ ഭിഷക്। Krishna says that He will lift up those who have exclusive devotion to Him from the ocean of samsara. Gita (12-7).
തേഷാമഹം സമുദ്ധര്‍താ മൃത്യുസംസാരസാഗരാത് ।
ഭവാമി ന ചിരാത്പാര്‍ഥ മയ്യാവേശിഅതചേതസാം ॥

There is a separate temple inside the main temple for Devi who bears the name Kalpakambal. It is said that She took the form of a peacock and worshipped the Lord here to demonstrate the power of devotion. Peacock is called ⁠mayil⁠ in Tamil. Thus the place has come to be known as Mailai or as Mayilapuri and as Mylapore.

Kapali is one of Shiva’s names. (No.24-Shiva 108 namavali). Kapala means a skull. Siva wears a garland of skulls. Each skull in His garland is
said to be that of one Brahma, the creator god after Brahma’s demise at the time of resolution or pralaya. Brahma is only the name of the post, like that of the President or the Prime Minister. When the post is vacated by the occupant another suitable person takes up the post and the work of creation continues. This period is known as കല്‍പം kalpam. At the time of Kalpam, Shiva withdrws the creation within Himself and releases it at the beginning of the next Kalpa. Krishna says this in Gita-(9-7).
സര്‍വഭൂതാനി കൌന്തേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാം ।
കല്‍പക്ഷയേ പുനസ്താനി കല്‍പാദൌ വിസൃജാംയഹം ॥
Brahma has a very long life according to our calendar. We may get an idea about Brahma’s longevity from the following figures. 360 human years = 1 year of devas. 12,000 years of the devas = The duration of 4 yugas. 2000 such periods = One day of Brahma. Brahma has a life of 100 years made of such days and is equal to 432 million years of mortals. Thus, it is very very long as per our reckoning. Still, Brahma has a finite life only, however long it may be. It has an end. So, every one, including Brahma, is absorbed by Lord’s Prakriti and released again.
Shiva wearing a garland made of skulls of Brahmas indicates that Shiva is beyond time, is eternal and lasts even after other lesser gods like
Brahma who are in the grip of time meet their end. Shri Nilakanta DikShita explains this in his Shivatattvarahasyam as follows. SAN(24).

കപാലീതി – കപാലം ബ്രഹ്മകപാലം അസ്യാസ്തീതി കപാലീ। ഏതേന
അനേക-ബ്രഹ്മാത്യയ-ദര്‍ശിത്വ-ലക്ഷണം സനാതനത്വമുക്തം ഭവതി ।

Now we are faced with a peculiar problem. What can we ask of Kapaleeshvara, who Himself goes around with a begging bowl (kapalam or
skull) in His hand? Shri Shankaracharya too faced this problem and had come out with an ingenious solution. He had seen that wandering beggars usually keep with them dogs, monkeys and such small animals. They make the animals do some simple tricks, entertain the people and collect alms. He says that he has a monkey called his mind that is very frisky, mischevous and uncontrollable. He beseeches the Lord to tie it with the cord of devotion and take it with HIm. Please look at this entreaty that is addressed to Kapali.
സദാ മോഹാടവ്യാം ചരതി യുവതീനാം കുച-ഗിരൌ
നടത്യാശാശാഖാവടതി ജ़്ഹടിതി സ്വൈരമഭിതഃ ।
കപാലിന്‍! ഭിക്ഷോ! മേ ഹൃദയ-കപിമത്യന്ത-ചപലം
ദൃഢം ബധ്വാ ശിവ ഭവദധീനം കുരു വിഭോ! ॥ SL (20).

Thus, the hymn that follows is about the Infinite Supreme Being who appears as Kapali for the benefit of devotees and who is none other than Lord Shiva. Devi Kalpakamba is His Maya shakti also known as Prakriti. The Supreme Being associated with maya is known as Ishwara or Maheshwara. This is said in the Svethasvaropanishad as: മായാം തു പ്രകൃതിം വിദ്യാന്‍മായിനം തു മഹേശ്വരം । Maya has names as Parvati, ShivA, Uma etc. Shiva means auspiciouness. SS(18). ശിവോ മങ്ഗലരൂപഃ।
നിര്‍മാഷ്ഠ-നിഖില-ദുഃഖാനുഷങ്ഗ-പരമാനന്ദ-രൂപ ഇത്യര്‍ഥഃ ।

So is also Devi Kalpakamba who has the name Mangala (meaning auspicious). The following popular verse from Saptasloki Durga says this clearly.

സര്‍വമങ്ഗലമാങ്ഗല്യേ ശിവേ സര്‍വാര്‍ഥസാധികേ ।
ശരണ്യേ ത്ര്യംബികേ ഗൌരി നാരായണി നമോഽസ്തു തേ ॥

Thus, by saluting them whose very names spell auspiciousness, one is bound to get all that is good in life here and hereafter. The following
popular verse says this.
യഃ ശിവോ നമരൂപാഭ്യാം യാ ദേവീ സര്‍വമങ്ഗലാ ।
തയോഃ സംസ്മരണാത് പുംസാം സര്‍വതോ ജയ മങ്ഗലം ॥
The Kaivalyopanishad (7) says:-
ഉമാസഹായം പരമേശ്വരം പ്രഭും
ത്രിലോചനം നീലകണ്ഠം പ്രശാന്തം ।
ധ്യാത്വാ മുനിര്‍ഗച്ഛതി ഭൂതയോനിം
സമസ്തസാക്ഷിം തമസഃ പരസ്താത് ॥
that one, by meditating on the highest Lord who is allied to Uma, supremely powerful. three eyed, has a blue neck and tranquil reaches
Him who is the source of all, the witness of all and is beyond darkness (ignorance or avidya).

This is said in the following verse also.
കല്‍പകാംബാ-കപാലീശൌ ഭക്തരക്ഷണ-തത്പരൌ ।
തയോഃ അനുഗ്രഹോ യത്ര വര്‍തതേ തത്ര മങ്ഗലം ॥

॥ ശ്രീ കപാലീശ്വരാഷ്ടകം ॥

കപാലി-നാമധേയകം കലാപി-പുര്യധീശ്വരം
കലാധരാര്‍ധ-ശേഖരം കരീന്ദ്ര-ചര്‍മ-ഭൂഷിതം ।
കൃപാ-രസാര്‍ദ്ര-ലോചനം കുലാചല-പ്രപൂജിതംവ്
കുബേര-മിത്രമൂര്‍ജിതം ഗണേശ-പൂജിതം ഭജേ ॥ 1॥

ഭജേ ഭുജങ്ഗ-ഭൂഷണം ഭവാബ്ധി-ഭീതി-ഭഞ്ജനം
ഭവോദ്ഭവം ഭയാപഹം സുഖപ്രദം സുരേശ്വരം ।
രവീന്ദു-വഹ്നി-ലോചനം രമാ-ധവാര്‍ചിതം വരം
ഹ്യുമാ-ധവം സുമാധവീ-സുഭൂഷിഅതം മഹാഗുരും ॥ 2॥

ഗുരും ഗിരീന്ദ്ര-ധന്വിനം ഗുഹ-പ്രിയം ഗുഹാശയം
ഗിരി-പ്രിയം നഗ-പ്രിയാ-സമന്വിതം വര-പ്രദം ।
സുര-പ്രിയം രവി-പ്രഭം സുരേന്ദ്ര-പൂജിതം പ്രഭും
നരേന്ദ്ര-പീഠ-ദായകം നമാംയഹം മഹേശ്വരം ॥ 3॥

മഹേശ്വരം സുരേശ്വരം ധനേശ്വര-പ്രിയേശ്വരം
വനേശ്വരം വിശുദ്ധ-ചിത്ത വാസിനം പരാത്പരം ।
പ്രമത്തവേഷ-ധാരിണം പ്രകൃഷ്ട-ചിത്സ്വരൂപിണം
വിരുദ്ധ-കര്‍മ-കാരിണം സുശിക്ഷകം സ്മരാംയഹം ॥ 4॥

സ്മരാംയഹം സ്മരാന്തകം മുരാരി-സേവിതാങ്ഘ്രികം
പരാരി-നാശന-ക്ഷമം പുരാരി രൂപിണം ശുഭം ।
സ്പുഅരത്-സഹസ്ര-ഭാനു-തുല്യ തേജസം മഹൌജസം
സു-ചണ്ഡികേശ പൂജിതം മൃഡം സമാശ്രയേ സദാ ॥ 5॥

സദാ പ്രഹൃഷ്ട-രൂപിണം സതാം പ്രഹര്‍ഷ-വര്‍ഷിണം
ഭിദാ വിനാശ-കാരണ പ്രമാണഗോചരം പരം ।
മുദാ പ്രവൃത്ത-നര്‍തനം ജഗത്പവിത്ര-കീര്‍തനം
നിദാനമേകമദ്ഭുതം നിതാന്തമാശ്രയേഹ്യഹം ॥ 6॥

അഹം-മമാദി ദൂഷണം മഹേന്ദ്ര-രത്ന-ഭൂഷണം
മഹാ-വൃഷേന്ദ്ര-വാഹനം ഹ്യഹീന്ദ്ര-ഭൂഷണാന്വിതം ।
വൃഷാകപി-സ്വരൂപിണം മൃഷാ-പദാര്‍ഥ-ധാരിണം
മൃകണ്ഡുസൂനു സംസ്തുതം ഹ്യഭീതിദം നമാമി തം ॥ 7॥

നമാമി തം മഹാമതിം നതേഷ്ടദാന-ചക്ഷണം
നതാര്‍തി-ഭഞ്ജനോദ്യതം നഗേന്ദ്ര-വാസിനം വിഭും ।
അഗേന്ദ്രജാ സമന്വിതം മൃഗേന്ദ്ര വിക്രമാന്വിതം
ഖഗേന്ദ്ര-വാഹന-പ്രിയം സുഖസ്വരൂപമവ്യയം ॥ 8॥

സുകല്‍പകാംബികാ-പതി-പ്രിയംത്വിദം മനോഹരം
സുഗൂഡകാഞ്ചിരാമകൃഷ്ണ യോഗിശിഷ്യ സംസ്തുതം ।
മഹാപ്രദോഷ പുണ്യകാല കീര്‍തനാത്ശുഭപ്രദം
ഭജാമഹേ സദാമുദാ കപാലി മങ്ഗളാഷ്ടകം ॥ 9॥

കപാലി തുഷ്ടിദായകം മഹാപദി പ്രപാലകം
ത്വഭീഷ്ട-സിദ്ധി-ദായകം വിശിഷ്ട-മങ്ഗലാഷ്ടകം ।
പഠേത്സുഭക്തിതഃ കപാലി സന്നിധൌ ക്രമാത്
അവാപ്യ സര്‍വമായുരാദി മോദതേ സുമങ്ഗലം ॥ 10॥

ഇതി ഗൂഡലൂര്‍ ശ്രീരാമകൃഷ്ണാനന്ദ യതീന്ദ്ര ശിഷ്യ
ശ്രീ രാമചന്ദ്രേണ വിരചിതം
॥ ശ്രീ കപാലീശ്വരാഷ്ടകം സമ്പൂര്‍ണം ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *