Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Tarananda Gurvashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀತಾರಾನನ್ದಗುರ್ವಷ್ಟಕಮ್

Shri Tarananda Gurvashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀತಾರಾನನ್ದಗುರ್ವಷ್ಟಕಮ್

101 Views

ಶ್ರೀತಾರಾನನ್ದಗುರ್ವಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಓಂ
ಶ್ರೀರಾಮಜಯಮ್ ।
ಓಂ ಸದ್ಗುರುಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ನಮಃ ।

ಅಥ ಶ್ರೀತಾರಾನನ್ದಗುರ್ವಷ್ಟಕಮ್ ।
ಗಂಗಾತೀರಸುವಾಸಂ ತಂ ಗಂಗಾಲೀನತಪಸ್ವಿನಮ್ ।
ಶ್ರೀದಯಾನನ್ದಶಿಷ್ಯಾರ್ಯಂ ತಾರಾನನ್ದಗುರುಂ ಭಜೇ ॥ 1॥

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಪ್ರಬೋಧಂ ತಂ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವತತ್ತ್ವಬೋಧಕಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕಾಶರೂಪಂ ತಂ ತಾರಾನನ್ದಗುರುಂ ಭಜೇ ॥ 2॥

ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸುಬೋಧಂ ತಂ ತಾರಕಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗಿಣಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಸ್ವಲೀನಂ ತಂ ತಾರಾನನ್ದಗುರುಂ ಭಜೇ ॥ 3॥

ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾಪರಂ ಶಾನ್ತಂ ಸಂಯತಂ ಯತಭಾಷಿಣಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಲೀನಂ ತಪಸ್ತೀರ್ಥಂ ತಾರಾನನ್ದಗುರುಂ ಭಜೇ ॥ 4॥

ಏಕಾನ್ತಂ ಏಕಸದ್ಧ್ಯಾನಂ ಏಕಾನ್ತಧ್ಯಾನಸುವ್ರತಮ್ ।
ಏಕವಸ್ತುಸದಾಲೀನಂ ತಾರಾನನ್ದಗುರುಂ ಭಜೇ ॥ 5॥

ಮಾತೃಪ್ರೇಮಪರೀವಾಹಂ ಬುಭುಕ್ಷಾಹರಮಾತರಮ್ ।
ಆತ್ಮತೃಷ್ಣಾಪ್ರಶಾಮಂ ತಂ ತಾರಾನನ್ದಗುರುಂ ಭಜೇ ॥ 6॥

ಸ್ವಾಗತಸ್ಮೇರವಕ್ತ್ರಂ ತಂ ಹಿತಭಾಷಶ್ರಮಾಪಹಮ್ ।
ಶ್ರುತಶ್ಲೋಕಪ್ರಮೋದಂ ತಂ ತಾರಾನನ್ದಗುರುಂ ಭಜೇ ॥ 7॥

ಹಿಮಗದ್ಯರಸಾನನ್ದಂ ಗಂಗಾಸಹಸ್ರಮೋದಿತಮ್ ।
ಆಶೀರ್ವಾದದಯಾಪೂರಂ ತಾರಾನನ್ದಗುರುಂ ಭಜೇ ॥ 8॥

ತ್ಯಾಗರಾಜಗುರುಸ್ವಾಮಿಶಿಷ್ಯಾಪುಷ್ಪಾನುತಿಸ್ಥಿರಮ್ ।
ತಾರಾನನ್ದಗುರುಂ ವನ್ದೇ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ತದರ್ಪಣಮ್ ॥

ಓಂ
ಶುಭಮಸ್ತು

ಇತಿ ಸದ್ಗುರುಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜಸ್ವಾಮಿನಃ ಶಿಷ್ಯಯಾ ಭಕ್ತಯಾ ಪುಷ್ಪಯಾ ಕೃತಂ
ಶ್ರೀತಾರಾನನ್ದಗುರ್ವಷ್ಟಕಂ ಗುರೌ ಸಮರ್ಪಿತಮ್ ।
ಓಂ ಶುಭಮಸ್ತು ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *