Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Siva Gitimala – Shiva Ashtapadi or Lyrics in English

Siva Gitimala – Shiva Ashtapadi or Lyrics in English

419 Views

About Shiva Gitimala !! Shiva Ashtapadi:

Shiva Gitimala was composed by Jagadguru Sri Chandra Sekharendra Saraswathi the 62nd seer of Sri Kanchi Kamakoti Peedam, composed of 20 exciting verses known as Ashtapadi, praising the pleasing moments of Lord Ekamreshwarar and the goddess Sri Kamakshi Devi. This beautiful composition represents the despair, devotion and dedication of the individual soul / Jeevathma, to achieve union with the supreme soul / Paramathma to attain eternal happiness. Shiva Ashtapadi / Shiva Gitimala begins with the veneration of Lord Ganesha. The entire verses illustrate the miserable state of separation of the goddess Parvathi from Lord Shiva. The goddess Sri Parvati underwent severe penance on the banks of the Kampa River to unite with Lord Shiva. The divine couple suffers an unbearable pain of separation; Lord Shiva descended to Earth and resides under a mango tree where the goddess Sri Parvati undertaking penance was observed by a faithful companion of the goddess and was duly informed. The state of remorse, abandonment, guilt and the messages exchanged through the companion of the goddess Sri Parvati, etc. They are beautifully represented in the Ashtapadi. Finally, Lord Shiva appears before the goddess Sri Parvati and apologizes profusely, after a first hardness between the couple and a happy union.

Lord Siva Gitimala and Ashtapadi Lyrics in English:

॥ prathamah sargah ॥
dhyanaslokah –
sakalavighnanivartaka sankarapriyasuta pranatartihara prabho ॥

mama hrdambujamadhyalasanmaniracitamandapavasarato bhava ॥ 1 ॥

vidhivadanasarojavasamadhvikadhara
vividhanigamavrndastuyamanapadana ।
samasamayavirajaccandrakotiprakasa
mama vadanasaroje sarada sannidhattam ॥ 2 ॥

yadanubhavasudhormimadhuriparavasyam
visadayati muninatmanastandavena ।
kanakasadasi ramye saksiniviksyamanah
pradisatu sa sukham me somarekhavatamsah ॥ 3 ॥

sarvani parvatakumari saranyapade
nirvapayasmadaghasantatimantarayam ।
icchami panguriva gangajalavagaha-
micchamimam kalayitum sivagitimalam ॥ 4 ॥

sivacaranasarojadhyanayogamrtabdhau
jalaviharanavanchasangatam yasya cetah ।
nikhiladuritamabhangavyaprtam va manojnam
parasivacaritakhyam ganamakarnaniyam ॥ 5 ॥

॥ prathamastapadi ॥

malaviragena aditalena giyate
(pralayapayodhijale itivat)

kanakasabhasadane vadane darahasam
natasi vidhaya sudhakarabhasam
sankara dhrtatapasarupa jaya bhavatapahara ॥ 1 ॥

jaladhimathanasamaye garalanalasailam
vahasi galasthamuditvarakilam
sankara dhrtanilagalakhya jaya bhavatapahara ॥ 2 ॥

vidhuravirathacarane nivasannavanirathe
puramisuna hrtavanitayodhe
sankara vara viramahesa jaya bhavatapahara ॥ 3 ॥

kusumasarasakaram purato vicarantam
girisa nihimsitavanaciram tam
sankara madanaripadakhya jaya bhavatapahara ॥ 4 ॥

vatatarutalamahite nivasanmanipithe
disasi paratmakalamatigadhe
sankara dhrtamauna gabhira jaya bhavatapahara ॥ 5 ॥

jalanidhisetutate janapavanayoge
raghukulatilakayasah pravibhage
sankara raghuramamahesa jaya bhavatapahara ॥ 6 ॥

tanu bhrdavanakrte varakasinagare
tarakamupadisasi sthalasare
sankara siva visvamahesa jaya bhavatapahara ॥ 7 ॥

nigamarasalatale niravadhibodhaghana
srikamaksikucakalasankana
sankara sahakaramahesa jaya bhavatapahara ॥ 8 ॥

kacchapatanuharina nistulabhaktiyuja
santatapujitacaranasaroja
sankara siva kacchapa linga jaya bhavatapahara ॥ 9 ॥

sankaravaraguruna paripujitapada
kancipure vivrtakhilaveda
sankara vidhumaulimahesa jaya bhavatapahara ॥ 10 ॥

srividhumauliyateridamuditamudaram
srrnu karunabharanakhilasaram
sankararunasailamahesa jaya bhavatapahara ॥ 11 ॥

slokah
kanakasabhanataya harinilagaḷaya nama-
stripuraharaya mararipave munimohabhide ।
raghukrtasetave vimalakasijuse bhavate
nigamarasala kurmaharipujita candradhara ॥ ॥ 6 ॥

papam varayate param ghatayate kalam parakurvate
moham durayate madam samayate mattasuran himsate ।
maram marayate mahamuniganananandinah kurvate
parvatya sahitaya sarvanidhaye sarvaya tubhyam namah ॥ 7 ॥

॥ dvitiyastapadi ॥

bhairaviragena triputatalena giyate
(sritakamalakuca itivat)
kaliharacaritavibhusana srutibhasana
karatalavilasitasula jaya bhavatapahara ॥ 1 ॥

dinamaniniyutavibhasura vijitasura
nalinanayanakrtapuja jaya bhavatapahara ॥ 2 ॥

nirjitakusumasarasana purasasana
nitilatilakasikhikila jaya bhavatapahara ॥ 3 ॥

padayugavinatakhandala phanikundala
tribhuvanapavana pada jaya bhavatapahara ॥ 4 ॥

andhakadanavadarana bhavatarana
smaratanubhasitavilepa jaya bhavatapahara ॥ 5 ॥

himakarasakalavatamsaka phanihamsaka
gaganadhunidhrtasila jaya bhavatapahara ॥ 6 ॥

paramatapodhanabhavita surasevita
nikhilabhuvanajanapala jaya bhavatapahara ॥ 7 ॥

karimukhasarabhavanandana krtavandana
srrnusasidharayatigitam jaya bhavatapahara ॥ 8 ॥

slokah
tuhinagirikumari tungavaksojakumbha-
sphutadrdhaparirambhaslista divyangaragam ।
uditamadanakhedasvedamamsantaram mam
avatu parasupanervyakta gadhanuragam ॥ 8 ॥

vasantikakusumakomaladarsaniyaih
angairanangavihitajvaraparavasyat ।
kampatatopavanasimani vibhramantim
gaurimidam sarasamaha sakhi rahasyam ॥ 9 ॥

॥ trtiyastapadi ॥

vasantaragena aditalena giyate
(lalitalavangalata itivat)
vikasadamalakusumanusamagamasitalamrdulasamire
atikulakalaravasambhrtaghanamadaparabhrtaghosagabhire
vilasati suratarusadasi nisante
varayuvatijanamohanatanuriha subhadati vitatavasante vilasati ॥ 1 ॥

kusumasarasanasabaranisuditakupitavadhudhrtamane
dhanarasakunkumapankavilepanavitajanakutukavidhane vilasati ॥ 2 ॥

kusumitabalarasalamanoharakisalayamadanakrpane
madhukaramithunaparasparamadhurasapananiyogadhurine vilasati ॥ 3 ॥

madanamahipatisubhakaramantrajapayitamadhukaraghose
aviralakusumamarandakrtabhinisecanatarumunipose vilasati ॥ 4 ॥

madananidesanivrttakalebaramardanamalayasamire
tusitamadhuvratasancaladatithisupujanamadhurasapure vilasati ॥ 5 ॥

sucirakrtavratamaunavanapriyamunijanavaganukule
lalitalatagrhavihrtikrtasramayuvatisukhanilasile vilasati ॥ 6 ॥

visamasaravanipalarathayitamrdulasamiranajale
virahijanasayamohanabhasitaparagavijrmbhanakale vilasati ॥ 7 ॥

srisivapujanayatamati candrasikhamaniyativaragitam
srisivacaranayugasmrtisadhakamudayatu vanyavasantam vilasati ॥ 8 ॥

slokah
vikacakamalakampasaivalinyastarangaih
aviralaparirambhah sambhraman manjarinam ।
parisararasaragairvyaptagatranulepo
vicarati kitavo’yam mandamandam samirah ॥ 9 ॥

॥ dvitiyah sargah ॥
slokah
pragalbhatarabhamini sivacaritra ganamrta-
prabhutanavamanjarisurabhigandhimandanile ।
rasalatarumulagasphuritamadhavi mandape
mahesamupadarsayantyasakrdaha gaurimasau ॥

॥ caturthastapadi ॥

ramakriyaragena aditalena giyate
(candanacarcita itivat)
avirala kunkumapankakarambitamrgamadacandravilepam
nitila visesakabhasuravahnivilocana krtapuratapam
sasimukhi sailavadhutanaye vilokaya haramatha kelimaye sasimukhi ॥ 1 ॥

yuvatijanasayamadanasarayitasubhataranayana vilasam
bhuvanavijrmbhitaghanataratimiranisudananijatanu bhasam sasimukhi ॥ 2 ॥

pani sarojamrgiparisankitabalatrnaligalabham
yauvatahrdayavidaranapatutaradarahasitamitasobham sasimukhi ॥ 3 ॥

caranasarojalasanmaninupuraghosavivrtapadajatam
gaganadhunisamatanurucisamhatikaritabhuvanavibhatam sasimukhi ॥ 4 ॥

nikhilavadhujanahrdayasamahrtipatutaramohanarupam
munivaranikaravimuktividhayakabodhavibhavanadipam sasimukhi ॥ 5 ॥

vikacasaroruhalocanasakrdavalokanakrtasubhajatam
bhujagasiromanisonaruca paribhitamrgisamupetam sasimukhi ॥ 6 ॥

rajatamahidharasadrsamahavrsadrstapurovanibhagam
sanakasanandanamuniparisobhitadaksinataditarabhagam sasimukhi ॥ 7 ॥

srisivaparicaranavratacandrasikhamani niyamadhanena
sivacaritam subhagitamidam krtamudayatu bodhaghanena sasimukhi ॥ 8 ॥

slokah
madanakadanasantyai phullamalli prasunaih
viracitavarasayyamapnuvannindumaulih ।
mrdumalayasamiram manyamanah sphulingan
kalayati hrdaye tvamanvaham saila kanye ॥ 12 ॥

iti sahacarivanimakarnya sapi sudhajharim
acaladuhita netuh srutvabhirupyagunodayam ।
virahajanitamartim duricakara hrdi sthitam
dayitanihitaprema kamam jagada mithah sakhim ॥ 13 ॥

॥ pancamastapadi ॥

todiragena caputalena giyate
(sancaradadhara itivat)
jalaruhasikharavirajitahimakarasankitakaranakharabham
ruciraradanakiranamarasaridiva sonanadadhara sobham
seve nigamarasalanivasam – yuvatimanoharavividhavilasam seve ॥ 1 ॥

subhatanusaurabhalobhavibhusanakaitavamahita bhujangam
mukutavirajitahimakarasakalavinirgaladamrtasitangam seve ॥ 2 ॥

makutaparibhramadamaradhuninakhaviksatasankita candram
urasi vilepitamalayajapankavimarditasubhataracandram seve ॥ 3 ॥

pannagakarnavibhusanamauligamaniruci sonakapolam
aganitasarasijasambhavamaulikapalanivedita kalam seve ॥ 4 ॥

haridanupalasuresapadonnatimupanamato vitarantam
anavadhimahimacirantanamunihrdayesu sada viharantam seve ॥ 5 ॥

naradaparvatavaramunikinnarasannuta vaibhava jatam
andhakasuraripugandhasindhura vibhangamrgadiparitam seve ॥ 6 ॥

visayaviratavimalasayakosamahadhanacaranasarojam
ghanataranijatanumanjulatapari nirjitaniyuta manojam seve ॥ 7 ॥

srisiva bhajana manorathacandrasikhamaniyativaragitam
srotumudancitakautukamaviratamamaravadhupari gitam seve ॥ 8 ॥

slokah
sahacari mukham cetah pratah praphullasaroruha-
pratimamanagham kantam kantasya candrasikhamaneh ।
smarati paritodrstistusta tadakrtimadhuri-
gativisayini vani tasya braviti gunodayam ॥ 14 ॥

॥ sastastapadi ॥

kambhojiragena triputatalena giyate
(nibhrtanikunja itivat)
nikhilacaracaranirmitikausalabharitacaritra vilolam
lalitarasalanibaddhalatagrhaviharana kautuka silam
kalaye kalamathanamadhisam
ghataya maya saha ghanatarakucaparirambhana kelikrtasam kalaye ॥ 1 ॥

kuvalayasaurabhavadanasamiranavasitanikhiladigantam
caranasarojavilokanato’khilataparujam samayantam kalaye ॥ 2 ॥

patutaracatuvacomrtasisiranivaritamanasijatapam
tarunavanapriyabhasanaya saha sadaravihitasulapam kalaye ॥ 3 ॥

calitadrgancalamasamasaraniva yuvatijane nidadhanam
rahasi rasalagrham gataya saha sarasaviharavidhanam kalaye ॥ 4 ॥

darahasitadyuticandrikaya gatakheda vikaracakoram
lasadarunadharavadanavasikrtayuvatijanasayacoram kalaye ॥ 5 ॥

malayajapankavilepanamurutarakucayugamakalayantam
krtakaruso mama sutanulataparirambhanakeḷimayantam kalaye ॥ 6 ॥

suratarukusumasumalikaya parimanditacikuranikayam
alaghupulakakatasimani mrgamadapatravilekhavidheyam kalaye ॥ 7 ॥

srisivasevanacandrasikhamaniyativaragitamudaram
sukhayatu sailajaya kathitam sivacaritavisesitasaram kalaye ॥ 8 ॥

slokah
lilaprasunasarapasasrniprakanda-
pundreksubhasikarapallavamambujaksam ।
alokya sasmitamukhendukamindumaulim
utkanthate hrdayamiksitumeva bhuyah ॥ 15 ॥

॥ trtiyah sargah ॥
slokah
iti bahu kathayantimalimalokya balam
alaghuvirahadainyamadrijamiksamanah ।
sapadi madanakhinnah somarekhavatamsah
kimapi virahasantyai cintayamasa dhirah ॥ 16 ॥

॥ saptamastapadi ॥

bhupalaragena triputatalena giyate
(mamiyam calita itivat)
slokah
lilaya kalahe gata kapatakrudha vaniteyam
manini madanena mamapi santanoti vidheyam ॥

siva siva kulacalasuta ॥ 1 ॥

tapito madanajvarena tanunapadadhikena
yapayami katam nu tadviraham ksanam kutukena siva siva ॥ 2 ॥

yatsamagamasammadena sukhi ciram viharami ।
yadviyogaruja na jatu manohitam vitanomi siva siva ॥ 3 ॥

lilaya kupita yada mayi tamathanucarami ।
bhuyasa samayena tamanuniya samviharami siva siva ॥ 4 ॥

arpitam sirasi krudha mama ha yadanghrisarojam
panina paripujitam bata jrmbhamanamanojam siva siva ॥ 5 ॥

drsyase purato’pi gauri na drsyase capaleva ।
naparadhakatha mayi pranatam janam krpayava siva siva ॥ 6 ॥

nilaniradaveni kim tava matkrte’nunayena ।
sannidhehi na gantumarhasi madrse dayanena siva siva ॥ 7 ॥

varnitam sivadasacandrasikhamanisramanena ।
vrttametadudetu santatam isituh pravanena siva siva ॥ 8 ॥

slokah
bhuvanavijayi vikrantesu tvameva na cetarah
tava na krpane yuktam madrgvidhe saravarsanam ।
madana yadi te vairam niryatu bho niyatam pura
vihitamahito naham nityam tavasmi nidesagah ॥ 17 ॥

madhukaramayajyaghosena prakampayase manah
parabhrtavadhugane karnajvaram tanusetaram ।
kusumarajasam brndairutmadayasyaciraditah
smara vijayase visvam citriyate krtiridrsi ॥ 18 ॥

calitalalitapanga sreniprasaranakaitavat
daravikasitasvacchacchayasitotpalavarsanaih ।
virahasikhina dunam dinam na mamabhiraksitum
yadi na manuse janasi tvam madiyadasam tatah ॥ 19 ॥

subhadati vicaravah subhrakampatatinyastata
bhuvi ramaniyodyanakeḷim bhajavah ।
pratimuhuriti cintavihvalah sailakanyamabhi
subhataravadah patu candrardhamauleh ॥ 20 ॥

॥ caturthah sargah ॥
slokah
kampatirapracurarucirodyanavidyotamana-
srimakandadrumaparisara madhaviklrptasalam ।
adhyasinam rahasi virahasrantamasrantakelim
vacam gauripriyasahacari praha candravatamsam ॥ 21 ॥

॥ astamastapadi ॥

saurastraragena aditalena giyate
(nindati candanam itivat)
ya hi pura hara kutukavati parihasakathasu viragini
asitakutila cikuravaḷi mandanasubhataradama nirodhini
sankara saranamupaiti sivamatihanti sa sambaravairi
siva virahakrsa tava gauri ॥ 1 ॥

kusuma sayanamupagamya sapadi madanasaravisarapariduna
malayajarajasi mahanalatatimiva kalayati matimatidina
siva virahakrsa tava gauri ॥ 2 ॥

urasiruciramaniharalatagatabalabhidupalatatinila
manjuvacanagrhapanjarasukaparibhasanaparihrtalila
siva virahakrsa tava gauri ॥ 3 ॥

bhrsakrtabhavadanubhavanayeksita bhavati vihitaparivada
sapadi vihita virahanugamanadanusambhrtahrdaya visada
siva virahakrsa tava gauri ॥ 4 ॥

balaharinaparilidhapada tadanadaravigata vinoda
unmadaparabhrtavirutakarnanakarnasalyakrtabadha
siva virahakrsa tava gauri ॥ 5 ॥

kokamithunabahukeḷivilokanajrmbhitamadana vikara
sankarahimakarasekhara palaya mamiti vadati na dhira
siva virahakrsa tava gauri ॥ 6 ॥

dusitamrgamadaruciravisesaka nitilabhasikrtarekha
atanutanujvarakaritaya parivarjitacandramayukha
siva virahakrsa tava gauri ॥ 7 ॥

srisivacarananisevanacandrasikhamaniyativaragitam
srigirijavirahakramavarnanamudayatu vinayasametam
siva virahakrsa tava gauri ॥ 8 ॥

slokah
avasamandiramidam manute mrdani ghoratavisadrsamaptasakhijanena ।
na bhasanani tanute nalinayataksi deva tvaya virahita harinankamaule ॥

॥ navamastapadi ॥

bilahariragena triputatalena giyate
(stanavinihata itivat)
himakaramanimayadamanikaya kalayati vahnisikhamurasiyam
sailaja siva sailaja virahe tava sankara sailaja ॥ 1 ॥

vapusi patitaghanahimakarapuram santanute hrdi divi duritaram sailaja ॥ 2 ॥

urasi nihitamrdu vitatamrnalam pasyati sapadi vilasadaḷinilam sailaja ॥ 3 ॥

sahacarayuvatisu nayanamanilam namitamukhi vitanoti visalam sailaja ॥ 4 ॥

rusyati khidyati muhuranidanam na prativakti sakhimapi dinam sailaja ॥ 5 ॥

siva iti siva iti vadati sakamam pasyati pasuriva kimapi lalamam sailaja ॥ 6 ॥

surataruvividhaphalamrtasaram pasyati visamiva bhrsamatighoram sailaja ॥ 7 ॥

yativaracandrasikhamanigitam sukhayatu sadhujanam subhagitam sailaja ॥ 8 ॥

slokah
tvadbhavanaikarasikam tvadadhinavrttim
tvannamasamsmaranasamyutacittavrttim ।
balamimam virahinim krpanaikabandho
nopeksase yadi tada tava sankarakhya ॥ 23 ॥

vastuni nistulagunani nirakrtani
kasturikaruciracitrakapatrajatam ।
idrgvidham virahini tanute mrdani
tamadriyasva karunabharitairapangaih ॥ 24 ॥

॥ pancamah sargah ॥
slokah
ekamramulavilasannavamanjarika
srimadhavirucirakunjagrhevasami ।
tamanayanunaya madvacanena gaurimittham
sivena punaraha sakhi niyukta ॥

॥ dasamastapadi ॥

anandabhairaviragena aditalena giyate
(vahati malayasamire itivat)
jayati madananrpale sive kupitapathika jalam
bhramaramithuna jale sive pibati madhu salilam
viraharuja puravairi parikhidyati gauri sivaviraharuja ॥ 1 ॥

malayamaruti valamane sive viraha vighatanaya
sati ca madhupagane sive sarasaviharanaya siva viraharuja ॥ 2 ॥

kusumabharitasale sive vitatasumadhukale
krpanavirahijale sive kitavahrdanukule sivaviraharuja ॥ 3 ॥

madanavijayanigamam sive japati pikasamuhe
caturakitavasanga (sive) kutilaravaduruhe sivaviraharuja ॥ 4 ॥

kusumarajasi bharite sive kitavamrduḷamaruta
disi ca vidisi vitate sive virahivapusi carata sivaviraharuja ॥ 5 ॥

vimalatuhinakirane sive vikirati karajalam
vihrtiviratiharane sive viyati disi visalam sivaviraharuja ॥ 6 ॥

mrdulakusumasayane sive vapusi virahadune
bhramati luthati dine sive suhitasaranahine sivaviraharuja ॥ 7 ॥

jayati girisamatina sive girisavirahakathanam
candramakutayatina sive nikhilakalusamathanam sivaviraharuja ॥ 8 ॥

slokah
yatratvamanuranjayannatitaramarabdhakamagamam
vyaparairacaladhirajatanaye kelivisesairyutah ।
tatra tvamanucintayannatha bhavannamaikatantram japan
bhuyastatparitambhasambhramasukham pranesvarah kanksati ॥ 26 ॥

॥ ekadasastapadi ॥

kedaragauḷaragena aditalena giyate
(ratisukhasare gatamabhisare itivat)
himagiritanaye gurutaravinaye niyutamadanasubharupam
nitilanayanamanuranjaya sati tava virahajanitaghanatapam ।
malayajapavane kampanuvane vasati sudati puravairi
yuvatihrdayamadamardanakusali sambhrta kelivihari । malayajapavane ॥ 1 ॥

vada mrdu dayite mama hrdi niyate bahiriva carasi samipam
vadati muhurmuhuriti hara mamakadehamadanaghanatapam । malayajapavane ॥ 2 ॥

urughana saram himajala puram vapusi patitamatighoram
sapadi na mrsyati sapati manobhavamatimrdumalaya samiram ।
malayajapavane ॥ 3 ॥

vilikhati citram tava ca vicitram pasyati sapadi samodam
vadati jhatiti bahu mamiti sambararipuratikalayati khedam ।
malayajapavane ॥ 4 ॥

arpayanilam mayi dhrtalilam nayanakusumamatilolam
virahataruni virahaturamanubhaja mamiha (ti) vilapati sa (so’) lam ।
malayajapavane ॥ 5 ॥

lasadaparadham manasijabadham vimrsa vinetumupayam
gurutaratungapayodharadurgamapanaya haramanapayam । malayajapavane ॥ 6 ॥

atidhrtamane parabhrtagane kincidudancaya ganam
jahi jahi manamanunagunai ramayasu virahaciradinam । malayajapavane ॥ 7 ॥

iti sivaviraham ghanataramoham bhanati niyamijanadhire
candrasikhamaninamani kusalamupanaya gajavaracire । malayajapavane ॥ 8 ॥

slokah
vimala salilodancatkampasaroruhadhorani-
parimalarajah palisankrantamandasamirane ।
vitapati viyadgangamangicakara sirah sthitam
tava hi virahakrantah kantah nato’pi na veditah ॥ 27 ॥

anubhavati mrgaksi tvadviyogaksananam
lavamiva yugakalpam svalpamatmaparadham ।
tvayi vihitamanalpam manyamanah kathancit
nayati samayamenam devi tasminprasida ॥ 28 ॥

iti sahacarivanimenankamauḷimanobhava-
vyathanakathanimenamakarnya karnasudhajharim ।
sapadi mudita vinyasyanti padani sanaih sanaih
jayati jagatam mata netuh pravisya latagrham ॥ 29 ॥

sa daksadevanaviharajayanusangalilahave bhavati sailajaya sivasya ।
cetah prasadamanayostarasa vidhaya devya krtam kathayati sma sakhi rahasyam ॥ 30 ॥

॥ dvadasastapadi ॥

sankarabharanaragena triputatalena giyate
(pasyati disi disi itivat)
kalayati kalayati manasi carantam
kucakalasasprsamayati bhavantam ।
pahi vibho siva pahi vibho
nivasati gauri keḷivane pahi vibho ॥ 1 ॥

japati japati tava nama sumantram
prati muhuruditasumayudhatantram pahi ॥ 2 ॥

upacitakusumasudamavahanti
bhavadanucintanamakalayanti pahi ॥ 3 ॥

malayajarajasi nirakrtaraga
vapusi bhasita dhrtisamyatayoga pahi ॥ 4 ॥

parihrtaveni jatakaca bhara
nijapatighatakajanasayadhara pahi ॥ 5 ॥

avidhrtamanimukutadilalama
bisavalayadividharanakama pahi ॥ 6 ॥

muhuravalokita kisalayasayana
bahirupasangata sulalita nayana pahi ॥ 7 ॥

iti siva bhajanagunena vibhantam
candrasikhamanina subhagitam ॥ pahi ॥ 8 ॥

slokah
sa viksate sahacarim madanena lajja-
bharena nottaravaco vadati pragalbha ।
vyadhunvati svasitakosnasamiranena
tungastanottarapatam girija viyukta ॥ 31 ॥

॥ sasthah sargah ॥
slokah
atha virahinimarmacchedanusambhrtapataka-
srita iva nisanathah sankrantanilagunantarah ।
kirananikarairancatkampasarittataramyabhu-
valayamabhito vyaptya vibhrajayanparijrmbhate ॥ 32 ॥

vikirati nijakarajalam himakarabimbe’pi nagate kante ।
akrtakamaniyarupa svatmagatam kimapi vadati girikanya ॥ 33 ॥

॥ trayodasastapadi ॥

ahiriragena jhampatalena giyate
(kathitasamaye’pi itivat)
suciravirahapanaya sukrtabhikamitam
saphalayati kimiha vidhiruta na vibhavamitam
kamini kimiha kalaye sahacarivancitaham kamini ॥ 1 ॥

yadanubhajanena mama sukhamakhilamayatam
tamanukalaye kimiha nayanapathamagatam kamini ॥ 2 ॥

yena malayajarenunikaramidamiritam
na ca vahati kucayugalamuru tadavadhiritum kamini ॥ 3 ॥

yaccaranaparicaranamakhilaphaladayakam
na sprsati manasi mama ha tadupanayakam kamini ॥ 4 ॥

nigamasirasi sphurati yatimanasi yatpadam ।
vitatasukhadam tadapi hrdi na me kimidam kamini ॥ 5 ॥

virahasamayesu kila hrdi yadanucintanam ।
na sa bhajati nayanapathamakhilabhaya krntanam kamini ॥ 6 ॥

kucayugalamabhimrsati sa yadi ratasucitam ।
saphalamiha nikhilagunasahitamapi jivitam kamini ॥ 7 ॥

niyamadhanavidhumauḷiphanitamidamancitam ।
bahujanisu kalusabhayamapanayatu sancitam kamini ॥ 8 ॥

slokah
ajagmusim sahacarim haramantarena
cintavijrmbhitavisadabharena dina ।
alokya lokajanani hrdi sandihana
kantam kayabhiramitam nijagada vakyam ॥ 34 ॥

॥ caturdasastapadi ॥

sarangaragena triputatalena giyate
(smarasamarocita itivat)
kusumasarahavasamucitarupa priyaparirambhanaparihrtatapa
kapi puraripuna ramayati hrdayamamitaguna kapi ॥ 1 ॥

ghanatarakucayugamrgamadalepa
dayitavihitaratinavyasulapa ॥ kapi ॥ 2 ॥

ramanaracitakatapatravisesa
urasilulitamaniharavibhusa ॥ kapi ॥ 3 ॥

dayitanipitasudhadharasima
galitavasanakatiparihrtadama ॥ kapi ॥ 4 ॥

adhigatamrdutarakisalayasayana
daraparimilitacalitanayana ॥ kapi ॥ 5 ॥

vihitamadhuraratikujitabheda
drdhaparirambhanahatameti bheda ॥ kapi ॥ 6 ॥

mahita mahorasi sarabhasapatita
lulitakusumakutilalakamudita ॥ kapi ॥ 7 ॥

candrasikhamaniyativarabhanitam ।
sukhayatu sadhujanam sivacaritam ॥ kapi ॥ 8 ॥

॥ saptamah sargah ॥
slokah
cakoranam pritim kalayasi mayukhairnijakala-
pradanairdevanamapi dayitabhajam mrgadrsam ।
na kokanam rakahimakirana madrgvirahini-
jananam yuktam te kimidamasamam hanta caritam ॥ 35 ॥

gangamanganisangipankajarajogandhavahamanganam
aslisyannibhrtam nirankusarahah keḷivisesairalam ।
vibhrantah kimadabhraragabharitastasyamuta syadayam
kanto’srantamananganagavihato nabhyasamabhyagatah ॥ 36 ॥

santapayannakhilagatramamitrabhavat
sandrsyate jadadhiyamiha sitabhanuh ।
dosakaro vapusi sangatarajayaksma
ghorakrtirhi sivaduti nisacaranam ॥ 37 ॥

॥ pancadasastapadi ॥

saveriragena aditalena giyate
(samuditavadane itivat)
virahitasarane ramanicarane vijitarunapankaje
arunimaruciram kalayati suciram matimiva vapusi nije
ramate kampamahitavane vijayi purarijane ॥ ramate ॥ 1 ॥

alikulavalite parimaḷalalite yuvatikutilalake
kalayati kusumam vilasitasusumam sumasaraparipalake ॥ ramate ॥ 2 ॥

kucagiriyugale nijamatinigale mrgamadaracanakare
manisaranikaram vilasitamukuram ghatayati sumanohare ॥ ramate ॥ 3 ॥

vilasitaradane tarunivadane kisalayaruciradhare
racayati patram makaravicitram smitaruciparibhasure ॥ ramate ॥ 4 ॥

katitatabhage manasijayoge vigaḷitakanakambare
manimayarasanam raviracivasanam ghatayati tuhinakare ॥ ramate ॥ 5 ॥

adharasudhaḷim ruciraradalim pibati sumukhasankare
vidadhati madhuram hasati ca vidhuram ratinidhinihitadare ॥ ramate ॥ 6 ॥

mrdulasamire valati gabhire vilasati tuhinakare
uditamanojam vikasadurojam sivarativihitadare ॥ ramate ॥ 7 ॥

iti rasavacane sivanati racane puraharabhajanadare
bahujanikalusam nirasatu parusam yativaravidhusekhare ॥ ramate ॥ 8 ॥

slokah
ayatavaniha na khedaparanusanga-
vanchabharena vivasastarunendumaulih ।
svacchndameva ramatam tava ko’tra dosah
pasyacirena dayitam madupasrayastham ॥ 38 ॥

॥ astamah sargah ॥
slokah
matprananeturasahayarasalamula-
lilagrhasya mayi cedanuragabandhah ।
anyakathanubhavinah pranayanubandho
duti prasidati mamaisa mahanubhavah ॥

॥ sodasastapadi ॥

punnagavarali ragena aditalena giyate
(anilataralakuvalayanayanena itivat)
arunakamalasubhataracaranena sapadi gata na hi bhavataranena ।
ya vihrta puravairina ॥ 1 ॥

smitarucihimakarasubhavadanena nihitaguna vilasitasadanena ।
ya vihrta puravairina ॥ 2 ॥

sarasavacanajitakusumarasena hrdi vinihitaratikrtarabhasena ।
ya vihrta puravairina ॥ 3 ॥

vihita vividhakusumasaravihrte nanagatarasa nayaguna vihitena ।
ya vihrta puravairina ॥ 4 ॥

uditajalajaruciragaḷena sphutitamana na yuvatinigaḷena ।
ya vihrta puravairina ॥ 5 ॥

kanakarucirasujatapatalenanuhatasukhasatilakanitilena ।
ya vihrta puravairina ॥ 6 ॥

nikhilayuvatimadanodayanena jvaritamana na virahadahanena ।
ya vihrta puravairina ॥ 7 ॥

tuhinakiranadharayatiracanena sukhayatu mam sivahitavacanena ।
ya vihrta puravairina ॥ 8 ॥

slokah
ayi malayasamira krura bhavoraganam
svasitajanita kim te madrsihimsanena ।
ksanamiva sahakaradisagatranusanga-
upahrtaparimalatma sannidhehi prasannah ॥ 40 ॥

॥ navamah sargah ॥
slokah
ittham rusa sahacarim parusam vadanti
sailadhirajatanuja tanujatakarsya ।
nitva katham kathamapi ksanadam mahesah
magah prasanti vinatam kutilam babhase ॥ 41 ॥

॥ saptadasastapadi ॥

arabhiragena triputatalena giyate
(rajanijanitaguru itivat)
caturayuvatisuratadara jagaritarunamadhrtavilasam
nitilanayana nayanadvitayam tava kathayati tadabhinivesam ।
pahi tamiha phalalocana ya tava disati viharam
garaḷamilitadhavalamrtamiva haramagamavacanamasaram pahi ॥

gurutarakucaparirambhanasambhrtakunkumapankilaharam
smarati visalamuro visadam tava ratirabhasadanuragam pahi ॥ 2 ॥

ratipatisamaravinirmita nisitanakhaksatacihnitarekham
vapuridamaḷikavilocana lasadiva ratibharakrtajayarekham pahi ॥ 3 ॥

radanavasanamarunamidam tava purahara bhajati viragam
vigalitahimakarasakalamudancitadarsitaratibharavegam pahi ॥ 4 ॥

yuvatipadasthitayavakarasaparicintitaratikamaniyam
vilasati vapuridamalaghubahirgatamayati viragamameyam pahi ॥ 5 ॥

yuvatikrtavranamadharagatam tava kalayati mama hrdi rosam
priyavacanavasare’pi maya saha sphutayati tatparitosam pahi ॥ 6 ॥

suratarusumadamanikayanibaddhajatavalivalayamudaram
kitavamanobhavasangarasithilitamanukathayati suviharam pahi ॥ 7 ॥

iti himagirikuladipikaya krtasivaparivadanavidhanam
sukhayatu budhajanamisanisevanayativaravidhusekharaganam pahi ॥ 8 ॥

slokah
idrgvidhani subahuni tava priyayam
gadhanuragakrtasangamalanchitani ।
saksadaveksitavatimiha mamupetya
kim bhasase kitavasekhara candramauḷe ॥ 42

॥ dasamah sargah ॥
slokah
tamudyataprasavabanavikarakhinnam
sancintyamanasasimaulicaritralilam ।
balam tusaragirijam ratikelibhinnam
aḷih priyatha kalahantaritamuvaca ॥ 43 ॥

॥ astadasastapadi ॥

yadukulakambhojiragena aditalena giyate
(harirabhisarati itivat)
puraripurabhiratimati hrdi tanute
bhavadupaguhanamiha bahu manute ।
sankare he sankari ma bhaja
manini parimanamume sankare ॥ 1 ॥

mrgamadarasamaya gurukucayugale
kalayati puraripuratha mati nigale ॥ sankare ॥ 2 ॥

suciravirahabhavamapahara kalusam
bhavadadharamrtamupahara nimisam ॥ sankare ॥ 3 ॥

sarasa nitilakrtacitrakaruciram
tava vadanam sa ca kalayati suciram ॥ sankare ॥ 4 ॥

vibhurayamesyati subhataramanasa
tadurasi kucayugamupakuru sahasa ॥ sankare ॥ 5 ॥

sakusumanikaramudancaya cikuram
sudati vilokaya manimaya mukuram ॥ sankare ॥ 6 ॥

srrnu sakhi subhadati mama hitavacanam
ghataya jaghanamapi vigalitarasanam ॥ sankare ॥ 7 ॥

srividhusekharayativaraphanitam
sukhayatu sadhujanam sivacaritam ॥ sankare ॥ 8 ॥

mahadeve tasminpranamati nijagah samayitum
tadiyam murdhanam praharasi padabhyam girisute ।
sa esa kruddhascettuhinakiranam sthapayati cet
mrdunyanganyangaraka iva tanotyesa pavanah ॥ 44 ॥

॥ ekadasah sargah ॥
ittham priyam sahacarim giramudgirantim
cintabharena ciramiksitumapyadhira ।
gauri kathancidabhimanavati dadarsa
kantam priyanunayavakya mudirayantam ॥ 45 ॥

bale kulacalakumari vimunca rosam
dosam ca mayyadhigatam hrdaye na kuryah ।
saksyami naiva bhavitum bhavatim vinaham
vaksyami kim tava purah priyamanyadasmat ॥ 46 ॥

॥ ekonavimsastapadi ॥

mukhari ragena jhampatalena giyate
(vadasi yadi kincidapi itivat)
bhajasi yadi mayi rosamarunavariruhaksi
kimiha mama saranamabhijatam
saranamupayayatavati kalusaparibhavanam
na varamiti sati sujanagitam sive sailakanye
pancasaratapanamiha jatam
harakamalasitalam sarasanayanancalam
mayi kalaya ratisu kamaniyam sive sailakanye ॥ 1 ॥

sprsasi yadi vapurarunakamalasamapanina
na sprsasi tapanamanivaram
darahasitacandrakaranikaramanusanjayasi
yadi mama ca hrdayamatidhiram sive sailakanye ॥ 2 ॥

kusumadamacayena mama jatavalijutanicayamayi sudati savilasam
sapadi kalayami valayakrtisarojavanasurasaritamupahasitabhasam
sive sailakanye ॥ 3 ॥

amalamaniharanikarena paribhusayasi
prthula kucayugala matibharam ।
tuhinagarisikharanugaḷitasuranimnaga
sugaḷasamabhavasugabhiram sive sailakanye ॥ 4 ॥

vikasadasitamburuhavimalanayana-
ncalairupacarasi virahaparidunam ।
saphalamiha jivitam mama sudati kopane
visrja mayi saphalamatimanam sive sailakanye ॥ 5 ॥

bhavadadhara madhu vitara visamasaravikrti-
haramayi vitara ratiniyatabhanam
sphuyamadaparadhasatamagananiyamiha
vimrsa bhavadanusrtividhanam sive sailakanye ॥ 6 ॥

kupitahrdayasi mayi kalaya bhujabandhane
kuru nisitaradanaparipatam
ucitamidamakhilam tu nayike sudati mama
siksanam svakucagiripatam sive sailakanye ॥ 7 ॥

iti vividhavacanamapi caturapuravairina
himasikharijanusamabhiramam
sivabhajananiyatamatiyaticandramaulina
phanitamapi jayatu bhuvi kamam sive sailakanye ॥ 8 ॥

slokah
sucira virahakrantam vibhrantacittamitastatah
smaraparavasam dinam nopeksase yadi mam priye ।
ahamiha ciram jivanbhavatkasevanamadriye
yadapakaranam sarvam ksantavyamadrikumarike ॥ 47 ॥

॥ dvadasah sargah ॥
slokah
iti virahitamenam cetah prasadavatim sivam
anunayagiram gumphaih sambhavayannijapanina ।
jhatiti ghatayanmandasmerastadiyakarambujam
himakarakalamaulih samprapa kelilatagrham ॥ 48 ॥

samprapya keḷigrhamindumaulih indivaraksimanuviksamanah ।
jahau rahah kelikutuhalena viyogajartim punarababhase ॥ 49 ॥

॥ vimsastapadi ॥

ghantaragena jhampatalena giyate
(manjutarakunjatala itivat)
prthulataralalitakucayugalamayi te
mrgamadarasena kalayami dayite ।
ramaya bale bhavadanugamenam ॥ ramaya bale ॥ 1 ॥

vidhusakalaruciramidamalikamayi te
subhatilakamabhilasatu keliniyate ॥ ramaya bale ॥ 2 ॥

iha vihara taruni nava kusumasayane
bhavadadharamadhu vitara makaranayane ॥ ramaya bale ॥ 3 ॥

ayi suciraviraharujamapahara sive
sarasamabhilapa ramani parabhrtarave ॥ ramaya bale ॥ 4 ॥

kalaya malayajapankamurasi mama te
kathinakucayugamatanu ghataya lalite ॥ ramaya bale ॥ 5 ॥

idamamaratarukusumanikaramayi te
ghanacikuramupacaratu sapadi vanite ॥ ramaya bale ॥ 6 ॥

darahasitavidhukaramudancaya mano-
bhavatapanamapanudatu vilasitaghane ॥ ramaya bale ॥ 7 ॥

sivacaranaparicaranayatavicare
phanati himakaramauḷiniyamidhire ॥ ramaya bale ॥ 8 ॥

slokah
idrgvidhaiscatulacatuvacovilasaih
gadhopaguhanamukhambujacumbhanadyaih ।
ahladayan girisutamadhikanci nityam
ekamramulavasatirjayati prasannah ॥ 50 ॥

vidyavinitajayadevakaverudara-
gitiprabandhasaranipranidhanamatrat ।
esa maya viracita sivagitimala
modam karotu sivayoh padayojaniya ॥ 51 ॥

avyaktavarnamuditena yatharbhakasya
vakyena modabharitam hrdayam hi pitroh ।
ekamranatha bhavadanghrisamarpiteyam
modam karotu bhavatah sivagitimala ॥ 52 ॥

gunanusyutirahita dosagranthividusita ।
tathapi sivagitirno malika citramidrsi ॥ 53 ॥

Om namah sivayai ca namah sivaya

iti sri candra sekharendra sarasvati viracita sivagitimala athava sivastapadi samapta ।

॥ subhamastu ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Reddit
 

1 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *