Durga Devi Stotram

Sree Durga Nakshatra Malika Stuti in Hindi and English

Sree Durga Nakshatra Malika Stuti Lyrics in Hindi:

विराटनगरं रम्यं गच्छमानो युधिष्ठिरः ।
अस्तुवन्मनसा देवीं दुर्गां त्रिभुवनेश्वरीम् ॥ 1 ॥

यशोदागर्भसम्भूतां नारायणवरप्रियाम् ।
नन्दगोपकुलेजातां मङ्गल्यां कुलवर्धनीम् ॥ 2 ॥

कंसविद्रावणकरीम् असुराणां क्षयङ्करीम् ।
शिलातटविनिक्षिप्ताम् आकाशं प्रतिगामिनीम् ॥ 3 ॥

वासुदेवस्य भगिनीं दिव्यमाल्य विभूषिताम् ।
दिव्याम्बरधरां देवीं खड्गखेटकधारिणीम् ॥ 4 ॥

Sree Durga Nakshatra Malika Stuti

भारावतरणे पुण्ये ये स्मरन्ति सदाशिवाम् ।
तान्वै तारयते पापात् पङ्केगामिव दुर्बलाम् ॥ 5 ॥

स्तोतुं प्रचक्रमे भूयो विविधैः स्तोत्रसम्भवैः ।
आमन्त्र्य दर्शनाकाङ्क्षी राजा देवीं सहानुजः ॥ 6 ॥

नमो‌உस्तु वरदे कृष्णे कुमारि ब्रह्मचारिणि ।
बालार्क सदृशाकारे पूर्णचन्द्रनिभानने ॥ 7 ॥

चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रे पीनश्रोणिपयोधरे ।
मयूरपिंछवलये केयूराङ्गदधारिणि ॥ 8 ॥

भासि देवि यदा पद्मा नारायणपरिग्रहः ।
स्वरूपं ब्रह्मचर्यं च विशदं तव खेचरि ॥ 9 ॥

कृष्णच्छविसमा कृष्णा सङ्कर्षणसमानना ।
बिभ्रती विपुलौ बाहू शक्रध्वजसमुच्छ्रयौ ॥ 10 ॥

पात्री च पङ्कजी कण्ठी स्त्री विशुद्धा च या भुवि ।
पाशं धनुर्महाचक्रं विविधान्यायुधानि च ॥ 11 ॥

कुण्डलाभ्यां सुपूर्णाभ्यां कर्णाभ्यां च विभूषिता ।
चन्द्रविस्पार्धिना देवि मुखेन त्वं विराजसे ॥ 12 ॥

मुकुटेन विचित्रेण केशबन्धेन शोभिना ।
भुजङ्गा‌உभोगवासेन श्रोणिसूत्रेण राजता ॥ 13 ॥

भ्राजसे चावबद्धेन भोगेनेवेह मन्दरः ।
ध्वजेन शिखिपिंछानाम् उच्छ्रितेन विराजसे ॥ 14 ॥

कौमारं व्रतमास्थाय त्रिदिवं पावितं त्वया ।
तेन त्वं स्तूयसे देवि त्रिदशैः पूज्यसे‌உपि च ॥ 15 ॥

त्रैलोक्य रक्षणार्थाय महिषासुरनाशिनि ।
प्रसन्ना मे सुरश्रेष्ठे दयां कुरु शिवा भव ॥ 16 ॥

जया त्वं विजया चैव सङ्ग्रामे च जयप्रदा ।
ममा‌உपि विजयं देहि वरदा त्वं च साम्प्रतम् ॥ 17 ॥

विन्ध्ये चैव नगश्रेष्टे तव स्थानं हि शाश्वतम् ।
कालि कालि महाकालि सीधुमांस पशुप्रिये ॥ 18 ॥

कृतानुयात्रा भूतैस्त्वं वरदा कामचारिणि ।
भारावतारे ये च त्वां संस्मरिष्यन्ति मानवाः ॥ 19 ॥

प्रणमन्ति च ये त्वां हि प्रभाते तु नरा भुवि ।
न तेषां दुर्लभं किञ्चित् पुत्रतो धनतो‌உपि वा ॥ 20 ॥

दुर्गात्तारयसे दुर्गे तत्वं दुर्गा स्मृता जनैः ।
कान्तारेष्ववपन्नानां मग्नानां च महार्णवे ॥ 21 ॥
(दस्युभिर्वा निरुद्धानां त्वं गतिः परमा नृणाम)

जलप्रतरणे चैव कान्तारेष्वटवीषु च ।
ये स्मरन्ति महादेवीं न च सीदन्ति ते नराः ॥ 22 ॥

त्वं कीर्तिः श्रीर्धृतिः सिद्धिः ह्रीर्विद्या सन्ततिर्मतिः ।
सन्ध्या रात्रिः प्रभा निद्रा ज्योत्स्ना कान्तिः क्षमा दया ॥ 23 ॥

नृणां च बन्धनं मोहं पुत्रनाशं धनक्षयम् ।
व्याधिं मृत्युं भयं चैव पूजिता नाशयिष्यसि ॥ 24 ॥

सो‌உहं राज्यात्परिभ्रष्टः शरणं त्वां प्रपन्नवान् ।
प्रणतश्च यथा मूर्ध्ना तव देवि सुरेश्वरि ॥ 25 ॥

त्राहि मां पद्मपत्राक्षि सत्ये सत्या भवस्व नः ।
शरणं भव मे दुर्गे शरण्ये भक्तवत्सले ॥ 26 ॥

एवं स्तुता हि सा देवी दर्शयामास पाण्डवम् ।
उपगम्य तु राजानमिदं वचनमब्रवीत् ॥ 27 ॥

शृणु राजन् महाबाहो मदीयं वचनं प्रभो ।
भविष्यत्यचिरादेव सङ्ग्रामे विजयस्तव ॥ 28 ॥

मम प्रसादान्निर्जित्य हत्वा कौरव वाहिनीम् ।
राज्यं निष्कण्टकं कृत्वा भोक्ष्यसे मेदिनीं पुनः ॥ 29 ॥

भ्रातृभिः सहितो राजन् प्रीतिं प्राप्स्यसि पुष्कलाम् ।
मत्प्रसादाच्च ते सौख्यम् आरोग्यं च भविष्यति ॥ 30 ॥

ये च सङ्कीर्तयिष्यन्ति लोके विगतकल्मषाः ।
तेषां तुष्टा प्रदास्यामि राज्यमायुर्वपुस्सुतम् ॥ 31 ॥

प्रवासे नगरे चापि सङ्ग्रामे शत्रुसङ्कटे ।
अटव्यां दुर्गकान्तारे सागरे गहने गिरौ ॥ 32 ॥

ये स्मरिष्यन्ति मां राजन् यथाहं भवता स्मृता ।
न तेषां दुर्लभं किञ्चिदस्मिन् लोके भविष्यति ॥ 33 ॥

य इदं परमस्तोत्रं भक्त्या शृणुयाद्वा पठेत वा ।
तस्य सर्वाणि कार्याणि सिध्धिं यास्यन्ति पाण्डवाः ॥ 34 ॥

मत्प्रसादाच्च वस्सर्वान् विराटनगरे स्थितान् ।
न प्रज्ञास्यन्ति कुरवः नरा वा तन्निवासिनः ॥ 35 ॥

इत्युक्त्वा वरदा देवी युधिष्ठिरमरिन्दमम् ।
रक्षां कृत्वा च पाण्डूनां तत्रैवान्तरधीयत ॥ 38 ॥

Sree Durga Nakshatra Malika Stuti Lyrics in English:

viratanagaram ramyam gacchamano yudhisthirah |
astuvanmanasa devim durgam tribhuvanesvarim || 1 ||

yasodagarbhasambhutam narayanavarapriyam |
nandagopakulejatam mangaḷyam kulavardhanim || 2 ||

kamsavidravanakarim asuranam ksayankarim |
silatataviniksiptam akasam pratigaminim || 3 ||

vasudevasya bhaginim divyamalya vibhusitam |
divyambaradharam devim khadgakhetakadharinim || 4 ||

bharavatarane punye ye smaranti sadasivam |
tanvai tarayate papat pankegamiva durbalam || 5 ||

stotum pracakrame bhuyo vividhaih stotrasambhavaih |
amantrya darsanakanksi raja devim sahanujah || 6 ||

namo‌உstu varade krsne kumari brahmacarini |
balarka sadrsakare purnacandranibhanane || 7 ||

caturbhuje caturvaktre pinasronipayodhare |
mayurapimchavalaye keyurangadadharini || 8 ||

bhasi devi yada padma narayanaparigrahah |
svarupam brahmacaryam ca visadam tava khecari || 9 ||

krsnacchavisama krsna sankarsanasamanana |
bibhrati vipulau bahu sakradhvajasamucchrayau || 10 ||

patri ca pankaji kanthi stri visuddha ca ya bhuvi |
pasam dhanurmahacakram vividhanyayudhani ca || 11 ||

kundalabhyam supurnabhyam karnabhyam ca vibhusita |
candravispardhina devi mukhena tvam virajase || 12 ||

mukutena vicitrena kesabandhena sobhina |
bhujanga‌உbhogavasena sronisutrena rajata || 13 ||

bhrajase cavabaddhena bhogeneveha mandarah |
dhvajena sikhipimchanam ucchritena virajase || 14 ||

kaumaram vratamasthaya tridivam pavitam tvaya |
tena tvam stuyase devi tridasaih pujyase‌உpi ca || 15 ||

trailokya raksanarthaya mahisasuranasini |
prasanna me surasresthe dayam kuru siva bhava || 16 ||

jaya tvam vijaya caiva sangrame ca jayaprada |
mama‌உpi vijayam dehi varada tvam ca sampratam || 17 ||

vindhye caiva nagasreste tava sthanam hi sasvatam |
kaḷi kaḷi mahakaḷi sidhumamsa pasupriye || 18 ||

krtanuyatra bhutaistvam varada kamacarini |
bharavatare ye ca tvam samsmarisyanti manavah || 19 ||

pranamanti ca ye tvam hi prabhate tu nara bhuvi |
na tesam durlabham kiñcit putrato dhanato‌உpi va || 20 ||

durgattarayase durge tatvam durga smrta janaih |
kantaresvavapannanam magnanam ca maharnave || 21 ||
(dasyubhirva niruddhanam tvam gatih parama nrnama)

jalapratarane caiva kantaresvatavisu ca |
ye smaranti mahadevim na ca sidanti te narah || 22 ||

tvam kirtih srirdhrtih siddhih hrirvidya santatirmatih |
sandhya ratrih prabha nidra jyotsna kantih ksama daya || 23 ||

nrnam ca bandhanam moham putranasam dhanaksayam |
vyadhim mrtyum bhayam caiva pujita nasayisyasi || 24 ||

so‌உham rajyatparibhrastah saranam tvam prapannavan |
pranatasca yatha murdhna tava devi suresvari || 25 ||

trahi mam padmapatraksi satye satya bhavasva nah |
saranam bhava me durge saranye bhaktavatsale || 26 ||

evam stuta hi sa devi darsayamasa pandavam |
upagamya tu rajanamidam vacanamabravit || 27 ||

srnu rajan mahabaho madiyam vacanam prabho |
bhavisyatyaciradeva sangrame vijayastava || 28 ||

mama prasadannirjitya hatva kaurava vahinim |
rajyam niskantakam krtva bhoksyase medinim punah || 29 ||

bhratrbhih sahito rajan pritim prapsyasi puskalam |
matprasadacca te saukhyam arogyam ca bhavisyati || 30 ||

ye ca sankirtayisyanti loke vigatakalmasah |
tesam tusta pradasyami rajyamayurvapussutam || 31 ||

pravase nagare capi sangrame satrusankate |
atavyam durgakantare sagare gahane girau || 32 ||

ye smarisyanti mam rajan yathaham bhavata smrta |
na tesam durlabham kiñcidasmin loke bhavisyati || 33 ||

ya idam paramastotram bhaktya srnuyadva patheta va |
tasya sarvani karyani sidhdhim yasyanti pandavah || 34 ||

matprasadacca vassarvan viratanagare sthitan |
na pranñasyanti kuravah nara va tannivasinah || 35 ||

ityuktva varada devi yudhisthiramarindamam |
raksam krtva ca pandunam tatraivantaradhiyata || 38 ||