Durga Devi Stotram

Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi and English

Devi Stotram – Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi:

॥ अथ श्री दुर्गा सहस्रनामस्तोत्रम् ॥

नारद उवाच –
कुमार गुणगम्भीर देवसेनापते प्रभो ।
सर्वाभीष्टप्रदं पुंसां सर्वपापप्रणाशनम् ॥ 1॥

गुह्याद्गुह्यतरं स्तोत्रं भक्तिवर्धकमञ्जसा ।
मङ्गलं ग्रहपीडादिशान्तिदं वक्तुमर्हसि ॥ 2॥

स्कन्द उवाच –
शृणु नारद देवर्षे लोकानुग्रहकाम्यया ।
यत्पृच्छसि परं पुण्यं तत्ते वक्ष्यामि कौतुकात् ॥ 3॥

Sree Durga Sahasranama Stotram

माता मे लोकजननी हिमवन्नगसत्तमात् ।
मेनायां ब्रह्मवादिन्यां प्रादुर्भूता हरप्रिया ॥ 4॥

महता तपसा‌உ‌உराध्य शङ्करं लोकशङ्करम् ।
स्वमेव वल्लभं भेजे कलेव हि कलानिधिम् ॥ 5॥

नगानामधिराजस्तु हिमवान् विरहातुरः ।
स्वसुतायाः परिक्षीणे वसिष्ठेन प्रबोधितः ॥ 6॥

त्रिलोकजननी सेयं प्रसन्ना त्वयि पुण्यतः ।
प्रादुर्भूता सुतात्वेन तद्वियोगं शुभं त्यज ॥ 7॥

बहुरूपा च दुर्गेयं बहुनाम्नी सनातनी ।
सनातनस्य जाया सा पुत्रीमोहं त्यजाधुना ॥ 8॥

इति प्रबोधितः शैलः तां तुष्टाव परां शिवाम् ।
तदा प्रसन्ना सा दुर्गा पितरं प्राह नन्दिनी ॥ 9॥

मत्प्रसादात्परं स्तोत्रं हृदये प्रतिभासताम् ।
तेन नाम्नां सहस्रेण पूजयन् काममाप्नुहि ॥ 10॥

इत्युक्त्वान्तर्हितायां तु हृदये स्फुरितं तदा ।
नाम्नां सहस्रं दुर्गायाः पृच्छते मे यदुक्तवान् ॥ 11॥

मङ्गलानां मङ्गलं तद् दुर्गानाम सहस्रकम् ।
सर्वाभीष्टप्रदां पुंसां ब्रवीम्यखिलकामदम् ॥ 12॥

दुर्गादेवी समाख्याता हिमवानृषिरुच्यते ।
छन्दोनुष्टुप् जपो देव्याः प्रीतये क्रियते सदा ॥ 13॥

अस्य श्रीदुर्गास्तोत्रमहामन्त्रस्य । हिमवान् ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः ।
दुर्गाभगवती देवता । श्रीदुर्गाप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः । ।

श्रीभगवत्यै दुर्गायै नमः ।

देवीध्यानम्
ॐ ह्रीं कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां
शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्राम् ।
सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं
ध्यायेद् दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः ॥

श्री जयदुर्गायै नमः ।

ॐ शिवाथोमा रमा शक्तिरनन्ता निष्कला‌உमला ।
शान्ता माहेश्वरी नित्या शाश्वता परमा क्षमा ॥ 1॥

अचिन्त्या केवलानन्ता शिवात्मा परमात्मिका ।
अनादिरव्यया शुद्धा सर्वज्ञा सर्वगा‌உचला ॥ 2॥

एकानेकविभागस्था मायातीता सुनिर्मला ।
महामाहेश्वरी सत्या महादेवी निरञ्जना ॥ 3॥

काष्ठा सर्वान्तरस्था‌உपि चिच्छक्तिश्चात्रिलालिता ।
सर्वा सर्वात्मिका विश्वा ज्योतीरूपाक्षरामृता ॥ 4॥

शान्ता प्रतिष्ठा सर्वेशा निवृत्तिरमृतप्रदा ।
व्योममूर्तिर्व्योमसंस्था व्योमधारा‌உच्युता‌உतुला ॥ 5॥

अनादिनिधना‌உमोघा कारणात्मकलाकुला ।
ऋतुप्रथमजा‌உनाभिरमृतात्मसमाश्रया ॥ 6॥

प्राणेश्वरप्रिया नम्या महामहिषघातिनी ।
प्राणेश्वरी प्राणरूपा प्रधानपुरुषेश्वरी ॥ 7॥

सर्वशक्तिकला‌உकामा महिषेष्टविनाशिनी ।
सर्वकार्यनियन्त्री च सर्वभूतेश्वरेश्वरी ॥ 8॥

अङ्गदादिधरा चैव तथा मुकुटधारिणी ।
सनातनी महानन्दा‌உ‌உकाशयोनिस्तथेच्यते ॥ 9॥

चित्प्रकाशस्वरूपा च महायोगेश्वरेश्वरी ।
महामाया सदुष्पारा मूलप्रकृतिरीशिका ॥ 10॥

संसारयोनिः सकला सर्वशक्तिसमुद्भवा ।
संसारपारा दुर्वारा दुर्निरीक्षा दुरासदा ॥ 11॥

प्राणशक्तिश्च सेव्या च योगिनी परमाकला ।
महाविभूतिर्दुर्दर्शा मूलप्रकृतिसम्भवा ॥ 12॥

अनाद्यनन्तविभवा परार्था पुरुषारणिः ।
सर्गस्थित्यन्तकृच्चैव सुदुर्वाच्या दुरत्यया ॥ 13॥

शब्दगम्या शब्दमाया शब्दाख्यानन्दविग्रहा ।
प्रधानपुरुषातीता प्रधानपुरुषात्मिका ॥ 14॥

पुराणी चिन्मया पुंसामिष्टदा पुष्टिरूपिणी ।
पूतान्तरस्था कूटस्था महापुरुषसञ्ज्ञिता ॥ 15॥

जन्ममृत्युजरातीता सर्वशक्तिस्वरूपिणी ।
वाञ्छाप्रदा‌உनवच्छिन्नप्रधानानुप्रवेशिनी ॥ 16॥

क्षेत्रज्ञा‌உचिन्त्यशक्तिस्तु प्रोच्यते‌உव्यक्तलक्षणा ।
मलापवर्जिता‌உ‌உनादिमाया त्रितयतत्त्विका ॥ 17॥

प्रीतिश्च प्रकृतिश्चैव गुहावासा तथोच्यते ।
महामाया नगोत्पन्ना तामसी च ध्रुवा तथा ॥ 18॥

व्यक्ता‌உव्यक्तात्मिका कृष्णा रक्ता शुक्ला ह्यकारणा ।
प्रोच्यते कार्यजननी नित्यप्रसवधर्मिणी ॥ 19॥

सर्गप्रलयमुक्ता च सृष्टिस्थित्यन्तधर्मिणी ।
ब्रह्मगर्भा चतुर्विंशस्वरूपा पद्मवासिनी ॥ 20॥

अच्युताह्लादिका विद्युद्ब्रह्मयोनिर्महालया ।
महालक्ष्मी समुद्भावभावितात्मामहेश्वरी ॥ 21॥

महाविमानमध्यस्था महानिद्रा सकौतुका ।
सर्वार्थधारिणी सूक्ष्मा ह्यविद्धा परमार्थदा ॥ 22॥

अनन्तरूपा‌உनन्तार्था तथा पुरुषमोहिनी ।
अनेकानेकहस्ता च कालत्रयविवर्जिता ॥ 23॥

ब्रह्मजन्मा हरप्रीता मतिर्ब्रह्मशिवात्मिका ।
ब्रह्मेशविष्णुसम्पूज्या ब्रह्माख्या ब्रह्मसञ्ज्ञिता ॥ 24॥

व्यक्ता प्रथमजा ब्राह्मी महारात्रीः प्रकीर्तिता ।
ज्ञानस्वरूपा वैराग्यरूपा ह्यैश्वर्यरूपिणी ॥ 25॥

धर्मात्मिका ब्रह्ममूर्तिः प्रतिश्रुतपुमर्थिका ।
अपांयोनिः स्वयम्भूता मानसी तत्त्वसम्भवा ॥ 26॥

ईश्वरस्य प्रिया प्रोक्ता शङ्करार्धशरीरिणी ।
भवानी चैव रुद्राणी महालक्ष्मीस्तथा‌உम्बिका ॥ 27॥

महेश्वरसमुत्पन्ना भुक्तिमुक्ति प्रदायिनी ।
सर्वेश्वरी सर्ववन्द्या नित्यमुक्ता सुमानसा ॥ 28॥

महेन्द्रोपेन्द्रनमिता शाङ्करीशानुवर्तिनी ।
ईश्वरार्धासनगता माहेश्वरपतिव्रता ॥ 29॥

संसारशोषिणी चैव पार्वती हिमवत्सुता ।
परमानन्ददात्री च गुणाग्र्या योगदा तथा ॥ 30॥

ज्ञानमूर्तिश्च सावित्री लक्ष्मीः श्रीः कमला तथा ।
अनन्तगुणगम्भीरा ह्युरोनीलमणिप्रभा ॥ 31॥

सरोजनिलया गङ्गा योगिध्येया‌உसुरार्दिनी ।
सरस्वती सर्वविद्या जगज्ज्येष्ठा सुमङ्गला ॥ 32॥

वाग्देवी वरदा वर्या कीर्तिः सर्वार्थसाधिका ।
वागीश्वरी ब्रह्मविद्या महाविद्या सुशोभना ॥ 33॥

ग्राह्यविद्या वेदविद्या धर्मविद्या‌உ‌உत्मभाविता ।
स्वाहा विश्वम्भरा सिद्धिः साध्या मेधा धृतिः कृतिः ॥ 34॥

सुनीतिः सङ्कृतिश्चैव कीर्तिता नरवाहिनी ।
पूजाविभाविनी सौम्या भोग्यभाग् भोगदायिनी ॥ 35॥

शोभावती शाङ्करी च लोला मालाविभूषिता ।
परमेष्ठिप्रिया चैव त्रिलोकीसुन्दरी माता ॥ 36॥

नन्दा सन्ध्या कामधात्री महादेवी सुसात्त्विका ।
महामहिषदर्पघ्नी पद्ममाला‌உघहारिणी ॥ 37॥

विचित्रमुकुटा रामा कामदाता प्रकीर्तिता ।
पिताम्बरधरा दिव्यविभूषण विभूषिता ॥ 38॥

दिव्याख्या सोमवदना जगत्संसृष्टिवर्जिता ।
निर्यन्त्रा यन्त्रवाहस्था नन्दिनी रुद्रकालिका ॥ 39॥

आदित्यवर्णा कौमारी मयूरवरवाहिनी ।
पद्मासनगता गौरी महाकाली सुरार्चिता ॥ 40॥

अदितिर्नियता रौद्री पद्मगर्भा विवाहना ।
विरूपाक्षा केशिवाहा गुहापुरनिवासिनी ॥ 41॥

महाफला‌உनवद्याङ्गी कामरूपा सरिद्वरा ।
भास्वद्रूपा मुक्तिदात्री प्रणतक्लेशभञ्जना ॥ 42॥

कौशिकी गोमिनी रात्रिस्त्रिदशारिविनाशिनी ।
बहुरूपा सुरूपा च विरूपा रूपवर्जिता ॥ 43॥

भक्तार्तिशमना भव्या भवभावविनाशिनी ।
सर्वज्ञानपरीताङ्गी सर्वासुरविमर्दिका ॥ 44॥

पिकस्वनी सामगीता भवाङ्कनिलया प्रिया ।
दीक्षा विद्याधरी दीप्ता महेन्द्राहितपातिनी ॥ 45॥

सर्वदेवमया दक्षा समुद्रान्तरवासिनी ।
अकलङ्का निराधारा नित्यसिद्धा निरामया ॥ 46॥

कामधेनुबृहद्गर्भा धीमती मौननाशिनी ।
निःसङ्कल्पा निरातङ्का विनया विनयप्रदा ॥ 47॥

ज्वालामाला सहस्राढ्या देवदेवी मनोमया ।
सुभगा सुविशुद्धा च वसुदेवसमुद्भवा ॥ 48॥

महेन्द्रोपेन्द्रभगिनी भक्तिगम्या परावरा ।
ज्ञानज्ञेया परातीता वेदान्तविषया मतिः ॥ 49॥

दक्षिणा दाहिका दह्या सर्वभूतहृदिस्थिता ।
योगमाया विभागज्ञा महामोहा गरीयसी ॥ 50॥

सन्ध्या सर्वसमुद्भूता ब्रह्मवृक्षाश्रियादितिः ।
बीजाङ्कुरसमुद्भूता महाशक्तिर्महामतिः ॥ 51॥

ख्यातिः प्रज्ञावती सञ्ज्ञा महाभोगीन्द्रशायिनी ।
हीङ्कृतिः शङ्करी शान्तिर्गन्धर्वगणसेविता ॥ 52॥

वैश्वानरी महाशूला देवसेना भवप्रिया ।
महारात्री परानन्दा शची दुःस्वप्ननाशिनी ॥ 53॥

ईड्या जया जगद्धात्री दुर्विज्ञेया सुरूपिणी ।
गुहाम्बिका गणोत्पन्ना महापीठा मरुत्सुता ॥ 54॥

हव्यवाहा भवानन्दा जगद्योनिः प्रकीर्तिता ।
जगन्माता जगन्मृत्युर्जरातीता च बुद्धिदा ॥ 55॥

सिद्धिदात्री रत्नगर्भा रत्नगर्भाश्रया परा ।
दैत्यहन्त्री स्वेष्टदात्री मङ्गलैकसुविग्रहा ॥ 56॥

पुरुषान्तर्गता चैव समाधिस्था तपस्विनी ।
दिविस्थिता त्रिणेत्रा च सर्वेन्द्रियमनाधृतिः ॥ 57॥

सर्वभूतहृदिस्था च तथा संसारतारिणी ।
वेद्या ब्रह्मविवेद्या च महालीला प्रकीर्तिता ॥ 58॥

ब्राह्मणिबृहती ब्राह्मी ब्रह्मभूता‌உघहारिणी ।
हिरण्मयी महादात्री संसारपरिवर्तिका ॥ 59॥

सुमालिनी सुरूपा च भास्विनी धारिणी तथा ।
उन्मूलिनी सर्वसभा सर्वप्रत्ययसाक्षिणी ॥ 60॥

सुसौम्या चन्द्रवदना ताण्डवासक्तमानसा ।
सत्त्वशुद्धिकरी शुद्धा मलत्रयविनाशिनी ॥ 61॥

जगत्त्त्रयी जगन्मूर्तिस्त्रिमूर्तिरमृताश्रया ।
विमानस्था विशोका च शोकनाशिन्यनाहता ॥ 62॥

हेमकुण्डलिनी काली पद्मवासा सनातनी ।
सदाकीर्तिः सर्वभूतशया देवी सताम्प्रिया ॥ 63॥

ब्रह्ममूर्तिकला चैव कृत्तिका कञ्जमालिनी ।
व्योमकेशा क्रियाशक्तिरिच्छाशक्तिः परागतिः ॥ 64॥

क्षोभिका खण्डिकाभेद्या भेदाभेदविवर्जिता ।
अभिन्ना भिन्नसंस्थाना वशिनी वंशधारिणी ॥ 65॥

गुह्यशक्तिर्गुह्यतत्त्वा सर्वदा सर्वतोमुखी ।
भगिनी च निराधारा निराहारा प्रकीर्तिता ॥ 66॥

निरङ्कुशपदोद्भूता चक्रहस्ता विशोधिका ।
स्रग्विणी पद्मसम्भेदकारिणी परिकीर्तिता ॥ 67॥

परावरविधानज्ञा महापुरुषपूर्वजा ।
परावरज्ञा विद्या च विद्युज्जिह्वा जिताश्रया ॥ 68॥

विद्यामयी सहस्राक्षी सहस्रवदनात्मजा ।
सहस्ररश्मिःसत्वस्था महेश्वरपदाश्रया ॥ 69॥

ज्वालिनी सन्मया व्याप्ता चिन्मया पद्मभेदिका ।
महाश्रया महामन्त्रा महादेवमनोरमा ॥ 70॥

व्योमलक्ष्मीः सिंहरथा चेकिताना‌உमितप्रभा ।
विश्वेश्वरी भगवती सकला कालहारिणी ॥ 71॥

सर्ववेद्या सर्वभद्रा गुह्या दूढा गुहारणी ।
प्रलया योगधात्री च गङ्गा विश्वेश्वरी तथा ॥ 72॥

कामदा कनका कान्ता कञ्जगर्भप्रभा तथा ।
पुण्यदा कालकेशा च भोक्त्त्री पुष्करिणी तथा ॥ 73॥

सुरेश्वरी भूतिदात्री भूतिभूषा प्रकीर्तिता ।
पञ्चब्रह्मसमुत्पन्ना परमार्था‌உर्थविग्रहा ॥ 74॥

वर्णोदया भानुमूर्तिर्वाग्विज्ञेया मनोजवा ।
मनोहरा महोरस्का तामसी वेदरूपिणी ॥ 75॥

वेदशक्तिर्वेदमाता वेदविद्याप्रकाशिनी ।
योगेश्वरेश्वरी माया महाशक्तिर्महामयी ॥ 76॥

विश्वान्तःस्था वियन्मूर्तिर्भार्गवी सुरसुन्दरी ।
सुरभिर्नन्दिनी विद्या नन्दगोपतनूद्भवा ॥ 77॥

भारती परमानन्दा परावरविभेदिका ।
सर्वप्रहरणोपेता काम्या कामेश्वरेश्वरी ॥ 78॥

अनन्तानन्दविभवा हृल्लेखा कनकप्रभा ।
कूष्माण्डा धनरत्नाढ्या सुगन्धा गन्धदायिनी ॥ 79॥

त्रिविक्रमपदोद्भूता चतुरास्या शिवोदया ।
सुदुर्लभा धनाध्यक्षा धन्या पिङ्गललोचना ॥ 80॥

शान्ता प्रभास्वरूपा च पङ्कजायतलोचना ।
इन्द्राक्षी हृदयान्तःस्था शिवा माता च सत्क्रिया ॥ 81॥

गिरिजा च सुगूढा च नित्यपुष्टा निरन्तरा ।
दुर्गा कात्यायनी चण्डी चन्द्रिका कान्तविग्रहा ॥ 82॥

हिरण्यवर्णा जगती जगद्यन्त्रप्रवर्तिका ।
मन्दराद्रिनिवासा च शारदा स्वर्णमालिनी ॥ 83॥

रत्नमाला रत्नगर्भा व्युष्टिर्विश्वप्रमाथिनी ।
पद्मानन्दा पद्मनिभा नित्यपुष्टा कृतोद्भवा ॥ 84॥

नारायणी दुष्टशिक्षा सूर्यमाता वृषप्रिया ।
महेन्द्रभगिनी सत्या सत्यभाषा सुकोमला ॥ 85॥

वामा च पञ्चतपसां वरदात्री प्रकीर्तिता ।
वाच्यवर्णेश्वरी विद्या दुर्जया दुरतिक्रमा ॥ 86॥

कालरात्रिर्महावेगा वीरभद्रप्रिया हिता ।
भद्रकाली जगन्माता भक्तानां भद्रदायिनी ॥ 87॥

कराला पिङ्गलाकारा कामभेत्त्री महामनाः ।
यशस्विनी यशोदा च षडध्वपरिवर्तिका ॥ 88॥

शङ्खिनी पद्मिनी सङ्ख्या साङ्ख्ययोगप्रवर्तिका ।
चैत्रादिर्वत्सरारूढा जगत्सम्पूरणीन्द्रजा ॥ 89॥

शुम्भघ्नी खेचराराध्या कम्बुग्रीवा बलीडिता ।
खगारूढा महैश्वर्या सुपद्मनिलया तथा ॥ 90॥

विरक्ता गरुडस्था च जगतीहृद्गुहाश्रया ।
शुम्भादिमथना भक्तहृद्गह्वरनिवासिनी ॥ 91॥

जगत्त्त्रयारणी सिद्धसङ्कल्पा कामदा तथा ।
सर्वविज्ञानदात्री चानल्पकल्मषहारिणी ॥ 92॥

सकलोपनिषद्गम्या दुष्टदुष्प्रेक्ष्यसत्तमा ।
सद्वृता लोकसंव्याप्ता तुष्टिः पुष्टिः क्रियावती ॥ 93॥

विश्वामरेश्वरी चैव भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी ।
शिवाधृता लोहिताक्षी सर्पमालाविभूषणा ॥ 94॥

निरानन्दा त्रिशूलासिधनुर्बाणादिधारिणी ।
अशेषध्येयमूर्तिश्च देवतानां च देवता ॥ 95॥

वराम्बिका गिरेः पुत्री निशुम्भविनिपातिनी ।
सुवर्णा स्वर्णलसिता‌உनन्तवर्णा सदाधृता ॥ 96॥

शाङ्करी शान्तहृदया अहोरात्रविधायिका ।
विश्वगोप्त्री गूढरूपा गुणपूर्णा च गार्ग्यजा ॥ 97॥

गौरी शाकम्भरी सत्यसन्धा सन्ध्यात्रयीधृता ।
सर्वपापविनिर्मुक्ता सर्वबन्धविवर्जिता ॥ 98॥

साङ्ख्ययोगसमाख्याता अप्रमेया मुनीडिता ।
विशुद्धसुकुलोद्भूता बिन्दुनादसमादृता ॥ 99॥

शम्भुवामाङ्कगा चैव शशितुल्यनिभानना ।
वनमालाविराजन्ती अनन्तशयनादृता ॥ 100॥

नरनारायणोद्भूता नारसिंही प्रकीर्तिता ।
दैत्यप्रमाथिनी शङ्खचक्रपद्मगदाधरा ॥ 101॥

सङ्कर्षणसमुत्पन्ना अम्बिका सज्जनाश्रया ।
सुवृता सुन्दरी चैव धर्मकामार्थदायिनी ॥ 102॥

मोक्षदा भक्तिनिलया पुराणपुरुषादृता ।
महाविभूतिदा‌உ‌உराध्या सरोजनिलया‌உसमा ॥ 103॥

अष्टादशभुजा‌உनादिर्नीलोत्पलदलाक्षिणी ।
सर्वशक्तिसमारूढा धर्माधर्मविवर्जिता ॥ 104॥

वैराग्यज्ञाननिरता निरालोका निरिन्द्रिया ।
विचित्रगहनाधारा शाश्वतस्थानवासिनी ॥ 105॥

ज्ञानेश्वरी पीतचेला वेदवेदाङ्गपारगा ।
मनस्विनी मन्युमाता महामन्युसमुद्भवा ॥ 106॥

अमन्युरमृतास्वादा पुरन्दरपरिष्टुता ।
अशोच्या भिन्नविषया हिरण्यरजतप्रिया ॥ 107॥

हिरण्यजननी भीमा हेमाभरणभूषिता ।
विभ्राजमाना दुर्ज्ञेया ज्योतिष्टोमफलप्रदा ॥ 108॥

महानिद्रासमुत्पत्तिरनिद्रा सत्यदेवता ।
दीर्घा ककुद्मिनी पिङ्गजटाधारा मनोज्ञधीः ॥ 109॥

महाश्रया रमोत्पन्ना तमःपारे प्रतिष्ठिता ।
त्रितत्त्वमाता त्रिविधा सुसूक्ष्मा पद्मसंश्रया ॥ 110॥

शान्त्यतीतकला‌உतीतविकारा श्वेतचेलिका ।
चित्रमाया शिवज्ञानस्वरूपा दैत्यमाथिनी ॥ 111॥

काश्यपी कालसर्पाभवेणिका शास्त्रयोनिका ।
त्रयीमूर्तिः क्रियामूर्तिश्चतुर्वर्गा च दर्शिनी ॥ 112॥

नारायणी नरोत्पन्ना कौमुदी कान्तिधारिणी ।
कौशिकी ललिता लीला परावरविभाविनी ॥ 113॥

वरेण्या‌உद्भुतमहात्म्या वडवा वामलोचना ।
सुभद्रा चेतनाराध्या शान्तिदा शान्तिवर्धिनी ॥ 114॥

जयादिशक्तिजननी शक्तिचक्रप्रवर्तिका ।
त्रिशक्तिजननी जन्या षट्सूत्रपरिवर्णिता ॥ 115॥

सुधौतकर्मणा‌உ‌உराध्या युगान्तदहनात्मिका ।
सङ्कर्षिणी जगद्धात्री कामयोनिः किरीटिनी ॥ 116॥

ऐन्द्री त्रैलोक्यनमिता वैष्णवी परमेश्वरी ।
प्रद्युम्नजननी बिम्बसमोष्ठी पद्मलोचना ॥ 117॥

मदोत्कटा हंसगतिः प्रचण्डा चण्डविक्रमा ।
वृषाधीशा परात्मा च विन्ध्या पर्वतवासिनी ॥ 118॥

हिमवन्मेरुनिलया कैलासपुरवासिनी ।
चाणूरहन्त्री नीतिज्ञा कामरूपा त्रयीतनुः ॥ 119॥

व्रतस्नाता धर्मशीला सिंहासननिवासिनी ।
वीरभद्रादृता वीरा महाकालसमुद्भवा ॥ 120॥

विद्याधरार्चिता सिद्धसाध्याराधितपादुका ।
श्रद्धात्मिका पावनी च मोहिनी अचलात्मिका ॥ 121॥

महाद्भुता वारिजाक्षी सिंहवाहनगामिनी ।
मनीषिणी सुधावाणी वीणावादनतत्परा ॥ 122॥

श्वेतवाहनिषेव्या च लसन्मतिररुन्धती ।
हिरण्याक्षी तथा चैव महानन्दप्रदायिनी ॥ 123॥

वसुप्रभा सुमाल्याप्तकन्धरा पङ्कजानना ।
परावरा वरारोहा सहस्रनयनार्चिता ॥ 124॥

श्रीरूपा श्रीमती श्रेष्ठा शिवनाम्नी शिवप्रिया ।
श्रीप्रदा श्रितकल्याणा श्रीधरार्धशरीरिणी ॥ 125॥

श्रीकला‌உनन्तदृष्टिश्च ह्यक्षुद्रारातिसूदनी ।
रक्तबीजनिहन्त्री च दैत्यसङ्गविमर्दिनी ॥ 126॥

सिंहारूढा सिंहिकास्या दैत्यशोणितपायिनी ।
सुकीर्तिसहिताच्छिन्नसंशया रसवेदिनी ॥ 127॥

गुणाभिरामा नागारिवाहना निर्जरार्चिता ।
नित्योदिता स्वयञ्ज्योतिः स्वर्णकाया प्रकीर्तिता ॥ 128॥

वज्रदण्डाङ्किता चैव तथामृतसञ्जीविनी ।
वज्रच्छन्ना देवदेवी वरवज्रस्वविग्रहा ॥ 129॥

माङ्गल्या मङ्गलात्मा च मालिनी माल्यधारिणी ।
गन्धर्वी तरुणी चान्द्री खड्गायुधधरा तथा ॥ 130॥

सौदामिनी प्रजानन्दा तथा प्रोक्ता भृगूद्भवा ।
एकानङ्गा च शास्त्रार्थकुशला धर्मचारिणी ॥ 131॥

धर्मसर्वस्ववाहा च धर्माधर्मविनिश्चया ।
धर्मशक्तिर्धर्ममया धार्मिकानां शिवप्रदा ॥ 132॥

विधर्मा विश्वधर्मज्ञा धर्मार्थान्तरविग्रहा ।
धर्मवर्ष्मा धर्मपूर्वा धर्मपारङ्गतान्तरा ॥ 133॥

धर्मोपदेष्ट्री धर्मात्मा धर्मगम्या धराधरा ।
कपालिनी शाकलिनी कलाकलितविग्रहा ॥ 134॥

सर्वशक्तिविमुक्ता च कर्णिकारधरा‌உक्षरा।
कंसप्राणहरा चैव युगधर्मधरा तथा ॥ 135॥

युगप्रवर्तिका प्रोक्ता त्रिसन्ध्या ध्येयविग्रहा ।
स्वर्गापवर्गदात्री च तथा प्रत्यक्षदेवता ॥ 136॥

आदित्या दिव्यगन्धा च दिवाकरनिभप्रभा ।
पद्मासनगता प्रोक्ता खड्गबाणशरासना ॥ 137॥

शिष्टा विशिष्टा शिष्टेष्टा शिष्टश्रेष्ठप्रपूजिता ।
शतरूपा शतावर्ता वितता रासमोदिनी ॥ 138॥

सूर्येन्दुनेत्रा प्रद्युम्नजननी सुष्ठुमायिनी ।
सूर्यान्तरस्थिता चैव सत्प्रतिष्ठतविग्रहा ॥ 139॥

निवृत्ता प्रोच्यते ज्ञानपारगा पर्वतात्मजा ।
कात्यायनी चण्डिका च चण्डी हैमवती तथा ॥ 140॥

दाक्षायणी सती चैव भवानी सर्वमङ्गला ।
धूम्रलोचनहन्त्री च चण्डमुण्डविनाशिनी ॥ 141॥

योगनिद्रा योगभद्रा समुद्रतनया तथा ।
देवप्रियङ्करी शुद्धा भक्तभक्तिप्रवर्धिनी ॥ 142॥

त्रिणेत्रा चन्द्रमुकुटा प्रमथार्चितपादुका ।
अर्जुनाभीष्टदात्री च पाण्डवप्रियकारिणी ॥ 143॥

कुमारलालनासक्ता हरबाहूपधानिका ।
विघ्नेशजननी भक्तविघ्नस्तोमप्रहारिणी ॥ 144॥

सुस्मितेन्दुमुखी नम्या जयाप्रियसखी तथा ।
अनादिनिधना प्रेष्ठा चित्रमाल्यानुलेपना ॥ 145॥

कोटिचन्द्रप्रतीकाशा कूटजालप्रमाथिनी ।
कृत्याप्रहारिणी चैव मारणोच्चाटनी तथा ॥ 146॥

सुरासुरप्रवन्द्याङ्घ्रिर्मोहघ्नी ज्ञानदायिनी ।
षड्वैरिनिग्रहकरी वैरिविद्राविणी तथा ॥ 147॥

भूतसेव्या भूतदात्री भूतपीडाविमर्दिका ।
नारदस्तुतचारित्रा वरदेशा वरप्रदा ॥ 148॥

वामदेवस्तुता चैव कामदा सोमशेखरा ।
दिक्पालसेविता भव्या भामिनी भावदायिनी ॥ 149॥

स्त्रीसौभाग्यप्रदात्री च भोगदा रोगनाशिनी ।
व्योमगा भूमिगा चैव मुनिपूज्यपदाम्बुजा ।
वनदुर्गा च दुर्बोधा महादुर्गा प्रकीर्तिता ॥ 150॥

फलश्रुतिः

इतीदं कीर्तिदं भद्र दुर्गानामसहस्रकम् ।
त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् ॥ 1॥

ग्रहभूतपिशाचादिपीडा नश्यत्यसंशयम् ।
बालग्रहादिपीडायाः शान्तिर्भवति कीर्तनात् ॥ 2॥

मारिकादिमहारोगे पठतां सौख्यदं नृणाम् ।
व्यवहारे च जयदं शत्रुबाधानिवारकम् ॥ 3॥

दम्पत्योः कलहे प्राप्ते मिथः प्रेमाभिवर्धकम् ।
आयुरारोग्यदं पुंसां सर्वसम्पत्प्रदायकम् ॥ 4॥

विद्याभिवर्धकं नित्यं पठतामर्थसाधकम् ।
शुभदं शुभकार्येषु पठतां शृणुतामपि ॥ 5॥

यः पूजयति दुर्गां तां दुर्गानामसहस्रकैः ।
पुष्पैः कुङ्कुमसम्मिश्रैः स तु यत्काङ्क्षते हृदि ॥ 6॥

तत्सर्वं समवाप्नोति नास्ति नास्त्यत्र संशयः ।
यन्मुखे ध्रियते नित्यं दुर्गानामसहस्रकम् ॥ 7॥

किं तस्येतरमन्त्रौघैः कार्यं धन्यतमस्य हि ।
दुर्गानामसहस्रस्य पुस्तकं यद्गृहे भवेत् ॥ 8॥

न तत्र ग्रहभूतादिबाधा स्यान्मङ्गलास्पदे ।
तद्गृहं पुण्यदं क्षेत्रं देवीसान्निध्यकारकम् ॥ 9॥

एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवित् ।
देवतायाः प्रसादेन सर्वपूज्यः सुखी भवेत् ॥ 10॥

इत्येतन्नगराजेन कीर्तितं मुनिसत्तम ।
गुह्याद्गुह्यतरं स्तोत्रं त्वयि स्नेहात् प्रकीर्तितम् ॥ 11॥

भक्ताय श्रद्धधानाय केवलं कीर्त्यतामिदम् ।
हृदि धारय नित्यं त्वं देव्यनुग्रहसाधकम् ॥ 12॥ ॥

इति श्रीस्कान्दपुराणे स्कन्दनारदसंवादे दुर्गासहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

Devi Stotram – Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in English

|| atha sri durga sahasranamastotram ||

narada uvaca –
kumara gunagambhira devasenapate prabho |
sarvabhistapradam pumsam sarvapapapranasanam || 1||

guhyadguhyataram stotram bhaktivardhakamanjasa |
mangalam grahapiḍadisantidam vaktumarhasi || 2||

skanda uvaca –
srnu narada devarse lokanugrahakamyaya |
yatprcchasi param punyam tatte vaksyami kautukat || 3||

mata me lokajanani himavannagasattamat |
menayam brahmavadinyam pradurbhuta harapriya || 4||

mahata tapasa‌உ‌உradhya sankaram lokasankaram |
svameva vallabham bheje kaleva hi kalanidhim || 5||

naganamadhirajastu himavan virahaturah |
svasutayah pariksine vasisthena prabodhitah || 6||

trilokajanani seyam prasanna tvayi punyatah |
pradurbhuta sutatvena tadviyogam subham tyaja || 7||

bahurupa ca durgeyam bahunamni sanatani |
sanatanasya jaya sa putrimoham tyajadhuna || 8||

iti prabodhitah sailah tam tustava param sivam |
tada prasanna sa durga pitaram praha nandini || 9||

matprasadatparam stotram hrdaye pratibhasatam |
tena namnam sahasrena pujayan kamamapnuhi || 10||

ityuktvantarhitayam tu hrdaye sphuritam tada |
namnam sahasram durgayah prcchate me yaduktavan || 11||

mangalanam mangalam tad durganama sahasrakam |
sarvabhistapradam pumsam bravimyakhilakamadam || 12||

durgadevi samakhyata himavanrsirucyate |
chandonustup japo devyah pritaye kriyate sada || 13||

asya sridurgastotramahamantrasya | himavan rsih | anustup chandah |
durgabhagavati devata | sridurgaprasadasiddhyarthe jape viniyogah | |
sribhagavatyai durgayai namah |
devidhyanam
om hrim kalabhrabham kataksairarikulabhayadam maulibaddhendurekham
sankham cakram krpanam trisikhamapi karairudvahantim trinetram |
simhaskandhadhiruḍham tribhuvanamakhilam tejasa purayantim
dhyayed durgam jayakhyam tridasaparivrtam sevitam siddhikamaih ||
sri jayadurgayai namah |
om sivathoma rama saktirananta niskala‌உmala |
santa mahesvari nitya sasvata parama ksama || 1||

acintya kevalananta sivatma paramatmika |
anadiravyaya suddha sarvanna sarvaga‌உcala || 2||

ekanekavibhagastha mayatita sunirmala |
mahamahesvari satya mahadevi niranjana || 3||

kastha sarvantarastha‌உpi cicchaktiscatrilalita |
sarva sarvatmika visva jyotirupaksaramrta || 4||

santa pratistha sarvesa nivrttiramrtaprada |
vyomamurtirvyomasamstha vyomadhara‌உcyuta‌உtula || 5||

anadinidhana‌உmogha karanatmakalakula |
rtuprathamaja‌உnabhiramrtatmasamasraya || 6||

pranesvarapriya namya mahamahisaghatini |
pranesvari pranarupa pradhanapurusesvari || 7||

sarvasaktikala‌உkama mahisestavinasini |
sarvakaryaniyantri ca sarvabhutesvaresvari || 8||

angadadidhara caiva tatha mukutadharini |
sanatani mahananda‌உ‌உkasayonistathecyate || 9||

citprakasasvarupa ca mahayogesvaresvari |
mahamaya saduspara mulaprakrtirisika || 10||

samsarayonih sakala sarvasaktisamudbhava |
samsarapara durvara durniriksa durasada || 11||

pranasaktisca sevya ca yogini paramakala |
mahavibhutirdurdarsa mulaprakrtisambhava || 12||

anadyanantavibhava parartha purusaranih |
sargasthityantakrccaiva sudurvacya duratyaya || 13||

sabdagamya sabdamaya sabdakhyanandavigraha |
pradhanapurusatita pradhanapurusatmika || 14||

purani cinmaya pumsamistada pustirupini |
putantarastha kutastha mahapurusasamnnita || 15||

janmamrtyujaratita sarvasaktisvarupini |
vanchaprada‌உnavacchinnapradhananupravesini || 16||

ksetranna‌உcintyasaktistu procyate‌உvyaktalaksana |
malapavarjita‌உ‌உnadimaya tritayatattvika || 17||

pritisca prakrtiscaiva guhavasa tathocyate |
mahamaya nagotpanna tamasi ca dhruva tatha || 18||

vyakta‌உvyaktatmika krsna rakta sukla hyakarana |
procyate karyajanani nityaprasavadharmini || 19||

sargapralayamukta ca srstisthityantadharmini |
brahmagarbha caturvimsasvarupa padmavasini || 20||

acyutahladika vidyudbrahmayonirmahalaya |
mahalaksmi samudbhavabhavitatmamahesvari || 21||

mahavimanamadhyastha mahanidra sakautuka |
sarvarthadharini suksma hyaviddha paramarthada || 22||

anantarupa‌உnantartha tatha purusamohini |
anekanekahasta ca kalatrayavivarjita || 23||

brahmajanma haraprita matirbrahmasivatmika |
brahmesavisnusampujya brahmakhya brahmasamnnita || 24||

vyakta prathamaja brahmi maharatrih prakirtita |
nnanasvarupa vairagyarupa hyaisvaryarupini || 25||

dharmatmika brahmamurtih pratisrutapumarthika |
apamyonih svayambhuta manasi tattvasambhava || 26||

isvarasya priya prokta sankarardhasaririni |
bhavani caiva rudrani mahalaksmistatha‌உmbika || 27||

mahesvarasamutpanna bhuktimukti pradayini |
sarvesvari sarvavandya nityamukta sumanasa || 28||

mahendropendranamita sankarisanuvartini |
isvarardhasanagata mahesvarapativrata || 29||

samsarasosini caiva parvati himavatsuta |
paramanandadatri ca gunagrya yogada tatha || 30||

nnanamurtisca savitri laksmih srih kamala tatha |
anantagunagambhira hyuronilamaniprabha || 31||

sarojanilaya ganga yogidhyeya‌உsurardini |
sarasvati sarvavidya jagajjyestha sumangala || 32||

vagdevi varada varya kirtih sarvarthasadhika |
vagisvari brahmavidya mahavidya susobhana || 33||

grahyavidya vedavidya dharmavidya‌உ‌உtmabhavita |
svaha visvambhara siddhih sadhya medha dhrtih krtih || 34||

sunitih sankrtiscaiva kirtita naravahini |
pujavibhavini saumya bhogyabhag bhogadayini || 35||

sobhavati sankari ca lola malavibhusita |
paramesthipriya caiva trilokisundari mata || 36||

nanda sandhya kamadhatri mahadevi susattvika |
mahamahisadarpaghni padmamala‌உghaharini || 37||

vicitramukuta rama kamadata prakirtita |
pitambaradhara divyavibhusana vibhusita || 38||

divyakhya somavadana jagatsamsrstivarjita |
niryantra yantravahastha nandini rudrakalika || 39||

adityavarna kaumari mayuravaravahini |
padmasanagata gauri mahakali surarcita || 40||

aditirniyata raudri padmagarbha vivahana |
virupaksa kesivaha guhapuranivasini || 41||

mahaphala‌உnavadyangi kamarupa saridvara |
bhasvadrupa muktidatri pranataklesabhanjana || 42||

kausiki gomini ratristridasarivinasini |
bahurupa surupa ca virupa rupavarjita || 43||

bhaktartisamana bhavya bhavabhavavinasini |
sarvannanaparitangi sarvasuravimardika || 44||

pikasvani samagita bhavankanilaya priya |
diksa vidyadhari dipta mahendrahitapatini || 45||

sarvadevamaya daksa samudrantaravasini |
akalanka niradhara nityasiddha niramaya || 46||

kamadhenubrhadgarbha dhimati maunanasini |
nihsankalpa niratanka vinaya vinayaprada || 47||

jvalamala sahasraḍhya devadevi manomaya |
subhaga suvisuddha ca vasudevasamudbhava || 48||

mahendropendrabhagini bhaktigamya paravara |
nnananneya paratita vedantavisaya matih || 49||

daksina dahika dahya sarvabhutahrdisthita |
yogamaya vibhaganna mahamoha gariyasi || 50||

sandhya sarvasamudbhuta brahmavrksasriyaditih |
bijankurasamudbhuta mahasaktirmahamatih || 51||

khyatih prannavati samnna mahabhogindrasayini |
hinkrtih sankari santirgandharvaganasevita || 52||

vaisvanari mahasula devasena bhavapriya |
maharatri parananda saci duhsvapnanasini || 53||

iḍya jaya jagaddhatri durvinneya surupini |
guhambika ganotpanna mahapitha marutsuta || 54||

havyavaha bhavananda jagadyonih prakirtita |
jaganmata jaganmrtyurjaratita ca buddhida || 55||

siddhidatri ratnagarbha ratnagarbhasraya para |
daityahantri svestadatri mangalaikasuvigraha || 56||

purusantargata caiva samadhistha tapasvini |
divisthita trinetra ca sarvendriyamanadhrtih || 57||

sarvabhutahrdistha ca tatha samsaratarini |
vedya brahmavivedya ca mahalila prakirtita || 58||

brahmanibrhati brahmi brahmabhuta‌உghaharini |
hiranmayi mahadatri samsaraparivartika || 59||

sumalini surupa ca bhasvini dharini tatha |
unmulini sarvasabha sarvapratyayasaksini || 60||

susaumya candravadana tanḍavasaktamanasa |
sattvasuddhikari suddha malatrayavinasini || 61||

jagatttrayi jaganmurtistrimurtiramrtasraya |
vimanastha visoka ca sokanasinyanahata || 62||

hemakunḍalini kali padmavasa sanatani |
sadakirtih sarvabhutasaya devi satampriya || 63||

brahmamurtikala caiva krttika kanjamalini |
vyomakesa kriyasaktiricchasaktih paragatih || 64||

ksobhika khanḍikabhedya bhedabhedavivarjita |
abhinna bhinnasamsthana vasini vamsadharini || 65||

guhyasaktirguhyatattva sarvada sarvatomukhi |
bhagini ca niradhara nirahara prakirtita || 66||

nirankusapadodbhuta cakrahasta visodhika |
sragvini padmasambhedakarini parikirtita || 67||

paravaravidhananna mahapurusapurvaja |
paravaranna vidya ca vidyujjihva jitasraya || 68||

vidyamayi sahasraksi sahasravadanatmaja |
sahasrarasmihsatvastha mahesvarapadasraya || 69||

jvalini sanmaya vyapta cinmaya padmabhedika |
mahasraya mahamantra mahadevamanorama || 70||

vyomalaksmih simharatha cekitana‌உmitaprabha |
visvesvari bhagavati sakala kalaharini || 71||

sarvavedya sarvabhadra guhya duḍha guharani |
pralaya yogadhatri ca ganga visvesvari tatha || 72||

kamada kanaka kanta kanjagarbhaprabha tatha |
punyada kalakesa ca bhokttri puskarini tatha || 73||

suresvari bhutidatri bhutibhusa prakirtita |
pancabrahmasamutpanna paramartha‌உrthavigraha || 74||

varnodaya bhanumurtirvagvinneya manojava |
manohara mahoraska tamasi vedarupini || 75||

vedasaktirvedamata vedavidyaprakasini |
yogesvaresvari maya mahasaktirmahamayi || 76||

visvantahstha viyanmurtirbhargavi surasundari |
surabhirnandini vidya nandagopatanudbhava || 77||

bharati paramananda paravaravibhedika |
sarvapraharanopeta kamya kamesvaresvari || 78||

anantanandavibhava hrllekha kanakaprabha |
kusmanḍa dhanaratnaḍhya sugandha gandhadayini || 79||

trivikramapadodbhuta caturasya sivodaya |
sudurlabha dhanadhyaksa dhanya pingalalocana || 80||

santa prabhasvarupa ca pankajayatalocana |
indraksi hrdayantahstha siva mata ca satkriya || 81||

girija ca suguḍha ca nityapusta nirantara |
durga katyayani canḍi candrika kantavigraha || 82||

hiranyavarna jagati jagadyantrapravartika |
mandaradrinivasa ca sarada svarnamalini || 83||

ratnamala ratnagarbha vyustirvisvapramathini |
padmananda padmanibha nityapusta krtodbhava || 84||

narayani dustasiksa suryamata vrsapriya |
mahendrabhagini satya satyabhasa sukomala || 85||

vama ca pancatapasam varadatri prakirtita |
vacyavarnesvari vidya durjaya duratikrama || 86||

kalaratrirmahavega virabhadrapriya hita |
bhadrakali jaganmata bhaktanam bhadradayini || 87||

karala pingalakara kamabhettri mahamanah |
yasasvini yasoda ca saḍadhvaparivartika || 88||

sankhini padmini sankhya sankhyayogapravartika |
caitradirvatsararuḍha jagatsampuranindraja || 89||

sumbhaghni khecararadhya kambugriva baliḍita |
khagaruḍha mahaisvarya supadmanilaya tatha || 90||

virakta garuḍastha ca jagatihrdguhasraya |
sumbhadimathana bhaktahrdgahvaranivasini || 91||

jagatttrayarani siddhasankalpa kamada tatha |
sarvavinnanadatri canalpakalmasaharini || 92||

sakalopanisadgamya dustaduspreksyasattama |
sadvrta lokasamvyapta tustih pustih kriyavati || 93||

visvamaresvari caiva bhuktimuktipradayini |
sivadhrta lohitaksi sarpamalavibhusana || 94||

nirananda trisulasidhanurbanadidharini |
asesadhyeyamurtisca devatanam ca devata || 95||

varambika gireh putri nisumbhavinipatini |
suvarna svarnalasita‌உnantavarna sadadhrta || 96||

sankari santahrdaya ahoratravidhayika |
visvagoptri guḍharupa gunapurna ca gargyaja || 97||

gauri sakambhari satyasandha sandhyatrayidhrta |
sarvapapavinirmukta sarvabandhavivarjita || 98||

sankhyayogasamakhyata aprameya muniḍita |
visuddhasukulodbhuta bindunadasamadrta || 99||

sambhuvamankaga caiva sasitulyanibhanana |
vanamalavirajanti anantasayanadrta || 100||

naranarayanodbhuta narasimhi prakirtita |
daityapramathini sankhacakrapadmagadadhara || 101||

sankarsanasamutpanna ambika sajjanasraya |
suvrta sundari caiva dharmakamarthadayini || 102||

moksada bhaktinilaya puranapurusadrta |
mahavibhutida‌உ‌உradhya sarojanilaya‌உsama || 103||

astadasabhuja‌உnadirnilotpaladalaksini |
sarvasaktisamaruḍha dharmadharmavivarjita || 104||

vairagyannananirata niraloka nirindriya |
vicitragahanadhara sasvatasthanavasini || 105||

nnanesvari pitacela vedavedangaparaga |
manasvini manyumata mahamanyusamudbhava || 106||

amanyuramrtasvada purandaraparistuta |
asocya bhinnavisaya hiranyarajatapriya || 107||

hiranyajanani bhima hemabharanabhusita |
vibhrajamana durnneya jyotistomaphalaprada || 108||

mahanidrasamutpattiranidra satyadevata |
dirgha kakudmini pingajatadhara manonnadhih || 109||

mahasraya ramotpanna tamahpare pratisthita |
tritattvamata trividha susuksma padmasamsraya || 110||

santyatitakala‌உtitavikara svetacelika |
citramaya sivannanasvarupa daityamathini || 111||

kasyapi kalasarpabhavenika sastrayonika |
trayimurtih kriyamurtiscaturvarga ca darsini || 112||

narayani narotpanna kaumudi kantidharini |
kausiki lalita lila paravaravibhavini || 113||

varenya‌உdbhutamahatmya vaḍava vamalocana |
subhadra cetanaradhya santida santivardhini || 114||

jayadisaktijanani sakticakrapravartika |
trisaktijanani janya satsutraparivarnita || 115||

sudhautakarmana‌உ‌உradhya yugantadahanatmika |
sankarsini jagaddhatri kamayonih kiritini || 116||

aindri trailokyanamita vaisnavi paramesvari |
pradyumnajanani bimbasamosthi padmalocana || 117||

madotkata hamsagatih pracanḍa canḍavikrama |
vrsadhisa paratma ca vindhya parvatavasini || 118||

himavanmerunilaya kailasapuravasini |
canurahantri nitinna kamarupa trayitanuh || 119||

vratasnata dharmasila simhasananivasini |
virabhadradrta vira mahakalasamudbhava || 120||

vidyadhararcita siddhasadhyaradhitapaduka |
sraddhatmika pavani ca mohini acalatmika || 121||

mahadbhuta varijaksi simhavahanagamini |
manisini sudhavani vinavadanatatpara || 122||

svetavahanisevya ca lasanmatirarundhati |
hiranyaksi tatha caiva mahanandapradayini || 123||

vasuprabha sumalyaptakandhara pankajanana |
paravara vararoha sahasranayanarcita || 124||

srirupa srimati srestha sivanamni sivapriya |
sriprada sritakalyana sridharardhasaririni || 125||

srikala‌உnantadrstisca hyaksudraratisudani |
raktabijanihantri ca daityasangavimardini || 126||

simharuḍha simhikasya daityasonitapayini |
sukirtisahitacchinnasamsaya rasavedini || 127||

gunabhirama nagarivahana nirjararcita |
nityodita svayanjyotih svarnakaya prakirtita || 128||

vajradanḍankita caiva tathamrtasanjivini |
vajracchanna devadevi varavajrasvavigraha || 129||

mangalya mangalatma ca malini malyadharini |
gandharvi taruni candri khaḍgayudhadhara tatha || 130||

saudamini prajananda tatha prokta bhrgudbhava |
ekananga ca sastrarthakusala dharmacarini || 131||

dharmasarvasvavaha ca dharmadharmaviniscaya |
dharmasaktirdharmamaya dharmikanam sivaprada || 132||

vidharma visvadharmanna dharmarthantaravigraha |
dharmavarsma dharmapurva dharmaparangatantara || 133||

dharmopadestri dharmatma dharmagamya dharadhara |
kapalini sakalini kalakalitavigraha || 134||

sarvasaktivimukta ca karnikaradhara‌உksara|
kamsapranahara caiva yugadharmadhara tatha || 135||

yugapravartika prokta trisandhya dhyeyavigraha |
svargapavargadatri ca tatha pratyaksadevata || 136||

aditya divyagandha ca divakaranibhaprabha |
padmasanagata prokta khaḍgabanasarasana || 137||

sista visista sistesta sistasresthaprapujita |
satarupa satavarta vitata rasamodini || 138||

suryendunetra pradyumnajanani susthumayini |
suryantarasthita caiva satpratisthatavigraha || 139||

nivrtta procyate nnanaparaga parvatatmaja |
katyayani canḍika ca canḍi haimavati tatha || 140||

daksayani sati caiva bhavani sarvamangala |
dhumralocanahantri ca canḍamunḍavinasini || 141||

yoganidra yogabhadra samudratanaya tatha |
devapriyankari suddha bhaktabhaktipravardhini || 142||

trinetra candramukuta pramatharcitapaduka |
arjunabhistadatri ca panḍavapriyakarini || 143||

kumaralalanasakta harabahupadhanika |
vighnesajanani bhaktavighnastomapraharini || 144||

susmitendumukhi namya jayapriyasakhi tatha |
anadinidhana prestha citramalyanulepana || 145||

koticandrapratikasa kutajalapramathini |
krtyapraharini caiva maranoccatani tatha || 146||

surasurapravandyanghrirmohaghni nnanadayini |
saḍvairinigrahakari vairividravini tatha || 147||

bhutasevya bhutadatri bhutapiḍavimardika |
naradastutacaritra varadesa varaprada || 148||

vamadevastuta caiva kamada somasekhara |
dikpalasevita bhavya bhamini bhavadayini || 149||

strisaubhagyapradatri ca bhogada roganasini |
vyomaga bhumiga caiva munipujyapadambuja |
vanadurga ca durbodha mahadurga prakirtita || 150||

phalasrutih
itidam kirtidam bhadra durganamasahasrakam |
trisandhyam yah pathennityam tasya laksmih sthira bhavet || 1||

grahabhutapisacadipiḍa nasyatyasamsayam |
balagrahadipiḍayah santirbhavati kirtanat || 2||

marikadimaharoge pathatam saukhyadam nrnam |
vyavahare ca jayadam satrubadhanivarakam || 3||

dampatyoh kalahe prapte mithah premabhivardhakam |
ayurarogyadam pumsam sarvasampatpradayakam || 4||

vidyabhivardhakam nityam pathatamarthasadhakam |
subhadam subhakaryesu pathatam srnutamapi || 5||

yah pujayati durgam tam durganamasahasrakaih |
puspaih kunkumasammisraih sa tu yatkanksate hrdi || 6||

tatsarvam samavapnoti nasti nastyatra samsayah |
yanmukhe dhriyate nityam durganamasahasrakam || 7||

kim tasyetaramantraughaih karyam dhanyatamasya hi |
durganamasahasrasya pustakam yadgrhe bhavet || 8||

na tatra grahabhutadibadha syanmangalaspade |
tadgrham punyadam ksetram devisannidhyakarakam || 9||

etasya stotramukhyasya pathakah sresthamantravit |
devatayah prasadena sarvapujyah sukhi bhavet || 10||

ityetannagarajena kirtitam munisattama |
guhyadguhyataram stotram tvayi snehat prakirtitam || 11||

bhaktaya sraddhadhanaya kevalam kirtyatamidam |
hrdi dharaya nityam tvam devyanugrahasadhakam || 12|| ||

iti sriskandapurane skandanaradasamvade durgasahasranamastotram sampurnam ||