Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Durga Devi Stotram / Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada and English

Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada and English

5059 Views

Devi Stotram – Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

|| ಅಥ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

ನಾರದ ಉವಾಚ –
ಕುಮಾರ ಗುಣಗಂಭೀರ ದೇವಸೇನಾಪತೇ ಪ್ರಭೋ |
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಂ ಪುಂಸಾಂ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶನಮ್ || 1||

ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಭಕ್ತಿವರ್ಧಕಮಂಜಸಾ |
ಮಂಗಲಂ ಗ್ರಹಪೀಡಾದಿಶಾಂತಿದಂ ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ || 2||

ಸ್ಕಂದ ಉವಾಚ –
ಶೃಣು ನಾರದ ದೇವರ್ಷೇ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾಮ್ಯಯಾ |
ಯತ್ಪೃಚ್ಛಸಿ ಪರಂ ಪುಣ್ಯಂ ತತ್ತೇ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕೌತುಕಾತ್ || 3||

Sree Durga Sahasranama Stotram

ಮಾತಾ ಮೇ ಲೋಕಜನನೀ ಹಿಮವನ್ನಗಸತ್ತಮಾತ್ |
ಮೇನಾಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನ್ಯಾಂ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತಾ ಹರಪ್ರಿಯಾ || 4||

ಮಹತಾ ತಪಸಾ‌உ‌உರಾಧ್ಯ ಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಮ್ |
ಸ್ವಮೇವ ವಲ್ಲಭಂ ಭೇಜೇ ಕಲೇವ ಹಿ ಕಲಾನಿಧಿಮ್ || 5||

ನಗಾನಾಮಧಿರಾಜಸ್ತು ಹಿಮವಾನ್ ವಿರಹಾತುರಃ |
ಸ್ವಸುತಾಯಾಃ ಪರಿಕ್ಷೀಣೇ ವಸಿಷ್ಠೇನ ಪ್ರಬೋಧಿತಃ || 6||

ತ್ರಿಲೋಕಜನನೀ ಸೇಯಂ ಪ್ರಸನ್ನಾ ತ್ವಯಿ ಪುಣ್ಯತಃ |
ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತಾ ಸುತಾತ್ವೇನ ತದ್ವಿಯೋಗಂ ಶುಭಂ ತ್ಯಜ || 7||

ಬಹುರೂಪಾ ಚ ದುರ್ಗೇಯಂ ಬಹುನಾಮ್ನೀ ಸನಾತನೀ |
ಸನಾತನಸ್ಯ ಜಾಯಾ ಸಾ ಪುತ್ರೀಮೋಹಂ ತ್ಯಜಾಧುನಾ || 8||

ಇತಿ ಪ್ರಬೋಧಿತಃ ಶೈಲಃ ತಾಂ ತುಷ್ಟಾವ ಪರಾಂ ಶಿವಾಮ್ |
ತದಾ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಸಾ ದುರ್ಗಾ ಪಿತರಂ ಪ್ರಾಹ ನಂದಿನೀ || 9||

ಮತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ಪರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಹೃದಯೇ ಪ್ರತಿಭಾಸತಾಮ್ |
ತೇನ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಣ ಪೂಜಯನ್ ಕಾಮಮಾಪ್ನುಹಿ || 10||

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾಂತರ್ಹಿತಾಯಾಂ ತು ಹೃದಯೇ ಸ್ಫುರಿತಂ ತದಾ |
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ದುರ್ಗಾಯಾಃ ಪೃಚ್ಛತೇ ಮೇ ಯದುಕ್ತವಾನ್ || 11||

ಮಂಗಲಾನಾಂ ಮಂಗಲಂ ತದ್ ದುರ್ಗಾನಾಮ ಸಹಸ್ರಕಮ್ |
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಂ ಪುಂಸಾಂ ಬ್ರವೀಮ್ಯಖಿಲಕಾಮದಮ್ || 12||

ದುರ್ಗಾದೇವೀ ಸಮಾಖ್ಯಾತಾ ಹಿಮವಾನೃಷಿರುಚ್ಯತೇ |
ಛಂದೋನುಷ್ಟುಪ್ ಜಪೋ ದೇವ್ಯಾಃ ಪ್ರೀತಯೇ ಕ್ರಿಯತೇ ಸದಾ || 13||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ | ಹಿಮವಾನ್ ಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ |
ದುರ್ಗಾಭಗವತೀ ದೇವತಾ | ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | |

ಶ್ರೀಭಗವತ್ಯೈ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ |

ದೇವೀಧ್ಯಾನಮ್
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕಾಲಾಭ್ರಾಭಾಂ ಕಟಾಕ್ಷೈರರಿಕುಲಭಯದಾಂ ಮೌಲಿಬದ್ಧೇಂದುರೇಖಾಂ
ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಂ ಕೃಪಾಣಂ ತ್ರಿಶಿಖಮಪಿ ಕರೈರುದ್ವಹಂತೀಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಮ್ |
ಸಿಂಹಸ್ಕಂಧಾಧಿರೂಢಾಂ ತ್ರಿಭುವನಮಖಿಲಂ ತೇಜಸಾ ಪೂರಯಂತೀಂ
ಧ್ಯಾಯೇದ್ ದುರ್ಗಾಂ ಜಯಾಖ್ಯಾಂ ತ್ರಿದಶಪರಿವೃತಾಂ ಸೇವಿತಾಂ ಸಿದ್ಧಿಕಾಮೈಃ ||

ಶ್ರೀ ಜಯದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಶಿವಾಥೋಮಾ ರಮಾ ಶಕ್ತಿರನಂತಾ ನಿಷ್ಕಲಾ‌உಮಲಾ |
ಶಾಂತಾ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ನಿತ್ಯಾ ಶಾಶ್ವತಾ ಪರಮಾ ಕ್ಷಮಾ || 1||

ಅಚಿಂತ್ಯಾ ಕೇವಲಾನಂತಾ ಶಿವಾತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮಿಕಾ |
ಅನಾದಿರವ್ಯಯಾ ಶುದ್ಧಾ ಸರ್ವಙ್ಞಾ ಸರ್ವಗಾ‌உಚಲಾ || 2||

ಏಕಾನೇಕವಿಭಾಗಸ್ಥಾ ಮಾಯಾತೀತಾ ಸುನಿರ್ಮಲಾ |
ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಸತ್ಯಾ ಮಹಾದೇವೀ ನಿರಂಜನಾ || 3||

ಕಾಷ್ಠಾ ಸರ್ವಾಂತರಸ್ಥಾ‌உಪಿ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಶ್ಚಾತ್ರಿಲಾಲಿತಾ |
ಸರ್ವಾ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ವಿಶ್ವಾ ಜ್ಯೋತೀರೂಪಾಕ್ಷರಾಮೃತಾ || 4||

ಶಾಂತಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸರ್ವೇಶಾ ನಿವೃತ್ತಿರಮೃತಪ್ರದಾ |
ವ್ಯೋಮಮೂರ್ತಿರ್ವ್ಯೋಮಸಂಸ್ಥಾ ವ್ಯೋಮಧಾರಾ‌உಚ್ಯುತಾ‌உತುಲಾ || 5||

ಅನಾದಿನಿಧನಾ‌உಮೋಘಾ ಕಾರಣಾತ್ಮಕಲಾಕುಲಾ |
ಋತುಪ್ರಥಮಜಾ‌உನಾಭಿರಮೃತಾತ್ಮಸಮಾಶ್ರಯಾ || 6||

ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾ ನಮ್ಯಾ ಮಹಾಮಹಿಷಘಾತಿನೀ |
ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರೀ ಪ್ರಾಣರೂಪಾ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷೇಶ್ವರೀ || 7||

ಸರ್ವಶಕ್ತಿಕಲಾ‌உಕಾಮಾ ಮಹಿಷೇಷ್ಟವಿನಾಶಿನೀ |
ಸರ್ವಕಾರ್ಯನಿಯಂತ್ರೀ ಚ ಸರ್ವಭೂತೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ || 8||

ಅಂಗದಾದಿಧರಾ ಚೈವ ತಥಾ ಮುಕುಟಧಾರಿಣೀ |
ಸನಾತನೀ ಮಹಾನಂದಾ‌உ‌உಕಾಶಯೋನಿಸ್ತಥೇಚ್ಯತೇ || 9||

ಚಿತ್ಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ |
ಮಹಾಮಾಯಾ ಸದುಷ್ಪಾರಾ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರೀಶಿಕಾ || 10||

ಸಂಸಾರಯೋನಿಃ ಸಕಲಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮುದ್ಭವಾ |
ಸಂಸಾರಪಾರಾ ದುರ್ವಾರಾ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷಾ ದುರಾಸದಾ || 11||

ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಸೇವ್ಯಾ ಚ ಯೋಗಿನೀ ಪರಮಾಕಲಾ |
ಮಹಾವಿಭೂತಿರ್ದುರ್ದರ್ಶಾ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿಸಂಭವಾ || 12||

ಅನಾದ್ಯನಂತವಿಭವಾ ಪರಾರ್ಥಾ ಪುರುಷಾರಣಿಃ |
ಸರ್ಗಸ್ಥಿತ್ಯಂತಕೃಚ್ಚೈವ ಸುದುರ್ವಾಚ್ಯಾ ದುರತ್ಯಯಾ || 13||

ಶಬ್ದಗಮ್ಯಾ ಶಬ್ದಮಾಯಾ ಶಬ್ದಾಖ್ಯಾನಂದವಿಗ್ರಹಾ |
ಪ್ರಧಾನಪುರುಷಾತೀತಾ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷಾತ್ಮಿಕಾ || 14||

ಪುರಾಣೀ ಚಿನ್ಮಯಾ ಪುಂಸಾಮಿಷ್ಟದಾ ಪುಷ್ಟಿರೂಪಿಣೀ |
ಪೂತಾಂತರಸ್ಥಾ ಕೂಟಸ್ಥಾ ಮಹಾಪುರುಷಸಂಙ್ಞಿತಾ || 15||

ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾತೀತಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ವಾಞ್ಛಾಪ್ರದಾ‌உನವಚ್ಛಿನ್ನಪ್ರಧಾನಾನುಪ್ರವೇಶಿನೀ || 16||

ಕ್ಷೇತ್ರಙ್ಞಾ‌உಚಿಂತ್ಯಶಕ್ತಿಸ್ತು ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ‌உವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣಾ |
ಮಲಾಪವರ್ಜಿತಾ‌உ‌உನಾದಿಮಾಯಾ ತ್ರಿತಯತತ್ತ್ವಿಕಾ || 17||

ಪ್ರೀತಿಶ್ಚ ಪ್ರಕೃತಿಶ್ಚೈವ ಗುಹಾವಾಸಾ ತಥೋಚ್ಯತೇ |
ಮಹಾಮಾಯಾ ನಗೋತ್ಪನ್ನಾ ತಾಮಸೀ ಚ ಧ್ರುವಾ ತಥಾ || 18||

ವ್ಯಕ್ತಾ‌உವ್ಯಕ್ತಾತ್ಮಿಕಾ ಕೃಷ್ಣಾ ರಕ್ತಾ ಶುಕ್ಲಾ ಹ್ಯಕಾರಣಾ |
ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ ಕಾರ್ಯಜನನೀ ನಿತ್ಯಪ್ರಸವಧರ್ಮಿಣೀ || 19||

ಸರ್ಗಪ್ರಲಯಮುಕ್ತಾ ಚ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯಂತಧರ್ಮಿಣೀ |
ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ಭಾ ಚತುರ್ವಿಂಶಸ್ವರೂಪಾ ಪದ್ಮವಾಸಿನೀ || 20||

ಅಚ್ಯುತಾಹ್ಲಾದಿಕಾ ವಿದ್ಯುದ್ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿರ್ಮಹಾಲಯಾ |
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮುದ್ಭಾವಭಾವಿತಾತ್ಮಾಮಹೇಶ್ವರೀ || 21||

ಮಹಾವಿಮಾನಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಮಹಾನಿದ್ರಾ ಸಕೌತುಕಾ |
ಸರ್ವಾರ್ಥಧಾರಿಣೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಹ್ಯವಿದ್ಧಾ ಪರಮಾರ್ಥದಾ || 22||

ಅನಂತರೂಪಾ‌உನಂತಾರ್ಥಾ ತಥಾ ಪುರುಷಮೋಹಿನೀ |
ಅನೇಕಾನೇಕಹಸ್ತಾ ಚ ಕಾಲತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾ || 23||

ಬ್ರಹ್ಮಜನ್ಮಾ ಹರಪ್ರೀತಾ ಮತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ |
ಬ್ರಹ್ಮೇಶವಿಷ್ಣುಸಂಪೂಜ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಖ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಙ್ಞಿತಾ || 24||

ವ್ಯಕ್ತಾ ಪ್ರಥಮಜಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮಹಾರಾತ್ರೀಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ |
ಙ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಾ ವೈರಾಗ್ಯರೂಪಾ ಹ್ಯೈಶ್ವರ್ಯರೂಪಿಣೀ || 25||

ಧರ್ಮಾತ್ಮಿಕಾ ಬ್ರಹ್ಮಮೂರ್ತಿಃ ಪ್ರತಿಶ್ರುತಪುಮರ್ಥಿಕಾ |
ಅಪಾಂಯೋನಿಃ ಸ್ವಯಂಭೂತಾ ಮಾನಸೀ ತತ್ತ್ವಸಂಭವಾ || 26||

ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಶಂಕರಾರ್ಧಶರೀರಿಣೀ |
ಭವಾನೀ ಚೈವ ರುದ್ರಾಣೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತಥಾ‌உಂಬಿಕಾ || 27||

ಮಹೇಶ್ವರಸಮುತ್ಪನ್ನಾ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಸರ್ವವಂದ್ಯಾ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾ ಸುಮಾನಸಾ || 28||

ಮಹೇಂದ್ರೋಪೇಂದ್ರನಮಿತಾ ಶಾಂಕರೀಶಾನುವರ್ತಿನೀ |
ಈಶ್ವರಾರ್ಧಾಸನಗತಾ ಮಾಹೇಶ್ವರಪತಿವ್ರತಾ || 29||

ಸಂಸಾರಶೋಷಿಣೀ ಚೈವ ಪಾರ್ವತೀ ಹಿಮವತ್ಸುತಾ |
ಪರಮಾನಂದದಾತ್ರೀ ಚ ಗುಣಾಗ್ರ್ಯಾ ಯೋಗದಾ ತಥಾ || 30||

ಙ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಸಾವಿತ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಶ್ರೀಃ ಕಮಲಾ ತಥಾ |
ಅನಂತಗುಣಗಂಭೀರಾ ಹ್ಯುರೋನೀಲಮಣಿಪ್ರಭಾ || 31||

ಸರೋಜನಿಲಯಾ ಗಂಗಾ ಯೋಗಿಧ್ಯೇಯಾ‌உಸುರಾರ್ದಿನೀ |
ಸರಸ್ವತೀ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ಜಗಜ್ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಸುಮಂಗಲಾ || 32||

ವಾಗ್ದೇವೀ ವರದಾ ವರ್ಯಾ ಕೀರ್ತಿಃ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕಾ |
ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸುಶೋಭನಾ || 33||

ಗ್ರಾಹ್ಯವಿದ್ಯಾ ವೇದವಿದ್ಯಾ ಧರ್ಮವಿದ್ಯಾ‌உ‌உತ್ಮಭಾವಿತಾ |
ಸ್ವಾಹಾ ವಿಶ್ವಂಭರಾ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸಾಧ್ಯಾ ಮೇಧಾ ಧೃತಿಃ ಕೃತಿಃ || 34||

ಸುನೀತಿಃ ಸಂಕೃತಿಶ್ಚೈವ ಕೀರ್ತಿತಾ ನರವಾಹಿನೀ |
ಪೂಜಾವಿಭಾವಿನೀ ಸೌಮ್ಯಾ ಭೋಗ್ಯಭಾಗ್ ಭೋಗದಾಯಿನೀ || 35||

ಶೋಭಾವತೀ ಶಾಂಕರೀ ಚ ಲೋಲಾ ಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾ |
ಪರಮೇಷ್ಠಿಪ್ರಿಯಾ ಚೈವ ತ್ರಿಲೋಕೀಸುಂದರೀ ಮಾತಾ || 36||

ನಂದಾ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಮಧಾತ್ರೀ ಮಹಾದೇವೀ ಸುಸಾತ್ತ್ವಿಕಾ |
ಮಹಾಮಹಿಷದರ್ಪಘ್ನೀ ಪದ್ಮಮಾಲಾ‌உಘಹಾರಿಣೀ || 37||

ವಿಚಿತ್ರಮುಕುಟಾ ರಾಮಾ ಕಾಮದಾತಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ |
ಪಿತಾಂಬರಧರಾ ದಿವ್ಯವಿಭೂಷಣ ವಿಭೂಷಿತಾ || 38||

ದಿವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಸೋಮವದನಾ ಜಗತ್ಸಂಸೃಷ್ಟಿವರ್ಜಿತಾ |
ನಿರ್ಯಂತ್ರಾ ಯಂತ್ರವಾಹಸ್ಥಾ ನಂದಿನೀ ರುದ್ರಕಾಲಿಕಾ || 39||

ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಾ ಕೌಮಾರೀ ಮಯೂರವರವಾಹಿನೀ |
ಪದ್ಮಾಸನಗತಾ ಗೌರೀ ಮಹಾಕಾಲೀ ಸುರಾರ್ಚಿತಾ || 40||

ಅದಿತಿರ್ನಿಯತಾ ರೌದ್ರೀ ಪದ್ಮಗರ್ಭಾ ವಿವಾಹನಾ |
ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾ ಕೇಶಿವಾಹಾ ಗುಹಾಪುರನಿವಾಸಿನೀ || 41||

ಮಹಾಫಲಾ‌உನವದ್ಯಾಂಗೀ ಕಾಮರೂಪಾ ಸರಿದ್ವರಾ |
ಭಾಸ್ವದ್ರೂಪಾ ಮುಕ್ತಿದಾತ್ರೀ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶಭಂಜನಾ || 42||

ಕೌಶಿಕೀ ಗೋಮಿನೀ ರಾತ್ರಿಸ್ತ್ರಿದಶಾರಿವಿನಾಶಿನೀ |
ಬಹುರೂಪಾ ಸುರೂಪಾ ಚ ವಿರೂಪಾ ರೂಪವರ್ಜಿತಾ || 43||

ಭಕ್ತಾರ್ತಿಶಮನಾ ಭವ್ಯಾ ಭವಭಾವವಿನಾಶಿನೀ |
ಸರ್ವಙ್ಞಾನಪರೀತಾಂಗೀ ಸರ್ವಾಸುರವಿಮರ್ದಿಕಾ || 44||

ಪಿಕಸ್ವನೀ ಸಾಮಗೀತಾ ಭವಾಂಕನಿಲಯಾ ಪ್ರಿಯಾ |
ದೀಕ್ಷಾ ವಿದ್ಯಾಧರೀ ದೀಪ್ತಾ ಮಹೇಂದ್ರಾಹಿತಪಾತಿನೀ || 45||

ಸರ್ವದೇವಮಯಾ ದಕ್ಷಾ ಸಮುದ್ರಾಂತರವಾಸಿನೀ |
ಅಕಲಂಕಾ ನಿರಾಧಾರಾ ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧಾ ನಿರಾಮಯಾ || 46||

ಕಾಮಧೇನುಬೃಹದ್ಗರ್ಭಾ ಧೀಮತೀ ಮೌನನಾಶಿನೀ |
ನಿಃಸಂಕಲ್ಪಾ ನಿರಾತಂಕಾ ವಿನಯಾ ವಿನಯಪ್ರದಾ || 47||

ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾ ಸಹಸ್ರಾಢ್ಯಾ ದೇವದೇವೀ ಮನೋಮಯಾ |
ಸುಭಗಾ ಸುವಿಶುದ್ಧಾ ಚ ವಸುದೇವಸಮುದ್ಭವಾ || 48||

ಮಹೇಂದ್ರೋಪೇಂದ್ರಭಗಿನೀ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾ ಪರಾವರಾ |
ಙ್ಞಾನಙ್ಞೇಯಾ ಪರಾತೀತಾ ವೇದಾಂತವಿಷಯಾ ಮತಿಃ || 49||

ದಕ್ಷಿಣಾ ದಾಹಿಕಾ ದಹ್ಯಾ ಸರ್ವಭೂತಹೃದಿಸ್ಥಿತಾ |
ಯೋಗಮಾಯಾ ವಿಭಾಗಙ್ಞಾ ಮಹಾಮೋಹಾ ಗರೀಯಸೀ || 50||

ಸಂಧ್ಯಾ ಸರ್ವಸಮುದ್ಭೂತಾ ಬ್ರಹ್ಮವೃಕ್ಷಾಶ್ರಿಯಾದಿತಿಃ |
ಬೀಜಾಂಕುರಸಮುದ್ಭೂತಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾಮತಿಃ || 51||

ಖ್ಯಾತಿಃ ಪ್ರಙ್ಞಾವತೀ ಸಂಙ್ಞಾ ಮಹಾಭೋಗೀಂದ್ರಶಾಯಿನೀ |
ಹೀಂಕೃತಿಃ ಶಂಕರೀ ಶಾಂತಿರ್ಗಂಧರ್ವಗಣಸೇವಿತಾ || 52||

ವೈಶ್ವಾನರೀ ಮಹಾಶೂಲಾ ದೇವಸೇನಾ ಭವಪ್ರಿಯಾ |
ಮಹಾರಾತ್ರೀ ಪರಾನಂದಾ ಶಚೀ ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶಿನೀ || 53||

ಈಡ್ಯಾ ಜಯಾ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ದುರ್ವಿಙ್ಞೇಯಾ ಸುರೂಪಿಣೀ |
ಗುಹಾಂಬಿಕಾ ಗಣೋತ್ಪನ್ನಾ ಮಹಾಪೀಠಾ ಮರುತ್ಸುತಾ || 54||

ಹವ್ಯವಾಹಾ ಭವಾನಂದಾ ಜಗದ್ಯೋನಿಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ |
ಜಗನ್ಮಾತಾ ಜಗನ್ಮೃತ್ಯುರ್ಜರಾತೀತಾ ಚ ಬುದ್ಧಿದಾ || 55||

ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ರತ್ನಗರ್ಭಾ ರತ್ನಗರ್ಭಾಶ್ರಯಾ ಪರಾ |
ದೈತ್ಯಹಂತ್ರೀ ಸ್ವೇಷ್ಟದಾತ್ರೀ ಮಂಗಲೈಕಸುವಿಗ್ರಹಾ || 56||

ಪುರುಷಾಂತರ್ಗತಾ ಚೈವ ಸಮಾಧಿಸ್ಥಾ ತಪಸ್ವಿನೀ |
ದಿವಿಸ್ಥಿತಾ ತ್ರಿಣೇತ್ರಾ ಚ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಮನಾಧೃತಿಃ || 57||

ಸರ್ವಭೂತಹೃದಿಸ್ಥಾ ಚ ತಥಾ ಸಂಸಾರತಾರಿಣೀ |
ವೇದ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿವೇದ್ಯಾ ಚ ಮಹಾಲೀಲಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ || 58||

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಬೃಹತೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಾ‌உಘಹಾರಿಣೀ |
ಹಿರಣ್ಮಯೀ ಮಹಾದಾತ್ರೀ ಸಂಸಾರಪರಿವರ್ತಿಕಾ || 59||

ಸುಮಾಲಿನೀ ಸುರೂಪಾ ಚ ಭಾಸ್ವಿನೀ ಧಾರಿಣೀ ತಥಾ |
ಉನ್ಮೂಲಿನೀ ಸರ್ವಸಭಾ ಸರ್ವಪ್ರತ್ಯಯಸಾಕ್ಷಿಣೀ || 60||

ಸುಸೌಮ್ಯಾ ಚಂದ್ರವದನಾ ತಾಂಡವಾಸಕ್ತಮಾನಸಾ |
ಸತ್ತ್ವಶುದ್ಧಿಕರೀ ಶುದ್ಧಾ ಮಲತ್ರಯವಿನಾಶಿನೀ || 61||

ಜಗತ್ತ್ತ್ರಯೀ ಜಗನ್ಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರಮೃತಾಶ್ರಯಾ |
ವಿಮಾನಸ್ಥಾ ವಿಶೋಕಾ ಚ ಶೋಕನಾಶಿನ್ಯನಾಹತಾ || 62||

ಹೇಮಕುಂಡಲಿನೀ ಕಾಲೀ ಪದ್ಮವಾಸಾ ಸನಾತನೀ |
ಸದಾಕೀರ್ತಿಃ ಸರ್ವಭೂತಶಯಾ ದೇವೀ ಸತಾಂಪ್ರಿಯಾ || 63||

ಬ್ರಹ್ಮಮೂರ್ತಿಕಲಾ ಚೈವ ಕೃತ್ತಿಕಾ ಕಂಜಮಾಲಿನೀ |
ವ್ಯೋಮಕೇಶಾ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿರಿಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಃ ಪರಾಗತಿಃ || 64||

ಕ್ಷೋಭಿಕಾ ಖಂಡಿಕಾಭೇದ್ಯಾ ಭೇದಾಭೇದವಿವರ್ಜಿತಾ |
ಅಭಿನ್ನಾ ಭಿನ್ನಸಂಸ್ಥಾನಾ ವಶಿನೀ ವಂಶಧಾರಿಣೀ || 65||

ಗುಹ್ಯಶಕ್ತಿರ್ಗುಹ್ಯತತ್ತ್ವಾ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವತೋಮುಖೀ |
ಭಗಿನೀ ಚ ನಿರಾಧಾರಾ ನಿರಾಹಾರಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ || 66||

ನಿರಂಕುಶಪದೋದ್ಭೂತಾ ಚಕ್ರಹಸ್ತಾ ವಿಶೋಧಿಕಾ |
ಸ್ರಗ್ವಿಣೀ ಪದ್ಮಸಂಭೇದಕಾರಿಣೀ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಾ || 67||

ಪರಾವರವಿಧಾನಙ್ಞಾ ಮಹಾಪುರುಷಪೂರ್ವಜಾ |
ಪರಾವರಙ್ಞಾ ವಿದ್ಯಾ ಚ ವಿದ್ಯುಜ್ಜಿಹ್ವಾ ಜಿತಾಶ್ರಯಾ || 68||

ವಿದ್ಯಾಮಯೀ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೀ ಸಹಸ್ರವದನಾತ್ಮಜಾ |
ಸಹಸ್ರರಶ್ಮಿಃಸತ್ವಸ್ಥಾ ಮಹೇಶ್ವರಪದಾಶ್ರಯಾ || 69||

ಜ್ವಾಲಿನೀ ಸನ್ಮಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಾ ಚಿನ್ಮಯಾ ಪದ್ಮಭೇದಿಕಾ |
ಮಹಾಶ್ರಯಾ ಮಹಾಮಂತ್ರಾ ಮಹಾದೇವಮನೋರಮಾ || 70||

ವ್ಯೋಮಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸಿಂಹರಥಾ ಚೇಕಿತಾನಾ‌உಮಿತಪ್ರಭಾ |
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ಭಗವತೀ ಸಕಲಾ ಕಾಲಹಾರಿಣೀ || 71||

ಸರ್ವವೇದ್ಯಾ ಸರ್ವಭದ್ರಾ ಗುಹ್ಯಾ ದೂಢಾ ಗುಹಾರಣೀ |
ಪ್ರಲಯಾ ಯೋಗಧಾತ್ರೀ ಚ ಗಂಗಾ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ತಥಾ || 72||

ಕಾಮದಾ ಕನಕಾ ಕಾಂತಾ ಕಂಜಗರ್ಭಪ್ರಭಾ ತಥಾ |
ಪುಣ್ಯದಾ ಕಾಲಕೇಶಾ ಚ ಭೋಕ್ತ್ತ್ರೀ ಪುಷ್ಕರಿಣೀ ತಥಾ || 73||

ಸುರೇಶ್ವರೀ ಭೂತಿದಾತ್ರೀ ಭೂತಿಭೂಷಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ |
ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಸಮುತ್ಪನ್ನಾ ಪರಮಾರ್ಥಾ‌உರ್ಥವಿಗ್ರಹಾ || 74||

ವರ್ಣೋದಯಾ ಭಾನುಮೂರ್ತಿರ್ವಾಗ್ವಿಙ್ಞೇಯಾ ಮನೋಜವಾ |
ಮನೋಹರಾ ಮಹೋರಸ್ಕಾ ತಾಮಸೀ ವೇದರೂಪಿಣೀ || 75||

ವೇದಶಕ್ತಿರ್ವೇದಮಾತಾ ವೇದವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶಿನೀ |
ಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ ಮಾಯಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾಮಯೀ || 76||

ವಿಶ್ವಾಂತಃಸ್ಥಾ ವಿಯನ್ಮೂರ್ತಿರ್ಭಾರ್ಗವೀ ಸುರಸುಂದರೀ |
ಸುರಭಿರ್ನಂದಿನೀ ವಿದ್ಯಾ ನಂದಗೋಪತನೂದ್ಭವಾ || 77||

ಭಾರತೀ ಪರಮಾನಂದಾ ಪರಾವರವಿಭೇದಿಕಾ |
ಸರ್ವಪ್ರಹರಣೋಪೇತಾ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ || 78||

ಅನಂತಾನಂದವಿಭವಾ ಹೃಲ್ಲೇಖಾ ಕನಕಪ್ರಭಾ |
ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ ಧನರತ್ನಾಢ್ಯಾ ಸುಗಂಧಾ ಗಂಧದಾಯಿನೀ || 79||

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪದೋದ್ಭೂತಾ ಚತುರಾಸ್ಯಾ ಶಿವೋದಯಾ |
ಸುದುರ್ಲಭಾ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಧನ್ಯಾ ಪಿಂಗಲಲೋಚನಾ || 80||

ಶಾಂತಾ ಪ್ರಭಾಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಪಂಕಜಾಯತಲೋಚನಾ |
ಇಂದ್ರಾಕ್ಷೀ ಹೃದಯಾಂತಃಸ್ಥಾ ಶಿವಾ ಮಾತಾ ಚ ಸತ್ಕ್ರಿಯಾ || 81||

ಗಿರಿಜಾ ಚ ಸುಗೂಢಾ ಚ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಟಾ ನಿರಂತರಾ |
ದುರ್ಗಾ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಚಂಡೀ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಕಾಂತವಿಗ್ರಹಾ || 82||

ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾ ಜಗತೀ ಜಗದ್ಯಂತ್ರಪ್ರವರ್ತಿಕಾ |
ಮಂದರಾದ್ರಿನಿವಾಸಾ ಚ ಶಾರದಾ ಸ್ವರ್ಣಮಾಲಿನೀ || 83||

ರತ್ನಮಾಲಾ ರತ್ನಗರ್ಭಾ ವ್ಯುಷ್ಟಿರ್ವಿಶ್ವಪ್ರಮಾಥಿನೀ |
ಪದ್ಮಾನಂದಾ ಪದ್ಮನಿಭಾ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಟಾ ಕೃತೋದ್ಭವಾ || 84||

ನಾರಾಯಣೀ ದುಷ್ಟಶಿಕ್ಷಾ ಸೂರ್ಯಮಾತಾ ವೃಷಪ್ರಿಯಾ |
ಮಹೇಂದ್ರಭಗಿನೀ ಸತ್ಯಾ ಸತ್ಯಭಾಷಾ ಸುಕೋಮಲಾ || 85||

ವಾಮಾ ಚ ಪಂಚತಪಸಾಂ ವರದಾತ್ರೀ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ |
ವಾಚ್ಯವರ್ಣೇಶ್ವರೀ ವಿದ್ಯಾ ದುರ್ಜಯಾ ದುರತಿಕ್ರಮಾ || 86||

ಕಾಲರಾತ್ರಿರ್ಮಹಾವೇಗಾ ವೀರಭದ್ರಪ್ರಿಯಾ ಹಿತಾ |
ಭದ್ರಕಾಲೀ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಭದ್ರದಾಯಿನೀ || 87||

ಕರಾಲಾ ಪಿಂಗಲಾಕಾರಾ ಕಾಮಭೇತ್ತ್ರೀ ಮಹಾಮನಾಃ |
ಯಶಸ್ವಿನೀ ಯಶೋದಾ ಚ ಷಡಧ್ವಪರಿವರ್ತಿಕಾ || 88||

ಶಂಖಿನೀ ಪದ್ಮಿನೀ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಪ್ರವರ್ತಿಕಾ |
ಚೈತ್ರಾದಿರ್ವತ್ಸರಾರೂಢಾ ಜಗತ್ಸಂಪೂರಣೀಂದ್ರಜಾ || 89||

ಶುಂಭಘ್ನೀ ಖೇಚರಾರಾಧ್ಯಾ ಕಂಬುಗ್ರೀವಾ ಬಲೀಡಿತಾ |
ಖಗಾರೂಢಾ ಮಹೈಶ್ವರ್ಯಾ ಸುಪದ್ಮನಿಲಯಾ ತಥಾ || 90||

ವಿರಕ್ತಾ ಗರುಡಸ್ಥಾ ಚ ಜಗತೀಹೃದ್ಗುಹಾಶ್ರಯಾ |
ಶುಂಭಾದಿಮಥನಾ ಭಕ್ತಹೃದ್ಗಹ್ವರನಿವಾಸಿನೀ || 91||

ಜಗತ್ತ್ತ್ರಯಾರಣೀ ಸಿದ್ಧಸಂಕಲ್ಪಾ ಕಾಮದಾ ತಥಾ |
ಸರ್ವವಿಙ್ಞಾನದಾತ್ರೀ ಚಾನಲ್ಪಕಲ್ಮಷಹಾರಿಣೀ || 92||

ಸಕಲೋಪನಿಷದ್ಗಮ್ಯಾ ದುಷ್ಟದುಷ್ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯಸತ್ತಮಾ |
ಸದ್ವೃತಾ ಲೋಕಸಂವ್ಯಾಪ್ತಾ ತುಷ್ಟಿಃ ಪುಷ್ಟಿಃ ಕ್ರಿಯಾವತೀ || 93||

ವಿಶ್ವಾಮರೇಶ್ವರೀ ಚೈವ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಶಿವಾಧೃತಾ ಲೋಹಿತಾಕ್ಷೀ ಸರ್ಪಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಾ || 94||

ನಿರಾನಂದಾ ತ್ರಿಶೂಲಾಸಿಧನುರ್ಬಾಣಾದಿಧಾರಿಣೀ |
ಅಶೇಷಧ್ಯೇಯಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ದೇವತಾನಾಂ ಚ ದೇವತಾ || 95||

ವರಾಂಬಿಕಾ ಗಿರೇಃ ಪುತ್ರೀ ನಿಶುಂಭವಿನಿಪಾತಿನೀ |
ಸುವರ್ಣಾ ಸ್ವರ್ಣಲಸಿತಾ‌உನಂತವರ್ಣಾ ಸದಾಧೃತಾ || 96||

ಶಾಂಕರೀ ಶಾಂತಹೃದಯಾ ಅಹೋರಾತ್ರವಿಧಾಯಿಕಾ |
ವಿಶ್ವಗೋಪ್ತ್ರೀ ಗೂಢರೂಪಾ ಗುಣಪೂರ್ಣಾ ಚ ಗಾರ್ಗ್ಯಜಾ || 97||

ಗೌರೀ ಶಾಕಂಭರೀ ಸತ್ಯಸಂಧಾ ಸಂಧ್ಯಾತ್ರಯೀಧೃತಾ |
ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಸರ್ವಬಂಧವಿವರ್ಜಿತಾ || 98||

ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಸಮಾಖ್ಯಾತಾ ಅಪ್ರಮೇಯಾ ಮುನೀಡಿತಾ |
ವಿಶುದ್ಧಸುಕುಲೋದ್ಭೂತಾ ಬಿಂದುನಾದಸಮಾದೃತಾ || 99||

ಶಂಭುವಾಮಾಂಕಗಾ ಚೈವ ಶಶಿತುಲ್ಯನಿಭಾನನಾ |
ವನಮಾಲಾವಿರಾಜಂತೀ ಅನಂತಶಯನಾದೃತಾ || 100||

ನರನಾರಾಯಣೋದ್ಭೂತಾ ನಾರಸಿಂಹೀ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ |
ದೈತ್ಯಪ್ರಮಾಥಿನೀ ಶಂಖಚಕ್ರಪದ್ಮಗದಾಧರಾ || 101||

ಸಂಕರ್ಷಣಸಮುತ್ಪನ್ನಾ ಅಂಬಿಕಾ ಸಜ್ಜನಾಶ್ರಯಾ |
ಸುವೃತಾ ಸುಂದರೀ ಚೈವ ಧರ್ಮಕಾಮಾರ್ಥದಾಯಿನೀ || 102||

ಮೋಕ್ಷದಾ ಭಕ್ತಿನಿಲಯಾ ಪುರಾಣಪುರುಷಾದೃತಾ |
ಮಹಾವಿಭೂತಿದಾ‌உ‌உರಾಧ್ಯಾ ಸರೋಜನಿಲಯಾ‌உಸಮಾ || 103||

ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾ‌உನಾದಿರ್ನೀಲೋತ್ಪಲದಲಾಕ್ಷಿಣೀ |
ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮಾರೂಢಾ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾ || 104||

ವೈರಾಗ್ಯಙ್ಞಾನನಿರತಾ ನಿರಾಲೋಕಾ ನಿರಿಂದ್ರಿಯಾ |
ವಿಚಿತ್ರಗಹನಾಧಾರಾ ಶಾಶ್ವತಸ್ಥಾನವಾಸಿನೀ || 105||

ಙ್ಞಾನೇಶ್ವರೀ ಪೀತಚೇಲಾ ವೇದವೇದಾಂಗಪಾರಗಾ |
ಮನಸ್ವಿನೀ ಮನ್ಯುಮಾತಾ ಮಹಾಮನ್ಯುಸಮುದ್ಭವಾ || 106||

ಅಮನ್ಯುರಮೃತಾಸ್ವಾದಾ ಪುರಂದರಪರಿಷ್ಟುತಾ |
ಅಶೋಚ್ಯಾ ಭಿನ್ನವಿಷಯಾ ಹಿರಣ್ಯರಜತಪ್ರಿಯಾ || 107||

ಹಿರಣ್ಯಜನನೀ ಭೀಮಾ ಹೇಮಾಭರಣಭೂಷಿತಾ |
ವಿಭ್ರಾಜಮಾನಾ ದುರ್ಙ್ಞೇಯಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಫಲಪ್ರದಾ || 108||

ಮಹಾನಿದ್ರಾಸಮುತ್ಪತ್ತಿರನಿದ್ರಾ ಸತ್ಯದೇವತಾ |
ದೀರ್ಘಾ ಕಕುದ್ಮಿನೀ ಪಿಂಗಜಟಾಧಾರಾ ಮನೋಙ್ಞಧೀಃ || 109||

ಮಹಾಶ್ರಯಾ ರಮೋತ್ಪನ್ನಾ ತಮಃಪಾರೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ |
ತ್ರಿತತ್ತ್ವಮಾತಾ ತ್ರಿವಿಧಾ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಪದ್ಮಸಂಶ್ರಯಾ || 110||

ಶಾಂತ್ಯತೀತಕಲಾ‌உತೀತವಿಕಾರಾ ಶ್ವೇತಚೇಲಿಕಾ |
ಚಿತ್ರಮಾಯಾ ಶಿವಙ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಾ ದೈತ್ಯಮಾಥಿನೀ || 111||

ಕಾಶ್ಯಪೀ ಕಾಲಸರ್ಪಾಭವೇಣಿಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿಕಾ |
ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಿಃ ಕ್ರಿಯಾಮೂರ್ತಿಶ್ಚತುರ್ವರ್ಗಾ ಚ ದರ್ಶಿನೀ || 112||

ನಾರಾಯಣೀ ನರೋತ್ಪನ್ನಾ ಕೌಮುದೀ ಕಾಂತಿಧಾರಿಣೀ |
ಕೌಶಿಕೀ ಲಲಿತಾ ಲೀಲಾ ಪರಾವರವಿಭಾವಿನೀ || 113||

ವರೇಣ್ಯಾ‌உದ್ಭುತಮಹಾತ್ಮ್ಯಾ ವಡವಾ ವಾಮಲೋಚನಾ |
ಸುಭದ್ರಾ ಚೇತನಾರಾಧ್ಯಾ ಶಾಂತಿದಾ ಶಾಂತಿವರ್ಧಿನೀ || 114||

ಜಯಾದಿಶಕ್ತಿಜನನೀ ಶಕ್ತಿಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಿಕಾ |
ತ್ರಿಶಕ್ತಿಜನನೀ ಜನ್ಯಾ ಷಟ್ಸೂತ್ರಪರಿವರ್ಣಿತಾ || 115||

ಸುಧೌತಕರ್ಮಣಾ‌உ‌உರಾಧ್ಯಾ ಯುಗಾಂತದಹನಾತ್ಮಿಕಾ |
ಸಂಕರ್ಷಿಣೀ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ಕಾಮಯೋನಿಃ ಕಿರೀಟಿನೀ || 116||

ಐಂದ್ರೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಮಿತಾ ವೈಷ್ಣವೀ ಪರಮೇಶ್ವರೀ |
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಜನನೀ ಬಿಂಬಸಮೋಷ್ಠೀ ಪದ್ಮಲೋಚನಾ || 117||

ಮದೋತ್ಕಟಾ ಹಂಸಗತಿಃ ಪ್ರಚಂಡಾ ಚಂಡವಿಕ್ರಮಾ |
ವೃಷಾಧೀಶಾ ಪರಾತ್ಮಾ ಚ ವಿಂಧ್ಯಾ ಪರ್ವತವಾಸಿನೀ || 118||

ಹಿಮವನ್ಮೇರುನಿಲಯಾ ಕೈಲಾಸಪುರವಾಸಿನೀ |
ಚಾಣೂರಹಂತ್ರೀ ನೀತಿಙ್ಞಾ ಕಾಮರೂಪಾ ತ್ರಯೀತನುಃ || 119||

ವ್ರತಸ್ನಾತಾ ಧರ್ಮಶೀಲಾ ಸಿಂಹಾಸನನಿವಾಸಿನೀ |
ವೀರಭದ್ರಾದೃತಾ ವೀರಾ ಮಹಾಕಾಲಸಮುದ್ಭವಾ || 120||

ವಿದ್ಯಾಧರಾರ್ಚಿತಾ ಸಿದ್ಧಸಾಧ್ಯಾರಾಧಿತಪಾದುಕಾ |
ಶ್ರದ್ಧಾತ್ಮಿಕಾ ಪಾವನೀ ಚ ಮೋಹಿನೀ ಅಚಲಾತ್ಮಿಕಾ || 121||

ಮಹಾದ್ಭುತಾ ವಾರಿಜಾಕ್ಷೀ ಸಿಂಹವಾಹನಗಾಮಿನೀ |
ಮನೀಷಿಣೀ ಸುಧಾವಾಣೀ ವೀಣಾವಾದನತತ್ಪರಾ || 122||

ಶ್ವೇತವಾಹನಿಷೇವ್ಯಾ ಚ ಲಸನ್ಮತಿರರುಂಧತೀ |
ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷೀ ತಥಾ ಚೈವ ಮಹಾನಂದಪ್ರದಾಯಿನೀ || 123||

ವಸುಪ್ರಭಾ ಸುಮಾಲ್ಯಾಪ್ತಕಂಧರಾ ಪಂಕಜಾನನಾ |
ಪರಾವರಾ ವರಾರೋಹಾ ಸಹಸ್ರನಯನಾರ್ಚಿತಾ || 124||

ಶ್ರೀರೂಪಾ ಶ್ರೀಮತೀ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಶಿವನಾಮ್ನೀ ಶಿವಪ್ರಿಯಾ |
ಶ್ರೀಪ್ರದಾ ಶ್ರಿತಕಲ್ಯಾಣಾ ಶ್ರೀಧರಾರ್ಧಶರೀರಿಣೀ || 125||

ಶ್ರೀಕಲಾ‌உನಂತದೃಷ್ಟಿಶ್ಚ ಹ್ಯಕ್ಷುದ್ರಾರಾತಿಸೂದನೀ |
ರಕ್ತಬೀಜನಿಹಂತ್ರೀ ಚ ದೈತ್ಯಸಂಗವಿಮರ್ದಿನೀ || 126||

ಸಿಂಹಾರೂಢಾ ಸಿಂಹಿಕಾಸ್ಯಾ ದೈತ್ಯಶೋಣಿತಪಾಯಿನೀ |
ಸುಕೀರ್ತಿಸಹಿತಾಚ್ಛಿನ್ನಸಂಶಯಾ ರಸವೇದಿನೀ || 127||

ಗುಣಾಭಿರಾಮಾ ನಾಗಾರಿವಾಹನಾ ನಿರ್ಜರಾರ್ಚಿತಾ |
ನಿತ್ಯೋದಿತಾ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಃ ಸ್ವರ್ಣಕಾಯಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ || 128||

ವಜ್ರದಂಡಾಂಕಿತಾ ಚೈವ ತಥಾಮೃತಸಂಜೀವಿನೀ |
ವಜ್ರಚ್ಛನ್ನಾ ದೇವದೇವೀ ವರವಜ್ರಸ್ವವಿಗ್ರಹಾ || 129||

ಮಾಂಗಲ್ಯಾ ಮಂಗಲಾತ್ಮಾ ಚ ಮಾಲಿನೀ ಮಾಲ್ಯಧಾರಿಣೀ |
ಗಂಧರ್ವೀ ತರುಣೀ ಚಾಂದ್ರೀ ಖಡ್ಗಾಯುಧಧರಾ ತಥಾ || 130||

ಸೌದಾಮಿನೀ ಪ್ರಜಾನಂದಾ ತಥಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಭೃಗೂದ್ಭವಾ |
ಏಕಾನಂಗಾ ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಕುಶಲಾ ಧರ್ಮಚಾರಿಣೀ || 131||

ಧರ್ಮಸರ್ವಸ್ವವಾಹಾ ಚ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿನಿಶ್ಚಯಾ |
ಧರ್ಮಶಕ್ತಿರ್ಧರ್ಮಮಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕಾನಾಂ ಶಿವಪ್ರದಾ || 132||

ವಿಧರ್ಮಾ ವಿಶ್ವಧರ್ಮಙ್ಞಾ ಧರ್ಮಾರ್ಥಾಂತರವಿಗ್ರಹಾ |
ಧರ್ಮವರ್ಷ್ಮಾ ಧರ್ಮಪೂರ್ವಾ ಧರ್ಮಪಾರಂಗತಾಂತರಾ || 133||

ಧರ್ಮೋಪದೇಷ್ಟ್ರೀ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಧರ್ಮಗಮ್ಯಾ ಧರಾಧರಾ |
ಕಪಾಲಿನೀ ಶಾಕಲಿನೀ ಕಲಾಕಲಿತವಿಗ್ರಹಾ || 134||

ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಿಮುಕ್ತಾ ಚ ಕರ್ಣಿಕಾರಧರಾ‌உಕ್ಷರಾ|
ಕಂಸಪ್ರಾಣಹರಾ ಚೈವ ಯುಗಧರ್ಮಧರಾ ತಥಾ || 135||

ಯುಗಪ್ರವರ್ತಿಕಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾ ಧ್ಯೇಯವಿಗ್ರಹಾ |
ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾತ್ರೀ ಚ ತಥಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದೇವತಾ || 136||

ಆದಿತ್ಯಾ ದಿವ್ಯಗಂಧಾ ಚ ದಿವಾಕರನಿಭಪ್ರಭಾ |
ಪದ್ಮಾಸನಗತಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಖಡ್ಗಬಾಣಶರಾಸನಾ || 137||

ಶಿಷ್ಟಾ ವಿಶಿಷ್ಟಾ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಾ ಶಿಷ್ಟಶ್ರೇಷ್ಠಪ್ರಪೂಜಿತಾ |
ಶತರೂಪಾ ಶತಾವರ್ತಾ ವಿತತಾ ರಾಸಮೋದಿನೀ || 138||

ಸೂರ್ಯೇಂದುನೇತ್ರಾ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಜನನೀ ಸುಷ್ಠುಮಾಯಿನೀ |
ಸೂರ್ಯಾಂತರಸ್ಥಿತಾ ಚೈವ ಸತ್ಪ್ರತಿಷ್ಠತವಿಗ್ರಹಾ || 139||

ನಿವೃತ್ತಾ ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ ಙ್ಞಾನಪಾರಗಾ ಪರ್ವತಾತ್ಮಜಾ |
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಚಂಡಿಕಾ ಚ ಚಂಡೀ ಹೈಮವತೀ ತಥಾ || 140||

ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ಸತೀ ಚೈವ ಭವಾನೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ |
ಧೂಮ್ರಲೋಚನಹಂತ್ರೀ ಚ ಚಂಡಮುಂಡವಿನಾಶಿನೀ || 141||

ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಯೋಗಭದ್ರಾ ಸಮುದ್ರತನಯಾ ತಥಾ |
ದೇವಪ್ರಿಯಂಕರೀ ಶುದ್ಧಾ ಭಕ್ತಭಕ್ತಿಪ್ರವರ್ಧಿನೀ || 142||

ತ್ರಿಣೇತ್ರಾ ಚಂದ್ರಮುಕುಟಾ ಪ್ರಮಥಾರ್ಚಿತಪಾದುಕಾ |
ಅರ್ಜುನಾಭೀಷ್ಟದಾತ್ರೀ ಚ ಪಾಂಡವಪ್ರಿಯಕಾರಿಣೀ || 143||

ಕುಮಾರಲಾಲನಾಸಕ್ತಾ ಹರಬಾಹೂಪಧಾನಿಕಾ |
ವಿಘ್ನೇಶಜನನೀ ಭಕ್ತವಿಘ್ನಸ್ತೋಮಪ್ರಹಾರಿಣೀ || 144||

ಸುಸ್ಮಿತೇಂದುಮುಖೀ ನಮ್ಯಾ ಜಯಾಪ್ರಿಯಸಖೀ ತಥಾ |
ಅನಾದಿನಿಧನಾ ಪ್ರೇಷ್ಠಾ ಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಾ || 145||

ಕೋಟಿಚಂದ್ರಪ್ರತೀಕಾಶಾ ಕೂಟಜಾಲಪ್ರಮಾಥಿನೀ |
ಕೃತ್ಯಾಪ್ರಹಾರಿಣೀ ಚೈವ ಮಾರಣೋಚ್ಚಾಟನೀ ತಥಾ || 146||

ಸುರಾಸುರಪ್ರವಂದ್ಯಾಂಘ್ರಿರ್ಮೋಹಘ್ನೀ ಙ್ಞಾನದಾಯಿನೀ |
ಷಡ್ವೈರಿನಿಗ್ರಹಕರೀ ವೈರಿವಿದ್ರಾವಿಣೀ ತಥಾ || 147||

ಭೂತಸೇವ್ಯಾ ಭೂತದಾತ್ರೀ ಭೂತಪೀಡಾವಿಮರ್ದಿಕಾ |
ನಾರದಸ್ತುತಚಾರಿತ್ರಾ ವರದೇಶಾ ವರಪ್ರದಾ || 148||

ವಾಮದೇವಸ್ತುತಾ ಚೈವ ಕಾಮದಾ ಸೋಮಶೇಖರಾ |
ದಿಕ್ಪಾಲಸೇವಿತಾ ಭವ್ಯಾ ಭಾಮಿನೀ ಭಾವದಾಯಿನೀ || 149||

ಸ್ತ್ರೀಸೌಭಾಗ್ಯಪ್ರದಾತ್ರೀ ಚ ಭೋಗದಾ ರೋಗನಾಶಿನೀ |
ವ್ಯೋಮಗಾ ಭೂಮಿಗಾ ಚೈವ ಮುನಿಪೂಜ್ಯಪದಾಂಬುಜಾ |
ವನದುರ್ಗಾ ಚ ದುರ್ಬೋಧಾ ಮಹಾದುರ್ಗಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ || 150||

ಫಲಶ್ರುತಿಃ

ಇತೀದಂ ಕೀರ್ತಿದಂ ಭದ್ರ ದುರ್ಗಾನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ |
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ತಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸ್ಥಿರಾ ಭವೇತ್ || 1||

ಗ್ರಹಭೂತಪಿಶಾಚಾದಿಪೀಡಾ ನಶ್ಯತ್ಯಸಂಶಯಮ್ |
ಬಾಲಗ್ರಹಾದಿಪೀಡಾಯಾಃ ಶಾಂತಿರ್ಭವತಿ ಕೀರ್ತನಾತ್ || 2||

ಮಾರಿಕಾದಿಮಹಾರೋಗೇ ಪಠತಾಂ ಸೌಖ್ಯದಂ ನೃಣಾಮ್ |
ವ್ಯವಹಾರೇ ಚ ಜಯದಂ ಶತ್ರುಬಾಧಾನಿವಾರಕಮ್ || 3||

ದಂಪತ್ಯೋಃ ಕಲಹೇ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಮಿಥಃ ಪ್ರೇಮಾಭಿವರ್ಧಕಮ್ |
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯದಂ ಪುಂಸಾಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಕಮ್ || 4||

ವಿದ್ಯಾಭಿವರ್ಧಕಂ ನಿತ್ಯಂ ಪಠತಾಮರ್ಥಸಾಧಕಮ್ |
ಶುಭದಂ ಶುಭಕಾರ್ಯೇಷು ಪಠತಾಂ ಶೃಣುತಾಮಪಿ || 5||

ಯಃ ಪೂಜಯತಿ ದುರ್ಗಾಂ ತಾಂ ದುರ್ಗಾನಾಮಸಹಸ್ರಕೈಃ |
ಪುಷ್ಪೈಃ ಕುಂಕುಮಸಮ್ಮಿಶ್ರೈಃ ಸ ತು ಯತ್ಕಾಂಕ್ಷತೇ ಹೃದಿ || 6||

ತತ್ಸರ್ವಂ ಸಮವಾಪ್ನೋತಿ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತ್ಯತ್ರ ಸಂಶಯಃ |
ಯನ್ಮುಖೇ ಧ್ರಿಯತೇ ನಿತ್ಯಂ ದುರ್ಗಾನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ || 7||

ಕಿಂ ತಸ್ಯೇತರಮಂತ್ರೌಘೈಃ ಕಾರ್ಯಂ ಧನ್ಯತಮಸ್ಯ ಹಿ |
ದುರ್ಗಾನಾಮಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಪುಸ್ತಕಂ ಯದ್ಗೃಹೇ ಭವೇತ್ || 8||

ನ ತತ್ರ ಗ್ರಹಭೂತಾದಿಬಾಧಾ ಸ್ಯಾನ್ಮಂಗಲಾಸ್ಪದೇ |
ತದ್ಗೃಹಂ ಪುಣ್ಯದಂ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ದೇವೀಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕಾರಕಮ್ || 9||

ಏತಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಮುಖ್ಯಸ್ಯ ಪಾಠಕಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಮಂತ್ರವಿತ್ |
ದೇವತಾಯಾಃ ಪ್ರಸಾದೇನ ಸರ್ವಪೂಜ್ಯಃ ಸುಖೀ ಭವೇತ್ || 10||

ಇತ್ಯೇತನ್ನಗರಾಜೇನ ಕೀರ್ತಿತಂ ಮುನಿಸತ್ತಮ |
ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ತ್ವಯಿ ಸ್ನೇಹಾತ್ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ || 11||

ಭಕ್ತಾಯ ಶ್ರದ್ಧಧಾನಾಯ ಕೇವಲಂ ಕೀರ್ತ್ಯತಾಮಿದಮ್ |
ಹೃದಿ ಧಾರಯ ನಿತ್ಯಂ ತ್ವಂ ದೇವ್ಯನುಗ್ರಹಸಾಧಕಮ್ || 12|| ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣೇ ಸ್ಕಂದನಾರದಸಂವಾದೇ ದುರ್ಗಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Devi Stotram – Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in English

|| atha sri durga sahasranamastotram ||

narada uvaca –
kumara gunagambhira devasenapate prabho |
sarvabhistapradam pumsam sarvapapapranasanam || 1||

guhyadguhyataram stotram bhaktivardhakamanjasa |
mangalam grahapiḍadisantidam vaktumarhasi || 2||

skanda uvaca –
srnu narada devarse lokanugrahakamyaya |
yatprcchasi param punyam tatte vaksyami kautukat || 3||

mata me lokajanani himavannagasattamat |
menayam brahmavadinyam pradurbhuta harapriya || 4||

mahata tapasa‌உ‌உradhya sankaram lokasankaram |
svameva vallabham bheje kaleva hi kalanidhim || 5||

naganamadhirajastu himavan virahaturah |
svasutayah pariksine vasisthena prabodhitah || 6||

trilokajanani seyam prasanna tvayi punyatah |
pradurbhuta sutatvena tadviyogam subham tyaja || 7||

bahurupa ca durgeyam bahunamni sanatani |
sanatanasya jaya sa putrimoham tyajadhuna || 8||

iti prabodhitah sailah tam tustava param sivam |
tada prasanna sa durga pitaram praha nandini || 9||

matprasadatparam stotram hrdaye pratibhasatam |
tena namnam sahasrena pujayan kamamapnuhi || 10||

ityuktvantarhitayam tu hrdaye sphuritam tada |
namnam sahasram durgayah prcchate me yaduktavan || 11||

mangalanam mangalam tad durganama sahasrakam |
sarvabhistapradam pumsam bravimyakhilakamadam || 12||

durgadevi samakhyata himavanrsirucyate |
chandonustup japo devyah pritaye kriyate sada || 13||

asya sridurgastotramahamantrasya | himavan rsih | anustup chandah |
durgabhagavati devata | sridurgaprasadasiddhyarthe jape viniyogah | |
sribhagavatyai durgayai namah |
devidhyanam
om hrim kalabhrabham kataksairarikulabhayadam maulibaddhendurekham
sankham cakram krpanam trisikhamapi karairudvahantim trinetram |
simhaskandhadhiruḍham tribhuvanamakhilam tejasa purayantim
dhyayed durgam jayakhyam tridasaparivrtam sevitam siddhikamaih ||
sri jayadurgayai namah |
om sivathoma rama saktirananta niskala‌உmala |
santa mahesvari nitya sasvata parama ksama || 1||

acintya kevalananta sivatma paramatmika |
anadiravyaya suddha sarvanna sarvaga‌உcala || 2||

ekanekavibhagastha mayatita sunirmala |
mahamahesvari satya mahadevi niranjana || 3||

kastha sarvantarastha‌உpi cicchaktiscatrilalita |
sarva sarvatmika visva jyotirupaksaramrta || 4||

santa pratistha sarvesa nivrttiramrtaprada |
vyomamurtirvyomasamstha vyomadhara‌உcyuta‌உtula || 5||

anadinidhana‌உmogha karanatmakalakula |
rtuprathamaja‌உnabhiramrtatmasamasraya || 6||

pranesvarapriya namya mahamahisaghatini |
pranesvari pranarupa pradhanapurusesvari || 7||

sarvasaktikala‌உkama mahisestavinasini |
sarvakaryaniyantri ca sarvabhutesvaresvari || 8||

angadadidhara caiva tatha mukutadharini |
sanatani mahananda‌உ‌உkasayonistathecyate || 9||

citprakasasvarupa ca mahayogesvaresvari |
mahamaya saduspara mulaprakrtirisika || 10||

samsarayonih sakala sarvasaktisamudbhava |
samsarapara durvara durniriksa durasada || 11||

pranasaktisca sevya ca yogini paramakala |
mahavibhutirdurdarsa mulaprakrtisambhava || 12||

anadyanantavibhava parartha purusaranih |
sargasthityantakrccaiva sudurvacya duratyaya || 13||

sabdagamya sabdamaya sabdakhyanandavigraha |
pradhanapurusatita pradhanapurusatmika || 14||

purani cinmaya pumsamistada pustirupini |
putantarastha kutastha mahapurusasamnnita || 15||

janmamrtyujaratita sarvasaktisvarupini |
vanchaprada‌உnavacchinnapradhananupravesini || 16||

ksetranna‌உcintyasaktistu procyate‌உvyaktalaksana |
malapavarjita‌உ‌உnadimaya tritayatattvika || 17||

pritisca prakrtiscaiva guhavasa tathocyate |
mahamaya nagotpanna tamasi ca dhruva tatha || 18||

vyakta‌உvyaktatmika krsna rakta sukla hyakarana |
procyate karyajanani nityaprasavadharmini || 19||

sargapralayamukta ca srstisthityantadharmini |
brahmagarbha caturvimsasvarupa padmavasini || 20||

acyutahladika vidyudbrahmayonirmahalaya |
mahalaksmi samudbhavabhavitatmamahesvari || 21||

mahavimanamadhyastha mahanidra sakautuka |
sarvarthadharini suksma hyaviddha paramarthada || 22||

anantarupa‌உnantartha tatha purusamohini |
anekanekahasta ca kalatrayavivarjita || 23||

brahmajanma haraprita matirbrahmasivatmika |
brahmesavisnusampujya brahmakhya brahmasamnnita || 24||

vyakta prathamaja brahmi maharatrih prakirtita |
nnanasvarupa vairagyarupa hyaisvaryarupini || 25||

dharmatmika brahmamurtih pratisrutapumarthika |
apamyonih svayambhuta manasi tattvasambhava || 26||

isvarasya priya prokta sankarardhasaririni |
bhavani caiva rudrani mahalaksmistatha‌உmbika || 27||

mahesvarasamutpanna bhuktimukti pradayini |
sarvesvari sarvavandya nityamukta sumanasa || 28||

mahendropendranamita sankarisanuvartini |
isvarardhasanagata mahesvarapativrata || 29||

samsarasosini caiva parvati himavatsuta |
paramanandadatri ca gunagrya yogada tatha || 30||

nnanamurtisca savitri laksmih srih kamala tatha |
anantagunagambhira hyuronilamaniprabha || 31||

sarojanilaya ganga yogidhyeya‌உsurardini |
sarasvati sarvavidya jagajjyestha sumangala || 32||

vagdevi varada varya kirtih sarvarthasadhika |
vagisvari brahmavidya mahavidya susobhana || 33||

grahyavidya vedavidya dharmavidya‌உ‌உtmabhavita |
svaha visvambhara siddhih sadhya medha dhrtih krtih || 34||

sunitih sankrtiscaiva kirtita naravahini |
pujavibhavini saumya bhogyabhag bhogadayini || 35||

sobhavati sankari ca lola malavibhusita |
paramesthipriya caiva trilokisundari mata || 36||

nanda sandhya kamadhatri mahadevi susattvika |
mahamahisadarpaghni padmamala‌உghaharini || 37||

vicitramukuta rama kamadata prakirtita |
pitambaradhara divyavibhusana vibhusita || 38||

divyakhya somavadana jagatsamsrstivarjita |
niryantra yantravahastha nandini rudrakalika || 39||

adityavarna kaumari mayuravaravahini |
padmasanagata gauri mahakali surarcita || 40||

aditirniyata raudri padmagarbha vivahana |
virupaksa kesivaha guhapuranivasini || 41||

mahaphala‌உnavadyangi kamarupa saridvara |
bhasvadrupa muktidatri pranataklesabhanjana || 42||

kausiki gomini ratristridasarivinasini |
bahurupa surupa ca virupa rupavarjita || 43||

bhaktartisamana bhavya bhavabhavavinasini |
sarvannanaparitangi sarvasuravimardika || 44||

pikasvani samagita bhavankanilaya priya |
diksa vidyadhari dipta mahendrahitapatini || 45||

sarvadevamaya daksa samudrantaravasini |
akalanka niradhara nityasiddha niramaya || 46||

kamadhenubrhadgarbha dhimati maunanasini |
nihsankalpa niratanka vinaya vinayaprada || 47||

jvalamala sahasraḍhya devadevi manomaya |
subhaga suvisuddha ca vasudevasamudbhava || 48||

mahendropendrabhagini bhaktigamya paravara |
nnananneya paratita vedantavisaya matih || 49||

daksina dahika dahya sarvabhutahrdisthita |
yogamaya vibhaganna mahamoha gariyasi || 50||

sandhya sarvasamudbhuta brahmavrksasriyaditih |
bijankurasamudbhuta mahasaktirmahamatih || 51||

khyatih prannavati samnna mahabhogindrasayini |
hinkrtih sankari santirgandharvaganasevita || 52||

vaisvanari mahasula devasena bhavapriya |
maharatri parananda saci duhsvapnanasini || 53||

iḍya jaya jagaddhatri durvinneya surupini |
guhambika ganotpanna mahapitha marutsuta || 54||

havyavaha bhavananda jagadyonih prakirtita |
jaganmata jaganmrtyurjaratita ca buddhida || 55||

siddhidatri ratnagarbha ratnagarbhasraya para |
daityahantri svestadatri mangalaikasuvigraha || 56||

purusantargata caiva samadhistha tapasvini |
divisthita trinetra ca sarvendriyamanadhrtih || 57||

sarvabhutahrdistha ca tatha samsaratarini |
vedya brahmavivedya ca mahalila prakirtita || 58||

brahmanibrhati brahmi brahmabhuta‌உghaharini |
hiranmayi mahadatri samsaraparivartika || 59||

sumalini surupa ca bhasvini dharini tatha |
unmulini sarvasabha sarvapratyayasaksini || 60||

susaumya candravadana tanḍavasaktamanasa |
sattvasuddhikari suddha malatrayavinasini || 61||

jagatttrayi jaganmurtistrimurtiramrtasraya |
vimanastha visoka ca sokanasinyanahata || 62||

hemakunḍalini kali padmavasa sanatani |
sadakirtih sarvabhutasaya devi satampriya || 63||

brahmamurtikala caiva krttika kanjamalini |
vyomakesa kriyasaktiricchasaktih paragatih || 64||

ksobhika khanḍikabhedya bhedabhedavivarjita |
abhinna bhinnasamsthana vasini vamsadharini || 65||

guhyasaktirguhyatattva sarvada sarvatomukhi |
bhagini ca niradhara nirahara prakirtita || 66||

nirankusapadodbhuta cakrahasta visodhika |
sragvini padmasambhedakarini parikirtita || 67||

paravaravidhananna mahapurusapurvaja |
paravaranna vidya ca vidyujjihva jitasraya || 68||

vidyamayi sahasraksi sahasravadanatmaja |
sahasrarasmihsatvastha mahesvarapadasraya || 69||

jvalini sanmaya vyapta cinmaya padmabhedika |
mahasraya mahamantra mahadevamanorama || 70||

vyomalaksmih simharatha cekitana‌உmitaprabha |
visvesvari bhagavati sakala kalaharini || 71||

sarvavedya sarvabhadra guhya duḍha guharani |
pralaya yogadhatri ca ganga visvesvari tatha || 72||

kamada kanaka kanta kanjagarbhaprabha tatha |
punyada kalakesa ca bhokttri puskarini tatha || 73||

suresvari bhutidatri bhutibhusa prakirtita |
pancabrahmasamutpanna paramartha‌உrthavigraha || 74||

varnodaya bhanumurtirvagvinneya manojava |
manohara mahoraska tamasi vedarupini || 75||

vedasaktirvedamata vedavidyaprakasini |
yogesvaresvari maya mahasaktirmahamayi || 76||

visvantahstha viyanmurtirbhargavi surasundari |
surabhirnandini vidya nandagopatanudbhava || 77||

bharati paramananda paravaravibhedika |
sarvapraharanopeta kamya kamesvaresvari || 78||

anantanandavibhava hrllekha kanakaprabha |
kusmanḍa dhanaratnaḍhya sugandha gandhadayini || 79||

trivikramapadodbhuta caturasya sivodaya |
sudurlabha dhanadhyaksa dhanya pingalalocana || 80||

santa prabhasvarupa ca pankajayatalocana |
indraksi hrdayantahstha siva mata ca satkriya || 81||

girija ca suguḍha ca nityapusta nirantara |
durga katyayani canḍi candrika kantavigraha || 82||

hiranyavarna jagati jagadyantrapravartika |
mandaradrinivasa ca sarada svarnamalini || 83||

ratnamala ratnagarbha vyustirvisvapramathini |
padmananda padmanibha nityapusta krtodbhava || 84||

narayani dustasiksa suryamata vrsapriya |
mahendrabhagini satya satyabhasa sukomala || 85||

vama ca pancatapasam varadatri prakirtita |
vacyavarnesvari vidya durjaya duratikrama || 86||

kalaratrirmahavega virabhadrapriya hita |
bhadrakali jaganmata bhaktanam bhadradayini || 87||

karala pingalakara kamabhettri mahamanah |
yasasvini yasoda ca saḍadhvaparivartika || 88||

sankhini padmini sankhya sankhyayogapravartika |
caitradirvatsararuḍha jagatsampuranindraja || 89||

sumbhaghni khecararadhya kambugriva baliḍita |
khagaruḍha mahaisvarya supadmanilaya tatha || 90||

virakta garuḍastha ca jagatihrdguhasraya |
sumbhadimathana bhaktahrdgahvaranivasini || 91||

jagatttrayarani siddhasankalpa kamada tatha |
sarvavinnanadatri canalpakalmasaharini || 92||

sakalopanisadgamya dustaduspreksyasattama |
sadvrta lokasamvyapta tustih pustih kriyavati || 93||

visvamaresvari caiva bhuktimuktipradayini |
sivadhrta lohitaksi sarpamalavibhusana || 94||

nirananda trisulasidhanurbanadidharini |
asesadhyeyamurtisca devatanam ca devata || 95||

varambika gireh putri nisumbhavinipatini |
suvarna svarnalasita‌உnantavarna sadadhrta || 96||

sankari santahrdaya ahoratravidhayika |
visvagoptri guḍharupa gunapurna ca gargyaja || 97||

gauri sakambhari satyasandha sandhyatrayidhrta |
sarvapapavinirmukta sarvabandhavivarjita || 98||

sankhyayogasamakhyata aprameya muniḍita |
visuddhasukulodbhuta bindunadasamadrta || 99||

sambhuvamankaga caiva sasitulyanibhanana |
vanamalavirajanti anantasayanadrta || 100||

naranarayanodbhuta narasimhi prakirtita |
daityapramathini sankhacakrapadmagadadhara || 101||

sankarsanasamutpanna ambika sajjanasraya |
suvrta sundari caiva dharmakamarthadayini || 102||

moksada bhaktinilaya puranapurusadrta |
mahavibhutida‌உ‌உradhya sarojanilaya‌உsama || 103||

astadasabhuja‌உnadirnilotpaladalaksini |
sarvasaktisamaruḍha dharmadharmavivarjita || 104||

vairagyannananirata niraloka nirindriya |
vicitragahanadhara sasvatasthanavasini || 105||

nnanesvari pitacela vedavedangaparaga |
manasvini manyumata mahamanyusamudbhava || 106||

amanyuramrtasvada purandaraparistuta |
asocya bhinnavisaya hiranyarajatapriya || 107||

hiranyajanani bhima hemabharanabhusita |
vibhrajamana durnneya jyotistomaphalaprada || 108||

mahanidrasamutpattiranidra satyadevata |
dirgha kakudmini pingajatadhara manonnadhih || 109||

mahasraya ramotpanna tamahpare pratisthita |
tritattvamata trividha susuksma padmasamsraya || 110||

santyatitakala‌உtitavikara svetacelika |
citramaya sivannanasvarupa daityamathini || 111||

kasyapi kalasarpabhavenika sastrayonika |
trayimurtih kriyamurtiscaturvarga ca darsini || 112||

narayani narotpanna kaumudi kantidharini |
kausiki lalita lila paravaravibhavini || 113||

varenya‌உdbhutamahatmya vaḍava vamalocana |
subhadra cetanaradhya santida santivardhini || 114||

jayadisaktijanani sakticakrapravartika |
trisaktijanani janya satsutraparivarnita || 115||

sudhautakarmana‌உ‌உradhya yugantadahanatmika |
sankarsini jagaddhatri kamayonih kiritini || 116||

aindri trailokyanamita vaisnavi paramesvari |
pradyumnajanani bimbasamosthi padmalocana || 117||

madotkata hamsagatih pracanḍa canḍavikrama |
vrsadhisa paratma ca vindhya parvatavasini || 118||

himavanmerunilaya kailasapuravasini |
canurahantri nitinna kamarupa trayitanuh || 119||

vratasnata dharmasila simhasananivasini |
virabhadradrta vira mahakalasamudbhava || 120||

vidyadhararcita siddhasadhyaradhitapaduka |
sraddhatmika pavani ca mohini acalatmika || 121||

mahadbhuta varijaksi simhavahanagamini |
manisini sudhavani vinavadanatatpara || 122||

svetavahanisevya ca lasanmatirarundhati |
hiranyaksi tatha caiva mahanandapradayini || 123||

vasuprabha sumalyaptakandhara pankajanana |
paravara vararoha sahasranayanarcita || 124||

srirupa srimati srestha sivanamni sivapriya |
sriprada sritakalyana sridharardhasaririni || 125||

srikala‌உnantadrstisca hyaksudraratisudani |
raktabijanihantri ca daityasangavimardini || 126||

simharuḍha simhikasya daityasonitapayini |
sukirtisahitacchinnasamsaya rasavedini || 127||

gunabhirama nagarivahana nirjararcita |
nityodita svayanjyotih svarnakaya prakirtita || 128||

vajradanḍankita caiva tathamrtasanjivini |
vajracchanna devadevi varavajrasvavigraha || 129||

mangalya mangalatma ca malini malyadharini |
gandharvi taruni candri khaḍgayudhadhara tatha || 130||

saudamini prajananda tatha prokta bhrgudbhava |
ekananga ca sastrarthakusala dharmacarini || 131||

dharmasarvasvavaha ca dharmadharmaviniscaya |
dharmasaktirdharmamaya dharmikanam sivaprada || 132||

vidharma visvadharmanna dharmarthantaravigraha |
dharmavarsma dharmapurva dharmaparangatantara || 133||

dharmopadestri dharmatma dharmagamya dharadhara |
kapalini sakalini kalakalitavigraha || 134||

sarvasaktivimukta ca karnikaradhara‌உksara|
kamsapranahara caiva yugadharmadhara tatha || 135||

yugapravartika prokta trisandhya dhyeyavigraha |
svargapavargadatri ca tatha pratyaksadevata || 136||

aditya divyagandha ca divakaranibhaprabha |
padmasanagata prokta khaḍgabanasarasana || 137||

sista visista sistesta sistasresthaprapujita |
satarupa satavarta vitata rasamodini || 138||

suryendunetra pradyumnajanani susthumayini |
suryantarasthita caiva satpratisthatavigraha || 139||

nivrtta procyate nnanaparaga parvatatmaja |
katyayani canḍika ca canḍi haimavati tatha || 140||

daksayani sati caiva bhavani sarvamangala |
dhumralocanahantri ca canḍamunḍavinasini || 141||

yoganidra yogabhadra samudratanaya tatha |
devapriyankari suddha bhaktabhaktipravardhini || 142||

trinetra candramukuta pramatharcitapaduka |
arjunabhistadatri ca panḍavapriyakarini || 143||

kumaralalanasakta harabahupadhanika |
vighnesajanani bhaktavighnastomapraharini || 144||

susmitendumukhi namya jayapriyasakhi tatha |
anadinidhana prestha citramalyanulepana || 145||

koticandrapratikasa kutajalapramathini |
krtyapraharini caiva maranoccatani tatha || 146||

surasurapravandyanghrirmohaghni nnanadayini |
saḍvairinigrahakari vairividravini tatha || 147||

bhutasevya bhutadatri bhutapiḍavimardika |
naradastutacaritra varadesa varaprada || 148||

vamadevastuta caiva kamada somasekhara |
dikpalasevita bhavya bhamini bhavadayini || 149||

strisaubhagyapradatri ca bhogada roganasini |
vyomaga bhumiga caiva munipujyapadambuja |
vanadurga ca durbodha mahadurga prakirtita || 150||

phalasrutih
itidam kirtidam bhadra durganamasahasrakam |
trisandhyam yah pathennityam tasya laksmih sthira bhavet || 1||

grahabhutapisacadipiḍa nasyatyasamsayam |
balagrahadipiḍayah santirbhavati kirtanat || 2||

marikadimaharoge pathatam saukhyadam nrnam |
vyavahare ca jayadam satrubadhanivarakam || 3||

dampatyoh kalahe prapte mithah premabhivardhakam |
ayurarogyadam pumsam sarvasampatpradayakam || 4||

vidyabhivardhakam nityam pathatamarthasadhakam |
subhadam subhakaryesu pathatam srnutamapi || 5||

yah pujayati durgam tam durganamasahasrakaih |
puspaih kunkumasammisraih sa tu yatkanksate hrdi || 6||

tatsarvam samavapnoti nasti nastyatra samsayah |
yanmukhe dhriyate nityam durganamasahasrakam || 7||

kim tasyetaramantraughaih karyam dhanyatamasya hi |
durganamasahasrasya pustakam yadgrhe bhavet || 8||

na tatra grahabhutadibadha syanmangalaspade |
tadgrham punyadam ksetram devisannidhyakarakam || 9||

etasya stotramukhyasya pathakah sresthamantravit |
devatayah prasadena sarvapujyah sukhi bhavet || 10||

ityetannagarajena kirtitam munisattama |
guhyadguhyataram stotram tvayi snehat prakirtitam || 11||

bhaktaya sraddhadhanaya kevalam kirtyatamidam |
hrdi dharaya nityam tvam devyanugrahasadhakam || 12|| ||

iti sriskandapurane skandanaradasamvade durgasahasranamastotram sampurnam ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *